Wet register onderwijsdeelnemers [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-08-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet register onderwijsdeelnemers

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2023 tot 01-08-2023]

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers doorzichtiger en toegankelijker te maken en ook overigens te moderniseren, en deze daartoe te bundelen in een nieuwe Wet register onderwijsdeelnemers, onder wijziging van diverse onderwijswetten;

  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

   • basisgegevens: gegevens over onderwijsdeelnemers die noodzakelijk zijn voor de doelen, bedoeld in artikel 5, tweede lid ;

   • basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

   • bestuur: instellingsbestuur als bedoeld in de WHW of bevoegd gezag als bedoeld in de overige onderwijswetten van een onderwijsinstelling, met dien verstande dat daaronder wordt verstaan:

    1. voor zover het betreft basisgegevens:

     1. 1°.

      bevoegd gezag of instellingsbestuur van een door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in de WPO , WEC , WVO 2020 , WEB , WHW , WPO BES of WEB BES ;

     2. 2°.

      bevoegd gezag van een niet door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in artikel 2.66 WVO 2020 of de artikelen 1.4.1 en 1.4a.1 van de WEB ; of

     3. 3°.

      instellingsbestuur van een rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel aa, van de WHW ;

    2. voor zover het betreft verzuimgegevens:

     1. 1°.

      bevoegd gezag van een door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in de WEC , WVO 2020 of WEB ; of

     2. 2°.

      bevoegd gezag van een niet door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in artikel 2.66 WVO 2020 of de artikelen 1.4.1 en 1.4a.1 van de WEB ;

    3. voor zover het betreft diplomagegevens:

     1. 1°.

      bevoegd gezag of instellingsbestuur van een door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in de WEC , WVO 2020 , WEB of WHW ;

     2. 2°.

      bevoegd gezag van een niet door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in artikel 2.66 WVO 2020 of de artikelen 1.4.1 en 1.4a.1 van de WEB ; of

     3. 3°.

      instellingsbestuur van een rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel aa, van de WHW .

   • CBS: het Centraal bureau voor de statistiek, bedoeld in artikel 2 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

   • College voor toetsen en examens: het College voor toetsen en examens, bedoeld in artikel 2 van de Wet College voor toetsen en examens ;

   • derde: derde als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

   • diplomagegevens: gegevens over onderwijsdeelnemers die noodzakelijk zijn voor het doel, bedoeld in artikel 5, vijfde lid ;

   • gegevensset: basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens of diplomagegevens;

   • hoofd: hoofd als bedoeld in de LPW :

    1. van een door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in de WPO , WEC , WVO 2020 of de WEB ; of

    2. van een niet door het Rijk bekostigde school of instelling als bedoeld in artikel 2.66 WVO 2020 of artikel 1.4.1 van de WEB ;

   • identificerende gegevens: gegevens als bedoeld in artikel 9 ;

   • inspectie: de Inspectie van het onderwijs, bedoeld in artikel 1 van de WOT ;

   • LPW: Leerplichtwet 1969 ;

   • onderwijsdeelnemer: leerling, deelnemer, student of extraneus als bedoeld in een onderwijswet van een onderwijsinstelling, met dien verstande dat daaronder wordt verstaan:

    1. voor zover het betreft basisgegevens: leerling, vavo-student, deelnemer, mbo-student, ho-student of extraneus van een school, instelling of rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in onderdeel a van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel;

    2. voor zover het betreft verzuimgegevens: leerling, vavo-student, deelnemer of mbo-student van een school of instelling als bedoeld in onderdeel b van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel;

    3. voor zover het betreft diplomagegevens:

     1. 1°.

      leerling, vavo-student, deelnemer, mbo-student, ho-student of extraneus van een school, instelling of rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in onderdeel c van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel; of

     2. 2°.

      degene die een staatsexamen als bedoeld in artikel 2.72, eerste of derde lid, WVO 2020 of een inburgeringsexamen als bedoeld in artikel 7 van de Wet inburgering 2021 heeft afgelegd;

    4. voor zover het betreft vrijstellingsgegevens: jongere als bedoeld in de artikelen 5 , 5a en 15 van de LPW ;

   • onderwijsinstelling: school, instelling of rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in een onderwijswet, met dien verstande dat daaronder wordt verstaan:

    1. voor zover het betreft basisgegevens: school, instelling of rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in onderdeel a van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel;

    2. voor zover het betreft verzuimgegevens: school of instelling als bedoeld in onderdeel b van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel;

    3. voor zover het betreft diplomagegevens: school, instelling of rechtspersoon voor hoger onderwijs als bedoeld in onderdeel c van de begripsomschrijving van bestuur in dit artikel;

   • onderwijswet: WPO , WEC , WVO 2020 , WEB , WHW , WPO BES of WEB BES ;

   • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   • persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of, bij ontbreken daarvan, door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer;

   • register onderwijsdeelnemers: het register onderwijsdeelnemers, bedoeld in artikel 4 ;

   • samenwerkingsverband: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de WPO of artikel 1.1 van de WVO 2020 ;

   • vervangende leerplicht: vervangende leerplicht als bedoeld in de artikelen 3a of 3b van de LPW ;

   • verzuim:

    1. verzuim als bedoeld in artikel 21a van de LPW ; of

    2. het zonder geldige reden niet meer volgen van het onderwijs, bedoeld in artikel 47b van de WEC of artikel 8.20 WVO 2020 , of van het onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, bedoeld in artikel 8.1.8a van de WEB ;

   • verzuimgegevens: gegevens over onderwijsdeelnemers die noodzakelijk zijn voor de doelen, bedoeld in artikel 5, vierde lid ;

   • vrijstelling: vrijstelling als bedoeld in de artikelen 5 , 5a of 15 van de LPW ;

   • vrijstellingsgegevens: gegevens over onderwijsdeelnemers die noodzakelijk zijn voor de doelen, bedoeld in artikel 5, derde lid ;

   • waardedocument: diploma, getuigschrift, cijferlijst of certificaat;

   • WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ;

   • WEB BES: Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

   • WEC: Wet op de expertisecentra ;

   • WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

   • WOT: Wet op het onderwijstoezicht ;

   • WPO: Wet op het primair onderwijs ;

   • WPO BES: Wet primair onderwijs BES;

   • WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020 .

   Artikel 2. Reikwijdte

    1.

    Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij anders is bepaald.

    2.

    Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt telkens gelezen voor:

    • college van burgemeester en wethouders: bestuurscollege;

    • gemeente: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

    • gemeentelijk: eilandelijk.

    Artikel 3. Aard bepalingen

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Het register onderwijsdeelnemers

     
     
     

    § 2.1. Algemene bepalingen

     
     
     

    Artikel 4. Register onderwijsdeelnemers

     
     
     

    Artikel 5. Doel

     
     
     

    Artikel 6. Verwerkingsverantwoordelijke

     
     
     

    Artikel 7. Autorisatie

     
     
     

    § 2.2. Gegevens onderwijsdeelnemers

     
     
     

    Artikel 8. Gegevens per onderwijsdeelnemer

     
     
     

    Artikel 9. Identificerende gegevens

     
     
     

    Artikel 10. Basisgegevens, vrijstellingsgegevens, verzuimgegevens en diplomagegevens

     
     
     

    Artikel 11. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

     
     
     

    § 2.3. Levering, opneming en verstrekking van gegevens; bewaartermijn

     
     
     

    Artikel 12. Levering

     
     
     

    Artikel 13. Opneming

     
     
     

    Artikel 14. Opneming basisgegevens

     
     
     

    Artikel 15. Verstrekking aan minister van basisgegevens

     
     
     

    Artikel 16. Verstrekking aan minister van vrijstellingsgegevens

     
     
     

    Artikel 17. Verstrekking aan minister van verzuimgegevens

     
     
     

    Artikel 18. Verstrekking aan minister van diplomagegevens

     
     
     

    Artikel 19. Verstrekking aan inspectie

     
     
     

    Artikel 20. Verstrekking aan hoofd en bestuur

     
     
     

    Artikel 21. Verstrekking aan college van burgemeester en wethouders

     
     
     

    Artikel 22. Verstrekking aan CBS

     
     
     

    Artikel 23. Verstrekking aan instellingen voor hoger onderwijs en aangewezen organisaties

     
     
     

    Artikel 24. Verstrekking aan bestuursorganen

     
     
     

    Artikel 24a. Verstrekking aan pensioenuitvoerders

     
     
     

    Artikel 24b. Verstrekking aan overheidsinstellingen in België

     
     
     

    Artikel 25. Voorhangprocedure

     
     
     

    Artikel 26. Nadere specificatie te verstrekken gegevens

     
     
     

    Artikel 27. Vreemdelingenwet 2000

     
     
     

    Artikel 28. Elektronisch gegevensverkeer

     
     
     

    Artikel 29. Kosten verstrekking

     
     
     

    Artikel 30. Bewaartermijn

     
     
     

    § 2.4. Bijzondere bepalingen over diplomagegevens

     
     
     

    Artikel 31. Verstrekking elektronisch document met diplomagegevens

     
     
     

    Artikel 32. Correctie op verzoek

     
     
     

    Artikel 33. Informatie over verstrekking

     
     
     

    Hoofdstuk 3. Wijzigings- en samenloopbepalingen

     
     
     

    Artikel 34. Wijziging

     
     
     

    Artikel 35. Wijziging

     
     
     

    Artikel 36. Wijziging [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 37. Wijziging

     
     
     

    Artikel 38. Wijziging

     
     
     

    Artikel 39. Wijziging

     
     
     

    Artikel 40. Wijziging

     
     
     

    Artikel 41. Wijziging

     
     
     

    Artikel 42. Wijziging [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 43. Wijziging [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 44. Wijziging [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 45. Wijziging

     
     
     

    Artikel 46. Wijziging

     
     
     

    Artikel 47. Wijziging

     
     
     

    Artikel 48. Wijziging

     
     
     

    Artikel 49. Wijziging

     
     
     

    Artikel 50. Wijziging (Stb. 2011,  497)

     
     
     

    Artikel 51. Samenloop met het wetsvoorstel van de leden Jadnanansing en Rog tot wijziging in de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht (Kamerstukken II 2013/14, 33 925, nr. 2)

     
     
     

    Artikel 52. Samenloop met het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2017/18, 34 851, nr. 2)

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 53. Sanctie

     
     
     

    Artikel 54. Evaluatie

     
     
     

    Artikel 55. Overgangsrecht

     
     
     

    Artikel 56. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 57. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening