Wet op de beroepen in het onderwijs [Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Opschrift

Wet op de beroepen in het onderwijs

[Tekst geldig vanaf 01-04-2020]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de kwalificatiestructuur en voor een moderne en open arbeidsorganisatie op het gebied van het primair en voortgezet onderwijs alsmede op het gebied van de educatie en het beroepsonderwijs wenselijk is, bekwaamheidseisen voor onderwijsgevenden vast te stellen, mogelijk te maken dat dergelijke eisen eveneens worden vastgesteld voor nauw met het onderwijs verbonden leidinggevende en ondersteunende werkzaamheden en te bevorderen dat de betrokkenen hun bekwaamheid onderhouden;

dat het tevens noodzakelijk is, de onderwerpen uit de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs te regelen in de desbetreffende onderwijswetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel IV

 
 
 

Artikel V

 
 
 

Artikel VI

 
 
 

Artikel VII

 
 
 

Artikel VIII

 
 
 

Artikel IX [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel X

 
 
 

Artikel XI. Overgangsrecht bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden

 
 
 

Artikel XII [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XIII [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XIV [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XV [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XVI [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XVII [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XVIII [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XIX [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel XX. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel XXI. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening