Leerplichtwet 1969 [Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Inhoudsopgave

Leerplichtwet 1969

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

  Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Leerplichtwet (Stb. 1900, 111) dient te worden vervangen door een nieuwe wettelijke regeling, die is aangepast aan het huidige onderwijsbestel en een kortere procedure bevat voor de bestrijding van het onwettig schoolverzuim, en dat het wenselijk is de leerplichtige leeftijd met een jaar te verlengen en in de Arbeidswet 1919 daarmee verband houdende wijzigingen aan te brengen;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   Deze wet verstaat onder:

   1. "Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald;

   2. "school":

    1. een openbare of een uit de openbare kas bekostigde bijzondere basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of dagschool voor voortgezet onderwijs, dan wel een openbare of een uit de openbare kas bekostigde bijzondere instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;

    2. een ingevolge artikel 2.66 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 aangewezen bijzondere dagschool voor voortgezet onderwijs;

    3. een andere dagschool die wat de inrichting van het onderwijs betreft, overeenkomt met de criteria, bedoeld in artikel 1a1 , en wat de bevoegdheden van de leraren betreft, overeenkomt met een of meer van de onder 1 bedoelde scholen;

    4. een andere krachtens artikel 1a, eerste lid , voor de toepassing van deze wet als school aangewezen onderwijsinstelling;

   3. «instelling»:

    1. instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

    2. beroepsopleiding ten aanzien waarvan toepassing is gegeven aan artikel 1.4.1, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ;

   4. "hoofd":

    1. hij die met de leiding van de school is belast;

    2. hij die met de leiding van de instelling is belast;

   5. "de ambtenaar": de ambtenaar, bedoeld in artikel 16 ;

   6. "startkwalificatie": een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.5 onderscheidenlijk 2.4 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   7. «persoonsgebonden nummer»: persoonsgebonden nummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

   8. «register onderwijsdeelnemers»: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers .

   Artikel 1a. Aanwijzing scholen

    1.

    Bij ministeriële regeling dan wel bij beschikking van Onze Minister kunnen onderwijsinstellingen dan wel groepen daarvan worden aangewezen als school als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 4 . Aan de aanwijzing kunnen voorwaarden worden verbonden.

    2.

    Onze Minister kan de aanwijzing intrekken indien het hoofd of het personeel van de school in strijd handelt met artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht .

    Artikel 1a1. Scholen als bedoeld in

     
     
     

    Artikel 1b. Meerderjarige jongeren

     
     
     

    Artikel 1c [Vervallen per 25-03-2009]

     
     
     

    Artikel 1d. Maatregelen

     
     
     

    § 2. Leerplicht

     
     
     

    Artikel 2. Verantwoordelijke personen

     
     
     

    Artikel 3. Begin en einde van de verplichting tot inschrijving

     
     
     

    Artikel 3a. Vervangende leerplicht

     
     
     

    Artikel 3b. Vervangende leerplicht laatste schooljaar

     
     
     

    Artikel 3c [Vervallen per 01-07-2020]

     
     
     

    Artikel 4. Begin en einde van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

     
     
     

    § 2a. Kwalificatieplicht

     
     
     

    Artikel 4a. Inschrijving

     
     
     

    Artikel 4b. Begin en einde verplichting tot inschrijving

     
     
     

    Artikel 4c. De invulling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

     
     
     

    § 3. Vrijstellingen

     
     
     

    Artikel 5. Gronden voor vrijstelling van inschrijving

     
     
     

    Artikel 5a. Trekkend bestaan

     
     
     

    Artikel 6. Kennisgeving vrijstelling leerplicht

     
     
     

    Artikel 7. Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

     
     
     

    Artikel 8. Bedenkingen tegen richting van school

     
     
     

    Artikel 9. Bezoeken van school in buitenland

     
     
     

    Artikel 10. Uitschrijving

     
     
     

    Artikel 11. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek

     
     
     

    Artikel 11a. Leeftijd leerling

     
     
     

    Artikel 12. Ziekte

     
     
     

    Artikel 13. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

     
     
     

    Artikel 13a. Vakantie

     
     
     

    Artikel 13b. Kennisgeving bij beroep op vrijstelling

     
     
     

    Artikel 14. Andere gewichtige omstandigheden

     
     
     

    Artikel 15. Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

     
     
     

    Artikel 15a. Melding indien vrijgesteld in combinatie met ingeschreven zijn

     
     
     

    § 4. Toezicht op de naleving van de wet

     
     
     

    Artikel 16. Leerplichtambtenaren

     
     
     

    Artikel 16a. Inspectie van het onderwijs

     
     
     

    Artikel 17. Gemeenschappelijke regeling betreffende toezicht

     
     
     

    Artikel 18. Kennisgeving in- en uitschrijvingen

     
     
     

    Artikel 18a [Vervallen per 08-07-2022]

     
     
     

    Artikel 19. Controle absoluut schoolverzuim door het college van burgemeester en wethouders

     
     
     

    Artikel 20 [Vervallen per 01-10-1994]

     
     
     

    Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 21a. Centrale kennisgeving relatief verzuim

     
     
     

    Artikel 21b [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Artikel 22. Onderzoek door leerplichtambtenaar

     
     
     

    Artikel 23. Overtreding arbeidsverbod

     
     
     

    Artikel 24. Bevoegdheden politie

     
     
     

    Artikel 25. Jaarverslag gemeente en verstrekking statistische gegevens

     
     
     

    § 5. Sanctiebepalingen

     
     
     

    Artikel 26. Strafbedreiging verantwoordelijke personen

     
     
     

    Artikel 27. Bestuurlijke boete hoofd

     
     
     

    Artikel 28. Overtreding

     
     
     

    § 6. Slot- en overgangsbepalingen

     
     
     

    Artikel 29. Nadere voorschriften

     
     
     

    Artikel 30. Citeertitel

     
     
     

    Artikel 31 [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 32 [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 32a [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 32b [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 32c [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 33 [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 34 [Vervallen per 01-08-1994]

     
     
     

    Artikel 35 [Vervallen per 01-08-1971]

     
     
     

    Artikel 36 [Vervallen per 01-08-1971]

     
     
     

    Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]