Wet overige OCW-subsidies [Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

Opschrift

Wet overige OCW-subsidies

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2019]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het noodzakelijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies op de beleidsterreinen van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voorzover een dergelijk kader ontbreekt;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  § 1. Subsidies

  Artikel 1. Begripsbepaling

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder Onze Minister verstaan: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Onze Minister die belast is met de zorg voor een of meer onderdelen van het beleid, genoemd in artikel 2, eerste lid .

   Artikel 2. Subsidiebevoegdheid

    1.

    Onze Minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen in het beleid inzake:

    1. het onderwijs,

    2. het onderzoek,

    3. de cultuur,

    4. de emancipatie.

    2.

    Bij de subsidieverstrekking aan onderwijsinstellingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs en wordt voorzien in een behandeling van die instellingen naar dezelfde maatstaf.

    Artikel 3. Aanvullende werking

     
     
     

    Artikel 4. Grondslag subsidieverstrekking; nadere voorschriften

     
     
     

    Artikel 5. Subsidieplafond

     
     
     

    Artikel 6 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2009]

     
     
     

    Artikel 8 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 9. Intrekking wegens strijd met verdragen

     
     
     

    Artikel 10. Toezichthouders

     
     
     

    Artikel 11 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 12 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 13 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 14 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 15 [Vervallen per 11-05-2001]

     
     
     

    Artikel 16 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 17 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 18 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    Artikel 19 [Vervallen per 11-02-2011]

     
     
     

    § 2. Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

     
     
     

    Artikel 19a. Onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap

     
     
     

    Artikel 20 [Vervallen per 11-05-2001]

     
     
     

    § 3. Overgangs- en slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 21. Overgangsbepaling

     
     
     

    Artikel 22. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 23. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening