Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten


  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Meer voor meer»;

  dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet tegemoetkoming studiekosten te vergroten en aan te sluiten bij de terminologie van de Wet studiefinanciering 2000 ;

  dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1.1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   achterstallige schuld: achterstallige schuld als bedoeld in de WSF 2000 , berekend op grond van artikel 6.3 ,

   AWIR: Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

   bovenbouw:

   1. voor havo: het vierde en vijfde leerjaar, of

   2. voor vwo: het vierde, vijfde en zesde leerjaar,

   havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.5 WVO 2020 ,

   ho-student: degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.12 ,

   leerling: scholier of vavo-student,

   lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

   onderbouw:

   1. het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 2.93, derde lid, WVO 2020 , alle leerjaren,

   2. het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 2.8 WVO 2020 , alle leerjaren,

   3. voor havo: het eerste, tweede en derde leerjaar, of

   4. voor vwo: het eerste, tweede en derde leerjaar,

   onderwijsbijdrage:

   1. lesgeld als bedoeld in artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet ,

   2. voor een niet uit 's Rijks kas bekostigde school de verschuldigde bijdrage aan de school,

   3. voor de toepassing van afdeling 5.1 , voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: het bedrag, bedoeld in artikel 5.3 , of

   4. voor de toepassing van afdeling 5.2 , voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: de bedragen, bedoeld in artikel 5.10 ,

   onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

   Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

   partner: degene die in het kalenderjaar waarin het school- of studiejaar aanvangt gedurende meer dan 6 maanden partner als bedoeld in artikel 3 AWIR van de aanvrager is, met dien verstande dat voor de toepassing van hoofdstuk 4 voor «belanghebbende» gelezen wordt: TOS-ouder,

   peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het schooljaar of studiejaar aanvangt,

   reguliere studiefinanciering: studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, WSF 2000 ,

   scholier: degene die voortgezet onderwijs volgt,

   school: school of instelling in de zin van de Experimentenwet onderwijs , Wet op de erkende onderwijsinstellingen , WEC , WHW of WVO 2020 ,

   schooljaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

   studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

   tegemoetkoming: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

   termijnbetaling: termijnbetaling als bedoeld in de WSF 2000 , berekend op grond van artikel 6.3 ,

   thuiswonende leerling: scholier of vavo-student die woont op het adres van de TOS-ouder of partner van de TOS-ouder,

   toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, AWIR, met dien verstande dat voor «berekeningsjaar» gelezen wordt: peiljaar,

   TOS-ouder: wettelijke vertegenwoordiger in het laatste kwartaal waarin de leerling nog 17 jaar was,

   uitwonende leerling: scholier of vavo-student die niet een thuiswonende leerling is,

   vavo: opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, WEB ,

   vavo-student: degene die vavo volgt als bedoeld in artikel 2.10 ,

   voortgezet onderwijs: onderwijs in de zin van de WVO 2020 , en, tenzij anders is bepaald, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC ,

   vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

   vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 WVO 2020 ,

   WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ,

   WEC: Wet op de expertisecentra ,

   WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ,

   WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000 ,

   WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020 .

   Artikel 1.2. Peildatum

    Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

    Artikel 1.3. Aanvraag

     
     
     

    Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

     
     
     

    Artikel 1.5. Woonplaats

     
     
     

    Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

     
     
     

    Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

     
     
     

    Artikel 1.8. van toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

     
     
     

    Paragraaf 2.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.2. Nationaliteit

     
     
     

    Artikel 2.3. Leeftijd

     
     
     

    Paragraaf 2.2. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.4 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Artikel 2.5 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.7 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.8 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Paragraaf 2.3. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 4

     
     
     

    Artikel 2.9. Voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.10. Vavo

     
     
     

    Paragraaf 2.4. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 5

     
     
     

    Artikel 2.11. Lerarenopleidingen bekostigde en niet bekostigde instellingen hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.12. Post-hoger onderwijs lerarenopleidingen en didactische cursus educatie en beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.13. Voortgezet onderwijs en vavo

     
     
     

    Paragraaf 2.5. Aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.14. Geen aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.15. Geen aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.16. Geen aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.17. Aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.18 [Vervallen per 30-04-2008]

     
     
     

    Artikel 2.19. Aanspraak bij einde studie

     
     
     

    Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2006]

     
     
     

    Paragraaf 2.6. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 2.21. Geen aanspraak bij aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.22. Geen aanspraak na hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.22a. Rechtens ontnomen vrijheid

     
     
     

    Artikel 2.22b. Geen aanspraak uitreiziger

     
     
     

    Paragraaf 2.7. Inkomen

     
     
     

    Artikel 2.23. Grensbedrag draagkracht

     
     
     

    Artikel 2.24 [Vervallen per 01-01-2008]

     
     
     

    Artikel 2.25. Korting op tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.26. Verdeling bij korting op tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.27. Verdeling kortingsbedrag wegens telkinderen

     
     
     

    Artikel 2.28. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

     
     
     

    Artikel 2.29

     
     
     

    Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.1. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.2. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.4 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.5 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.6 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.7 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.3. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.8 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.9 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.10 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo

     
     
     

    Paragraaf 4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 4.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.2. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.3. Basistoelage

     
     
     

    Artikel 4.3a. Verhoogde basistoelage in het schooljaar 2023–2024

     
     
     

    Artikel 4.3b. Grondslag voor tijdelijke verhoging basistoelage

     
     
     

    Artikel 4.4. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

     
     
     

    Artikel 4.5. Tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Artikel 4.6. Overzicht hoogte tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Artikel 4.7. Voorschot onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 4.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 4.8. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.9. Gedeeltelijke toekenning

     
     
     

    Artikel 4.10. Toekenningsperiode

     
     
     

    Artikel 4.11. Weigerachtige ouders

     
     
     

    Paragraaf 4.4. Langdurige afwezigheid

     
     
     

    Artikel 4.12. Langdurige afwezigheid in het voortgezet onderwijs of vavo

     
     
     

    Artikel 4.13. Weer aanwezig binnen 8 weken

     
     
     

    Artikel 4.14. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd voortgezet onderwijs

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Leraren alsmede leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

     
     
     

    Afdeling 5.1. Leraren

     
     
     

    Paragraaf 5.1.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 5.1. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 5.1.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.2. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.3. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage

     
     
     

    Artikel 5.4. Tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Paragraaf 5.1.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 5.5. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.6. Toekenningsperiode

     
     
     

    Afdeling 5.2. Leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

     
     
     

    Paragraaf 5.2.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 5.7. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 5.2.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.8. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.9. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

     
     
     

    Artikel 5.10. Overzicht hoogte tegemoetkoming

     
     
     

    Paragraaf 5.2.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 5.11. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.12. Toekenningsperiode

     
     
     

    Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

     
     
     

    Artikel 6.1. Verplichting debiteur terugbetaling lening uit hoofdstuk 4

     
     
     

    Artikel 6.2. Omzetting niet meer verrekenbare schulden uit in hetzij lening, hetzij verrekenbare schuld op grond van de

     
     
     

    Artikel 6.3. van overeenkomstige toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Herziening

     
     
     

    Artikel 7.1. Herziening door Onze Minister

     
     
     

    Artikel 7.1a. Herziening van rechtswege

     
     
     

    Artikel 7.2. Bezwaarschriftprocedure

     
     
     

    Artikel 7.3. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde tegemoetkoming

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

     
     
     

    Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

     
     
     

    Artikel 8.2. Invordering en dwangbevel

     
     
     

    Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

     
     
     

    Paragraaf 9.1. Toezicht

     
     
     

    Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

     
     
     

    Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

     
     
     

    Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

     
     
     

    Artikel 9.4. Verstrekken van inlichtingen door scholen

     
     
     

    Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

     
     
     

    Artikel 9.5a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van

     
     
     

    Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2009]

     
     
     

    Paragraaf 9.3. Administratieve sanctie

     
     
     

    Artikel 9.7. Niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen als bedoeld in

     
     
     

    Artikel 9.8. Niet verstrekken van inlichtingen over studielast

     
     
     

    Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

     
     
     

    Artikel 9.9. Niet verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.10. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

     
     
     

    Artikel 9.11. Overtreding

     
     
     

    Hoofdstuk 10. [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Paragraaf 10.1. [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.1 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Paragraaf 10.2. [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.2 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.3 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.4 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Paragraaf 10.3. [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.5 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.6 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Paragraaf 10.4. [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.7 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.8 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 10.9 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 11.1. Wijziging van bedragen

     
     
     

    Artikel 11.2. niet van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

     
     
     

    Artikel 11.4. Hardheidsclausule

     
     
     

    Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

     
     
     

    Artikel 12.1 [Vervallen per 01-09-2005]

     
     
     

    Artikel 12.2. Artikelen 1.1, 2.6, 2.21 en 3.1

     
     
     

    Artikel 12.3. Afwijking van artikel 1.5

     
     
     

    Artikel 12.3a. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.4. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.4a [Vervallen per 01-09-2010]

     
     
     

    Artikel 12.5 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 12.6 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.8 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.9 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.10 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 12.11. Afwijking in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.12. Afwijking in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.12a. Overgangsbepaling in verband met

     
     
     

    Artikel 12.13. Aanspraken en verplichtingen op grond van de Wet tegemoetkoming studiekosten

     
     
     

    Artikel 12.14. Overgangsbepaling bezwaar en beroep

     
     
     

    Artikel 12.15 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten

     
     
     

    Artikel 13.1.

     
     
     

    Artikel 13.2.

     
     
     

    Artikel 13.3.

     
     
     

    Artikel 13.4.

     
     
     

    Artikel 13.5.

     
     
     

    Artikel 13.6.

     
     
     

    Artikel 13.7.

     
     
     

    Artikel 13.8.

     
     
     

    Artikel 13.9.

     
     
     

    Artikel 13.10.

     
     
     

    Artikel 13.11.

     
     
     

    Artikel 13.12.

     
     
     

    Artikel 13.13.

     
     
     

    Artikel 13.14.

     
     
     

    Artikel 13.15.

     
     
     

    Artikel 13.16.

     
     
     

    Artikel 13.17.

     
     
     

    Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 14.1. Intrekking wet tegemoetkoming studiekosten

     
     
     

    Artikel 14.2. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 14.3. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening