Algemene wet bestuursrecht [Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-03-2027]

Inhoudsopgave

Opschrift

Algemene wet bestuursrecht

  [Tekst geldig vanaf 01-05-2024 tot 01-03-2027]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 107, tweede lid, van de Grondwet de wet algemene regels van bestuursrecht dient vast te stellen;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

  Titel 1.1. Definities en reikwijdte

  Artikel 1:1

   1.

   Onder bestuursorgaan wordt verstaan:

   1. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of

   2. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

   2.

   De volgende organen, personen en colleges worden niet als bestuursorgaan aangemerkt:

   1. de wetgevende macht;

   2. de kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal;

   3. onafhankelijke, bij de wet ingestelde organen die met rechtspraak zijn belast, alsmede de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden;

   4. de Raad van State en zijn afdelingen;

   5. de Algemene Rekenkamer;

   6. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman, en ombudsmannen en ombudscommissies als bedoeld in artikel 9:17, onderdeel b ;

   7. de voorzitters, leden, griffiers en secretarissen van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen, de procureur-generaal, de plaatsvervangend procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, de besturen van de in onderdeel c bedoelde organen alsmede de voorzitters van die besturen, alsmede de commissies uit het midden van de in de onderdelen b tot en met f bedoelde organen;

   8. de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en haar afdelingen, bedoeld in artikel 97 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017;

   9. de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, bedoeld in artikel 32 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

   3.

   Een ingevolge het tweede lid uitgezonderd orgaan, persoon of college wordt wel als bestuursorgaan aangemerkt voor zover het orgaan, de persoon of het college besluiten neemt of handelingen verricht ten aanzien van een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden, met uitzondering van een voor het leven benoemde ambtenaar werkzaam bij de Raad van State en zijn afdelingen en de Algemene Rekenkamer.

   4.

   De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan treffen de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort.

   Artikel 1:2

    
    
    

   Artikel 1:3

    
    
    

   Artikel 1:4

    
    
    

   Artikel 1:5

    
    
    

   Artikel 1:6

    
    
    

   Titel 1.2. Uitvoering van bindende besluiten van organen van de Europese Unie

    
    
    

   Artikel 1:7

    
    
    

   Artikel 1:8

    
    
    

   Artikel 1:9

    
    
    

   Hoofdstuk 2. Verkeer met bestuursorganen

    
    
    

   Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 2:1

    
    
    

   Artikel 2:2

    
    
    

   Artikel 2:3

    
    
    

   Artikel 2:4

    
    
    

   Artikel 2:5

    
    
    

   Afdeling 2.2. Gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

    
    
    

   Artikel 2:6

    
    
    

   Artikel 2:7 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Artikel 2:9 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Artikel 2:10 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Artikel 2:11 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Artikel 2:12 [Vervallen per 01-01-2014]

    
    
    

   Afdeling 2.3. Verkeer langs elektronische weg

    
    
    

   Artikel 2:13

    
    
    

   Artikel 2:14

    
    
    

   Artikel 2:15

    
    
    

   Artikel 2:16

    
    
    

   Artikel 2:17

    
    
    

   Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen over besluiten

    
    
    

   Afdeling 3.1. Inleidende bepalingen

    
    
    

   Artikel 3:1

    
    
    

   Afdeling 3.2. Zorgvuldigheid en belangenafweging

    
    
    

   Artikel 3:2

    
    
    

   Artikel 3:3

    
    
    

   Artikel 3:4

    
    
    

   Afdeling 3.3. Advisering

    
    
    

   Artikel 3:5

    
    
    

   Artikel 3:6

    
    
    

   Artikel 3:7

    
    
    

   Artikel 3:8

    
    
    

   Artikel 3:9

    
    
    

   Artikel 3:9a

    
    
    

   Afdeling 3.4. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

    
    
    

   Artikel 3:10

    
    
    

   Artikel 3:11

    
    
    

   Artikel 3:12

    
    
    

   Artikel 3:13

    
    
    

   Artikel 3:14

    
    
    

   Artikel 3:15

    
    
    

   Artikel 3:16

    
    
    

   Artikel 3:17

    
    
    

   Artikel 3:18

    
    
    

   Afdeling 3.4a. Informatie over samenhangende besluiten

    
    
    

   Artikel 3:19

    
    
    

   Afdeling 3.5. Coördinatie van samenhangende besluiten

    
    
    

   Artikel 3:20

    
    
    

   Artikel 3:21

    
    
    

   Artikel 3:22

    
    
    

   Artikel 3:23

    
    
    

   Artikel 3:24

    
    
    

   Artikel 3:25

    
    
    

   Artikel 3:26

    
    
    

   Artikel 3:27

    
    
    

   Artikel 3:28

    
    
    

   Artikel 3:29

    
    
    

   Artikel 3:30 [Vervallen per 01-07-2005]

    
    
    

   Artikel 3:31 [Vervallen per 01-07-2005]

    
    
    

   Artikel 3:32 [Vervallen per 01-07-2005]

    
    
    

   Artikel 3:33 [Vervallen per 01-07-2005]

    
    
    

   Afdeling 3.6. Bekendmaking en mededeling

    
    
    

   Artikel 3:40

    
    
    

   Artikel 3:41

    
    
    

   Artikel 3:42

    
    
    

   Artikel 3:43

    
    
    

   Artikel 3:44

    
    
    

   Artikel 3:45

    
    
    

   Afdeling 3.7. Motivering

    
    
    

   Artikel 3:46

    
    
    

   Artikel 3:47

    
    
    

   Artikel 3:48

    
    
    

   Artikel 3:49

    
    
    

   Artikel 3:50

    
    
    

   Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten

    
    
    

   Titel 4.1. Beschikkingen

    
    
    

   Afdeling 4.1.1. De aanvraag

    
    
    

   Artikel 4:1

    
    
    

   Artikel 4:2

    
    
    

   Artikel 4:3

    
    
    

   Artikel 4:3a

    
    
    

   Artikel 4:4

    
    
    

   Artikel 4:5

    
    
    

   Artikel 4:6

    
    
    

   Afdeling 4.1.2. De voorbereiding

    
    
    

   Artikel 4:7

    
    
    

   Artikel 4:8

    
    
    

   Artikel 4:9

    
    
    

   Artikel 4:10 [Vervallen per 01-07-2005]

    
    
    

   Artikel 4:11

    
    
    

   Artikel 4:12

    
    
    

   Afdeling 4.1.3. Beslistermijn

    
    
    

   § 4.1.3.1. Beslistermijn

    
    
    

   Artikel 4:13

    
    
    

   Artikel 4:14

    
    
    

   Artikel 4:15

    
    
    

   § 4.1.3.2. Dwangsom bij niet tijdig beslissen

    
    
    

   Artikel 4:16 [Vervallen per 01-10-2009]

    
    
    

   Artikel 4:17

    
    
    

   Artikel 4:18

    
    
    

   Artikel 4:19

    
    
    

   Artikel 4:20

    
    
    

   § 4.1.3.3. Positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

    
    
    

   Artikel 4:20a

    
    
    

   Artikel 4:20b

    
    
    

   Artikel 4:20c

    
    
    

   Artikel 4:20d

    
    
    

   Artikel 4:20e

    
    
    

   Artikel 4:20f

    
    
    

   Titel 4.2. Subsidies

    
    
    

   Afdeling 4.2.1. Inleidende bepalingen

    
    
    

   Artikel 4:21

    
    
    

   Artikel 4:22

    
    
    

   Artikel 4:23

    
    
    

   Artikel 4:24

    
    
    

   Afdeling 4.2.2. Het subsidieplafond

    
    
    

   Artikel 4:25

    
    
    

   Artikel 4:26

    
    
    

   Artikel 4:27

    
    
    

   Artikel 4:28

    
    
    

   Afdeling 4.2.3. De subsidieverlening

    
    
    

   Artikel 4:29

    
    
    

   Artikel 4:30

    
    
    

   Artikel 4:31

    
    
    

   Artikel 4:32

    
    
    

   Artikel 4:33

    
    
    

   Artikel 4:34

    
    
    

   Artikel 4:35

    
    
    

   Artikel 4:36

    
    
    

   Afdeling 4.2.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

    
    
    

   Artikel 4:37

    
    
    

   Artikel 4:38

    
    
    

   Artikel 4:39

    
    
    

   Artikel 4:40

    
    
    

   Artikel 4:41

    
    
    

   Afdeling 4.2.5. De subsidievaststelling

    
    
    

   Artikel 4:42

    
    
    

   Artikel 4:43

    
    
    

   Artikel 4:44

    
    
    

   Artikel 4:45

    
    
    

   Artikel 4:46

    
    
    

   Artikel 4:47

    
    
    

   Afdeling 4.2.6. Intrekking en wijziging

    
    
    

   Artikel 4:48

    
    
    

   Artikel 4:49

    
    
    

   Artikel 4:50

    
    
    

   Artikel 4:51

    
    
    

   Afdeling 4.2.7. Betaling en terugvordering

    
    
    

   Artikel 4:52

    
    
    

   Artikel 4:53

    
    
    

   Artikel 4:54 [Vervallen per 01-07-2009]

    
    
    

   Artikel 4:55 [Vervallen per 01-07-2009]

    
    
    

   Artikel 4:56

    
    
    

   Artikel 4:57

    
    
    

   Afdeling 4.2.8. Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen

    
    
    

   Paragraaf 4.2.8.1. Inleidende bepalingen

    
    
    

   Artikel 4:58

    
    
    

   Artikel 4:59

    
    
    

   Paragraaf 4.2.8.2. De aanvraag

    
    
    

   Artikel 4:60

    
    
    

   Artikel 4:61

    
    
    

   Artikel 4:62

    
    
    

   Artikel 4:63

    
    
    

   Artikel 4:64

    
    
    

   Artikel 4:65

    
    
    

   Paragraaf 4.2.8.3. De subsidieverlening

    
    
    

   Artikel 4:66

    
    
    

   Artikel 4:67

    
    
    

   Paragraaf 4.2.8.4. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

    
    
    

   Artikel 4:68

    
    
    

   Artikel 4:69

    
    
    

   Artikel 4:70

    
    
    

   Artikel 4:71

    
    
    

   Artikel 4:72

    
    
    

   Paragraaf 4.2.8.5. De subsidievaststelling

    
    
    

   Artikel 4:73

    
    
    

   Artikel 4:74

    
    
    

   Artikel 4:75

    
    
    

   Artikel 4:76

    
    
    

   Artikel 4:77

    
    
    

   Artikel 4:78

    
    
    

   Artikel 4:79

    
    
    

   Artikel 4:80

    
    
    

   Titel 4.3. Beleidsregels

    
    
    

   Artikel 4:81

    
    
    

   Artikel 4:82

    
    
    

   Artikel 4:83

    
    
    

   Artikel 4:84

    
    
    

   Titel 4.4. Bestuursrechtelijke geldschulden

    
    
    

   Afdeling 4.4.1. Vaststelling en inhoud van de verplichting tot betaling

    
    
    

   Artikel 4:85

    
    
    

   Artikel 4:86

    
    
    

   Artikel 4:87

    
    
    

   Artikel 4:88

    
    
    

   Artikel 4:89

    
    
    

   Artikel 4:90

    
    
    

   Artikel 4:91

    
    
    

   Artikel 4:92

    
    
    

   Artikel 4:93

    
    
    

   Artikel 4:94

    
    
    

   Artikel 4:94a

    
    
    

   Artikel 4:95

    
    
    

   Artikel 4:96

    
    
    

   Afdeling 4.4.2. Verzuim en wettelijke rente

    
    
    

   Artikel 4:97

    
    
    

   Artikel 4:98

    
    
    

   Artikel 4:99

    
    
    

   Artikel 4:100

    
    
    

   Artikel 4:101

    
    
    

   Artikel 4:102

    
    
    

   Artikel 4:103

    
    
    

   Afdeling 4.4.3. Verjaring

    
    
    

   Artikel 4:104

    
    
    

   Artikel 4:105

    
    
    

   Artikel 4:106

    
    
    

   Artikel 4:107

    
    
    

   Artikel 4:108

    
    
    

   Artikel 4:109

    
    
    

   Artikel 4:110

    
    
    

   Artikel 4:111

    
    
    

   Afdeling 4.4.4. Aanmaning en invordering bij dwangbevel

    
    
    

   Paragraaf 4.4.4.1. De aanmaning

    
    
    

   Artikel 4:112

    
    
    

   Artikel 4:113

    
    
    

   Paragraaf 4.4.4.2. Invordering bij dwangbevel

    
    
    

   Artikel 4:114

    
    
    

   Artikel 4:115

    
    
    

   Artikel 4:116

    
    
    

   Artikel 4:117

    
    
    

   Artikel 4:118

    
    
    

   Artikel 4:119

    
    
    

   Artikel 4:120

    
    
    

   Artikel 4:121

    
    
    

   Artikel 4:122

    
    
    

   Artikel 4:123

    
    
    

   Artikel 4:124

    
    
    

   Afdeling 4.4.5. Bezwaar en beroep

    
    
    

   Artikel 4:125

    
    
    

   Titel 4.5. Nadeelcompensatie

    
    
    

   Artikel 4:126

    
    
    

   Artikel 4:127

    
    
    

   Artikel 4:128

    
    
    

   Artikel 4:129

    
    
    

   Artikel 4:130

    
    
    

   Artikel 4:131

    
    
    

   Hoofdstuk 5. Handhaving

    
    
    

   Titel 5.1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 5:1

    
    
    

   Artikel 5:2

    
    
    

   Artikel 5:3

    
    
    

   Artikel 5:4

    
    
    

   Artikel 5:5

    
    
    

   Artikel 5:6

    
    
    

   Artikel 5:7

    
    
    

   Artikel 5:8

    
    
    

   Artikel 5:9

    
    
    

   Artikel 5:10

    
    
    

   Artikel 5:10a

    
    
    

   Titel 5.2. Toezicht op de naleving

    
    
    

   Artikel 5:11

    
    
    

   Artikel 5:12

    
    
    

   Artikel 5:13

    
    
    

   Artikel 5:14

    
    
    

   Artikel 5:15

    
    
    

   Artikel 5:16

    
    
    

   Artikel 5:16a

    
    
    

   Artikel 5:17

    
    
    

   Artikel 5:18

    
    
    

   Artikel 5:19

    
    
    

   Artikel 5:20

    
    
    

   Titel 5.3. Herstelsancties

    
    
    

   Afdeling 5.3.1. Last onder bestuursdwang

    
    
    

   Artikel 5:21

    
    
    

   Artikel 5:22 [Vervallen per 01-07-2009]

    
    
    

   Artikel 5:23

    
    
    

   Artikel 5:24

    
    
    

   Artikel 5:25

    
    
    

   Artikel 5:26 [Vervallen per 01-07-2009]

    
    
    

   Artikel 5:27

    
    
    

   Artikel 5:28

    
    
    

   Artikel 5:29

    
    
    

   Artikel 5:30

    
    
    

   Artikel 5:31

    
    
    

   Artikel 5:31a

    
    
    

   Artikel 5:31b

    
    
    

   Artikel 5:31c

    
    
    

   Afdeling 5.3.2. Last onder dwangsom

    
    
    

   Artikel 5:31d

    
    
    

   Artikel 5:32

    
    
    

   Artikel 5:32a

    
    
    

   Artikel 5:32b

    
    
    

   Artikel 5:33

    
    
    

   Artikel 5:34

    
    
    

   Artikel 5:35

    
    
    

   Artikel 5:36 [Vervallen per 01-07-2009]

    
    
    

   Artikel 5:37

    
    
    

   Artikel 5:37a

    
    
    

   Artikel 5:38

    
    
    

   Artikel 5:39

    
    
    

   Titel 5.4. Bestuurlijke boete

    
    
    

   Afdeling 5.4.1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 5:40

    
    
    

   Artikel 5:41

    
    
    

   Artikel 5:42

    
    
    

   Artikel 5:43

    
    
    

   Artikel 5:44

    
    
    

   Artikel 5:45

    
    
    

   Artikel 5:46

    
    
    

   Artikel 5:47

    
    
    

   Afdeling 5.4.2. De procedure

    
    
    

   Artikel 5:48

    
    
    

   Artikel 5:49

    
    
    

   Artikel 5:50

    
    
    

   Artikel 5:51

    
    
    

   Artikel 5:52

    
    
    

   Artikel 5:53

    
    
    

   Artikel 5:54

    
    
    

   Hoofdstuk 6. Algemene bepalingen over bezwaar en beroep

    
    
    

   Afdeling 6.1. Inleidende bepalingen

    
    
    

   Artikel 6:1

    
    
    

   Artikel 6:2

    
    
    

   Artikel 6:3

    
    
    

   Afdeling 6.2. Overige algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 6:4

    
    
    

   Artikel 6:5

    
    
    

   Artikel 6:6

    
    
    

   Artikel 6:7

    
    
    

   Artikel 6:8

    
    
    

   Artikel 6:9

    
    
    

   Artikel 6:10

    
    
    

   Artikel 6:11

    
    
    

   Artikel 6:12

    
    
    

   Artikel 6:13

    
    
    

   Artikel 6:14

    
    
    

   Artikel 6:15

    
    
    

   Artikel 6:16

    
    
    

   Artikel 6:17

    
    
    

   Artikel 6:18 [Vervallen per 01-01-2013]

    
    
    

   Artikel 6:19

    
    
    

   Artikel 6:20

    
    
    

   Artikel 6:21

    
    
    

   Artikel 6:22

    
    
    

   Artikel 6:23

    
    
    

   Artikel 6:24

    
    
    

   Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep

    
    
    

   Afdeling 7.1. Bezwaarschrift voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

    
    
    

   Artikel 7:1

    
    
    

   Artikel 7:1a

    
    
    

   Afdeling 7.2. Bijzondere bepalingen over bezwaar

    
    
    

   Artikel 7:2

    
    
    

   Artikel 7:3

    
    
    

   Artikel 7:4

    
    
    

   Artikel 7:5

    
    
    

   Artikel 7:6

    
    
    

   Artikel 7:7

    
    
    

   Artikel 7:8

    
    
    

   Artikel 7:9

    
    
    

   Artikel 7:10

    
    
    

   Artikel 7:11

    
    
    

   Artikel 7:12

    
    
    

   Artikel 7:13

    
    
    

   Artikel 7:14

    
    
    

   Artikel 7:14a

    
    
    

   Artikel 7:15

    
    
    

   Afdeling 7.3. Bijzondere bepalingen over administratief beroep

    
    
    

   Artikel 7:16

    
    
    

   Artikel 7:17

    
    
    

   Artikel 7:18

    
    
    

   Artikel 7:19

    
    
    

   Artikel 7:20

    
    
    

   Artikel 7:21

    
    
    

   Artikel 7:22

    
    
    

   Artikel 7:23

    
    
    

   Artikel 7:24

    
    
    

   Artikel 7:25

    
    
    

   Artikel 7:26

    
    
    

   Artikel 7:27

    
    
    

   Artikel 7:27a

    
    
    

   Artikel 7:28

    
    
    

   Artikel 7:29 [Vervallen per 01-01-1994]

    
    
    

   Hoofdstuk 8. Bijzondere bepalingen over de wijze van procederen bij de bestuursrechter

    
    
    

   Titel 8.1. Algemene bepalingen over het beroep in eerste aanleg

    
    
    

   Afdeling 8.1.1. Bevoegdheid

    
    
    

   Artikel 8:1

    
    
    

   Artikel 8:2

    
    
    

   Artikel 8:3

    
    
    

   Artikel 8:4

    
    
    

   Artikel 8:5

    
    
    

   Artikel 8:6

    
    
    

   Artikel 8:7

    
    
    

   Artikel 8:8

    
    
    

   Artikel 8:9

    
    
    

   Afdeling 8.1.2. Behandeling door een enkelvoudige, meervoudige of grote kamer

    
    
    

   Artikel 8:10

    
    
    

   Artikel 8:10a

    
    
    

   Artikel 8:11

    
    
    

   Artikel 8:12

    
    
    

   Afdeling 8.1.2a. Conclusie

    
    
    

   Artikel 8:12a

    
    
    

   Afdeling 8.1.2b. Opmerkingen door anderen dan partijen

    
    
    

   Artikel 8:12b

    
    
    

   Afdeling 8.1.3. Verwijzing, voeging en splitsing

    
    
    

   Artikel 8:13

    
    
    

   Artikel 8:13a [Vervallen per 01-01-2013]

    
    
    

   Artikel 8:14

    
    
    

   Afdeling 8.1.4. Wraking en verschoning van rechters

    
    
    

   Artikel 8:15

    
    
    

   Artikel 8:16

    
    
    

   Artikel 8:17

    
    
    

   Artikel 8:18

    
    
    

   Artikel 8:19

    
    
    

   Artikel 8:20

    
    
    

   Afdeling 8.1.5. Partijen

    
    
    

   Artikel 8:21

    
    
    

   Artikel 8:22

    
    
    

   Artikel 8:23

    
    
    

   Artikel 8:24

    
    
    

   Artikel 8:25

    
    
    

   Artikel 8:26

    
    
    

   Artikel 8:27

    
    
    

   Artikel 8:28

    
    
    

   Artikel 8:28a

    
    
    

   Artikel 8:29

    
    
    

   Artikel 8:30

    
    
    

   Artikel 8:31

    
    
    

   Artikel 8:32

    
    
    

   Artikel 8:32a

    
    
    

   Afdeling 8.1.6. Getuigen, deskundigen en tolken

    
    
    

   Artikel 8:33

    
    
    

   Artikel 8:34

    
    
    

   Artikel 8:35

    
    
    

   Artikel 8:36

    
    
    

   Afdeling 8.1.6a.

    
    
    

   Artikel 8:36a

    
    
    

   Artikel 8:36b

    
    
    

   Artikel 8:36c

    
    
    

   Artikel 8:36d

    
    
    

   Artikel 8:36e

    
    
    

   Artikel 8:36ea [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 8:36f

    
    
    

   Afdeling 8.1.7. Verzending van stukken

    
    
    

   Artikel 8:36g

    
    
    

   Artikel 8:37

    
    
    

   Artikel 8:38

    
    
    

   Artikel 8:39

    
    
    

   Artikel 8:40

    
    
    

   Artikel 8:40a

    
    
    

   Titel 8.2. Behandeling van het beroep in eerste aanleg

    
    
    

   Afdeling 8.2.1. Griffierecht

    
    
    

   Artikel 8:41

    
    
    

   Afdeling 8.2.1a. Algemene bepaling

    
    
    

   Artikel 8:41a

    
    
    

   Afdeling 8.2.2. Vooronderzoek

    
    
    

   Artikel 8:42

    
    
    

   Artikel 8:43

    
    
    

   Artikel 8:44

    
    
    

   Artikel 8:45

    
    
    

   Artikel 8:45a

    
    
    

   Artikel 8:46

    
    
    

   Artikel 8:47

    
    
    

   Artikel 8:48

    
    
    

   Artikel 8:49

    
    
    

   Artikel 8:50

    
    
    

   Artikel 8:51

    
    
    

   Afdeling 8.2.2a. Bestuurlijke lus

    
    
    

   Artikel 8:51a

    
    
    

   Artikel 8:51b

    
    
    

   Artikel 8:51c

    
    
    

   Artikel 8:51d

    
    
    

   Afdeling 8.2.3. Versnelde behandeling

    
    
    

   Artikel 8:52

    
    
    

   Artikel 8:53

    
    
    

   Afdeling 8.2.4. Vereenvoudigde behandeling

    
    
    

   Artikel 8:54

    
    
    

   Artikel 8:54a

    
    
    

   Artikel 8:55

    
    
    

   Afdeling 8.2.4a. Beroep bij niet tijdig handelen

    
    
    

   Artikel 8:55a [Vervallen per 01-10-2009]

    
    
    

   Artikel 8:55b

    
    
    

   Artikel 8:55c

    
    
    

   Artikel 8:55d

    
    
    

   Artikel 8:55e

    
    
    

   Artikel 8:55f

    
    
    

   Afdeling 8.2.5. Onderzoek ter zitting

    
    
    

   Artikel 8:56

    
    
    

   Artikel 8:57

    
    
    

   Artikel 8:58

    
    
    

   Artikel 8:59

    
    
    

   Artikel 8:60

    
    
    

   Artikel 8:60a

    
    
    

   Artikel 8:61

    
    
    

   Artikel 8:62

    
    
    

   Artikel 8:63

    
    
    

   Artikel 8:64

    
    
    

   Artikel 8:65

    
    
    

   Afdeling 8.2.6. Uitspraak

    
    
    

   Artikel 8:66

    
    
    

   Artikel 8:67

    
    
    

   Artikel 8:68

    
    
    

   Artikel 8:69

    
    
    

   Artikel 8:69a

    
    
    

   Artikel 8:70

    
    
    

   Artikel 8:71

    
    
    

   Artikel 8:72

    
    
    

   Artikel 8:72a

    
    
    

   Artikel 8:73 [Vervallen per 01-07-2013]

    
    
    

   Artikel 8:73a [Vervallen per 01-07-2013]

    
    
    

   Artikel 8:74

    
    
    

   Artikel 8:75

    
    
    

   Artikel 8:75a

    
    
    

   Artikel 8:76

    
    
    

   Artikel 8:77

    
    
    

   Artikel 8:78

    
    
    

   Artikel 8:79

    
    
    

   Artikel 8:80

    
    
    

   Afdeling 8.2.7. Tussenuitspraak

    
    
    

   Artikel 8:80a

    
    
    

   Artikel 8:80b

    
    
    

   Titel 8.3. Voorlopige voorziening en onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak

    
    
    

   Artikel 8:81

    
    
    

   Artikel 8:82

    
    
    

   Artikel 8:83

    
    
    

   Artikel 8:84

    
    
    

   Artikel 8:85

    
    
    

   Artikel 8:86

    
    
    

   Artikel 8:87

    
    
    

   Titel 8.4. Schadevergoeding

    
    
    

   Artikel 8:88

    
    
    

   Artikel 8:89

    
    
    

   Artikel 8:90

    
    
    

   Artikel 8:91

    
    
    

   Artikel 8:92

    
    
    

   Artikel 8:93

    
    
    

   Artikel 8:94

    
    
    

   Artikel 8:95

    
    
    

   Titel 8.5.

    
    
    

   Artikel 8:104

    
    
    

   Artikel 8:105

    
    
    

   Artikel 8:106

    
    
    

   Artikel 8:107

    
    
    

   Artikel 8:108

    
    
    

   Artikel 8:109

    
    
    

   Artikel 8:110

    
    
    

   Artikel 8:111

    
    
    

   Artikel 8:112

    
    
    

   Artikel 8:113

    
    
    

   Artikel 8:114

    
    
    

   Artikel 8:115

    
    
    

   Artikel 8:116

    
    
    

   Artikel 8:117

    
    
    

   Artikel 8:118

    
    
    

   Titel 8.6. Herziening

    
    
    

   Artikel 8:119

    
    
    

   Hoofdstuk 9. Klachtbehandeling

    
    
    

   Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan

    
    
    

   Afdeling 9.1.1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 9:1

    
    
    

   Artikel 9:2

    
    
    

   Artikel 9:3

    
    
    

   Afdeling 9.1.2. De behandeling van klaagschriften

    
    
    

   Artikel 9:4

    
    
    

   Artikel 9:5

    
    
    

   Artikel 9:6

    
    
    

   Artikel 9:7

    
    
    

   Artikel 9:8

    
    
    

   Artikel 9:9

    
    
    

   Artikel 9:10

    
    
    

   Artikel 9:11

    
    
    

   Artikel 9:12

    
    
    

   Artikel 9:12a

    
    
    

   Afdeling 9.1.3. Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure

    
    
    

   Artikel 9:13

    
    
    

   Artikel 9:14

    
    
    

   Artikel 9:15

    
    
    

   Artikel 9:16

    
    
    

   Titel 9.2. Klachtbehandeling door een ombudsman

    
    
    

   Afdeling 9.2.1. Algemene bepalingen

    
    
    

   Artikel 9:17

    
    
    

   Artikel 9:18

    
    
    

   Artikel 9:19

    
    
    

   Artikel 9:20

    
    
    

   Artikel 9:21

    
    
    

   Afdeling 9.2.2. Bevoegdheid

    
    
    

   Artikel 9:22

    
    
    

   Artikel 9:23

    
    
    

   Artikel 9:24

    
    
    

   Artikel 9:25

    
    
    

   Artikel 9:26

    
    
    

   Artikel 9:27

    
    
    

   Afdeling 9.2.3. Procedure

    
    
    

   Artikel 9:28

    
    
    

   Artikel 9:29

    
    
    

   Artikel 9:30

    
    
    

   Artikel 9:31

    
    
    

   Artikel 9:32

    
    
    

   Artikel 9:33

    
    
    

   Artikel 9:34

    
    
    

   Artikel 9:35

    
    
    

   Artikel 9:36

    
    
    

   Artikel 9:36a

    
    
    

   Hoofdstuk 10. Bepalingen over bestuursorganen

    
    
    

   Titel 10.1. Mandaat, delegatie en attributie

    
    
    

   Afdeling 10.1.1. Mandaat

    
    
    

   Artikel 10:1

    
    
    

   Artikel 10:2

    
    
    

   Artikel 10:3

    
    
    

   Artikel 10:4

    
    
    

   Artikel 10:5

    
    
    

   Artikel 10:6

    
    
    

   Artikel 10:7

    
    
    

   Artikel 10:8

    
    
    

   Artikel 10:9

    
    
    

   Artikel 10:10

    
    
    

   Artikel 10:11

    
    
    

   Artikel 10:12

    
    
    

   Afdeling 10.1.2. Delegatie

    
    
    

   Artikel 10:13

    
    
    

   Artikel 10:14

    
    
    

   Artikel 10:15

    
    
    

   Artikel 10:16

    
    
    

   Artikel 10:17

    
    
    

   Artikel 10:18

    
    
    

   Artikel 10:19

    
    
    

   Artikel 10:20

    
    
    

   Artikel 10:21

    
    
    

   Afdeling 10.1.3. Attributie

    
    
    

   Artikel 10:22

    
    
    

   Artikel 10:23

    
    
    

   Titel 10.2. Toezicht op bestuursorganen

    
    
    

   Afdeling 10.2.1. Goedkeuring

    
    
    

   Artikel 10:25

    
    
    

   Artikel 10:26

    
    
    

   Artikel 10:27

    
    
    

   Artikel 10:28

    
    
    

   Artikel 10:29

    
    
    

   Artikel 10:30

    
    
    

   Artikel 10:31

    
    
    

   Artikel 10:32

    
    
    

   Afdeling 10.2.2. Vernietiging

    
    
    

   Artikel 10:33

    
    
    

   Artikel 10:34

    
    
    

   Artikel 10:35

    
    
    

   Artikel 10:36

    
    
    

   Artikel 10:37

    
    
    

   Artikel 10:38

    
    
    

   Artikel 10:39

    
    
    

   Artikel 10:40

    
    
    

   Artikel 10:41

    
    
    

   Artikel 10:42

    
    
    

   Afdeling 10.2.3. Schorsing

    
    
    

   Artikel 10:43

    
    
    

   Artikel 10:44

    
    
    

   Artikel 10:45

    
    
    

   Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

    
    
    

   Artikel 11:1 [Vervallen per 01-01-2013]

    
    
    

   Artikel 11:2

    
    
    

   Artikel 11:3

    
    
    

   Artikel 11:4

    
    
    

   Slotformulier en ondertekening

    
    
    

   Bijlage 1. Regeling rechtstreeks beroep ( )

    
    
    

   Bijlage 2. Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak ( , , , en )

    
    
    

   Bijlage 3. Regeling verlaagd griffierecht ( en )