Wet primair onderwijs BES

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet primair onderwijs BES


Hoofdstuk I. Basisonderwijs

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

basisregister onderwijs: een basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht ;

bevoegd gezag: voor wat betreft

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het bestuurscollege van het betreffende openbaar lichaam, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 53 ; dan wel

  3. 3°.

   de stichting, bedoeld in artikel 54 ;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 60 ;

  bijzondere school: een door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 54 , in stand gehouden school;

  expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28, eerste lid ;

  inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht , voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

  Onderwijsraad: de Onderwijsraad, bedoeld in de Wet op de Onderwijsraad ;

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 53 ;

  openbare school:

  1. een door een openbaar lichaam, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

  2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 53 in stand gehouden school; dan wel

  3. een door een stichting als bedoeld in artikel 54 in stand gehouden school;

  ouders: ouders, voogden of verzorgers;

  personeel:

  1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, of het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 25, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een schriftelijke aanstelling;

  2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 37 , 39 , 40 , 58 , 64 en 111 , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

  persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de leerling, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 46, vierde lid ;

  Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  school: een school waar basisonderwijs wordt gegeven;

  school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 , in een openbaar lichaam;

  schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend.

Artikel 2. Doelgroep

 
 
 

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 4. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 5. Kosten van voeding, kleding of vervoer voor leerlingen

 
 
 

Artikel 6. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 6a. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 7. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 8. Uitgaven uit de openbare kas

 
 
 

Artikel 9. Reikwijdte wet

 
 
 

Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

 
 
 

Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

 
 
 

§ 1. Onderwijs

 
 
 

Artikel 10. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

 
 
 

Artikel 11. Inhoud onderwijs openbaar lichaam Bonaire

 
 
 

Artikel 12. Inhoud onderwijs openbare lichamen Sint Eustatius en Saba

 
 
 

Artikel 13. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 14. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 15. Schoolplan

 
 
 

Artikel 16. Schoolgids

 
 
 

Artikel 16a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 17. Klachtenregeling

 
 
 

Artikel 18. Samenstelling medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 19. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 20. Meetellen tijd op andere school; vaststellen vakanties

 
 
 

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 21a. Fusies

 
 
 

Artikel 22. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 22a. Samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 23. Scheiding toezicht en bestuur

 
 
 

Artikel 24. Intern toezicht

 
 
 

Artikel 25. Inhoud intern toezicht

 
 
 

§ 2. Zorgstructuur

 
 
 

Artikel 26. Samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 27. Eilandelijk zorgplan

 
 
 

Artikel 28. Expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 29. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 30. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

§ 3. Personeel

 
 
 

Artikel 31. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

 
 
 

Artikel 32. Overdracht taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 33. Vaststelling managementstatuut

 
 
 

Artikel 34. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

 
 
 

Artikel 35. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 36. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 37. Rechtspositieregeling personeel van een bijzondere school

 
 
 

Artikel 38. Afwijking nationaliteitsvereiste

 
 
 

Artikel 39. Benoeming, schorsing en ontslag

 
 
 

Artikel 40. Benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 41. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

 
 
 

Artikel 42. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep [Nog niet in werking]

 
 
 

§ 4. Leerlingen

 
 
 

Artikel 43. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs

 
 
 

Artikel 44. Toelating en verwijdering van leerlingen

 
 
 

Artikel 45. Handelingsplan [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 46. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 47. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

 
 
 

Artikel 47a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

 
 
 

Artikel 48. Onderwijskundig rapport

 
 
 

§ 5. Ouders

 
 
 

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 50. Tussenschoolse opvang

 
 
 

Artikel 51. Informeren ouders bij zeer zwakke school [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 52. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 53. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 54. Instandhouding openbare school door een stichting

 
 
 

Artikel 55. Bestuursoverdracht openbare scholen

 
 
 

Artikel 56. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 57. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 58. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

 
 
 

Artikel 59. Horen bij aanstelling personeel, directeuren en adjunct-directeuren

 
 
 

Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 60. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon

 
 
 

Artikel 61. Bestuursoverdracht

 
 
 

Artikel 62. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 63. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing

 
 
 

Artikel 64. Akte van benoeming

 
 
 

Artikel 65. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

 
 
 

Titel III. Bekostiging

 
 
 

Afdeling 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 66. Grondslag bekostiging

 
 
 

Artikel 67. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 70. Beroep

 
 
 

Artikel 71. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

 
 
 

Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

 
 
 

§ 1. Scholen

 
 
 

Artikel 72. Aanvang bekostiging

 
 
 

Artikel 72a. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 73. Voldoende openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 74 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 75. Aanvraagprocedure nieuwe school

 
 
 

Artikel 76. Omzetting, verhuizing en verplaatsing

 
 
 

§ 2. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

 
 
 

Artikel 77. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

 
 
 

Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

 
 
 

