Wet medezeggenschap op scholen [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet medezeggenschap op scholen

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 te vervangen door een nieuwe wet, aangezien het, in het belang van het goed functioneren van de school, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs , wenselijk is het overleg met en de vertegenwoordiging van het personeel en de ouders en leerlingen van de school te verbeteren mede in het licht van de vergroting van de autonomie van besturen van die scholen, dat het tevens wenselijk is de medezeggenschap bij centrale diensten als bedoeld in genoemde wetten en regionale expertisecentra als bedoeld in de Wet op de expertisecentra zoveel mogelijk dienovereenkomstig te regelen;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   Deze wet verstaat onder:

   1. «Onze Minister»: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   2. «school»: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra , de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Experimentenwet onderwijs ;

   3. «centrale dienst»: een centrale dienst als bedoeld in artikel 68 van de Wet op het primair onderwijs , artikel 69 van de Wet op de expertisecentra en artikel 3.34 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   4. «samenwerkingsverband»: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   5. «bevoegd gezag» voor wat betreft:

    1. een school: het bevoegd gezag, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra , de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Experimentenwet onderwijs ;

    2. een centrale dienst: het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 68 van de Wet op het primair onderwijs , artikel 69 van de Wet op de expertisecentra en artikel 3.34 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

    3. een samenwerkingsverband: het bestuur van een samenwerkingsverband;

   6. «leerlingen»: leerlingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   7. «ouders»: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen;

   8. «schoolleiding»: de directeur, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en de rector, directeur of de leden van de centrale directie, bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 , alsmede de conrectoren of de adjunct-directeuren;

   9. personeel»: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam is op de school, bij de centrale dienst, dan wel het samenwerkingsverband en personeel dat is benoemd of ten minste 6 maanden te werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan een school;

   10. «onderwijswet»: de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

   11. «geleding»: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde lid .

   Artikel 1a. Toepassingsbereik WMS

    Deze wet is niet van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

    Artikel 2. Aard bepalingen

     
     
     

    Artikel 3. Medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 4. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad

     
     
     

    Artikel 5. Voorzitter (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Algemene bevoegdheden, taken, en informatierechten

     
     
     

    Artikel 6. Algemene bevoegdheden medezeggenschapsraad en vertegenwoordiging bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 7. Algemene taken medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 7a. Onder de aandacht brengen instemmings- of adviesbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 8. Algemeen informatierecht medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 8a. Sollicitatiecommissie bestuurder

     
     
     

    Artikel 9. Van overeenkomstige toepassing verklaring van de , , , en

     
     
     

    Hoofdstuk 3. Instemmings- en adviesbevoegdheden

     
     
     

    Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 11a. Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad

     
     
     

    Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de en de , met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs

     
     
     

    Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een school als bedoeld in de of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de

     
     
     

    Artikel 14a. Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad

     
     
     

    Artikel 15. Tenuitvoerlegging bepaalde besluiten

     
     
     

    Artikel 16. Bevoegdheden (geledingen) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 17. Adviesaanvrage

     
     
     

    Artikel 18. Nadere regels bijzondere bevoegdheden

     
     
     

    Artikel 19. Overeenkomstige toepassing t.a.v. GMR

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Organisatie medezeggenschap

     
     
     

    Artikel 20. Specifieke inrichting medezeggenschapsstructuur

     
     
     

    Artikel 21. Medezeggenschapsstatuut

     
     
     

    Artikel 22. Inhoud medezeggenschapsstatuut

     
     
     

    Artikel 23. Medezeggenschapsreglement

     
     
     

    Artikel 24. Inhoud medezeggenschapsreglement medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 25. Geldigheidsduur bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad en bijzondere bevoegdheden ingevolge toepassing

     
     
     

    Artikel 26. Reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 27. Mogelijkheid regeling voor specifieke gevallen

     
     
     

    Artikel 28. Faciliteiten

     
     
     

    Artikel 29. Afwijking in verband met eigen aard

     
     
     

    Artikel 29a. Bepalingen van overeenkomstige toepassing op ondersteuningsplanraad

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Regeling geschillen

     
     
     

    Artikel 30. Commissie voor geschillen

     
     
     

    Artikel 31. Competentie commissie

     
     
     

    Artikel 32. Geschillen instemmingsbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 33. Geschillen inhoud medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut

     
     
     

    Artikel 34. Geschillen adviesbevoegdheid

     
     
     

    Artikel 35. Geschil naleving WMS en onderwijswetten

     
     
     

    Artikel 35a. Executoriale titel

     
     
     

    Artikel 36. Beroep

     
     
     

    Artikel 37. Overeenkomstige toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 38. Inhouding bekostiging

     
     
     

    Artikel 39. Wet op de ondernemingsraden

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Invoerings- en overgangsbepalingen

     
     
     

    Artikel 40.

     
     
     

    Artikel 41 [Vervallen per 01-01-2021]

     
     
     

    Artikel 42 [Vervallen per 01-01-2021]

     
     
     

    Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2021]

     
     
     

    Artikel 44. Voorlopige medezeggenschapsraad

     
     
     

    Artikel 45

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 46 [Vervallen per 01-01-2021]

     
     
     

    Artikel 47. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 48. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening