Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek [Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-05-2024]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-05-2024]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de versterking van de kwaliteit, het vernieuwend vermogen alsmede de maatschappelijke gerichtheid van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wenselijk is de zelfstandigheid van de instellingen te vergroten en daartoe de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid en de desbetreffende instellingen te herzien;

  dat het voorts gewenst is dat de bestuurlijke betrekkingen die de rijksoverheid onderhoudt met die instellingen zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd;

  dat het daarvoor wenselijk is de afzonderlijke regelingen op het gebied van het bestel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek samen te voegen tot een Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Titel 1. Definities en taakomschrijving

  Artikel 1.1. Begripsbepalingen

   In deze wet wordt verstaan onder:

   1. a.

    Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   2. b.

    hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs;

   3. c.

    wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert;

   4. d.

    hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk;

   5. e.

    initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a ;

   6. f.

    [vervallen;]

   7. g.

    instelling voor hoger onderwijs: een bekostigde instelling, opgenomen in de bijlage van deze wet onder a tot en met i of een rechtspersoon voor hoger onderwijs, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt;

   8. h.

    openbare instelling: een instelling die uitgaat van een publiekrechtelijke rechtspersoon;

   9. i.

    bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

   10. j.

    instellingsbestuur:

    • van een bekostigde instelling: het college van bestuur, tenzij anders bepaald;

    • van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die geaccrediteerde opleidingen verzorgt: het orgaan dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

   11. k.

    studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar;

   12. l.

    inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

   13. m.

    opleiding: een associate degree-opleiding, een bacheloropleiding of een masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3a waarvoor accreditatie is verleend, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt;

   14. n.

    duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid ,;

   15. o.

    faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleidingen voor het beroep van arts zijn ingesteld;

   16. p.

    accreditatieorgaan: de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, bedoeld in artikel 1 van het Accreditatieverdrag;

   17. q.

    accreditatie: het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opleiding door het accreditatieorgaan positief is beoordeeld;

   18. q1.

    accreditatiekader: het kader waarin het accreditatieorgaan zijn werkwijze met betrekking tot de taken, genoemd in artikel 5.2, eerste en tweede lid , vastlegt;

   19. q2.

    accreditatie nieuwe opleiding: accreditatie als bedoeld in artikel 5.8 ;

   20. q3.

    accreditatie bestaande opleiding: accreditatie als bedoeld in artikel 5.11 ;

   21. r.

    [vervallen;]

   22. r1.

    [vervallen;]

   23. s.

    erkenning ITK: de erkenning die tot uitdrukking brengt dat de interne kwaliteitszorg en de inzet tot verbetering van de resultaten van een instelling voor hoger onderwijs, voor zover betrekking hebbend op de kwaliteit van haar opleidingen, positief is beoordeeld;

   24. t.

    visitatiegroep: opleidingen die onderwijsinhoudelijk met elkaar overeenkomen;

   25. u.

    studiepunt: een studiepunt in de zin van artikel 7.4, eerste lid ;

   26. v.

    Accreditatieverdrag: het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs (Trb. 2003, 167);

   27. w.

    persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, of het onderwijsnummer, bedoeld in artikel 7.31e, derde lid ;

   28. x2.

    register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

   29. y.

    college van bestuur:

    • van een bijzondere instelling: het orgaan van de instelling dat als zodanig in de statuten is aangewezen;

    • van een openbare instelling: het orgaan van de instelling dat op grond van deze wet terzake bevoegd is;

   30. z.

    graad: de graad Bachelor of Master met of zonder toevoeging, de graad Associate degree of de graad Doctor, Doctor honoris causa of Doctor of Philosophy;

   31. aa.

    rechtspersoon voor hoger onderwijs: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die initiële opleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat of een instelling of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die postinitiële masteropleidingen verzorgt met uitzondering van de Staat;

   32. bb.

    openbaar lichaam BES: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   33. cc.

    titel: een titel als bedoeld in artikel 7.20, eerste en tweede lid (ingenieur, afgekort tot ir., meester, afgekort tot mr., doctorandus, afgekort tot drs., ingenieur, afgekort tot ing., baccalaureus, afgekort tot bc.) of de titel als bedoeld in artikel 7.22, tweede en derde lid (doctor, afgekort tot dr.);

   34. dd.

    premaster: mogelijkheid om tekortkomingen weg te nemen in verband met het niet voldoen aan de toelatingseisen als bedoeld in artikel 7.30e ;

   35. dd1.

    educatieve module: deel van een bacheloropleiding in het wetenschappelijk onderwijs van 30 studiepunten dat is gericht op de voorbereiding van het geven van onderwijs in een vak, als bedoeld in artikel 7.12, tweede lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   36. ee.

    Verordening (EU) nr. 1178/2011: Verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 311);

   37. ff.

    Verordening (EU) 2015/340: Verordening (EU) 2015/340 van de Commissie van 20 februari 2015 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot vergunningen en certificaten van luchtverkeersleiders overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad, tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 923/2012 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 805/2011 van de Commissie (PbEU L63).

   Artikel 1.1a. Openbare lichamen BES

    
    
    

   Artikel 1.2. Instellingen en academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 1.3. Instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.4. Academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 1.5. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

    
    
    

   Artikel 1.6. Academische vrijheid

    
    
    

   Artikel 1.7. Richtlijnen ethiek

    
    
    

   Titel 1a. Ruimte voor innovatie

    
    
    

   Artikel 1.7a. Ruimte voor innovatie

    
    
    

   Titel 2. De instellingen

    
    
    

   Paragraaf 1. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.8. Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.9. Bekostiging en graadverlening

    
    
    

   Artikel 1.10. Aard bepalingen

    
    
    

   Paragraaf 2. Rechtspersonen met geaccrediteerd initieel onderwijs.

    
    
    

   Artikel 1.11 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 1.12. Graadverlening

    
    
    

   Paragraaf 2a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen

    
    
    

   Artikel 1.12a. Graadverlening postinitiële masteropleidingen door rechtspersonen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 1.12b. Graadverlening postinitiële masteropleidingen door bekostigde instellingen

    
    
    

   Paragraaf 3. Academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 1.13. Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid

    
    
    

   Artikel 1.14. Bekostiging academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 1.15. Aard bepalingen

    
    
    

   Paragraaf 4. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

    
    
    

   Artikel 1.16. Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB

    
    
    

   Artikel 1.16a.

    
    
    

   Artikel 1.17. Bekostiging

    
    
    

   Artikel 1.17a. Kwaliteitszorg instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

    
    
    

   Titel 3. Kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 1.18. Algemene kwaliteitszorg

    
    
    

   Titel 4. Overige voorschriften

    
    
    

   Artikel 1.19. Opleidingen in het buitenland

    
    
    

   Artikel 1.19a. Opleidingen in het buitenland; toestemmingsvereiste

    
    
    

   Artikel 1.19b. Promoties in het buitenland [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 1.20. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

    
    
    

   Artikel 1.21. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

    
    
    

   Artikel 1.22. Bescherming naam universiteit

    
    
    

   Artikel 1.23. Bescherming naam hogeschool

    
    
    

   Artikel 1.24. Uitzonderingen gebruik naam hogeschool en universiteit

    
    
    

   Artikel 1.25

    
    
    

   Artikel 1.26. Verzending berichten aan instellingsbestuur [Nog niet in werking]

    
    
    

   Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

    
    
    

   Artikel 2.1. Reikwijdte

    
    
    

   Titel 1. Planning

    
    
    

   Artikel 2.2. Instellingsplan

    
    
    

   Artikel 2.2a. Procedure en inhoud instellingsplan onderzoekinstellingen

    
    
    

   Artikel 2.3. Hoger onderwijs- en onderzoekplan

    
    
    

   Artikel 2.4. Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan

    
    
    

   Titel 2. Bekostiging

    
    
    

   Artikel 2.5. Rijksbijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 2.6. Berekening rijksbijdrage

    
    
    

   Artikel 2.6a. Rijksbijdrage aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

    
    
    

   Artikel 2.7. Mededeling geraamde en bekendmaking vastgestelde rijksbijdrage

    
    
    

   Artikel 2.7a. Rijksbijdrage en private activiteiten

    
    
    

   Artikel 2.8. Begroting

    
    
    

   Artikel 2.9. Verslaglegging

    
    
    

   Artikel 2.9a. Verrekening van vorderingen

    
    
    

   Artikel 2.10. Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant

    
    
    

   Artikel 2.10a. Accountantsprotocol

    
    
    

   Artikel 2.11. Bijzondere bepaling associate degree-opleiding

    
    
    

   Artikel 2.12. Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 2.13. Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen

    
    
    

   Titel 3. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

    
    
    

   Artikel 2.14. Inrichting verslag en aanwijzing branchecode

    
    
    

   Titel 4. Bijzondere bepalingen in verband met het financieel beheer

    
    
    

   Artikel 2.15 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 2.16. Opheffing instellingen

    
    
    

   Artikel 2.17. Beheer van de middelen

    
    
    

   Titel 5. Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening

    
    
    

   Artikel 2.18. Subsidie educatieve voorziening

    
    
    

   Artikel 2.19. Begroting en verslaglegging

    
    
    

   Artikel 2.20. Controle en terugvordering

    
    
    

   Hoofdstuk 3. Overleg

    
    
    

   Artikel 3.1. Algemeen overleg

    
    
    

   Artikel 3.2. Overleg met afzonderlijke instellingen

    
    
    

   Artikel 3.3. Overleg met studentenorganisaties

    
    
    

   Hoofdstuk 4. Het personeel

    
    
    

   Artikel 4.1. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 4.2. Personeelsbeleid

    
    
    

   Artikel 4.3 [Vervallen per 03-08-2005]

    
    
    

   Artikel 4.4 [Vervallen per 01-01-1995]

    
    
    

   Artikel 4.5. Rechtspositieregeling personeel

    
    
    

   Artikel 4.6 [Vervallen per 01-01-1995]

    
    
    

   Artikel 4.7 [Vervallen per 01-07-2015]

    
    
    

   Hoofdstuk 5. Accreditatie in het hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 5.1. Reikwijdte

    
    
    

   Titel 1. Accreditatieorgaan

    
    
    

   Artikel 5.2. Instelling en taken accreditatieorgaan

    
    
    

   Artikel 5.3. Accreditatiekader

    
    
    

   Artikel 5.4. Voordracht bestuursleden accreditatieorgaan

    
    
    

   Artikel 5.5. Financiële middelen

    
    
    

   Titel 2. Toets nieuwe opleiding en accreditatie nieuwe opleiding

    
    
    

   Artikel 5.6. Aanvraag toets nieuwe opleiding

    
    
    

   Artikel 5.7. Beoordeling kwaliteitsaspecten aanvraag toets nieuwe opleiding

    
    
    

   Artikel 5.8. Verlening van accreditatie nieuwe opleiding

    
    
    

   Artikel 5.9. Weigering accreditatie nieuwe opleiding en verlening accreditatie nieuwe opleiding onder voorwaarden

    
    
    

   Artikel 5.10. Accreditatierapport

    
    
    

   Titel 3. Accreditatie bestaande opleiding, commissie van deskundigen en visitatie

    
    
    

   Artikel 5.11. Verkrijging van accreditatie bestaande opleiding

    
    
    

   Artikel 5.12. Beoordeling kwaliteitsaspecten accreditatie bestaande opleiding

    
    
    

   Artikel 5.13. Visitatie van opleidingen in het kader van accreditatie bestaande opleiding

    
    
    

   Artikel 5.14. Commissie van deskundigen en instemming

    
    
    

   Artikel 5.15. Beoordeling aanvraag accreditatie bestaande opleiding

    
    
    

   Artikel 5.16. Verlening en behoud van accreditatie bestaande opleiding

    
    
    

   Artikel 5.17. Weigering accreditatie bestaande opleiding en verlening accreditatie bestaande opleiding onder voorwaarden

    
    
    

   Artikel 5.18. Behoud accreditatie bestaande opleiding onder voorwaarden

    
    
    

   Titel 4. Intrekking van accreditatie en de gevolgen van intrekking

    
    
    

   Artikel 5.19. Intrekking van accreditatie

    
    
    

   Artikel 5.20. Tussentijdse intrekking van accreditatie

    
    
    

   Artikel 5.21. Gevolgen weigering of intrekking van accreditatie

    
    
    

   Titel 5

    
    
    

   Artikel 5.22

    
    
    

   Titel 6. Instellingstoets kwaliteitszorg en erkenning ITK

    
    
    

   Artikel 5.23. Aanvraag en beoordeling instellingstoets kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 5.24. Verlening erkenning ITK

    
    
    

   Artikel 5.25. Gevolgen erkenning ITK

    
    
    

   Artikel 5.26. Verlenging erkenning ITK

    
    
    

   Artikel 5.27. Weigering erkenning ITK en erkenning ITK onder voorwaarden

    
    
    

   Artikel 5.28. ITK-Rapport

    
    
    

   Artikel 5.29. Intrekking van de erkenning ITK

    
    
    

   Artikel 5.30. Gevolgen weigering verlenging of intrekking van de erkenning ITK

    
    
    

   Titel 7. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 5.31. Wijziging in visitatiegroep, naam of toevoeging graad

    
    
    

   Artikel 5.32. Gevolgen vernietiging van besluiten

    
    
    

   Hoofdstuk 5a. [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.1 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Titel 1. [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.2 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.2a [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.3 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.3a [Vervallen per 01-01-2011]

    
    
    

   Artikel 5a.4 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.5 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.6 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.6a [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.6b [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.6c [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.6d [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.7 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.7a [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.7b [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 2. [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.8 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.8a [Vervallen per 01-01-2011]

    
    
    

   Artikel 5a.9 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.10 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.10a [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.11 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.12 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.12a [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.12b [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13 [Vervallen per 01-01-2018]

    
    
    

   Titel 2a. [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13a [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13b [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13c [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13d [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13e [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13f [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.13g [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Titel 3. [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.14 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 5a.15 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Artikel 5a.16 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Hoofdstuk 6. Onderwijsaanbod

    
    
    

   Artikel 6.1. Reikwijdte

    
    
    

   Titel 1. Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 6.2. Onderwijsaanbod

    
    
    

   Artikel 6.3 [Vervallen per 26-09-2003]

    
    
    

   Artikel 6.4 [Vervallen per 26-09-2003]

    
    
    

   Artikel 6.5. Ontneming rechten aan opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.6. Procedure ontneming rechten aan opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.7. Toestemming voor specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld

    
    
    

   Artikel 6.7a. Aan toestemming verbonden verplichtingen

    
    
    

   Artikel 6.7b. Aanvraag voor toestemming en advisering door accreditatieorgaan

    
    
    

   Artikel 6.7c. Toetsing aan de praktijk

    
    
    

   Artikel 6.7d. Intrekking toestemming

    
    
    

   Artikel 6.8 [Vervallen per 26-09-2003]

    
    
    

   Titel 2. Opleidingen rechtspersonen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 6.9. Verlening rechten verbonden aan een eerste opleiding van een rechtspersoon

    
    
    

   Artikel 6.10. Ontneming rechten verbonden aan opleidingen, verzorgd door rechtspersonen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 6.11. Commissie van advies

    
    
    

   Artikel 6.12 [Vervallen per 04-07-2013]

    
    
    

   Titel 3. De Registratie instellingen en opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.12a [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 6.13. De Registratie instellingen en opleidingen

    
    
    

   Artikel 6.14. De registratieprocedure

    
    
    

   Artikel 6.15. Beëindiging registratie

    
    
    

   Titel 4

    
    
    

   Artikel 6.16 [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Hoofdstuk 7. Onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.1. Reikwijdte

    
    
    

   Titel 1. Het onderwijs, de examens en de promoties

    
    
    

   Paragraaf 1. Het onderwijs en de examens

    
    
    

   Artikel 7.2. Taal

    
    
    

   Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden

    
    
    

   Artikel 7.3a. Associate degree-, bachelor- en masteropleidingen

    
    
    

   Artikel 7.3b. Postinitiële masteropleidingen

    
    
    

   Artikel 7.3c. Gezamenlijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.3d. Naleving wettelijke voorschriften in geval van gezamenlijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.3e. Bijzonder inschrijvingsregime gezamenlijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.3f. Bijzonder collegegeldregime gezamenlijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.3g. Uitvoeringsvoorschriften gezamenlijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.3h. Opleidingen tot piloot of luchtverkeersleider

    
    
    

   Artikel 7.3i. Selectie voor een opleiding of afstudeerrichting gericht op het beroep van piloot of luchtverkeersleider

    
    
    

   Artikel 7.3j. Vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.4. Studiepunten

    
    
    

   Artikel 7.5. Reguliere studielast opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.5a. Bijzondere studielast van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.5b. Bijzondere studielast van opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 7.5c. Studielast van door Onze Minister aangewezen opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.5d. Door het instellingsbestuur vastgestelde grotere studielast

    
    
    

   Artikel 7.6. Beroepsvereisten

    
    
    

   Artikel 7.7. Voltijdse, deeltijdse en duale inrichting van opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.7a [Vervallen per 25-01-2003]

    
    
    

   Artikel 7.8. Propedeutische fase en propedeutisch examen

    
    
    

   Artikel 7.8a. Associate degree-opleidingen

    
    
    

   Artikel 7.8b. Studieadvies propedeutische fase

    
    
    

   Artikel 7.9. Verwijzing in postpropedeutische fase

    
    
    

   Artikel 7.9a. Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een VWO-diploma

    
    
    

   Artikel 7.9b. Selectie voor een speciaal traject gericht op het behalen van een hoger niveau

    
    
    

   Artikel 7.9ba [Vervallen per 01-09-2000]

    
    
    

   Artikel 7.9bb [Vervallen per 01-09-2000]

    
    
    

   Artikel 7.9c [Vervallen per 01-09-2013]

    
    
    

   Artikel 7.9d. Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen

    
    
    

   Artikel 7.9e [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 7.9f [Vervallen per 01-09-2000]

    
    
    

   Artikel 7.10. Examens en tentamens

    
    
    

   Artikel 7.10a. Verlening van graden

    
    
    

   Artikel 7.10b [Vervallen per 01-01-2018]

    
    
    

   Artikel 7.11. Getuigschriften en verklaringen

    
    
    

   Artikel 7.11a. Vervanging getuigschriften en verklaringen

    
    
    

   Artikel 7.12. Examencommissie

    
    
    

   Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie

    
    
    

   Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie

    
    
    

   Artikel 7.12c. Examinatoren

    
    
    

   Artikel 7.12d. Examencommissie en examinatoren bij opleidingen tot piloot of luchtverkeersleider

    
    
    

   Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling

    
    
    

   Artikel 7.14. Beoordeling onderwijs- en examenregeling

    
    
    

   Artikel 7.15. Informatieverstrekking aan studenten en aanstaande studenten

    
    
    

   Artikel 7.15a. Studiekeuze-informatie en onderzoek naar studenttevredenheid

    
    
    

   Artikel 7.16. Erkenning verworven competenties

    
    
    

   Paragraaf 2. Vestigingsplaats opleiding

    
    
    

   Artikel 7.17. Vestigingsplaats opleiding

    
    
    

   Artikel 7.17a. Opheffing vestigingsplaats opleiding

    
    
    

   Paragraaf 3. De promoties

    
    
    

   Artikel 7.18. Verlening van de graden Doctor of Doctor of Philosophy; toegang en inrichting promotie

    
    
    

   Artikel 7.19. Promotiereglement; eredoctoraat

    
    
    

   Paragraaf 4. Graden en titulatuur

    
    
    

   Artikel 7.19a. Aanduiding graden Bachelor, Master en Associate degree in de naamsvermelding

    
    
    

   Artikel 7.20. Titels ir., mr., drs., ing. en bc.

    
    
    

   Artikel 7.20a [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 7.21 [Vervallen per 01-09-2002]

    
    
    

   Artikel 7.22. Aanduiding graden Doctor, Doctor of Philosophy of Doctor honoris causa in de naamsvermelding

    
    
    

   Artikel 7.22a. Handhaving titels oude stijl

    
    
    

   Artikel 7.23. Het voeren van een graad of titel op grond van een examen in verband met een buiten Nederland geaccrediteerde opleiding

    
    
    

   Artikel 7.23a. Het voeren van de graad Doctor of de titel doctor op grond van een buitenlandse regeling

    
    
    

   Titel 2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen

    
    
    

   Paragraaf 1. Vooropleidingseisen associate degree-opleidingen en bacheloropleidingen

    
    
    

   Artikel 7.23b. Begripsbepaling paragraaf 1

    
    
    

   Artikel 7.24. Vooropleidingseisen

    
    
    

   Artikel 7.24a. Vooropleidingseisen educatieve module

    
    
    

   Artikel 7.25. Nadere vooropleidingseisen

    
    
    

   Artikel 7.25a.

    
    
    

   Artikel 7.25b.

    
    
    

   Artikel 7.26. Aanvullende eisen

    
    
    

   Artikel 7.26a. Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst

    
    
    

   Artikel 7.27. Eisen werkkring

    
    
    

   Artikel 7.28. Vrijstelling op grond van andere diploma’s

    
    
    

   Artikel 7.29. Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek

    
    
    

   Artikel 7.30. Postpropedeutische fase

    
    
    

   Paragraaf 2. Toelatingseisen masteropleidingen

    
    
    

   Artikel 7.30a [Vervallen per 01-09-2014]

    
    
    

   Artikel 7.30b. Toelatingseisen masteropleidingen

    
    
    

   Artikel 7.30c. Toelatingseisen voor masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.30d. Toelatingseisen niet van toepassing a.g.v. Lissabon-afspraken

    
    
    

   Artikel 7.30e. Premasters

    
    
    

   Paragraaf 3. Gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften

    
    
    

   Artikel 7.30f. Gelijkwaardigheid buitenlandse getuigschriften

    
    
    

   TITEL 2AVervallen

    
    
    

   Titel 3. Studenten en extraneï

    
    
    

   Paragraaf 1. Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies

    
    
    

   Artikel 7.31. Begripsbepaling paragraaf 1

    
    
    

   Artikel 7.31a. Aanmelding uiterlijk op 1 mei

    
    
    

   Artikel 7.31b. Rechten en verplichtingen bij aanmelding uiterlijk op 1 mei

    
    
    

   Artikel 7.31c. Aanmelding na 1 mei voor een andere opleiding

    
    
    

   Artikel 7.31d. Aanmelding na 1 mei voor de eerste keer

    
    
    

   Artikel 7.31e. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij aanmelding

    
    
    

   Artikel 7.31f. Aanmelding bij Open Universiteit

    
    
    

   Paragraaf 1a. Inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.32. Algemene bepaling inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.33. Procedure inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.34. Rechten inschrijving als student

    
    
    

   Artikel 7.35 [Vervallen per 01-09-1996]

    
    
    

   Artikel 7.36. Rechten inschrijving als extraneus

    
    
    

   Artikel 7.37. Voorwaarden inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.37a. Afwijkende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren

    
    
    

   Artikel 7.37b. Aanvullende voorwaarde voor inschrijving in het studiejaar 2005–2006 en de volgende studiejaren

    
    
    

   Artikel 7.37c [Vervallen per 01-09-2021]

    
    
    

   Artikel 7.37d [Vervallen per 01-09-2022]

    
    
    

   Artikel 7.37e [Vervallen per 01-09-2023]

    
    
    

   Artikel 7.38 [Vervallen per 01-09-2013]

    
    
    

   Artikel 7.39. Te verstrekken persoonsgebonden nummer bij inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.40 [Vervallen per 01-09-1996]

    
    
    

   Artikel 7.41 [Vervallen per 01-09-1996]

    
    
    

   Artikel 7.42. Beëindiging inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.42a. Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening

    
    
    

   Artikel 7.42b. Beëindiging inschrijving bij opleiding tot piloot of luchtverkeersleider

    
    
    

   Paragraaf 2. Eigen bijdragen

    
    
    

   Artikel 7.43. Collegegeldverplichting

    
    
    

   Artikel 7.44. Examengeldverplichting

    
    
    

   Artikel 7.45. Hoogte wettelijk collegegeld

    
    
    

   Artikel 7.45Aa [Vervallen per 01-09-2022]

    
    
    

   Artikel 7.45a. Aanspraak op wettelijk collegegeld

    
    
    

   Artikel 7.45b. Collegegeld OU

    
    
    

   Artikel 7.46. Instellingscollegegeld

    
    
    

   Artikel 7.47. Voldoening collegegeld

    
    
    

   Artikel 7.47a. Vrijstelling wettelijk collegegeld in verband met bestuursfunctie

    
    
    

   Artikel 7.48. Vermindering, vrijstelling en terugbetaling collegegeld

    
    
    

   Artikel 7.49. Collegegeld voor bepaalde voltijdse opleidingen vanaf het studiejaar 2005–2006

    
    
    

   Artikel 7.49a. Vergoeding voor premasters en educatieve modules

    
    
    

   Artikel 7.49b. Hoogte van de vergoeding voor premasters en educatieve modules

    
    
    

   Artikel 7.50. Andere bijdragen

    
    
    

   Artikel 7.50a. Voordracht algemene maatregel van bestuur

    
    
    

   Paragraaf 2a. Profileringsfonds

    
    
    

   Artikel 7.51. Financiële ondersteuning in verband met bijzondere omstandigheden

    
    
    

   Artikel 7.51a. Financiële ondersteuning in verband met een grotere studielast

    
    
    

   Artikel 7.51b. Financiële ondersteuning in verband met niet opnieuw verlenen accreditatie

    
    
    

   Artikel 7.51c. Voorwaarden voor financiële ondersteuning

    
    
    

   Artikel 7.51d. Financiële ondersteuning in verband met internationalisering

    
    
    

   Artikel 7.51e. Financiële ondersteuning voor niet-ingeschreven studenten

    
    
    

   Artikel 7.51f. Hoogte van de financiële ondersteuning

    
    
    

   Artikel 7.51g. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

    
    
    

   Artikel 7.51h. Instellingsregels

    
    
    

   Artikel 7.51i. Informatieplicht en administratieve vastlegging

    
    
    

   Artikel 7.51j. Open Universiteit

    
    
    

   Paragraaf 2b. Financiële ondersteuning door Onze Minister

    
    
    

   Artikel 7.51k. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

    
    
    

   Paragraaf 3. Gebruik van persoonsgebonden nummer

    
    
    

   Artikel 7.52. Gebruik van persoonsgebonden nummer door instellingsbestuur

    
    
    

   Artikel 7.52a [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Artikel 7.52b [Vervallen per 01-07-2020]

    
    
    

   Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen inschrijving

    
    
    

   Artikel 7.52c. Begripsbepalingen paragraaf 4

    
    
    

   Artikel 7.53. Beperking inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit

    
    
    

   Artikel 7.54. Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase

    
    
    

   Artikel 7.54a

    
    
    

   Artikel 7.55. Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit

    
    
    

   Artikel 7.56. Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt

    
    
    

   Artikel 7.56a [Vervallen per 01-12-2002]

    
    
    

   Artikel 7.57. Identificatie opleidingen

    
    
    

   Paragraaf 4a. [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57a [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57b [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57c [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57d [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57e [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57f [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Artikel 7.57g [Vervallen per 01-10-2016]

    
    
    

   Paragraaf 5. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 7.57h. Huisregels en ordemaatregelen

    
    
    

   Artikel 7.57i [Vervallen per 01-09-2021]

    
    
    

   Artikel 7.58 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 7.59. Studentenstatuut

    
    
    

   Titel 4. Rechtsbescherming van studenten en extraneï

    
    
    

   Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

    
    
    

   Artikel 7.59a. Toegankelijke faciliteit

    
    
    

   Artikel 7.59b. Klachten

    
    
    

   Paragraaf 2. College van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

    
    
    

   Artikel 7.60. College van beroep voor de examens

    
    
    

   Artikel 7.61. Bevoegdheid college van beroep voor de examens

    
    
    

   Artikel 7.62. Reglement van orde

    
    
    

   Artikel 7.63. Inlichtingenplicht

    
    
    

   Artikel 7.63a. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie

    
    
    

   Artikel 7.63b. Beslissing op bezwaren

    
    
    

   Paragraaf 3. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

    
    
    

   Artikel 7.64. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

    
    
    

   Artikel 7.65 [Vervallen per 01-01-2023]

    
    
    

   Artikel 7.66 [Vervallen per 01-01-2023]

    
    
    

   Artikel 7.67 [Vervallen per 01-01-2023]

    
    
    

   Paragraaf 4. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

    
    
    

   Artikel 7.68. College van beroep bijzonder onderwijs

    
    
    

   Hoofdstuk 7a. Taken in het kader van de zij-instroom in het beroep van leraar en docent

    
    
    

   Artikel 7a.1. Begripsbepaling

    
    
    

   Artikel 7a.2. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 7a.3. Getuigschrift bekwaamheidsonderzoek , , , en

    
    
    

   Artikel 7a.4. Getuigschrift pedagogisch-didactische scholing WEB

    
    
    

   Artikel 7a.5. Titulatuur

    
    
    

   Hoofdstuk 8. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 8.1. Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten

    
    
    

   TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

    
    
    

   Artikel 9.1. Reikwijdte

    
    
    

   Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit

    
    
    

   Artikel 9.2. Algemene bevoegdheden college van bestuur

    
    
    

   Artikel 9.3. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

    
    
    

   Artikel 9.4. Bestuurs- en beheersreglement

    
    
    

   Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen

    
    
    

   Artikel 9.6. Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur

    
    
    

   Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 9.8. Taken raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 9.9. Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 9.9a. Aanwijzing

    
    
    

   Artikel 9.9b. Spoedaanwijzing

    
    
    

   Artikel 9.10. College voor promoties

    
    
    

   Paragraaf 2. Onderwijs en wetenschapsbeoefening

    
    
    

   Artikel 9.11. Faculteiten en opleidingen

    
    
    

   Artikel 9.12. Faculteit; decaan

    
    
    

   Artikel 9.13. Benoeming en ontslag decaan

    
    
    

   Artikel 9.14. Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement

    
    
    

   Artikel 9.15. Overige taken en bevoegdheden decaan

    
    
    

   Artikel 9.16. Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan

    
    
    

   Artikel 9.17. Bestuur opleidingen

    
    
    

   Artikel 9.18. Opleidingscommissies

    
    
    

   Artikel 9.19. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

    
    
    

   Paragraaf 3. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen

    
    
    

   Artikel 9.20. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit

    
    
    

   Artikel 9.21. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit

    
    
    

   Artikel 9.22. Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen

    
    
    

   Artikel 9.23. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten

    
    
    

   Paragraaf 4. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit

    
    
    

   Artikel 9.24. Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies

    
    
    

   Artikel 9.25 [Vervallen per 11-05-2001]

    
    
    

   Artikel 9.26 [Vervallen per 11-05-2001]

    
    
    

   Artikel 9.27. Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan

    
    
    

   Paragraaf 5. [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.28 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN

    
    
    

   Artikel 9.29. Reikwijdte

    
    
    

   Artikel 9.30. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

    
    
    

   Artikel 9.30a. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

    
    
    

   Paragraaf 1. Medezeggenschap binnen de universiteit

    
    
    

   Artikel 9.31. Universiteitsraad

    
    
    

   Artikel 9.32. Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden

    
    
    

   Artikel 9.32a. Onder de aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid

    
    
    

   Artikel 9.33. Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad

    
    
    

   Artikel 9.33a. Adviesbevoegdheid universiteitsraad; adviesbevoegdheid studentengeleding

    
    
    

   Artikel 9.34. Reglement universiteitsraad

    
    
    

   Artikel 9.35. Advies

    
    
    

   Artikel 9.36. Bijzondere bevoegdheden

    
    
    

   Paragraaf 2. Medezeggenschap binnen de faculteit

    
    
    

   Artikel 9.37. Faculteitsraad

    
    
    

   Artikel 9.38. Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad

    
    
    

   Artikel 9.38a. Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden

    
    
    

   Artikel 9.38b. Faculteitsreglement

    
    
    

   Paragraaf 3. Geschillen inzake medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 9.38c. Begripsbepaling

    
    
    

   Artikel 9.39. Geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 9.40. Bevoegdheden en procedure geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 9.41 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.42 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.43 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.44 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.45 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 4. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 9.46. Procesbevoegdheid medezeggenschapsorganen

    
    
    

   Artikel 9.47. Commissies

    
    
    

   Artikel 9.48. Voorzieningen en scholing

    
    
    

   Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen

    
    
    

   Artikel 9.49. Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen

    
    
    

   Paragraaf 6. Medezeggenschap binnen centrale diensten

    
    
    

   Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten

    
    
    

   Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2

    
    
    

   Artikel 9.50a. Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2

    
    
    

   Titel 3. Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten en de levensbeschouwelijke universiteiten

    
    
    

   Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht

    
    
    

   Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten

    
    
    

   Paragraaf 1. [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.52 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 2. De bijzondere leerstoelen

    
    
    

   Artikel 9.53. Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel

    
    
    

   Artikel 9.54. Indiening verzoek bevoegdverklaring

    
    
    

   Artikel 9.55. Vereisten bijzonder hoogleraarschap

    
    
    

   Artikel 9.56. Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar

    
    
    

   Artikel 9.57. Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar

    
    
    

   Artikel 9.58. Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel

    
    
    

   Artikel 9.59 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 9.60 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.61 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.62 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.63 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.64 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.65 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.66 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.67 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.68 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.69 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.70 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.71 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.72 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.73 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.74 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.75 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.76 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.77 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.78 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.79 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.80 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.81 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.82 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.83 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.84 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 9.85 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen

    
    
    

   Artikel 10.1. Reikwijdte

    
    
    

   Titel 1. Het bestuur en de inrichting van hogescholen

    
    
    

   Paragraaf 1. Het bestuur en de inrichting van de hogeschool

    
    
    

   Artikel 10.2. College van bestuur

    
    
    

   Artikel 10.3. Delegatie taken en bevoegdheden

    
    
    

   Artikel 10.3a. Faculteiten en andere organisatorische eenheden

    
    
    

   Artikel 10.3b. Bestuurs- en beheersreglement

    
    
    

   Artikel 10.3c. Opleidingscommissies

    
    
    

   Artikel 10.3d. Scheiding bestuur en toezicht

    
    
    

   Artikel 10.3e. Aanwijzing

    
    
    

   Artikel 10.3e1. Spoedaanwijzing

    
    
    

   Paragraaf 1a. Onderwijsbeoefening

    
    
    

   Artikel 10.3f. Verantwoordelijkheden en rechten lectoren

    
    
    

   Paragraaf 2. Geschillenregeling

    
    
    

   Artikel 10.4 [Vervallen per 19-03-1997]

    
    
    

   Artikel 10.5. Geschillenregeling

    
    
    

   Paragraaf 3. [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool

    
    
    

   Artikel 10.8. Bestuur bijzondere hogeschool

    
    
    

   Artikel 10.8a [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 2. [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.9 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.10 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.11 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.12 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.13 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.14 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.15 [Vervallen per 11-05-2001]

    
    
    

   Artikel 10.16 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 3. Medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 10.16a. Keuze uit medezeggenschapsstelsels

    
    
    

   Artikel 10.16b. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten

    
    
    

   Artikel 10.17. Medezeggenschapsraad

    
    
    

   Artikel 10.18 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.19. Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden

    
    
    

   Artikel 10.19a. Onder de aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid

    
    
    

   Artikel 10.20. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

    
    
    

   Artikel 10.20a. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad; adviesbevoegdheid studenten

    
    
    

   Artikel 10.21. Medezeggenschapsreglement

    
    
    

   Artikel 10.22. Inhoud medezeggenschapsreglement

    
    
    

   Artikel 10.23. Advies

    
    
    

   Artikel 10.24. Bijzondere bevoegdheden

    
    
    

   Artikel 10.25. Deelraden

    
    
    

   Artikel 10.26. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 10.27 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.28 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.29 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.30 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.31 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.32 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.33 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.34. Commissies

    
    
    

   Artikel 10.35 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.36 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 10.37. Afwijking bij bijzondere omstandigheden

    
    
    

   Artikel 10.38. Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging

    
    
    

   Artikel 10.39. Voorzieningen en scholing

    
    
    

   Hoofdstuk 11. Het bestuur en de inrichting van de Open Universiteit

    
    
    

   Paragraaf 1. Het bestuur van de Open Universiteit

    
    
    

   Artikel 11.1. Algemene bevoegdheden van het college van bestuur

    
    
    

   Artikel 11.2. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden

    
    
    

   Artikel 11.3. Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling

    
    
    

   Artikel 11.4. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur

    
    
    

   Artikel 11.5. Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden

    
    
    

   Artikel 11.6. Taken raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 11.7. Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 11.7a. Aanwijzing

    
    
    

   Artikel 11.7b. Spoedaanwijzing

    
    
    

   Paragraaf 2. Onderwijs

    
    
    

   Artikel 11.8. Opleidingen Open Universiteit

    
    
    

   Artikel 11.9. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren

    
    
    

   Artikel 11.10. College voor promoties

    
    
    

   Artikel 11.11. Opleidingscommissies

    
    
    

   Artikel 11.12. Bijzondere leerstoel Open Universiteit

    
    
    

   Paragraaf 3. [Vervallen per 19-07-2014]

    
    
    

   Paragraaf 4. Medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 11.13. Regeling medezeggenschap OU

    
    
    

   Artikel 11.14 [Vervallen per 01-01-2011]

    
    
    

   Artikel 11.15 [Vervallen per 01-01-2011]

    
    
    

   Artikel 11.16. Van overeenkomstige toepassing bepalingen geschillencommissie medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 11.17 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.18 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.19 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.20 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.21 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.22 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.23 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.24 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.25 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.26 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.27 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.28 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.29 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Artikel 11.30 [Vervallen per 11-07-1997]

    
    
    

   Hoofdstuk 12. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 12.1. Toepassingsbereik hoofdstuk 12

    
    
    

   Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen

    
    
    

   Paragraaf 1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 12.2. Algemene bepalingen

    
    
    

   Paragraaf 2. De openbare academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 12.3. Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 12.4. Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden

    
    
    

   Artikel 12.5. Rechtspositie leden raad van bestuur

    
    
    

   Artikel 12.6. Taken raad van bestuur

    
    
    

   Artikel 12.7. Bestuursreglement

    
    
    

   Artikel 12.8. Verantwoordingsplicht raad van bestuur

    
    
    

   Artikel 12.9. Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis

    
    
    

   Artikel 12.10. Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden

    
    
    

   Artikel 12.11. Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 12.12. Taken raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 12.13. Verantwoordingsplicht raad van toezicht

    
    
    

   Artikel 12.14 [Vervallen per 01-09-1997]

    
    
    

   Artikel 12.15. Afdelingen en andere onderdelen

    
    
    

   Artikel 12.16. Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel

    
    
    

   Artikel 12.17. Stafconvent, taak en samenstelling

    
    
    

   Paragraaf 3. De bijzondere academische ziekenhuizen

    
    
    

   Artikel 12.18. Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis

    
    
    

   Titel 2. Het gemeenschappelijk beleidsorgaan

    
    
    

   Artikel 12.19. Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

    
    
    

   Artikel 12.20. Gemeenschappelijke regeling

    
    
    

   Artikel 12.21. Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan

    
    
    

   Titel 3. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

    
    
    

   Artikel 12.22. Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan

    
    
    

   Titel 4. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

    
    
    

   Artikel 12.23. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur

    
    
    

   Hoofdstuk 13. Het bestuur en de inrichting van de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek

    
    
    

   Titel 1. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

    
    
    

   Artikel 13.1. Het algemeen bestuur en de algemene vergadering

    
    
    

   Artikel 13.2. Het reglement

    
    
    

   Titel 2. Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek

    
    
    

   Artikel 13.3. Het algemeen bestuur

    
    
    

   Artikel 13.4 [Vervallen per 01-01-2015]

    
    
    

   Artikel 13.5. Bibliothecaris

    
    
    

   Artikel 13.6. Reglement

    
    
    

   Titel 3. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 13.7 [Vervallen per 26-06-1996]

    
    
    

   Artikel 13.8. Openbaarheid

    
    
    

   Artikel 13.9. Schorsing en vernietiging van besluiten

    
    
    

   Artikel 13.10. Taakverwaarlozingsregeling

    
    
    

   Artikel 13.11 [Vervallen per 11-05-2001]

    
    
    

   Hoofdstuk 14. Beroep bij de bestuursrechter

    
    
    

   Artikel 14.1 [Vervallen per 01-01-2013]

    
    
    

   Artikel 14.2. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep

    
    
    

   Hoofdstuk 15. Inhouding bekostiging, schadevergoeding en strafbepalingen

    
    
    

   Artikel 15.1. Inhouding bekostiging

    
    
    

   Artikel 15.2. Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs

    
    
    

   Artikel 15.3. Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs

    
    
    

   Artikel 15.4. Geldboete niet-nakoming identificatieplicht

    
    
    

   Artikel 15.5. Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften

    
    
    

   Artikel 15.6. Karakter strafbare feiten

    
    
    

   Artikel 15.7. Niet-gerechtigde verlening graden en titels

    
    
    

   Artikel 15.8. Niet-gerechtigd voeren naam universiteit of hogeschool of niet voldoen aan informatieplicht

    
    
    

   Artikel 15.9. Hoogte bestuurlijke boete

    
    
    

   Hoofdstuk 16. Overgangsvoorzieningen onder meer in verband met de invoering van de wet en voorschriften in verband met fusie, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht

    
    
    

   Artikel 16.1. Tijdelijk karakter bepalingen van hoofdstuk 16

    
    
    

   Paragraaf 1. Onderwijsbevoegdheden en rechtspositie

    
    
    

   Artikel 16.2 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.3. Handhaving bewijzen van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

    
    
    

   Artikel 16.4. Handhaving rechtspositieregelingen leden bestuursorganen

    
    
    

   Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 16.5 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.6 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.7 [Vervallen per 01-01-2006]

    
    
    

   Artikel 16.8 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.9 [Vervallen per 01-01-2022]

    
    
    

   Artikel 16.10 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 3. Getuigschriften en titulatuur

    
    
    

   Artikel 16.11. Getuigschriften

    
    
    

   Artikel 16.12. Titel doctor

    
    
    

   Artikel 16.13. Overige titulatuur

    
    
    

   Paragraaf 4. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

    
    
    

   Artikel 16.14. Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën

    
    
    

   Paragraaf 5. Fusies, omzetting, splitsing, verplaatsing en bestuursoverdracht hogescholen

    
    
    

   Artikel 16.15 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.16. Bestuurlijke, institutionele fusie en reikwijdte

    
    
    

   Artikel 16.16a. Fusievoorwaarden

    
    
    

   Artikel 16.16b. Toets

    
    
    

   Artikel 16.16c. Toetstermijn en verlenging

    
    
    

   Artikel 16.17. Omzetting, splitsing en verplaatsing hogeschool

    
    
    

   Artikel 16.18. Splitsing rechtspersoon waarvan een bijzondere hogeschool uitgaat

    
    
    

   Artikel 16.19. Wijziging bijlage van de wet van rechtswege

    
    
    

   Paragraaf 6. Rechtsbescherming

    
    
    

   Artikel 16.20 [Vervallen per 01-01-2006]

    
    
    

   Paragraaf 7. Bijdragen uit ’s Rijks kas voor theologisch en levensbeschouwelijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 16.21 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 16.22 [Vervallen per 20-07-2007]

    
    
    

   Hoofdstuk 17. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot 2002

    
    
    

   Titel 1. [Vervallen per 01-09-2005]

    
    
    

   Artikel 17.1 [Vervallen per 01-09-2005]

    
    
    

   Titel 2. (Stb. 226)

    
    
    

   Artikel 17.2 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 3. (Stb. 434)

    
    
    

   Artikel 17.3 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 4. (Stb. 162)

    
    
    

   Artikel 17.4. Overgangsbepaling

    
    
    

   Titel 5. [Vervallen per 01-09-2005]

    
    
    

   Artikel 17.5 [Vervallen per 01-09-2005]

    
    
    

   Titel 6. (Stb. 216)

    
    
    

   Artikel 17.6 [Vervallen per 01-09-2006]

    
    
    

   Artikel 17.7 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 7. (Stb. 733)

    
    
    

   Artikel 17.8 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 8. (Stb. 170)

    
    
    

   Artikel 17.9 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 9. [Vervallen per 01-09-2015]

    
    
    

   Artikel 17.10 [Vervallen per 01-09-2015]

    
    
    

   Hoofdstuk 18. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten vanaf 2002

    
    
    

   Titel 1. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 302)

    
    
    

   Artikel 18.1 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.2. Aanpassing Registratie instellingen en opleidingen

    
    
    

   Artikel 18.3 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.4 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.5 [Vervallen per 01-02-2019]

    
    
    

   Titel 2. Wet van 6 juni 2002 (Stb. 303)

    
    
    

   Paragraaf 1. Algemeen

    
    
    

   Artikel 18.6 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 2. Instelling en registratie van bachelor- en masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs; tijdelijke handhaving van opleidingen in afbouw

    
    
    

   Artikel 18.7 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.8 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.9 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.10 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.11 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.12 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.13 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.14 [Vervallen per 04-07-2013]

    
    
    

   Paragraaf 3. Ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.15. Voortzetting van bestaande ongedeelde opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.16 [Vervallen per 01-09-2007]

    
    
    

   Artikel 18.17 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.18 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 4. Omzetting van rechtswege en registratie van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs; tijdelijke handhaving van voortgezette opleidingen

    
    
    

   Artikel 18.19. Omzetting van rechtswege van bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 18.20. Voortzetting van bestaande voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 18.21 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.22 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 5. Invoering studiepuntensysteem «nieuwe stijl»

    
    
    

   Artikel 18.23 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.24 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.25 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.26 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 6. Overgangsrecht accreditatieplicht

    
    
    

   Artikel 18.27 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.28 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.29. Overgangsrecht accreditatieplicht voor bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 18.30. Overgangsrecht accreditatieplicht voor voortgezette opleidingen in het hoger beroepsonderwijs

    
    
    

   Artikel 18.31. Overgangsrecht bevoegdheden minister voor opleidingen waaraan accreditatie ingevolge de wet is verbonden

    
    
    

   Artikel 18.32 [Vervallen per 01-01-2008]

    
    
    

   Artikel 18.32a. Bevoegdheid Onze Minister eenmalig accreditatietermijn te verlengen

    
    
    

   Artikel 18.32 ab. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van het accreditatiebesluit bepaald is

    
    
    

   Artikel 18.32 ac. Overgangsrecht bevoegdheden Minister voor opleidingen waarbij de vervaldatum van tno bepaald is

    
    
    

   Artikel 18.32b. Aanvraag besluit tot deelname invoeringsregime instellingstoets kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 18.32c. Invoeringsregime ten behoeve van de introductie van de instellingstoets kwaliteitszorg

    
    
    

   Paragraaf 7. Overig invoerings- en overgangsrecht

    
    
    

   Artikel 18.33. Afwijzing na bindend studieadvies

    
    
    

   Artikel 18.34 [Vervallen per 20-07-2007]

    
    
    

   Artikel 18.35 [Vervallen per 01-09-2007]

    
    
    

   Artikel 18.36 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.37. Toegang tot de promotie voor bezitters van een getuigschrift «oude stijl»

    
    
    

   Artikel 18.38. Vrijstelling op grond van een kandidaatsgetuigschrift

    
    
    

   Artikel 18.39. Handhaving van de titel kandidaat

    
    
    

   Artikel 18.40. Handhaving titel Bachelor voor afgestudeerden hbo «nieuwe stijl»

    
    
    

   Artikel 18.41 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.42 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.43 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Paragraaf 8. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 18.44 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.45 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 3. Wet van 12 september 2002 (Stb. 493)

    
    
    

   Artikel 18.46 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 4. Wet van 30 januari 2003 (Stb. 70)

    
    
    

   Artikel 18.47 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 5. Wet van 3 april 2003 (Stb. 188)

    
    
    

   Artikel 18.48. Eerste toepassing artikel 2.2a op het instellingsplan van de KNAW en de KB

    
    
    

   Artikel 18.49. Overgangsregeling geschillen

    
    
    

   Titel 6. Wet van 2 juli 2003 (Stb. 287)

    
    
    

   Artikel 18.50 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.51 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Artikel 18.52 [Vervallen per 01-09-2010]

    
    
    

   Titel 7. Wet van 24 juni 2004 (Stb. 321)

    
    
    

   Artikel 18.53. Overgangsrecht vestigingsplaats opleiding

    
    
    

   Artikel 18.54. Overgangsbepaling verzoek om toestemming

    
    
    

   Titel 9. Wet van 6 december 2001 (Stb. 681)

    
    
    

   Artikel 18.62. Overgangsrecht CRIHO

    
    
    

   Titel 10. Wet van 14 juni 2007 (Stb. 254)

    
    
    

   Artikel 18.63. Tijdelijkheid Ad-programma

    
    
    

   Artikel 18.64. Voortzetting van bestaande universitaire lerarenopleidingen

    
    
    

   Artikel 18.65. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Theologische Faculteit Tilburg

    
    
    

   Artikel 18.66. Accreditatie en registratie van de opleidingen verzorgd door de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht

    
    
    

   Titel 11. Wet van 4 februari 2010 (Stb. 119)

    
    
    

   Artikel 18.67. Levensbeschouwelijke universiteiten

    
    
    

   Artikel 18.68. Gevolgen verlies accreditatie

    
    
    

   Artikel 18.69. Herstelperiode accreditatie

    
    
    

   Artikel 18.70. Leden examencommissie en examinatoren

    
    
    

   Artikel 18.71. Overgangsrecht CRIHO en Open Universiteit

    
    
    

   Artikel 18.72. Afhandeling klachten van studenten

    
    
    

   Artikel 18.73. College van beroep voor het hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.74. Colleges van beroep bijzonder onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.75. Instellingen voor hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.76. Toepassing vervallen bepalingen waarborgfonds hogescholen

    
    
    

   Titel 12. [Vervallen per 01-04-2020]

    
    
    

   Artikel 18.77 [Vervallen per 01-04-2020]

    
    
    

   Titel 13. Wet van 8 juli 2011 (Stb 368)

    
    
    

   Artikel 18.78. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld 2011–2012

    
    
    

   Artikel 18.79. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld 2011–2012

    
    
    

   Artikel 18.80 [Vervallen per 28-02-2013]

    
    
    

   Titel 14. Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

    
    
    

   Artikel 18.81. Vaststelling bedragen volledig wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

    
    
    

   Artikel 18.82. Vaststelling bedragen gedeeltelijk wettelijk collegegeld volgens basistarief en verhoogd tarief 2012–2013

    
    
    

   Artikel 18.83. Vaststelling bedrag van het wettelijk collegegeld na inwerkingtreding van de Wet van 28 januari 2013 (Stb. 70)

    
    
    

   Artikel 18.84. Profileringsfonds voor langstudeerders

    
    
    

   Titel 15. Wet van 10 juli 2013 (Stb. 298)

    
    
    

   Artikel 18.85. Overgangsbepaling recht op inschrijving

    
    
    

   Artikel 18.86. Overgangsbepaling selectie door instellingen bij opleidingen met een toelatingsbeperking

    
    
    

   Titel 16. Wet invoering associate degree-opleiding

    
    
    

   Artikel 18.87. Overgangsbepaling Ad-programma’s.

    
    
    

   Artikel 18.88. Overgangsbepaling accreditatie associate degree-opleidingen

    
    
    

   Titel 17.

    
    
    

   Artikel 18.89. Overgangsbepaling visitatie

    
    
    

   Artikel 18.90. Overgangsbepaling werkzaamheden commissie van deskundigen

    
    
    

   Artikel 18.91. Overgangsbepaling lopende besluiten toets nieuwe opleiding, accreditatiebesluiten en besluiten toets nieuw Ad-programma

    
    
    

   Artikel 18.92. Overgangsbepaling beoordelingen aanvragen instellingstoets kwaliteitszorg en opleidingen van een instelling met een instellingstoets kwaliteitszorg

    
    
    

   Artikel 18.95. Overgangsbepaling instellingscollegegeld

    
    
    

   Titel 19. Variawet hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.96. Overgangsbepaling instellingscollegegeld premaster

    
    
    

   Titel 20. Wet van [datum] (Stb. ...)

    
    
    

   Artikel 18.97. Beëindiging benoeming leden college van beroep voor het hoger onderwijs

    
    
    

   Artikel 18.98. Overdracht aanhangige zaken college van beroep voor het hoger onderwijs aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

    
    
    

   Artikel 18.99. Overdracht archiefbescheiden college van beroep voor het hoger onderwijs

    
    
    

   Titel 21. Wet van (datum) (Stb. ...)

    
    
    

   Artikel 18.100. Overgangsbepaling inschrijving educatieve module

    
    
    

   Hoofdstuk 19. Slotbepalingen

    
    
    

   Artikel 19.1. Evaluatie

    
    
    

   Artikel 19.1a. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

    
    
    

   Artikel 19.2. Inwerkingtreding

    
    
    

   Artikel 19.3. Citeertitel

    
    
    

   Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]

    
    
    

   Bijlage behorende bij de