Wet primair onderwijs BES

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet primair onderwijs BES


  Hoofdstuk I. Basisonderwijs

  Titel I. Algemene bepalingen

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   In deze wet wordt verstaan onder:

   basisregister onderwijs: een basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht ;

   bevoegd gezag: voor wat betreft

   1. een openbare school:

    1. 1°.

     het bestuurscollege van het betreffende openbaar lichaam, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

    2. 2°.

     de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 53 ; dan wel

    3. 3°.

     de stichting, bedoeld in artikel 54 ;

   2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 60 ;

    bijzondere school: een door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 54 , in stand gehouden school;

    expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 28, eerste lid ;

    inspectie of inspecteur: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht , voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

    Onderwijsraad: de Onderwijsraad, bedoeld in de Wet op de Onderwijsraad ;

    Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

    openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

    openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 53 ;

    openbare school:

    1. een door een openbaar lichaam, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

    2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 53 in stand gehouden school; dan wel

    3. een door een stichting als bedoeld in artikel 54 in stand gehouden school;

    ouders: ouders, voogden of verzorgers;

    personeel:

    1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, of het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 25, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een schriftelijke aanstelling;

    2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 37 , 39 , 40 , 58 , 64 en 111 , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

    persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de leerling, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 46, vierde lid ;

    Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

    school: een school waar basisonderwijs wordt gegeven;

    school voor voortgezet onderwijs: een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 , in een openbaar lichaam;

    schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend.

   Artikel 2. Doelgroep

    
    
    

   Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

    
    
    

   Artikel 4. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

    
    
    

   Artikel 5. Kosten van voeding, kleding of vervoer voor leerlingen

    
    
    

   Artikel 6. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

    
    
    

   Artikel 6a. Zorgplicht veiligheid op school

    
    
    

   Artikel 7. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

    
    
    

   Artikel 8. Uitgaven uit de openbare kas

    
    
    

   Artikel 9. Reikwijdte wet

    
    
    

   Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

    
    
    

   Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

    
    
    

   § 1. Onderwijs

    
    
    

   Artikel 10. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

    
    
    

   Artikel 11. Inhoud onderwijs openbaar lichaam Bonaire

    
    
    

   Artikel 12. Inhoud onderwijs openbare lichamen Sint Eustatius en Saba

    
    
    

   Artikel 13. Kwaliteit onderwijs

    
    
    

   Artikel 14. Rapportage vorderingen van leerlingen

    
    
    

   Artikel 15. Schoolplan

    
    
    

   Artikel 16. Schoolgids

    
    
    

   Artikel 16a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

    
    
    

   Artikel 17. Klachtenregeling

    
    
    

   Artikel 18. Samenstelling medezeggenschapsraad

    
    
    

   Artikel 19. Medezeggenschap

    
    
    

   Artikel 20. Meetellen tijd op andere school; vaststellen vakanties

    
    
    

   Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2021]

    
    
    

   Artikel 21a. Fusies

    
    
    

   Artikel 22. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

    
    
    

   Artikel 22a. Samenwerkingsschool

    
    
    

   Artikel 23. Scheiding toezicht en bestuur

    
    
    

   Artikel 24. Intern toezicht

    
    
    

   Artikel 25. Inhoud intern toezicht

    
    
    

   § 2. Zorgstructuur

    
    
    

   Artikel 26. Samenwerkingsverband

    
    
    

   Artikel 27. Eilandelijk zorgplan

    
    
    

   Artikel 28. Expertisecentrum onderwijszorg

    
    
    

   Artikel 29. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

    
    
    

   Artikel 30. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

    
    
    

   § 3. Personeel

    
    
    

   Artikel 31. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

    
    
    

   Artikel 32. Overdracht taken en bevoegdheden

    
    
    

   Artikel 33. Vaststelling managementstatuut

    
    
    

   Artikel 34. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

    
    
    

   Artikel 35. Bekwaamheidseisen

    
    
    

   Artikel 36. Bekwaamheidsdossier

    
    
    

   Artikel 37. Rechtspositieregeling personeel van een bijzondere school

    
    
    

   Artikel 38. Afwijking nationaliteitsvereiste

    
    
    

   Artikel 39. Benoeming, schorsing en ontslag

    
    
    

   Artikel 40. Benoeming in algemene dienst

    
    
    

   Artikel 41. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

    
    
    

   Artikel 42. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep [Nog niet in werking]

    
    
    

   § 4. Leerlingen

    
    
    

   Artikel 43. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs

    
    
    

   Artikel 44. Toelating en verwijdering van leerlingen

    
    
    

   Artikel 45. Handelingsplan [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 46. Te verstrekken gegevens bij toelating

    
    
    

   Artikel 47. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

    
    
    

   Artikel 47a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

    
    
    

   Artikel 48. Onderwijskundig rapport

    
    
    

   § 5. Ouders

    
    
    

   Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2021]

    
    
    

   Artikel 50. Tussenschoolse opvang

    
    
    

   Artikel 51. Informeren ouders bij zeer zwakke school [Nog niet in werking]

    
    
    

   Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

    
    
    

   Artikel 52. Karakter openbaar onderwijs

    
    
    

   Artikel 53. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

    
    
    

   Artikel 54. Instandhouding openbare school door een stichting

    
    
    

   Artikel 55. Bestuursoverdracht openbare scholen

    
    
    

   Artikel 56. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

    
    
    

   Artikel 57. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

    
    
    

   Artikel 58. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

    
    
    

   Artikel 59. Horen bij aanstelling personeel, directeuren en adjunct-directeuren

    
    
    

   Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

    
    
    

   Artikel 60. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon

    
    
    

   Artikel 61. Bestuursoverdracht

    
    
    

   Artikel 62. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

    
    
    

   Artikel 63. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing

    
    
    

   Artikel 64. Akte van benoeming

    
    
    

   Artikel 65. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

    
    
    

   Titel III. Bekostiging

    
    
    

   Afdeling 1. Algemeen

    
    
    

   Artikel 66. Grondslag bekostiging

    
    
    

   Artikel 67. Aanvullende middelen

    
    
    

   Artikel 68

    
    
    

   Artikel 69. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

    
    
    

   Artikel 70. Beroep

    
    
    

   Artikel 71. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

    
    
    

   Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

    
    
    

   § 1. Scholen

    
    
    

   Artikel 72. Aanvang bekostiging

    
    
    

   Artikel 72a. Belangstellingsmeting

    
    
    

   Artikel 73. Voldoende openbaar onderwijs

    
    
    

   Artikel 74 [Vervallen per 01-02-2021]

    
    
    

   Artikel 75. Aanvraagprocedure nieuwe school

    
    
    

   Artikel 76. Omzetting, verhuizing en verplaatsing

    
    
    

   § 2. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

    
    
    

   Artikel 77. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

    
    
    

   Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

    
    
    

   Artikel 78. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

    
    
    

   Artikel 79. Voorzieningen in de huisvesting

    
    
    

   Artikel 80. Vaststelling door bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

    
    
    

   Artikel 81. Indiening aanvraag

    
    
    

   Artikel 82. Beschikkingen op aanvragen

    
    
    

   Artikel 83. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

    
    
    

   Artikel 84. Weigeringsgronden

    
    
    

   Artikel 85. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

    
    
    

   Artikel 86. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

    
    
    

   Artikel 87. Bouwheerschap

    
    
    

   Artikel 88. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

    
    
    

   Artikel 89. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

    
    
    

   Artikel 90. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

    
    
    

   Artikel 91. Vorderingsrecht

    
    
    

   Artikel 92. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

    
    
    

   Artikel 93. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

    
    
    

   Artikel 94. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

    
    
    

   Artikel 95. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

    
    
    

   Artikel 96. Informatieverstrekking aan eilandsraad en bestuurscollege

    
    
    

   Afdeling 4. Materiële instandhouding

    
    
    

   Artikel 97. Bekostiging materiële instandhouding

    
    
    

   Artikel 98. Aanvullende bekostiging kosten materiële instandhouding

    
    
    

   Artikel 99. Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening

    
    
    

   Artikel 100. Materiële instandhouding door eigenaar of bevoegd gezag

    
    
    

   Afdeling 5. Grondslag bekostiging personeelskosten

    
    
    

   Artikel 101

    
    
    

   Artikel 102. Aantal leerlingen

    
    
    

   Artikel 103. Bijzondere bekostiging personeelskosten

    
    
    

   Artikel 104. Grondslag bekostiging kosten voor personeel wegens voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens de

    
    
    

   Afdeling 6. Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid

    
    
    

   Artikel 105 [Vervallen per 01-08-2020]

    
    
    

   Afdeling 7. Wijze van bekostiging

    
    
    

   § 1. Huisvesting

    
    
    

   Artikel 106. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

    
    
    

   § 2. Materiële instandhouding

    
    
    

   Artikel 107. Bekostiging door Rijk aan bevoegd gezag en openbaar lichaam

    
    
    

   Artikel 108. Verhoging bekostiging bij bijzondere omstandigheden

    
    
    

   Artikel 109. Bekostiging door openbaar lichaam aan bevoegd gezag

    
    
    

   § 3. Personeel

    
    
    

   Artikel 110. Verstrekking bekostiging bedragen voor personeelskosten

    
    
    

   Artikel 111. Aftrekposten bekostiging

    
    
    

   § 4. Eilandelijk beleid met betrekking tot personele en materiële voorzieningen

    
    
    

   Artikel 112. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

    
    
    

   Artikel 113. Eilandelijk beleid als openbaar lichaam zelf openbare scholen in stand houdt

    
    
    

   § 5. Overschrijdingsregeling

    
    
    

   Artikel 114. Overschrijdingsbedrag; voorwaarde personeel buiten overschrijding

    
    
    

   Artikel 115. Voorschot overschrijding

    
    
    

   Artikel 116. Vaststelling overschrijdingsbedrag, uitgedrukt in percentage

    
    
    

   Artikel 117. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

    
    
    

   Artikel 118. Mededeling en beroep

    
    
    

   § 6. Bestedingsmogelijkheden en financieel beheer

    
    
    

   Artikel 119. Besteding bekostiging

    
    
    

   Artikel 119a. Beheer van de middelen

    
    
    

   § 7. Betaling van de bekostiging

    
    
    

   Artikel 120. Betaling bekostiging door voorschotten

    
    
    

   Artikel 121. Verrekening van vorderingen

    
    
    

   Afdeling 8. Beëindiging van de bekostiging

    
    
    

   § 1. Scholen

    
    
    

   Artikel 122. Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school

    
    
    

   Artikel 123. Discretionaire bevoegdheid minister

    
    
    

   Artikel 124. Vermindering aantal openbare scholen

    
    
    

   Artikel 125. Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school

    
    
    

   § 2. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 126. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken

    
    
    

   Artikel 127. Terugstorting

    
    
    

   Artikel 128. Aanwijzing

    
    
    

   Artikel 129. Inhouding bekostiging

    
    
    

   Artikel 130. Maatregelen

    
    
    

   Afdeling 9. Verslaglegging en informatieverstrekking

    
    
    

   Artikel 131. Jaarverslag

    
    
    

   Artikel 132. Informatie over bekostiging

    
    
    

   Artikel 133. Beleidsinhoudelijke informatie

    
    
    

   Artikel 134. Reikwijdte voorschriften [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 135. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

    
    
    

   Afdeling 10. Zij-instroom in het beroep

    
    
    

   Artikel 136. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 137. Geschiktheidsverklaring [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 138. Geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 139. Uitvoering scholing en begeleiding [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 140. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 141. Bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 142. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 143. Kwaliteitsbewaking; sancties [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 144. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 145. Inlichtingenplicht [Nog niet in werking]

    
    
    

   Afdeling 10a. Experimenten

    
    
    

   Artikel 145a.

    
    
    

   Afdeling 11. Overige bepalingen

    
    
    

   Artikel 146. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid

    
    
    

   Artikel 147. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 148. Verwerking gegevens door de minister [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 149. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door minister en inspectie [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 150. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door het openbaar lichaam [Nog niet in werking]

    
    
    

   Artikel 151. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding

    
    
    

   Artikel 152. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

    
    
    

   Hoofdstuk II. Slotbepalingen

    
    
    

   Artikel 153. Toepasselijkheid

    
    
    

   Artikel 154. Bevoegde leraren

    
    
    

   Artikel 155. Onbevoegde leraren

    
    
    

   Artikel 156. Toekomstige leraren

    
    
    

   Artikel 157. Bevoegdheid in de onderwijsactiviteit zintuiglijke en lichamelijke oefening

    
    
    

   Artikel 158. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

    
    
    

   Artikel 159. Onbevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

    
    
    

   Artikel 160. Overgangsrecht openbaar orgaan

    
    
    

   Artikel 161. Aanspraak op bekostiging

    
    
    

   Artikel 162. Begroting

    
    
    

   Artikel 163. Aanvraag omzetting; uitbreiding met openbaar of bijzonder onderwijs; verplaatsing

    
    
    

   Artikel 164 [Vervallen per 01-08-2020]

    
    
    

   Artikel 165 [Vervallen per 01-08-2020]

    
    
    

   Artikel 166 [Vervallen per 01-08-2020]

    
    
    

   Artikel 167. Opgave aantal leerlingen

    
    
    

   Artikel 167a. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

    
    
    

   Artikel 167b [Vervallen per 01-08-2022]

    
    
    

   Artikel 167ba. Wijziging overeenkomst inzake ouderbijdrage

    
    
    

   Artikel 167c. Inwerkingtreding

    
    
    

   Artikel 167d. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

    
    
    

   Artikel 167e. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

    
    
    

   Artikel 167f. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

    
    
    

   Artikel 168. Citeertitel