Les- en cursusgeldwet [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

Opschrift

Les- en cursusgeldwet

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de toestand van ’s Rijks financiën alsmede in verband met ontwikkelingen op het gebied van de studiefinanciering wenselijk is over te gaan tot uitbreiding van de lesgeldregeling tot de groep van 16- tot 18-jarigen en voorts de Lesgeldwet voor boven 17-jarigen (Stb. 1986, 250) te vervangen en genoemde wet alsmede de School- en cursusgeldwet 1972 (Stb. 1983, 360) in te trekken;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders bepaald, verstaan onder:

   1. bevoegd gezag: het orgaan dat als zodanig wordt aangeduid in de wettelijke regeling op grond waarvan de desbetreffende school of cursus wordt bekostigd;

   2. leerling: degene die is toegelaten tot het onderwijs aan een school of cursus als bedoeld in artikel 2 ;

   3. cursusjaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

   4. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   5. dagschool: een instelling als bedoeld in 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs , voor zover het betreft een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs die voldoet aan artikel 2.17 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten ;

   6. cursus:

    1. 1°.

     een cursus in de zin van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

    2. 2°.

     onderwijs aan een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.86 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 , voor zover het geen volledig onderwijs betreft;

    3. 3°.

     een op grond van de Experimentenwet onderwijs uit de openbare kas bekostigde cursus, voor zover het voortgezet onderwijs betreft;

    4. 4°.

     een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid , of artikel 7.3.1, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs , anders dan bedoeld in onderdeel e, die aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van die wet ten laste van ’s Rijks kas wordt verzorgd;

   7. onderwijsnummer: het door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt;

   8. [vervallen;]

   9. [vervallen;]

   10. [vervallen;]

   11. school: een dagschool, als bedoeld in deze wet.

   Artikel 2. Heffing les- en cursusgeld

    Ter zake van uit de openbare kas bekostigd onderwijs aan een dagschool of uit de openbare kas bekostigde cursussen wordt lesgeld onderscheidenlijk cursusgeld geheven met inachtneming van de bepalingen van deze wet. Ter zake van het volgen van onderwijs in het kader van contractactiviteiten wordt geen lesgeld of cursusgeld volgens de bepalingen van deze wet geheven.

    Hoofdstuk II. Lesgeld

     
     
     

    Artikel 3. Lesgeldplicht

     
     
     

    Artikel 3a [Vervallen per 21-12-2005]

     
     
     

    Artikel 4. Inschrijvingsplicht

     
     
     

    Artikel 5. Inschrijving en lesgeldbedrag

     
     
     

    Artikel 5a. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

     
     
     

    Artikel 5b [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Hoofdstuk III. Cursusgeld

     
     
     

    Artikel 6. Algemene bepaling en nadere regeling cursusgeld

     
     
     

    Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

     
     
     

    Artikel 7. Toezicht

     
     
     

    Artikel 8. Inhouding vergoeding

     
     
     

    Artikel 9. Schadevergoeding

     
     
     

    Artikel 9a. Invordering en dwangbevel

     
     
     

    Artikel 9b. Hardheidsclausule

     
     
     

    Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 10. Vaststelling lesgeld cursusjaar 1987-1988

     
     
     

    Artikel 11. Intrekking Lesgeldwet voor boven 17-jarigen in het voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 12. Intrekking School- en cursusgeldwet 1972

     
     
     

    Artikel 13

     
     
     

    Artikel 14

     
     
     

    Artikel 15

     
     
     

    Artikel 16

     
     
     

    Artikel 17 [Vervallen per 01-08-1988]

     
     
     

    Artikel 18 [Vervallen per 01-01-1990]

     
     
     

    Artikel 19 [Vervallen per 01-08-1988]

     
     
     

    Artikel 20 [Vervallen per 01-08-2001]

     
     
     

    Artikel 21. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 22. Citeertitel

     
     
     

    Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]