Wet educatie en beroepsonderwijs [Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-07-2024]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet educatie en beroepsonderwijs

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2023 tot 01-07-2024]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de totstandkoming van een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, de gewenste verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de gewenste verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs en educatie, en voor een samenhangende besluitvorming op het gebied van de educatie, wenselijk is de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid, aan de gemeenten, aan de landelijke organen en aan de instellingen te herzien;

  dat het daarvoor wenselijk is de regelingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, alsmede de regelingen met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs, in een samenhangend wettelijk kader neer te leggen met ingang van de expiratiedatum van deze regelingen;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk I. Algemeen

  Titel 1. Definities, reikwijdte, aard bepalingen

  Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   • beroepscollege: beroepscollege als bedoeld in artikel 1.3.2 ;

   • beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid ;

   • beroepsopleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid ;

   • beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid ;

   • beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid ;

   • beroepspraktijkvorming: onderricht in de praktijk van het beroep als bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid ;

   • bestuursoverdracht: overdracht van een instelling aan een ander bevoegd gezag;

   • bevoegd gezag:

    1. van een openbare instelling:

     1. 1°.

      college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de instelling in stand houdt, behoudens voor zover de raad anders bepaalt en met inachtneming van door hem te stellen regels;

     2. 2°.

      bevoegd orgaan krachtens de betrokken gemeenschappelijke regeling waarbij het openbaar lichaam dat de instelling in stand houdt, is opgericht;

    2. van een bijzondere instelling: rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 2.1.3, derde lid ;

    3. van een instelling met diploma-erkenning als bedoeld in de artikelen 1.4.1 of 1.4a.1 : rechtspersoon of natuurlijke persoon die de instelling in stand houdt;

    4. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 : rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

   • bijzondere instelling: instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

   • burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

   • centraal examen: examen of examenonderdeel bestaande uit door het College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens , vastgestelde toetsen die door of in opdracht van de instelling worden afgenomen;

   • deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

   • doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.5a.2, tweede lid ;

   • educatie: onderwijs bestemd voor volwassenen als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid ;

   • eindtermen: eindtermen als bedoeld in artikel 7.3.3 ;

   • exameninstelling: instelling als bedoeld in artikel 1.6.1 ;

   • examinering: het nemen van een beslissing over de inhoud en het niveau van een examen, procedures en voorwaarden waaronder een examen wordt afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van een examen;

   • fusie: institutionele fusie of bestuursoverdracht;

   • ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

   • inspectie: Inspectie van het onderwijs als bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

   • instelling: regionaal opleidingencentrum of beroepscollege;

   • instellingsexamen: examen of examenonderdeel, bestaande uit toetsen die zijn vastgesteld en worden afgenomen door of in opdracht van de instelling;

   • institutionele fusie: samenvoeging van twee of meer instellingen tot een instelling;

   • keuzedeel: keuzedeel als bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid ;

   • kwalificatie: kwalificatie als bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid ;

   • kwalificatiedossier: document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

   • leerweg: leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid , tenzij anders bepaald;

   • ondernemingsraad: ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden ;

   • onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

   • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   • openbare instelling: instelling in stand gehouden door een gemeente dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

   • opleiding educatie: opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid ;

   • opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a ;

   • opleidingsdomein: samenhangend geheel van kwalificatiedossiers die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

   • personeel:

    1. benoemde docenten en overig personeel dat is benoemd aan de instelling;

    2. onder a bedoeld personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld aan de instelling, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 4.1.1 , 4.1.2 en 4.1.3 , en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

   • persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer dan wel door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer als bedoeld in artikel 8.1.1a, vierde lid ;

   • regionaal opleidingencentrum: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 ;

   • register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

   • Registratie instellingen en opleidingen: Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid ;

   • samenwerkingscollege: samenwerkingsverband tussen instellingen dat ertoe strekt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs te verzorgen, niet zijnde een fusie als bedoeld in artikel 2.1.8 ;

   • Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven: rechtspersoon, aangewezen op grond van artikel 1.5.1, eerste lid ;

   • scholengemeenschap: scholengemeenschap als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   • school: school als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   • school voor mavo: school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   • school voor praktijkonderwijs: school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   • school voor vbo: school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   • student: degene die beroepsonderwijs volgt;

   • studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

   • vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

   • verticale scholengemeenschap: verticale scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6.1 ;

   • volwassene: in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder;

   • waarborgfonds: fonds als bedoeld in artikel 2.2.9 .

   Artikel 1.1.2. Aard bepalingen bekostigd onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Titel 2. Doelstellingen onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

    
    
    

   Titel 3. Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

    
    
    

   § 1. Instellingen

    
    
    

   Artikel 1.3.1. Regionale opleidingencentra

    
    
    

   Artikel 1.3.2. Beroepscolleges

    
    
    

   Artikel 1.3.2a [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 1.3.3 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 1.3.4 [Vervallen per 01-08-2007]

    
    
    

   § 2. Taken

    
    
    

   Artikel 1.3.5. Taken instellingen

    
    
    

   § 3. Kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 1.3.6. Kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 1.3.6a. Kwaliteit onderwijspersoneel

    
    
    

   § 4. Overige voorschriften

    
    
    

   Artikel 1.3.7. Karakter openbaar onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.3.8. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

    
    
    

   Artikel 1.3.9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

    
    
    

   Artikel 1.3.10. Verzending berichten aan bevoegd gezag [Nog niet in werking]

    
    
    

   Titel 4. Niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 1.4.1. Andere instellingen voor beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 1.4.2. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

    
    
    

   Titel 4a. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

    
    
    

   Artikel 1.4a.1. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

    
    
    

   Artikel 1.4a.2. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

    
    
    

   Titel 5. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

    
    
    

   Artikel 1.5.1. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

    
    
    

   Artikel 1.5.2. Organisatie SBB

    
    
    

   Artikel 1.5.3. Erkenning leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming

    
    
    

   Titel 6. De exameninstellingen

    
    
    

   Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

    
    
    

   Titel 7. Contractactiviteiten

    
    
    

   Artikel 1.7.1. Contractactiviteiten

    
    
    

   Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

    
    
    

   Titel 1. Planning

    
    
    

   § 1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 2.1.1. Bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.1.2. Bekostiging aanbod voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.1.3. Vestiging en beëindiging bekostigingsaanspraak instellingen

    
    
    

   Artikel 2.1.4. Fusie, splitsing en omzetting

    
    
    

   Artikel 2.1.5. Verplichtingen bij bestuursoverdracht instelling

    
    
    

   Artikel 2.1.6. Bestuursoverdracht openbare instelling

    
    
    

   § 2. Fusietoetsprocedure

    
    
    

   Artikel 2.1.7. Aanvraag en fusie-effectrapportage

    
    
    

   Artikel 2.1.8. Toetsingsmaatstaf

    
    
    

   Titel 2. Bekostiging beroepsonderwijs

    
    
    

   § 1. Bekostiging

    
    
    

   Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

    
    
    

   Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

    
    
    

   Artikel 2.2.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.2.4a [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 2.2.4b [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   § 2. Besteding

    
    
    

   Artikel 2.2.5. Reallocatie

    
    
    

   Artikel 2.2.6. Rijksbijdrage en private activiteiten

    
    
    

   Artikel 2.2.7. Beleggen en belenen

    
    
    

   Artikel 2.2.8. Financieel beheer

    
    
    

   Artikel 2.2.9. Waarborgfonds instellingen

    
    
    

   Artikel 2.2.10. Einde bekostigde instelling

    
    
    

   § 3. [Vervallen per 01-08-2007]

    
    
    

   Artikel 2.2.12 [Vervallen per 01-08-2007]

    
    
    

   Titel 2a. Bekostiging voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.2a.1. Rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.2a.2. Berekeningswijze

    
    
    

   Artikel 2.2a.3. Aanvullende middelen

    
    
    

   Artikel 2.2a.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Titel 3. Aanbod en uitkering educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; informatie en gegevensverstrekking educatie

    
    
    

   Artikel 2.3.1. Aanbod educatie

    
    
    

   Artikel 2.3.2. Uitkering educatie

    
    
    

   Artikel 2.3.3. De voorziening

    
    
    

   Artikel 2.3.4. Verantwoording en terugvordering uitkering

    
    
    

   Artikel 2.3.5. Informatievoorziening

    
    
    

   Artikel 2.3.6. Informatie voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.3.6a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

    
    
    

   Artikel 2.3.6b [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Artikel 2.3.6c [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Artikel 2.3.6d. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

    
    
    

   Titel 4. Subsidie Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

    
    
    

   Artikel 2.4.1. Subsidieverlening per boekjaar

    
    
    

   Artikel 2.4.2. Nadere regels

    
    
    

   Artikel 2.4.3. Subsidieplafond

    
    
    

   Titel 5. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

    
    
    

   § 1. Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie

    
    
    

   Artikel 2.5.1 [Vervallen per 01-08-2007]

    
    
    

   Artikel 2.5.2 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 2.5.3. Jaarrekening

    
    
    

   Artikel 2.5.4. Bestuursverslag

    
    
    

   Artikel 2.5.5. Informatie beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

    
    
    

   Artikel 2.5.5b [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Artikel 2.5.5c [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Artikel 2.5.5d [Vervallen per 01-01-2010]

    
    
    

   Artikel 2.5.5e. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

    
    
    

   Artikel 2.5.6. Onderzoek vanwege minister

    
    
    

   Artikel 2.5.7 [Vervallen per 01-07-2012]

    
    
    

   Artikel 2.5.7a. Accountantsprotocol

    
    
    

   Artikel 2.5.8 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 2.5.9. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

    
    
    

   § 1a. Verantwoording middelen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 2.5.9a. Verslaglegging, onderzoek minister, accountantsprotocol en correctie rijksbijdrage

    
    
    

   § 2. [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Artikel 2.5.10 [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Titel 6. Verticale scholengemeenschap

    
    
    

   Artikel 2.6.1. Verticale scholengemeenschap

    
    
    

   Artikel 2.6.2. Totstandkoming verticale scholengemeenschap

    
    
    

   Artikel 2.6.3. Afwijkingen en regels voor school in een vsg

    
    
    

   Titel 6a. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

    
    
    

   Artikel 2.6aa. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

    
    
    

   Titel 6b.

    
    
    

   Artikel 2.6b. Examinering VSO-leerlingen

    
    
    

   Titel 7. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

    
    
    

   Artikel 2.7. Bijdrage voor derden

    
    
    

   TITEL 8. [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 2.8.1 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 2.8.2 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 2.8.3 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Hoofdstuk 3. Bestuur

    
    
    

   Artikel 3.1.1. Goed bestuur

    
    
    

   Artikel 3.1.2. Het interne toezicht binnen de rechtspersoon

    
    
    

   Artikel 3.1.3. Bestuursreglement

    
    
    

   Artikel 3.1.4. Rol medezeggenschap bij bestuur en toezicht

    
    
    

   Artikel 3.1.5. Aanwijzing

    
    
    

   Artikel 3.1.6. Spoedaanwijzing

    
    
    

   Hoofdstuk 4. Personeel

    
    
    

   Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

    
    
    

   § 1. Formatie; rechtspositie

    
    
    

   Artikel 4.1.1. Formatie

    
    
    

   Artikel 4.1.1a. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

    
    
    

   Artikel 4.1.2. Rechtspositie van het personeel

    
    
    

   Artikel 4.1.3. Professioneel statuut

    
    
    

   Artikel 4.1.4 [Vervallen per 01-08-2007]

    
    
    

   § 2. [Vervallen per 01-07-2015]

    
    
    

   Artikel 4.1.5 [Vervallen per 01-07-2015]

    
    
    

   Artikel 4.1.6 [Vervallen per 01-07-2015]

    
    
    

   Artikel 4.1.7 [Vervallen per 01-07-2015]

    
    
    

   Titel 1a.

    
    
    

   Artikel 4.1a.1. Het beroep van docent

    
    
    

   Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

    
    
    

   Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

    
    
    

   Artikel 4.2.1a. Gelijkstelling buitenlandse getuigschriften

    
    
    

   Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

    
    
    

   Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

    
    
    

   Artikel 4.2.3a. Bekwaamheidsdossier

    
    
    

   Artikel 4.2.3b. Overgangsrecht geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

    
    
    

   Artikel 4.2.3c. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

    
    
    

   Artikel 4.2.4. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent

    
    
    

   Artikel 4.2.5. Uitvoering pedagogisch-didactische scholing

    
    
    

   Titel 2a. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

    
    
    

   Artikel 4.2a.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

    
    
    

   Titel 3. Personeel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

    
    
    

   Artikel 4.3.1. Formatie

    
    
    

   Artikel 4.3.2. Rechtspositie personeel Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

    
    
    

   Titel 4. [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Paragraaf 1. [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.1 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.2

    
    
    

   Artikel 4.4.3 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.4 [Vervallen per 28-07-2018]

    
    
    

   Artikel 4.4.5 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.6 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.7 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.8 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.9 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.10 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.11

    
    
    

   Artikel 4.4.12

    
    
    

   Artikel 4.4.13 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.14 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Paragraaf 2. [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.15 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.16 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.17 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.18 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.19 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 4.4.20

    
    
    

   Artikel 4.4.21 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 5.1 [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 5.2 [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 5.2a [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 5.3 [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 5.4 [Vervallen per 11-05-2001]

    
    
    

   Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen

    
    
    

   Titel 1. Het beroepsonderwijs, verzorgd door uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

    
    
    

   Artikel 6.1.1. Onderwijsaanbod instellingen

    
    
    

   Artikel 6.1.2. Melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

    
    
    

   Artikel 6.1.2a. Zorgplicht keuzedelen

    
    
    

   Artikel 6.1.3. Zorgplicht arbeidsmarktperspectief, belang beroepsopleidingen en doelmatigheid

    
    
    

   Artikel 6.1.3a. Informatie beroepsopleidingen aan aspirant-studenten

    
    
    

   Artikel 6.1.4. Ontneming rechten ten aanzien van bestaand onderwijsaanbod

    
    
    

   Artikel 6.1.4a. Beleidsregels en adviescommissie

    
    
    

   Artikel 6.1.4b. Zeer zwakke opleiding

    
    
    

   Artikel 6.1.5. Waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6.1.5a. Maatregelen

    
    
    

   Artikel 6.1.5b. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Titel 2. Het beroepsonderwijs, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

    
    
    

   Artikel 6.2.1. Diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

    
    
    

   Artikel 6.2.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

    
    
    

   Artikel 6.2.2a. Zeer zwakke opleiding [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 6.2.3. Waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6.2.3a. Maatregelen

    
    
    

   Artikel 6.2.3b. Ontneming recht op examinering niet uit 's Rijks kas bekostigde instellingen; waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6.2.3c. Schorsing examinering of diplomering bij wezenlijk vermoeden dat de waarde van diploma’s en certificaten in het geding is

    
    
    

   Titel 3. De exameninstellingen

    
    
    

   Artikel 6.3.1. Examinering exameninstellingen

    
    
    

   Artikel 6.3.2. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6.3.3. Maatregelen

    
    
    

   Artikel 6.3.3a [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Titel 4. De Registratie instellingen en opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.4.1. De Registratie instellingen en opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.4.2 [Vervallen per 01-08-2016]

    
    
    

   Artikel 6.4.3 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 6.4.4. Beëindiging registratie beroepsopleidingen niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen; beëindiging registratie examinering

    
    
    

   Titel 5. [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Artikel 6.5.1 [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Artikel 6.5.2 [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Artikel 6.5.3 [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Hoofdstuk 6a. Het onderwijsaanbod educatie

    
    
    

   Titel 1. De educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1

    
    
    

   Artikel 6a.1.1. Elektronisch register opleidingen educatie met diploma-erkenning

    
    
    

   Artikel 6a.1.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van opleidingen educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in

    
    
    

   Artikel 6a.1.3. Waarschuwing

    
    
    

   Artikel 6a.1.4. Beëindiging diploma-erkenning van rechtswege van opleidingen educatie van instellingen, bedoeld in

    
    
    

   Titel 2. Ontneming recht op examinering educatie

    
    
    

   Artikel 6a.2.1. Ontneming recht op examinering educatie

    
    
    

   Hoofdstuk 7. Het onderwijs

    
    
    

   Titel 1. Het onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.1.1. Taal

    
    
    

   Artikel 7.1.2. Opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel

    
    
    

   Artikel 7.1.4. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke studenten

    
    
    

   Artikel 7.1.5. Rapportage vorderingen van studenten

    
    
    

   Titel 2. Het beroepsonderwijs

    
    
    

   § 1. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 7.2.1. Reikwijdte

    
    
    

   § 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

    
    
    

   Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen

    
    
    

   Artikel 7.2.3. Certificaten

    
    
    

   Artikel 7.2.4. Landelijke kwalificatiestructuur beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.2.5 [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Artikel 7.2.5a. Vaststelling opleidingsdomeinen

    
    
    

   Artikel 7.2.6. Beroepsvereisten

    
    
    

   Artikel 7.2.7. Inrichting beroepsopleidingen

    
    
    

   Artikel 7.2.8. De beroepspraktijkvorming

    
    
    

   Artikel 7.2.9. Beschikbaarheid praktijkplaats en totstandkoming praktijkovereenkomst

    
    
    

   Artikel 7.2.10 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 7.2.11 [Vervallen per 01-08-2018]

    
    
    

   Titel 3. De educatie

    
    
    

   Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

    
    
    

   Artikel 7.3.2. Nadere omschrijving opleidingssoorten

    
    
    

   Artikel 7.3.3. Eindtermen opleidingen educatie

    
    
    

   Artikel 7.3.4. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Titel 4. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

    
    
    

   § 1. Beroepsopleidingen en opleidingen educatie, met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

    
    
    

   Artikel 7.4.1. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 7.4.2. Algemene bepaling inzake examens

    
    
    

   Artikel 7.4.3. Voorschriften examens opleidingen educatie

    
    
    

   Artikel 7.4.3a. Voorschriften examens beroepsopleidingen

    
    
    

   Artikel 7.4.4. Kwaliteitsstandaarden

    
    
    

   Artikel 7.4.4a. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen

    
    
    

   Artikel 7.4.5. Instelling, benoeming en samenstelling examencommissie

    
    
    

   Artikel 7.4.5a. Taken en bevoegdheden examencommissie

    
    
    

   Artikel 7.4.6. Diploma’s

    
    
    

   Artikel 7.4.6a. Mbo-verklaring

    
    
    

   Artikel 7.4.7. Internationale diplomawaardering

    
    
    

   Artikel 7.4.8. Zorgplicht regeling voor onderwijsprogramma en examens; informatie ondersteuningsaanbod; studentenstatuut

    
    
    

   Artikel 7.4.9. Zorgplicht regeling exameninstelling

    
    
    

   Paragraaf 1a. [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9a [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9b [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9c [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9d [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9e [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9f [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Paragraaf 1b. [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9g [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9h [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9i [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9j [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   Artikel 7.4.9k [Vervallen per 13-06-2008]

    
    
    

   § 2. Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

    
    
    

   Artikel 7.4.10. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 7.4.11. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

    
    
    

   Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Artikel 7.4.12 [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Artikel 7.4.13 [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Artikel 7.4.14 [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Artikel 7.4.15 [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Artikel 7.4.16 [Vervallen per 01-01-2007]

    
    
    

   Titel 5. Rechtsbescherming van studenten, vavo-studenten, extraneï en deelnemers

    
    
    

   Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

    
    
    

   Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit

    
    
    

   Artikel 7.5.2. Klachten

    
    
    

   Paragraaf 2. Commissie van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

    
    
    

   Artikel 7.5.3. Commissie van beroep voor de examens

    
    
    

   Artikel 7.5.4. Bevoegdheid commissie van beroep voor de examens

    
    
    

   Artikel 7.5.5. Voorlopige voorziening; herziening

    
    
    

   Artikel 7.5.6. Inlichtingen

    
    
    

   Artikel 7.5.7. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie

    
    
    

   Artikel 7.5.8. Beslissing op bezwaren

    
    
    

   Paragraaf 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

    
    
    

   Artikel 7.5.9. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

    
    
    

   Paragraaf 4. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.5.10. College van beroep bijzonder onderwijs

    
    
    

   Titel 6. [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Artikel 7.6.1 [Vervallen per 01-08-2004]

    
    
    

   Titel 7. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

    
    
    

   Artikel 7.7.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

    
    
    

   Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking

    
    
    

   Titel 0. Aanmelding

    
    
    

   Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april

    
    
    

   Artikel 8.0.2. Gegevensverstrekking vavo-studenten die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 8.0.3. Te verstrekken gegevens bij aanmelding; terugmelding gegevens

    
    
    

   Artikel 8.0.4. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies

    
    
    

   Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

    
    
    

   Artikel 8.1.1. Inschrijving

    
    
    

   Artikel 8.1.1a. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

    
    
    

   Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding

    
    
    

   Artikel 8.1.1c. Recht op toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding

    
    
    

   Artikel 8.1.1d. Toelating opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

    
    
    

   Artikel 8.1.2. Nadere voorschriften toelating

    
    
    

   Artikel 8.1.3 [Vervallen per 01-08-2023]

    
    
    

   Artikel 8.1.3a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning

    
    
    

   Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen

    
    
    

   Artikel 8.1.5. Mbo-studentenfonds

    
    
    

   Artikel 8.1.5a. Voorwaarden voor ondersteuning

    
    
    

   Artikel 8.1.5b. Onbillijkheid van overwegende aard

    
    
    

   Artikel 8.1.5c. Hoogte van de financiële ondersteuning

    
    
    

   Artikel 8.1.5d. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

    
    
    

   Artikel 8.1.5e. Instellingsregels

    
    
    

   Artikel 8.1.5f. Informatieplicht en administratieve vastlegging

    
    
    

   Artikel 8.1.5g. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

    
    
    

   Artikel 8.1.6. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

    
    
    

   Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

    
    
    

   Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies

    
    
    

   Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening

    
    
    

   Artikel 8.1.7c. Schorsing

    
    
    

   Artikel 8.1.7d. Verwijdering

    
    
    

   Artikel 8.1.8.

    
    
    

   Artikel 8.1.8a. Melding verzuim niet-leerplichtigen

    
    
    

   Titel 2. Vooropleidingseisen

    
    
    

   Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

    
    
    

   Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

    
    
    

   Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

    
    
    

   Titel 3. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

    
    
    

   Artikel 8.3.1. Voortijdige schoolverlater

    
    
    

   Artikel 8.3.2. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

    
    
    

   Artikel 8.3.3. Informatie over voortijdig schoolverlaten

    
    
    

   Artikel 8.3.4. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

    
    
    

   Artikel 8.3.5. Afstemmen ondersteuningsaanbod op overleg over ondersteuningsprogramma voortgezet onderwijs

    
    
    

   Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, entreeopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

    
    
    

   Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

    
    
    

   Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo

    
    
    

   Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

    
    
    

   Titel 5. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten VSO, entreeopleiding in het VSO, geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding en doorlopende leerroute VSO-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten VSO

    
    
    

   Artikel 8.5.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het VSO

    
    
    

   Artikel 8.5.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding

    
    
    

   Artikel 8.5.4. Samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroute VSO-mbo

    
    
    

   Titel 5a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.1. Begripsbepaling

    
    
    

   Artikel 8.5a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.5. Inrichting doorlopende leerroute

    
    
    

   Artikel 8.5a.6 [Vervallen per 01-08-2023]

    
    
    

   Artikel 8.5a.7. Inschrijving bij de instelling

    
    
    

   Artikel 8.5a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

    
    
    

   Artikel 8.5a.9. Onderwijs- en examenregeling

    
    
    

   Artikel 8.5a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

    
    
    

   Artikel 8.5a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

    
    
    

   Artikel 8.5a.13. Teambevoegdheid

    
    
    

   Artikel 8.5a.14. Verwijdering

    
    
    

   Artikel 8.5a.15. Overstapoptie

    
    
    

   Artikel 8.5a.16. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Artikel 8.5a.17. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

    
    
    

   Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

    
    
    

   Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege

    
    
    

   Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht

    
    
    

   Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens

    
    
    

   Hoofdstuk 8a. Medezeggenschap en de landelijke geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Titel 1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 8a.1.1. Begripsbepalingen

    
    
    

   Artikel 8a.1.2. Studentenraad

    
    
    

   Artikel 8a.1.3. Ouderraad

    
    
    

   Artikel 8a.1.4. Zorgplicht medezeggenschap; medezeggenschapsstatuut

    
    
    

   Artikel 8a.1.5. Bijeenkomst studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad

    
    
    

   Artikel 8a.1.6. Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse begroting

    
    
    

   Titel 2. Bevoegdheden studentenraad en ouderraad

    
    
    

   Artikel 8a.2.1. Algemene bevoegdheden

    
    
    

   Artikel 8a.2.1a. Onder de aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid

    
    
    

   Artikel 8a.2.2. Bijzondere bevoegdheden: instemming, advies en hoorplicht

    
    
    

   Artikel 8a.2.2a. Advies

    
    
    

   Artikel 8a.2.3. Fusie-effectrapportage

    
    
    

   Artikel 8a.2.4. Advies- en instemmingsbevoegdheden ouderraad vsg

    
    
    

   Titel 3. Reglement studentenraad

    
    
    

   Artikel 8a.3.1. Reglement studentenraad

    
    
    

   Titel 4. Geschillenregeling en procesbevoegdheid

    
    
    

   Artikel 8a.4.1. Landelijke geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 8a.4.2. Competentie commissie

    
    
    

   Artikel 8a.4.3. Bevoegdheden en procedure commissie

    
    
    

   Artikel 8a.4.4. Procesbevoegdheid studentenraad

    
    
    

   Artikel 8a.4.5. Geschillenregeling adviesbevoegdheid profielen raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 8a.4.6. Geschillen instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

    
    
    

   Titel 5. Afwijkingen

    
    
    

   Artikel 8a.5.1. Afwijkingen in verband met eigen aard

    
    
    

   Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Titel 1. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   § 1. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.1 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.2 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   § 2. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.4 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.4a [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.5 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 9.1.7 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.1.8 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Titel 2. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 9.2.1 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Hoofdstuk 10. Beroep bij de bestuursrechter

    
    
    

   Artikel 10.1 [Vervallen per 01-01-2013]

    
    
    

   Artikel 10.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

    
    
    

   Hoofdstuk 11. Sancties

    
    
    

   Paragraaf 1. Inhouden en opschorten bekostiging; strafbepaling

    
    
    

   Artikel 11.1. Inhouding bekostiging

    
    
    

   Artikel 11.2. Bestuurlijke boete niet-gerechtigd aanduiden beroepsopleiding

    
    
    

   Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2009]

    
    
    

   Artikel 11.3 [Vervallen per 01-01-2009]

    
    
    

   Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2009]

    
    
    

   Hoofdstuk 11a. Experimenten

    
    
    

   Artikel 11a.1. Ruimte voor innovatie

    
    
    

   Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

    
    
    

   Titel 1.

    
    
    

   Artikel 12.1.1.

    
    
    

   Titel 1a. Overgangsrecht wijziging van onder andere de in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

    
    
    

   Artikel 12.1a.1. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamen vavo

    
    
    

   Titel 2. Voorzieningen voor onbepaalde tijd

    
    
    

   Artikel 12.2.1. Diploma’s en certificaten

    
    
    

   Artikel 12.2.2. Handhaving voorschriften personeel

    
    
    

   Artikel 12.2.3. Voorziening vakinstelling met vo-school

    
    
    

   Artikel 12.2.4. Omzetting aoc naar verticale scholengemeenschap

    
    
    

   Artikel 12.2.5 [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 12.2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Artikel 12.2.7. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden

    
    
    

   Artikel 12.2.8 [Vervallen per 01-08-2006]

    
    
    

   Artikel 12.2.9. Gevolgen invoering voor personeel

    
    
    

   Artikel 12.2.10 [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Artikel 12.2.11 [Vervallen per 06-10-1999]

    
    
    

   Titel 3. Invoering van de wet

    
    
    

   Artikel 12.3.1 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.2 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.3 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.4 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.5 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.6 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.7 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.8. Voortzetting bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven

    
    
    

   Artikel 12.3.9 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 12.3.10 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.11 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.12 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.13 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.14 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.15 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.16 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.17 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.18 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.19 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.20 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.21 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.22 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.23 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.24 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.25 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.26 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.27 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.28 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.29 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.30 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.31 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.32 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.33 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.34 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.35 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.36 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.37 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.38 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.39 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.40 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.41 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.42 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.43 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.44 [Vervallen per 01-08-2015]

    
    
    

   Artikel 12.3.45 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.46 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.47 [Vervallen per 01-07-2004]

    
    
    

   Artikel 12.3.48 [Vervallen per 01-08-2008]

    
    
    

   Artikel 12.3.49. Afschaffing adviesverplichtingen

    
    
    

   Titel 4. Bepalingen met betrekking tot passend onderwijs

    
    
    

   Artikel 12.4.1. Tijdelijke verstrekking middelen aan instellingen

    
    
    

   Titel 4a. Beroepsopleidingen oude stijl

    
    
    

   Artikel 12.4a.1. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl

    
    
    

   Artikel 12.4a.2 [Vervallen per 01-08-2014]

    
    
    

   Titel 4b.

    
    
    

   Artikel 12.4b.1. Overgangsbepaling leden examencommissie

    
    
    

   Titel 5. Evaluatie, inwerkingtreding en citeertitel

    
    
    

   Artikel 12.5.1. Evaluatie

    
    
    

   Artikel 12.5.1a. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

    
    
    

   Artikel 12.5.1b. Evaluatiebepaling in verband met de

    
    
    

   Artikel 12.5.1b*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

    
    
    

   Artikel 12.5.2. Inwerkingtreding

    
    
    

   Artikel 12.5.3. Citeertitel

    
    
    

   Slotformulier en ondertekening