Artikel 78. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 79. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 80. Vaststelling door bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 81. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 82. Beschikkingen op aanvragen

 
 
 

Artikel 83. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 84. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 85. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 86. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 87. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 88. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 89. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 90. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 91. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 92. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 93. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 94. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 95. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 96. Informatieverstrekking aan eilandsraad en bestuurscollege

 
 
 

Afdeling 4. Materiële instandhouding

 
 
 

Artikel 97. Bekostiging materiële instandhouding

 
 
 

Artikel 98. Aanvullende bekostiging kosten materiële instandhouding

 
 
 

Artikel 99. Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 100. Materiële instandhouding door eigenaar of bevoegd gezag

 
 
 

Afdeling 5. Grondslag bekostiging personeelskosten

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102. Aantal leerlingen

 
 
 

Artikel 103. Bijzondere bekostiging personeelskosten

 
 
 

Artikel 104. Grondslag bekostiging kosten voor personeel wegens voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens de

 
 
 

Afdeling 6. Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid

 
 
 

Artikel 105 [Vervallen per 01-08-2020]

 
 
 

Afdeling 7. Wijze van bekostiging

 
 
 

§ 1. Huisvesting

 
 
 

Artikel 106. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

 
 
 

§ 2. Materiële instandhouding

 
 
 

Artikel 107. Bekostiging door Rijk aan bevoegd gezag en openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 108. Verhoging bekostiging bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 109. Bekostiging door openbaar lichaam aan bevoegd gezag

 
 
 

§ 3. Personeel

 
 
 

Artikel 110. Verstrekking bekostiging bedragen voor personeelskosten

 
 
 

Artikel 111. Aftrekposten bekostiging

 
 
 

§ 4. Eilandelijk beleid met betrekking tot personele en materiële voorzieningen

 
 
 

Artikel 112. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 113. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

§ 5. Overschrijdingsregeling

 
 
 

Artikel 114. Overschrijdingsbedrag; voorwaarde personeel buiten overschrijding

 
 
 

Artikel 115. Voorschot overschrijding

 
 
 

Artikel 116. Vaststelling overschrijdingsbedrag, uitgedrukt in percentage

 
 
 

Artikel 117. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 118. Mededeling en beroep

 
 
 

§ 6. Bestedingsmogelijkheden en financieel beheer

 
 
 

Artikel 119. Besteding bekostiging

 
 
 

Artikel 119a. Beheer van de middelen

 
 
 

§ 7. Betaling van de bekostiging

 
 
 

Artikel 120. Betaling bekostiging door voorschotten

 
 
 

Artikel 121. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Afdeling 8. Beëindiging van de bekostiging

 
 
 

§ 1. Scholen

 
 
 

Artikel 122. Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school

 
 
 

Artikel 123. Discretionaire bevoegdheid minister

 
 
 

Artikel 124. Vermindering aantal openbare scholen

 
 
 

Artikel 125. Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school

 
 
 

§ 2. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 126. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken

 
 
 

Artikel 127. Terugstorting

 
 
 

Artikel 128. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 129. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 130. Maatregelen

 
 
 

Afdeling 9. Verslaglegging en informatieverstrekking

 
 
 

Artikel 131. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 132. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 133. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 134. Reikwijdte voorschriften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 135. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Afdeling 10. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 136. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 137. Geschiktheidsverklaring [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 138. Geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 139. Uitvoering scholing en begeleiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 140. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 141. Bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 142. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 143. Kwaliteitsbewaking; sancties [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 144. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 145. Inlichtingenplicht [Nog niet in werking]

 
 
 

Afdeling 10a. Experimenten

 
 
 

Artikel 145a.

 
 
 

Afdeling 11. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 146. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid

 
 
 

Artikel 147. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 148. Verwerking gegevens door de minister [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 149. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door minister en inspectie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 150. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 151. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding

 
 
 

Artikel 152. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

 
 
 

Hoofdstuk II. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 153. Toepasselijkheid

 
 
 

Artikel 154. Bevoegde leraren

 
 
 

Artikel 155. Onbevoegde leraren

 
 
 

Artikel 156. Toekomstige leraren

 
 
 

Artikel 157. Bevoegdheid in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 158. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 159. Onbevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 160. Overgangsrecht openbaar orgaan

 
 
 

Artikel 161. Aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 162. Begroting

 
 
 

Artikel 163. Aanvraag omzetting; uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs; verplaatsing

 
 
 

Artikel 164 [Vervallen per 01-08-2020]

 
 
 

Artikel 165 [Vervallen per 01-08-2020]

 
 
 

Artikel 166 [Vervallen per 01-08-2020]

 
 
 

Artikel 167. Opgave aantal leerlingen

 
 
 

Artikel 167a. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

 
 
 

Artikel 167b [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 167ba. Wijziging overeenkomst inzake ouderbijdrage

 
 
 

Artikel 167c. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 167d. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 167e. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 167f. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

 
 
 

Artikel 168. Citeertitel