Wet voortgezet onderwijs 2020 [Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-01-2027]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet voortgezet onderwijs 2020

  [Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-01-2027]

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 23 van de Grondwet , met het oog op de rechtszekerheid en de consistentie en toegankelijkheid van de wetgeving voor het voortgezet onderwijs in zowel Europees Nederland als Caribisch Nederland, wenselijk is om de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES te vervangen door een nieuwe wet voor het voortgezet onderwijs met een heldere ordening en duidelijk geformuleerde regels;

  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemeen

  Artikel 1.1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

   Artikel 1.2. Toepassing bepalingen in openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

    Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt steeds gelezen voor:

    • college van burgemeester en wethouders: bestuurscollege;

    • gedeputeerde staten: de Rijksvertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

    • gemeente: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

    • gemeentelijk: eilandelijk;

    • gemeenteraad: eilandsraad.

    Artikel 1.3. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 1.4. Karakter en doelen voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 1.5. Aard bepalingen bekostigd bijzonder onderwijs

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 1. Schoolsoorten, doelen en structuren voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.1. Schoolsoorten voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.2. Actief burgerschap en sociale cohesie

     
     
     

    Artikel 2.3. Karakter openbaar voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.5. Hoger algemeen voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.6. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.7. Voorbereidend beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.8. Praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.9. Dagscholen; contractactiviteiten

     
     
     

    Paragraaf 2. Inrichting van het voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.10. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 2.11. Instructietaal

     
     
     

    Artikel 2.12. Algemeen doel inrichting voortgezet onderwijs eerste twee leerjaren

     
     
     

    Artikel 2.13. Kerndoelen eerste twee leerjaren

     
     
     

    Artikel 2.14. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

     
     
     

    Artikel 2.15. Fries eerste twee leerjaren

     
     
     

    Artikel 2.16. Vaststelling kerndoelen Fries

     
     
     

    Artikel 2.17. Gronden onthouden goedkeuring verordening inzake kerndoelen Fries

     
     
     

    Artikel 2.18. Ontheffingen delen onderwijsprogramma eerste twee leerjaren; bijzondere regels

     
     
     

    Artikel 2.19. Onderwijsprogramma derde leerjaar vwo en havo

     
     
     

    Artikel 2.20. Voorbereidend hoger onderwijs; profielen vwo en havo

     
     
     

    Artikel 2.21. Opbouw en vakken van profielen vwo en havo

     
     
     

    Artikel 2.22. Vmbo

     
     
     

    Artikel 2.23. Leerwegen en profielen vmbo

     
     
     

    Artikel 2.24. Opbouw en vakken van profielen vmbo

     
     
     

    Artikel 2.25. Profielen in de theoretische leerweg

     
     
     

    Artikel 2.26. Profielen in de beroepsgerichte leerwegen

     
     
     

    Artikel 2.27. Profielen in de gemengde leerweg

     
     
     

    Artikel 2.28 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 2.29. Doelgroep praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.30. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.31. Inrichting praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.32. Maatschappelijke stage

     
     
     

    Artikel 2.33. Voortgezet onderwijs in lichamelijke opvoeding

     
     
     

    Artikel 2.34. Bestrijding achterstanden voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.35. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs aan openbare scholen

     
     
     

    Artikel 2.36. Volgen van lessen bijzondere school door leerlingen met andere levensovertuiging

     
     
     

    Artikel 2.37. Vrijstelling en ontheffing onderwijsprogramma

     
     
     

    Paragraaf 3. Onderwijstijd, vakanties

     
     
     

    Artikel 2.38. Onderwijstijd

     
     
     

    Artikel 2.39. Onderwijsdagen

     
     
     

    Artikel 2.40. Meetellen onderwijstijd voortgezet speciaal onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 4. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

     
     
     

    Artikel 2.41. Begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning

     
     
     

    Artikel 2.42. Doelgroep en inrichting leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.43. Aangewezen zijn op leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.44. Ontwikkelingsperspectief

     
     
     

    Artikel 2.45. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

     
     
     

    Artikel 2.46. Ondersteuning bij het voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

     
     
     

    Artikel 2.47. Samenwerkingsverbanden

     
     
     

    Artikel 2.48. Mogelijkheid afwijken van landelijke criteria, procedure, duur en licenties

     
     
     

    Artikel 2.49. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband

     
     
     

    Paragraaf 5. Toetsen en eindexamens

     
     
     

    Artikel 2.50. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 2.51. Eindexamen

     
     
     

    Artikel 2.51a. De examensecretaris

     
     
     

    Artikel 2.52. Afnametaal bij toetsen en examens

     
     
     

    Artikel 2.53. Inhoud eindexamen

     
     
     

    Artikel 2.54. Examenprogramma’s

     
     
     

    Artikel 2.55. Schoolexamen

     
     
     

    Artikel 2.55a. Verstrekking beoordeling schoolexamen

     
     
     

    Artikel 2.56. Centraal examen

     
     
     

    Artikel 2.57. Vaststelling uitslag eindexamen

     
     
     

    Artikel 2.58. Diploma’s, getuigschriften, certificaten en cijferlijsten

     
     
     

    Artikel 2.59. Verklaring bij verlaten school en getuigschrift praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.60. Examenreglement: inhoud en vaststelling

     
     
     

    Artikel 2.60a. Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud

     
     
     

    Artikel 2.60b. Programma van toetsing en afsluiting: vaststelling

     
     
     

    Artikel 2.60c. Programma van toetsing en afsluiting: wijziging

     
     
     

    Artikel 2.60d. Benoeming en samenstelling van de examencommissie

     
     
     

    Artikel 2.60e. Taken en bevoegdheden van de examencommissie

     
     
     

    Artikel 2.61. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

     
     
     

    Artikel 2.62. Intrekking examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.63. Administratief beroep bij besluiten inzake maatregelen

     
     
     

    Artikel 2.64. Voorziening bij beslissingen inzake maatregelen

     
     
     

    Artikel 2.65. Hardheidsclausule

     
     
     

    Paragraaf 6. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.66. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.67. Aanvraag tot aanwijzing als school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.68. Toepasselijke regels aangewezen school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.69. Overige regels aangewezen school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 2.70. Intrekking aanwijzing

     
     
     

    Artikel 2.71. Aanwijzing scholen voortgezet speciaal onderwijs met examenbevoegdheid

     
     
     

    Paragraaf 7. Staatsexamens

     
     
     

    Artikel 2.72. Staatsexamens en deelstaatsexamens

     
     
     

    Artikel 2.73. Identificatie bij staatsexamen

     
     
     

    Artikel 2.74. Afnametaal bij toetsen en examens

     
     
     

    Artikel 2.75. Inhoud staatsexamen en deelstaatsexamen

     
     
     

    Artikel 2.76. Examenprogramma’s

     
     
     

    Artikel 2.77. College-examen

     
     
     

    Artikel 2.78. Centraal examen van staatsexamen

     
     
     

    Artikel 2.79. Vaststelling van de uitslag

     
     
     

    Artikel 2.80. Diploma’s, certificaten en cijferlijsten

     
     
     

    Artikel 2.81. Examenreglement; programma van toetsing en afsluiting

     
     
     

    Artikel 2.82. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

     
     
     

    Artikel 2.83. Bezwaar bij College voor toetsen en examens

     
     
     

    Artikel 2.84. Uitvoeringsregels over het staatsexamen

     
     
     

    Artikel 2.85. Hardheidsclausule

     
     
     

    Paragraaf 8. Andere vormen van voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.86. Instellingen voor voortgezet onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 9. Kwaliteitszorg en communicatie

     
     
     

    Artikel 2.87. Kwaliteit onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.88. Schoolplan: typering

     
     
     

    Artikel 2.89. Schoolplan: onderwijskundig beleid

     
     
     

    Artikel 2.90. Schoolplan: personeelsbeleid

     
     
     

    Artikel 2.91. Schoolplan: stelsel van kwaliteitszorg

     
     
     

    Artikel 2.92. Schoolgids

     
     
     

    Artikel 2.93. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer

     
     
     

    Artikel 2.94. Zeer zwak onderwijs en beoordeling leerresultaten

     
     
     

    Artikel 2.95. Opheffing school of beëindiging bekostiging

     
     
     

    Artikel 2.96. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.97. Rapportage vorderingen van leerlingen

     
     
     

    Artikel 2.98. Leerlingenstatuut

     
     
     

    Paragraaf 10. Onderwijskundige verbanden en samenwerking

     
     
     

    Artikel 2.99. Samenwerking tussen scholen onderling en met instellingen voor educatie en beroepsonderwijs voor doelmatig en doeltreffend onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.100. Samenwerkingsovereenkomst

     
     
     

    Artikel 2.101. Nadere regels samenwerkingsovereenkomst

     
     
     

    Artikel 2.102. Entreeopleiding volgen in plaats van basisberoepsgerichte leerweg vmbo

     
     
     

    Artikel 2.103. Leer-werktraject als anders ingerichte basisberoepsgerichte leerweg vmbo

     
     
     

    Artikel 2.104. Samenwerkingsovereenkomst bij leer-werktraject vmbo

     
     
     

    Artikel 2.105. Beoordeling kwaliteit en erkenning leerbedrijven bij leer-werktraject vmbo

     
     
     

    Artikel 2.106. Uitvoeringsregels leer-werktrajecten

     
     
     

    Artikel 2.107. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

     
     
     

    Artikel 2.107a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107c. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107f. Verantwoordelijkheid van de school

     
     
     

    Artikel 2.107g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

     
     
     

    Artikel 2.107i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

     
     
     

    Artikel 2.107j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 2.107k. Overstapoptie

     
     
     

    Artikel 2.107l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

     
     
     

    Artikel 2.108. Onderwijs aan een andere school van hetzelfde bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 2.109. Samenwerking aangewezen school met onbekostigde vavo-instelling

     
     
     

    Artikel 2.109a. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Paragraaf 11. Beschikbaar stellen van lesmateriaal aan leerlingen

     
     
     

    Artikel 2.110. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

     
     
     

    Paragraaf 12. Beleidsinhoudelijke informatie

     
     
     

    Artikel 2.111. Beleidsinhoudelijke informatie

     
     
     

    Hoofdstuk 3. Bestuur

     
     
     

    Paragraaf 1. Bestuur en intern toezicht

     
     
     

    Artikel 3.1. Goed bestuur; scheiding bestuur en intern toezicht

     
     
     

    Artikel 3.2. Code en branchecode goed bestuur

     
     
     

    Artikel 3.3. Inhoud intern toezicht

     
     
     

    Paragraaf 2. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.4. Instelling openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.5. Verordening openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.6. Taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.7. Gemeentelijke taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.8. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

     
     
     

    Artikel 3.9. Taakverwaarlozing openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 3. Stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.10. Oprichting stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.11. Statuten stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.12. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.13. Gemeentelijke taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.14. Stichting voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

     
     
     

    Artikel 3.15. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 4. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.16. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.17. Statuten stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.18. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.19. Gemeentelijke bevoegdheid opheffing openbare school

     
     
     

    Artikel 3.20

     
     
     

    Artikel 3.21. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 5. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 3.22. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 3.23. Identiteitscommissie en statuten stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 3.24. Taken en bevoegdheden stichting voor instandhouding samenwerkingsschool; overdracht, opheffing of samenvoeging samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 3.25. Overige regels samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 3.26. Taakverwaarlozing stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

     
     
     

    Paragraaf 6. Niet bekostigd onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.27. Kennisgeving oprichting niet bekostigde school

     
     
     

    Paragraaf 7. Fusies

     
     
     

    Artikel 3.28. Bestuursoverdracht

     
     
     

    Artikel 3.29. Institutionele fusie

     
     
     

    Artikel 3.30. Instemming Minister

     
     
     

    Artikel 3.31. Aanvraag en fusie-effectrapportage

     
     
     

    Artikel 3.32. Beslistermijn; positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

     
     
     

    Artikel 3.33. Overdracht; splitsing

     
     
     

    Paragraaf 8. Centrale diensten

     
     
     

    Artikel 3.34. Centrale dienst

     
     
     

    Paragraaf 9. Klachten, maatregelen en aanwijzingen

     
     
     

    Artikel 3.35. Indiening klacht; klachtenregeling

     
     
     

    Artikel 3.36. Klachtenbehandeling

     
     
     

    Artikel 3.37. Maatregelen

     
     
     

    Artikel 3.38. Aanwijzing

     
     
     

    Artikel 3.38a. Spoedaanwijzing

     
     
     

    Paragraaf 10. Veiligheid

     
     
     

    Artikel 3.39. Verplichting tot overleg en aangifte zedenmisdrijven

     
     
     

    Artikel 3.40. Zorgplicht veiligheid op school

     
     
     

    Artikel 3.41. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

     
     
     

    Paragraaf 11. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 3.42. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

     
     
     

    Artikel 3.43. Verzending berichten aan bevoegd gezag [Nog niet in werking]

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Voorzieningenplanning

     
     
     

    Paragraaf 1. Aanspraak op bekostiging

     
     
     

    Artikel 4.1. Bekostiging en voorzieningenplanning

     
     
     

    Artikel 4.2. Nieuwe school of scholengemeenschap

     
     
     

    Artikel 4.2a. Nieuwe nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 4.3. Toevoegen profiel vbo of school

     
     
     

    Artikel 4.4. Voldoende openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 4.5. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap, profiel vbo, nevenvestiging of school door splitsing

     
     
     

    Artikel 4.5a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

     
     
     

    Artikel 4.6. Belangstellingsmeting

     
     
     

    Artikel 4.7. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

     
     
     

    Artikel 4.8. Leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 4.9. Omzetting

     
     
     

    Artikel 4.10. Samenvoeging scholen of scholengemeenschappen

     
     
     

    Artikel 4.11 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Paragraaf 2. Vestigingen

     
     
     

    Artikel 4.12. Vestigingen

     
     
     

    Artikel 4.13. Hoofdvestiging

     
     
     

    Artikel 4.14. Nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 4.15. Uitbreiding onderwijsaanbod vestigingen

     
     
     

    Artikel 4.16. Tijdelijke nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 4.17. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

     
     
     

    Paragraaf 3. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

     
     
     

    Artikel 4.18. Regionale samenwerking

     
     
     

    Artikel 4.19. Regionaal plan onderwijsvoorzieningen

     
     
     

    Artikel 4.20. Aanvraag onderwijsvoorzieningen deelnemers RPO

     
     
     

    Artikel 4.21. Weigeringsgrond

     
     
     

    Artikel 4.22. Huisvesting en aanvang bekostiging onderwijsvoorziening deelnemers RPO

     
     
     

    Artikel 4.23. Voorbereiding besluiten

     
     
     

    Paragraaf 4. Beëindiging van de bekostiging

     
     
     

    Artikel 4.24. Opheffingsnormen

     
     
     

    Artikel 4.25. Grondslag, afbouw en uitzonderingsmogelijkheden

     
     
     

    Artikel 4.26. Beëindiging bekostiging bij einde looptijd regionaal plan onderwijsvoorzieningen

     
     
     

    Artikel 4.27. Beëindiging bekostiging afdelingen voor havo

     
     
     

    Paragraaf 5. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 4.28. Cursussen

     
     
     

    Artikel 4.29. Overige uitvoeringsregels voorzieningenplanning

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Bekostiging en verantwoording

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemene bepalingen bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 5.2. Bekostiging van school, scholengemeenschap en cursussen

     
     
     

    Artikel 5.3. Toepassing hoofdstuk 5 op openbare scholen in stand gehouden door stichting of openbare rechtspersoon

     
     
     

    Paragraaf 2. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie scholen

     
     
     

    Artikel 5.4. Bekostiging scholen en scholengemeenschappen

     
     
     

    Artikel 5.5. Aanvullende bekostiging scholen met leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 5.6. Bepalen van de hoogte van de bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.7 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 5.8. Teldatum aantal leerlingen en vestigingen voor berekening bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.9. Verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

     
     
     

    Artikel 5.10. Aanvraag en verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

     
     
     

    Artikel 5.11. Verstrekken middelen in aanvulling op bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.12. Verstrekken subsidie godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen

     
     
     

    Paragraaf 3. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie samenwerkingsverbanden

     
     
     

    Artikel 5.13. Bekostiging lichte ondersteuning samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.14. Vermindering bekostiging bij uitputting lichte ondersteuning samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.15. Bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.16. Vermindering bekostiging bij uitputting bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.17 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 5.18. Bekostiging samenwerkingsverband materiële instandhouding [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 5.19. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.20. Aanvullende bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.21. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting aanvullende bekostiging samenwerkingsverband

     
     
     

    Paragraaf 4. Rol gemeente

     
     
     

    Artikel 5.22. Verstrekken bedrag belastingen voor onroerende zaken aan bijzondere school

     
     
     

    Artikel 5.23. Gemeentelijk beleid als gemeente geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

     
     
     

    Artikel 5.24. Gemeentelijk beleid als gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

     
     
     

    Artikel 5.25. Vaststellen uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten

     
     
     

    Artikel 5.26. Vaststellen percentage voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

     
     
     

    Artikel 5.27. Vaststellen overschrijdingsbedrag voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

     
     
     

    Artikel 5.28. Uitkeren overschrijdingsbedrag aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen

     
     
     

    Artikel 5.29. Overschrijdingsregeling voor nevenvestigingen

     
     
     

    Artikel 5.30. In overschrijdingsregeling buiten beschouwing laten van bepaalde gemeentelijke uitgaven voor eigen openbare scholen

     
     
     

    Paragraaf 5. Vaststellen, verstrekken en betalen

     
     
     

    Artikel 5.31 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 5.32. Vaststellen bekostiging kalenderjaar

     
     
     

    Artikel 5.33. Vermindering bekostiging voor kosten van wachtgelduitkeringen; gebruik burgerservicenummer door Minister

     
     
     

    Artikel 5.34. Vermindering bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.35. Verstrekken en verrekenen voorschotten op bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.36. Verrekenen van vorderingen

     
     
     

    Paragraaf 6. Overige voorschriften bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.37. Terugstorten exploitatie-overschot

     
     
     

    Artikel 5.38. Boekhouding

     
     
     

    Artikel 5.39. Besteden bekostiging bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 5.40. Besteden bekostiging samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 5.41. Besteden overeenkomstig bestemming

     
     
     

    Artikel 5.42. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

     
     
     

    Artikel 5.42a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 5.43. Beleggen en belenen

     
     
     

    Artikel 5.43a. Beheer van de middelen

     
     
     

    Artikel 5.44. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen

     
     
     

    Artikel 5.45. Subsidie voor taken leer-werktrajecten

     
     
     

    Paragraaf 7. Verantwoording

     
     
     

    Artikel 5.46. Jaarverslag

     
     
     

    Paragraaf 8. Overige uitvoeringsregels

     
     
     

    Artikel 5.47. Overige uitvoeringsregels bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.48. Informatie over bekostiging

     
     
     

    Artikel 5.49. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

     
     
     

    Hoofdstuk 6. Huisvesting

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 6.1. Huisvestingsvoorziening door de gemeente

     
     
     

    Artikel 6.2. Huisvestingsvoorzieningen

     
     
     

    Paragraaf 2. Bekostigingsplafond; programma huisvestingsvoorzieningen; overzicht

     
     
     

    Artikel 6.3. Vaststelling door college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen

     
     
     

    Artikel 6.4. Indiening aanvraag

     
     
     

    Artikel 6.5. Programma huisvestingsvoorzieningen

     
     
     

    Artikel 6.6. Overzicht

     
     
     

    Artikel 6.7. Geen vaststelling van programma en overzicht

     
     
     

    Artikel 6.8. Aanvragen met een spoedeisend karakter

     
     
     

    Artikel 6.9. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

     
     
     

    Artikel 6.10. Weigeringsgronden

     
     
     

    Artikel 6.11. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

     
     
     

    Paragraaf 3. Verordening

     
     
     

    Artikel 6.12. Gemeentelijke verordening

     
     
     

    Paragraaf 4. Bouwen

     
     
     

    Artikel 6.13. Bouwheerschap

     
     
     

    Artikel 6.14. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

     
     
     

    Artikel 6.15. Totstandbrenging huisvestingsvoorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

     
     
     

    Paragraaf 5. Bijzondere bepalingen gebruik

     
     
     

    Artikel 6.16. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

     
     
     

    Artikel 6.17. Vorderingsrecht

     
     
     

    Artikel 6.18. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

     
     
     

    Artikel 6.19. Huisvestingsvoorziening niet ten laste van de gemeente

     
     
     

    Artikel 6.20. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school

     
     
     

    Paragraaf 6. Doordecentralisatie; verticale scholengemeenschappen; informatie

     
     
     

    Artikel 6.21. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school

     
     
     

    Artikel 6.22. Huisvesting verticale scholengemeenschap

     
     
     

    Artikel 6.23. Informatieverstrekking aan gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Personeel

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 7.1. Toepassing begrippen; toepassingsbereik voor personeel zonder benoeming

     
     
     

    Artikel 7.2. Personeelscategorieën, formatie, taken en functies

     
     
     

    Artikel 7.3. Verklaring omtrent het gedrag en door de rechter opgelegde beroepsverboden

     
     
     

    Artikel 7.4. Centrale directie

     
     
     

    Artikel 7.5. Overdracht wettelijke taken en bevoegdheden

     
     
     

    Artikel 7.6. Managementstatuut

     
     
     

    Artikel 7.7. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

     
     
     

    Paragraaf 2. Verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid van leraren

     
     
     

    Artikel 7.8. Het beroep van leraar

     
     
     

    Artikel 7.9. Algemene vereisten voor leraren

     
     
     

    Artikel 7.10. Bekwaamheidseisen voor leraren

     
     
     

    Artikel 7.11. Bevoegdheid

     
     
     

    Artikel 7.12. Educatieve minor en educatieve module voor onderwijs in het vbo, het mavo en in de eerste drie leerjaren van het havo en vwo

     
     
     

    Artikel 7.13. Werken in teams bij vakoverstijgende programmaonderdelen in de eerste twee leerjaren

     
     
     

    Artikel 7.13a. Werken in teams bij vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen in doorlopende leerroutes vmbo-mbo

     
     
     

    Paragraaf 3. Voorwaarden voor tijdelijke benoeming van de onbevoegde, onderbevoegde of andersbevoegde leraar

     
     
     

    Artikel 7.14. Vervanging bij tijdelijke afwezigheid of bij een onvervulbare vacature

     
     
     

    Artikel 7.15. Benoembaarheid voor ander vak dan waarvoor de bevoegdheid geldt

     
     
     

    Artikel 7.16. Afwijking bevoegdheidseis leraren bovenbouw havo en vwo (voorbereidend hoger onderwijs)

     
     
     

    Artikel 7.17. Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding

     
     
     

    Artikel 7.18. Benoembaarheid zij-instromer met geschiktheidsverklaring

     
     
     

    Artikel 7.19. Overige categorieën benoembare leraren

     
     
     

    Artikel 7.20. Bekwaamheidsdossier en geordende gegevens over benoeming

     
     
     

    Artikel 7.21. Maximering benoemingsperiode [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 7.22. Mogelijkheid van afwijkende regels voor leraren in vaste dienst

     
     
     

    Paragraaf 4. Voorwaarden voor benoeming van leidinggevend en onderwijsondersteunend personeel

     
     
     

    Artikel 7.23. Benoembaarheid leidinggevend personeel

     
     
     

    Artikel 7.24. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

     
     
     

    Paragraaf 5. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

     
     
     

    Artikel 7.25. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

     
     
     

    Paragraaf 6. Zij-instroom in het beroep

     
     
     

    Artikel 7.26. Begripsbepalingen

     
     
     

    Artikel 7.27. Geschiktheidsonderzoek

     
     
     

    Artikel 7.28. Geschiktheidsverklaring

     
     
     

    Artikel 7.29. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

     
     
     

    Artikel 7.30. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom

     
     
     

    Artikel 7.31. Bekwaamheidsonderzoek

     
     
     

    Artikel 7.32. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

     
     
     

    Artikel 7.33. Kwaliteitsbewaking en inlichtingenplicht

     
     
     

    Paragraaf 7. Rechtspositie personeel

     
     
     

    Artikel 7.34. Rechtspositieregeling personeel

     
     
     

    Artikel 7.35. Georganiseerd overleg

     
     
     

    Artikel 7.36. Personeel voor contractactiviteiten

     
     
     

    Artikel 7.37. Benoeming, schorsing en ontslag; benoeming in algemene dienst

     
     
     

    Artikel 7.37a. Afschriften bewijsstukken

     
     
     

    Artikel 7.38. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door gedeputeerde staten

     
     
     

    Artikel 7.39

     
     
     

    Artikel 7.40

     
     
     

    Artikel 7.41. Disciplinaire straf bij niet eerbiedigen godsdienst of levensovertuiging op openbare school

     
     
     

    Paragraaf 8. Stages

     
     
     

    Artikel 7.42. Bieden van stage door scholen

     
     
     

    Artikel 7.43. Nadere regels stage

     
     
     

    Paragraaf 9. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde scholen

     
     
     

    Artikel 7.44. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde school

     
     
     

    Paragraaf 10. [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.45 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.46

     
     
     

    Artikel 7.47 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.48 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.49 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.50 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.51 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.52 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.53 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.54

     
     
     

    Artikel 7.55

     
     
     

    Artikel 7.56 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.57 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Paragraaf 11. [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.58 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.59 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.60 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.61 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.62 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 7.63

     
     
     

    Artikel 7.64 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Deelname

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 8.1. Toepassing begrip «ouders»

     
     
     

    Artikel 8.2. Toegang tot openbare scholen

     
     
     

    Artikel 8.3. Toegang tot bekostigde bijzondere scholen

     
     
     

    Artikel 8.4. Toelaatbaarheid tot het voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 8.5. Toelaatbaarheid tot het eerste leerjaar

     
     
     

    Artikel 8.6. Beslissing toelating tot de school

     
     
     

    Artikel 8.7. Maximumleeftijd voor volgen praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 8.8. Aanmelding en toelating

     
     
     

    Artikel 8.9. Toelating leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; zorgplicht school

     
     
     

    Artikel 8.9a. Doorstroom naar havo en vwo

     
     
     

    Artikel 8.10. Te verstrekken gegevens bij toelating

     
     
     

    Artikel 8.11. Leerlingenadministratie

     
     
     

    Artikel 8.12. Inschrijving en uitschrijving

     
     
     

    Artikel 8.13. Tijdelijke plaatsing

     
     
     

    Artikel 8.14. Schorsing

     
     
     

    Artikel 8.15. Verwijdering

     
     
     

    Artikel 8.16. Voorwaardelijke bevordering

     
     
     

    Paragraaf 2. Gebruik persoonsgebonden nummer

     
     
     

    Artikel 8.17. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 8.18. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

     
     
     

    Paragraaf 3. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

     
     
     

    Artikel 8.19. Voortijdige schoolverlater

     
     
     

    Artikel 8.20. Melding verzuim niet-leerplichtigen

     
     
     

    Artikel 8.21. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

     
     
     

    Artikel 8.22. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

     
     
     

    Artikel 8.23. Contactgemeente

     
     
     

    Artikel 8.24. Specifieke uitkering

     
     
     

    Artikel 8.25. Effectrapportage

     
     
     

    Artikel 8.26. Informatie over voortijdig schoolverlaten

     
     
     

    Artikel 8.27. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

     
     
     

    Paragraaf 4. Overige regels

     
     
     

    Artikel 8.28. Leerlingenvervoer

     
     
     

    Artikel 8.29. Gemeentelijke verordening leerlingenvervoer

     
     
     

    Artikel 8.30. Melding langdurige afwezigheid in verband met

     
     
     

    Artikel 8.31. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 8.32. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

     
     
     

    Hoofdstuk 9. Experimenten, bijzondere inrichting en tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

     
     
     

    Paragraaf 1. Experimenten

     
     
     

    Artikel 9.1. Experimenten scholen

     
     
     

    Artikel 9.2. Experimenten samenwerkende scholen of instellingen

     
     
     

    Paragraaf 2. Bijzondere inrichting

     
     
     

    Artikel 9.3. Afwijking regels vanwege bijzondere inrichting onderwijs aan school

     
     
     

    Paragraaf 2a. Nieuwkomersonderwijs

     
     
     

    Artikel 9.3a. Begripsbepalingen

     
     
     

    Artikel 9.3b. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 9.3c. Overlegplicht voldoende onderwijs voor nieuwkomers

     
     
     

    Artikel 9.3d. Verzoek inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorziening

     
     
     

    Artikel 9.3e. Ambtshalve besluit minister inrichting tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

     
     
     

    Artikel 9.3f. Regierol en taak college burgemeester en wethouders

     
     
     

    Artikel 9.3g. Tijdelijke nieuwkomersvoorziening

     
     
     

    Artikel 9.3h. Inrichting en melding van een tijdelijke nieuwkomersvoorziening

     
     
     

    Artikel 9.3i. Onderwijsprogramma

     
     
     

    Artikel 9.3j. Tijdelijke nieuwkomersvoorziening als tijdelijke nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 9.3k. Onderwijspersoneel

     
     
     

    Artikel 9.3l. Regels over de inrichting

     
     
     

    Artikel 9.3m. Regels over de opheffing

     
     
     

    Artikel 9.3n. Horizonbepaling tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen

     
     
     

    Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.5 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.7 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.8 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.9 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.10 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 9.11 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Hoofdstuk 10. Sancties

     
     
     

    Artikel 10.1. Opschorting en inhouding bekostiging

     
     
     

    Hoofdstuk 11. Caribisch Nederland

     
     
     

    Paragraaf 1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 11.1. Begripsbepalingen

     
     
     

    Artikel 11.2. Reikwijdte hoofdstuk 11

     
     
     

    Artikel 11.3. Toepasselijkheid

     
     
     

    Paragraaf 2. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.4. Instructietaal

     
     
     

    Artikel 11.5. Profielen mavo, havo en vwo

     
     
     

    Artikel 11.6. Toepassing praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 11.7. Doelgroep praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 11.8. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 11.9. Maatschappelijke stage en onderwijs in lichamelijke opvoeding

     
     
     

    Artikel 11.10. Bestrijding (taal)achterstand

     
     
     

    Artikel 11.10a. Meetellen onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 11.11. Meetellen onderwijstijd bij het EOZ

     
     
     

    Artikel 11.12. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

     
     
     

    Artikel 11.13. Leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 11.14. Handelingsplan

     
     
     

    Artikel 11.15. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

     
     
     

    Artikel 11.16. Samenwerkingsverband CN

     
     
     

    Artikel 11.17. Eilandelijk zorgplan

     
     
     

    Artikel 11.18. Expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 11.19. Overige regels expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 11.20. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 11.21. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 11.22. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 11.23. Grondslag bekostiging zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

     
     
     

    Artikel 11.24. Gedragscode afnametaal bij toetsen en examens

     
     
     

    Artikel 11.24a. Vaststelling en wijziging examenreglement en pta

     
     
     

    Artikel 11.25. Toepassing predicaat zeer zwak onderwijs bij aangewezen scholen

     
     
     

    Artikel 11.26. Staatsexamens

     
     
     

    Artikel 11.27. Schoolplan

     
     
     

    Artikel 11.28. Zeer zwak onderwijs

     
     
     

    Artikel 11.29. Toepassing leer-werktrajecten

     
     
     

    Artikel 11.30. Leer-werkovereenkomst

     
     
     

    Artikel 11.31. Beoordeling kwaliteit leerbedrijven

     
     
     

    Artikel 11.32. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

     
     
     

    Paragraaf 3. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.33. Samenstelling medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 11.34. Personeelsgeleding medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 11.35. Lidmaatschap medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 11.36. Medezeggenschap

     
     
     

    Artikel 11.37. Oprichting openbare rechtspersoon, en stichting voor openbaar onderwijs; totstandkoming samenwerkingsschool

     
     
     

    Artikel 11.38. Fusies

     
     
     

    Artikel 11.39. Centrale dienst

     
     
     

    Artikel 11.40. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

     
     
     

    Artikel 11.41. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

     
     
     

    Paragraaf 4. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.42. Toepassing nieuwe school, scholengemeenschap of profiel

     
     
     

    Artikel 11.43. Nieuwe school, scholengemeenschap of nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 11.44. Toevoegen profiel vbo of school

     
     
     

    Artikel 11.45. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap of profiel vbo

     
     
     

    Artikel 11.45a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.45b. Belangstellingsmeting

     
     
     

    Artikel 11.45c. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.46. Toepassing leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 11.47. Samenvoeging en afsplitsing

     
     
     

    Artikel 11.48. Toepassing verticale scholengemeenschappen

     
     
     

    Artikel 11.49. Vestigingen

     
     
     

    Artikel 11.50. Nevenvestiging

     
     
     

    Artikel 11.51. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

     
     
     

    Artikel 11.52. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

     
     
     

    Artikel 11.53. Opheffingsnormen

     
     
     

    Artikel 11.54. Toepassing cursussen

     
     
     

    Paragraaf 5. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.55. Bekostigingsregels samenwerkingsverbanden niet van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.56. Bekostiging scholen

     
     
     

    Artikel 11.57. Aangepaste regels besteden bekostiging door bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 11.58. Subsidie Raad onderwijs arbeidsmarkt voor taken leer-werktrajecten

     
     
     

    Artikel 11.59. Jaarverslag

     
     
     

    Paragraaf 6. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.60. Huisvesting

     
     
     

    Artikel 11.61. Reikwijdte van

     
     
     

    Artikel 11.62. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

     
     
     

    Artikel 11.63. Voorzieningen in de huisvesting

     
     
     

    Artikel 11.64. Vaststelling door het bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

     
     
     

    Artikel 11.65. Indiening aanvraag

     
     
     

    Artikel 11.66. Beschikkingen op aanvragen

     
     
     

    Artikel 11.67. Aanvragen met een spoedeisend karakter

     
     
     

    Artikel 11.68. Weigeringsgronden

     
     
     

    Artikel 11.69. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.70. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

     
     
     

    Artikel 11.71. Bouwheerschap

     
     
     

    Artikel 11.72. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

     
     
     

    Artikel 11.73. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

     
     
     

    Artikel 11.74. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

     
     
     

    Artikel 11.75. Vorderingsrecht

     
     
     

    Artikel 11.76. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

     
     
     

    Artikel 11.77. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

     
     
     

    Artikel 11.78. Einde gebruik gebouw of terrein door niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

     
     
     

    Artikel 11.79. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

     
     
     

    Artikel 11.80. Informatieverstrekking aan het bestuurscollege

     
     
     

    Paragraaf 7. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.81. Centrale directie

     
     
     

    Artikel 11.82. Beroep van leraar

     
     
     

    Artikel 11.83. Bijhouden geordend geheel personeelsgegevens

     
     
     

    Artikel 11.84 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 11.85. Rechtspositieregeling personeel

     
     
     

    Artikel 11.86. Georganiseerd overleg

     
     
     

    Artikel 11.87. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

     
     
     

    Artikel 11.87a. Akte van benoeming

     
     
     

    Artikel 11.87b. Afschriften bewijsstukken

     
     
     

    Artikel 11.88 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Paragraaf 8. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.89 [Vervallen per 01-08-2023]

     
     
     

    Artikel 11.90. Aanmelding

     
     
     

    Artikel 11.91. Toepassing toelating leerlingen die extra ondersteuning behoeven

     
     
     

    Artikel 11.92. Toepassing te verstrekken gegevens bij toelating

     
     
     

    Artikel 11.93. Te verstrekken gegevens bij toelating

     
     
     

    Artikel 11.94. Toepassing tijdelijke plaatsing

     
     
     

    Artikel 11.95. Toepassing verwijdering

     
     
     

    Artikel 11.96. Toepassing bestrijding voortijdig schoolverlaten

     
     
     

    Artikel 11.97. Bestrijding voortijdig schoolverlaten

     
     
     

    Artikel 11.98. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

     
     
     

    Paragraaf 8a. Wijze van toepassing van

     
     
     

    Artikel 11.98a

     
     
     

    Paragraaf 9. Wijze van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.99. Beroep en termijn beschikking

     
     
     

    Hoofdstuk 12. Invoerings- en overgangsrecht

     
     
     

    Paragraaf 1. Invoeringsrecht

     
     
     

    Artikel 12.1. Omzetting lopende aanvragen toelating tot praktijkonderwijs

     
     
     

    Artikel 12.2. Omzetting lopende aanvragen tot het zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs

     
     
     

    Artikel 12.3. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 12.4. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing vso-school met examenbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 12.5. Handhaving erkenning leerbedrijven

     
     
     

    Artikel 12.6. Omzetting lopende aanwijzingen in geval van wanbeheer

     
     
     

    Artikel 12.7. Aanspraak op bekostiging

     
     
     

    Artikel 12.8. Voorzieningenplanning

     
     
     

    Artikel 12.9. Voortzetting dienstverband personeel

     
     
     

    Artikel 12.10. Aanvangsmoment herzieningstermijn bekwaamheidseisen leraren

     
     
     

    Artikel 12.11. Invoeringsrecht benoembaarheid leidinggevend personeel en onderwijsondersteunende werkzaamheden

     
     
     

    Artikel 12.12. Omzetting lopende aanvragen geschiktheidsonderzoek zij-instroom

     
     
     

    Artikel 12.13. Omzetting geschiktheidsverklaringen

     
     
     

    Artikel 12.14. Omzetting bevoegdheid geschiktheidsonderzoek zij-instroom

     
     
     

    Artikel 12.15. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom

     
     
     

    Artikel 12.16. Omzetting melding zij-instroom

     
     
     

    Artikel 12.17. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek zij-instroom

     
     
     

    Artikel 12.18. Omzetting lopende experimenten

     
     
     

    Artikel 12.19. Sancties

     
     
     

    Artikel 12.20. Aanvragen, bezwaren en beroepen over periode voor inwerkingtreding WVO 2020

     
     
     

    Paragraaf 2. Overgangsrecht

     
     
     

    Artikel 12.21. Begripsbepalingen

     
     
     

    Artikel 12.22. Reikwijdtebepaling ,

     
     
     

    Artikel 12.23. Overgangsrecht voorziening in de huisvesting in Caribisch Nederland

     
     
     

    Artikel 12.24 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 12.25. Benoembaarheid bevoegde leraren Caribisch Nederland

     
     
     

    Artikel 12.26. Benoembaarheid leidinggevend personeel Caribisch Nederland

     
     
     

    Paragraaf 3. Overgangsrecht (Stb. 1996, 402)

     
     
     

    Artikel 12.27. Vergoeding restantboekwaarde van investeringen gedaan door bevoegd gezag voor 1997, bij einde gebruik gebouw

     
     
     

    Paragraaf 4. Overgangsrecht in verband met de (Stb. 2004, 216)

     
     
     

    Artikel 12.28. Overgangsrecht voorziening verticale scholengemeenschap met vakinstelling

     
     
     

    Paragraaf 5. Overgangsrecht

     
     
     

    Artikel 12.29. Overgangsrecht bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden

     
     
     

    Artikel 12.30. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en voor het verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

     
     
     

    Paragraaf 6. Overgangsrecht (Stb. 2006, 281)

     
     
     

    Artikel 12.31. Overgangsbepaling bevoegdheden combinatievakken

     
     
     

    Paragraaf 7. Overgangsrecht (Stb. 2006, 329)

     
     
     

    Artikel 12.32. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

     
     
     

    Paragraaf 8. Overgangsrecht (Stb. 2008, 296)

     
     
     

    Artikel 12.33. Overgangsrecht aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak

     
     
     

    Paragraaf 9. Overgangsrecht (Stb. 2012, 533)

     
     
     

    Artikel 12.34. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

     
     
     

    Paragraaf 10. Overgangsrecht Wet van 23 februari 2013 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud) studenten van de lerarenopleiding…

     
     
     

    Artikel 12.35. Overgangsrecht Wet op de beroepen in het onderwijs inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

     
     
     

    Paragraaf 11. Overgangsrecht (Stb. 2014, 185)

     
     
     

    Artikel 12.36. Kerndoelen Friese taal en cultuur

     
     
     

    Paragraaf 12. Overgangsrecht Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (integratie lwoo en pro…

     
     
     

    Artikel 12.37 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 12.38 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Paragraaf 13. Overgangsrecht Wet van 10 februari 2016 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en…

     
     
     

    Artikel 12.39 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 12.40 [Vervallen per 01-08-2023]

     
     
     

    Paragraaf 14. Overgangsrecht (Stb. 2017, 327)

     
     
     

    Artikel 12.41 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Paragraaf 15. Overgangsrecht Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een…

     
     
     

    Artikel 12.42. Overgangsrecht lopende aanvragen

     
     
     

    Artikel 12.43. Overgangsrecht lopende geschillen in fase bezwaar en beroep

     
     
     

    Artikel 12.44. Overgangsrecht fusietoets

     
     
     

    Paragraaf 16. Overgangsrecht Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

     
     
     

    Artikel 12.45. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens

     
     
     

    Artikel 12.46. Overgangsrecht afschaffing rekentoets staatsexamen

     
     
     

    Paragraaf 17. Overgangsrecht Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en…

     
     
     

    Artikel 12.47. Overgangsrecht toegroeien naar nieuwe bekostiging

     
     
     

    Hoofdstuk 13. Voorhang en evaluaties

     
     
     

    Artikel 13.1. Voorhangprocedure

     
     
     

    Artikel 13.2 [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 13.3. Evaluatie regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Stb. 2001, 636)

     
     
     

    Artikel 13.4. Evaluatie om niet ter beschikking stellen lesmaterialen (Stb. 2008, 206)

     
     
     

    Artikel 13.5. Evaluatie beoordelen kwaliteit onderwijs (Stb. 2010, 80)

     
     
     

    Artikel 13.6. Evaluatie Wet zorgplicht veiligheid op school (Stb. 2015, 238)

     
     
     

    Artikel 13.7. Evaluatie Wet lerarenregister en registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

     
     
     

    Artikel 13.8. Evaluatie Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327)

     
     
     

    Artikel 13.9. Evaluatie Wet pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer (Stb. 2017, 508)

     
     
     

    Artikel 13.10. Evaluatie Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (Stb. 2020, 121)

     
     
     

    Artikel 13.11. Evaluatie (Stb. 2020, 157)

     
     
     

    Artikel 13.12. Evaluatie Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (Stb. 2020, 160)

     
     
     

    Artikel 13.13. Evaluatie (Stb. 2020, 318)

     
     
     

    Artikel 13.14. Evaluatie Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Stb. 2020, 437)

     
     
     

    Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 14.1. Intrekking en

     
     
     

    Artikel 14.2. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 14.3. Horizonbepaling tijdelijke onderwijsvoorziening

     
     
     

    Artikel 14.4. Uitfasering tijdelijke onderwijsvoorziening

     
     
     

    Artikel 14.5. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening