Wet voortgezet onderwijs 2020 [Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-08-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet voortgezet onderwijs 2020

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-08-2023]

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 23 van de Grondwet , met het oog op de rechtszekerheid en de consistentie en toegankelijkheid van de wetgeving voor het voortgezet onderwijs in zowel Europees Nederland als Caribisch Nederland, wenselijk is om de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES te vervangen door een nieuwe wet voor het voortgezet onderwijs met een heldere ordening en duidelijk geformuleerde regels;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders is bepaald, verstaan onder:

Artikel 1.2. Toepassing bepalingen in openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt steeds gelezen voor:

  • college van burgemeester en wethouders: bestuurscollege;

  • gedeputeerde staten: de Rijksvertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • gemeente: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • gemeentelijk: eilandelijk;

  • gemeenteraad: eilandsraad.

Artikel 1.3. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 1.4. Karakter en doelen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 1.5. Aard bepalingen bekostigd bijzonder onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk 2. Onderwijs

 
 
 

Paragraaf 1. Schoolsoorten, doelen en structuren voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.1. Schoolsoorten voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.2. Actief burgerschap en sociale cohesie

 
 
 

Artikel 2.3. Karakter openbaar voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.4. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 2.5. Hoger algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.6. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.7. Voorbereidend beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.8. Praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 2.9. Dagscholen; contractactiviteiten

 
 
 

Paragraaf 2. Inrichting van het voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.10. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 2.11. Instructietaal

 
 
 

Artikel 2.12. Algemeen doel inrichting voortgezet onderwijs eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 2.13. Kerndoelen eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 2.14. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 2.15. Fries eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 2.16. Vaststelling kerndoelen Fries

 
 
 

Artikel 2.17. Gronden onthouden goedkeuring verordening inzake kerndoelen Fries

 
 
 

Artikel 2.18. Ontheffingen delen onderwijsprogramma eerste twee leerjaren; bijzondere regels

 
 
 

Artikel 2.19. Onderwijsprogramma derde leerjaar vwo en havo

 
 
 

Artikel 2.20. Voorbereidend hoger onderwijs; profielen vwo en havo

 
 
 

Artikel 2.21. Opbouw en vakken van profielen vwo en havo

 
 
 

Artikel 2.22. Vmbo

 
 
 

Artikel 2.23. Leerwegen en profielen vmbo

 
 
 

Artikel 2.24. Opbouw en vakken van profielen vmbo

 
 
 

Artikel 2.25. Profielen in de theoretische leerweg

 
 
 

Artikel 2.26. Profielen in de beroepsgerichte leerwegen

 
 
 

Artikel 2.27. Profielen in de gemengde leerweg

 
 
 

Artikel 2.28 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 2.29. Doelgroep praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 2.30. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 2.31. Inrichting praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 2.32. Maatschappelijke stage

 
 
 

Artikel 2.33. Voortgezet onderwijs in lichamelijke opvoeding

 
 
 

Artikel 2.34. Bestrijding achterstanden voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.35. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk onderwijs aan openbare scholen

 
 
 

Artikel 2.36. Volgen van lessen bijzondere school door leerlingen met andere levensovertuiging

 
 
 

Artikel 2.37. Vrijstelling en ontheffing onderwijsprogramma

 
 
 

Paragraaf 3. Onderwijstijd, vakanties

 
 
 

Artikel 2.38. Onderwijstijd

 
 
 

Artikel 2.39. Onderwijsdagen

 
 
 

Artikel 2.40. Meetellen onderwijstijd voortgezet speciaal onderwijs

 
 
 

Paragraaf 4. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

 
 
 

Artikel 2.41. Begeleiding van leerlingen met extra ondersteuning

 
 
 

Artikel 2.42. Doelgroep en inrichting leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 2.43. Aangewezen zijn op leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 2.44. Ontwikkelingsperspectief

 
 
 

Artikel 2.45. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 2.46. Ondersteuning bij het voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 2.47. Samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 2.48. Mogelijkheid afwijken van landelijke criteria, procedure, duur en licenties

 
 
 

Artikel 2.49. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband

 
 
 

Paragraaf 5. Toetsen en eindexamens

 
 
 

Artikel 2.50. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 2.51. Eindexamen

 
 
 

Artikel 2.51a. De examensecretaris

 
 
 

Artikel 2.52. Afnametaal bij toetsen en examens

 
 
 

Artikel 2.53. Inhoud eindexamen

 
 
 

Artikel 2.54. Examenprogramma’s

 
 
 

Artikel 2.55. Schoolexamen

 
 
 

Artikel 2.55a. Verstrekking beoordeling schoolexamen

 
 
 

Artikel 2.56. Centraal examen

 
 
 

Artikel 2.57. Vaststelling uitslag eindexamen

 
 
 

Artikel 2.58. Diploma’s, getuigschriften, certificaten en cijferlijsten

 
 
 

Artikel 2.59. Verklaring bij verlaten school en getuigschrift praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 2.60. Examenreglement: inhoud en vaststelling

 
 
 

Artikel 2.60a. Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud

 
 
 

Artikel 2.60b. Programma van toetsing en afsluiting: vaststelling

 
 
 

Artikel 2.60c. Programma van toetsing en afsluiting: wijziging

 
 
 

Artikel 2.60d. Benoeming en samenstelling van de examencommissie

 
 
 

Artikel 2.60e. Taken en bevoegdheden van de examencommissie

 
 
 

Artikel 2.61. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

 
 
 

Artikel 2.62. Intrekking examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.63. Administratief beroep bij besluiten inzake maatregelen

 
 
 

Artikel 2.64. Voorziening bij beslissingen inzake maatregelen

 
 
 

Artikel 2.65. Hardheidsclausule

 
 
 

Paragraaf 6. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.66. Aanwijzing als school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.67. Aanvraag tot aanwijzing als school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.68. Toepasselijke regels aangewezen school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.69. Overige regels aangewezen school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 2.70. Intrekking aanwijzing

 
 
 

Artikel 2.71. Aanwijzing scholen voortgezet speciaal onderwijs met examenbevoegdheid

 
 
 

Paragraaf 7. Staatsexamens

 
 
 

Artikel 2.72. Staatsexamens en deelstaatsexamens

 
 
 

Artikel 2.73. Identificatie bij staatsexamen

 
 
 

Artikel 2.74. Afnametaal bij toetsen en examens

 
 
 

Artikel 2.75. Inhoud staatsexamen en deelstaatsexamen

 
 
 

Artikel 2.76. Examenprogramma’s

 
 
 

Artikel 2.77. College-examen

 
 
 

Artikel 2.78. Centraal examen van staatsexamen

 
 
 

Artikel 2.79. Vaststelling van de uitslag

 
 
 

Artikel 2.80. Diploma’s, certificaten en cijferlijsten

 
 
 

Artikel 2.81. Examenreglement; programma van toetsing en afsluiting

 
 
 

Artikel 2.82. Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen

 
 
 

Artikel 2.83. Bezwaar bij College voor toetsen en examens

 
 
 

Artikel 2.84. Uitvoeringsregels over het staatsexamen

 
 
 

Artikel 2.85. Hardheidsclausule

 
 
 

Paragraaf 8. Andere vormen van voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 2.86. Instellingen voor voortgezet onderwijs

 
 
 

Paragraaf 9. Kwaliteitszorg en communicatie

 
 
 

Artikel 2.87. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 2.88. Schoolplan: typering

 
 
 

Artikel 2.89. Schoolplan: onderwijskundig beleid

 
 
 

Artikel 2.90. Schoolplan: personeelsbeleid

 
 
 

Artikel 2.91. Schoolplan: stelsel van kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 2.92. Schoolgids

 
 
 

Artikel 2.93. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer

 
 
 

Artikel 2.94. Zeer zwak onderwijs en beoordeling leerresultaten

 
 
 

Artikel 2.95. Opheffing school of beëindiging bekostiging

 
 
 

Artikel 2.96. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 2.97. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 2.98. Leerlingenstatuut

 
 
 

Paragraaf 10. Onderwijskundige verbanden en samenwerking

 
 
 

Artikel 2.99. Samenwerking tussen scholen onderling en met instellingen voor educatie en beroepsonderwijs voor doelmatig en doeltreffend onderwijs

 
 
 

Artikel 2.100. Samenwerkingsovereenkomst

 
 
 

Artikel 2.101. Nadere regels samenwerkingsovereenkomst

 
 
 

Artikel 2.102. Entreeopleiding volgen in plaats van basisberoepsgerichte leerweg vmbo

 
 
 

Artikel 2.103. Leer-werktraject als anders ingerichte basisberoepsgerichte leerweg vmbo

 
 
 

Artikel 2.104. Samenwerkingsovereenkomst bij leer-werktraject vmbo

 
 
 

Artikel 2.105. Beoordeling kwaliteit en erkenning leerbedrijven bij leer-werktraject vmbo

 
 
 

Artikel 2.106. Uitvoeringsregels leer-werktrajecten

 
 
 

Artikel 2.107. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

 
 
 

Artikel 2.107a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107c. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107f. Verantwoordelijkheid van de school

 
 
 

Artikel 2.107g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 
 
 

Artikel 2.107i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 
 
 

Artikel 2.107j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 2.107k. Overstapoptie

 
 
 

Artikel 2.107l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 2.108. Onderwijs aan een andere school van hetzelfde bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 2.109. Samenwerking aangewezen school met onbekostigde vavo-instelling

 
 
 

Artikel 2.109a. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Paragraaf 11. Beschikbaar stellen van lesmateriaal aan leerlingen

 
 
 

Artikel 2.110. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

 
 
 

Paragraaf 12. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 2.111. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Hoofdstuk 3. Bestuur

 
 
 

Paragraaf 1. Bestuur en intern toezicht

 
 
 

Artikel 3.1. Goed bestuur; scheiding bestuur en intern toezicht

 
 
 

Artikel 3.2. Code en branchecode goed bestuur

 
 
 

Artikel 3.3. Inhoud intern toezicht

 
 
 

Paragraaf 2. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.4. Instelling openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.5. Verordening openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.6. Taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.7. Gemeentelijke taken en bevoegdheden openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.8. Openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

 
 
 

Artikel 3.9. Taakverwaarlozing openbare rechtspersoon voor openbaar onderwijs

 
 
 

Paragraaf 3. Stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.10. Oprichting stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.11. Statuten stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.12. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.13. Gemeentelijke taken en bevoegdheden stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 3.14. Stichting voor openbaar onderwijs met raad van toezicht

 
 
 

Artikel 3.15. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar onderwijs

 
 
 

Paragraaf 4. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 3.16. Stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 3.17. Statuten stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 3.18. Taken en bevoegdheden stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 3.19. Gemeentelijke bevoegdheid opheffing openbare school

 
 
 

Artikel 3.20

 
 
 

Artikel 3.21. Taakverwaarlozing stichting voor openbaar en bijzonder onderwijs

 
 
 

Paragraaf 5. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 3.22. Stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 3.23. Identiteitscommissie en statuten stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 3.24. Taken en bevoegdheden stichting voor instandhouding samenwerkingsschool; overdracht, opheffing of samenvoeging samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 3.25. Overige regels samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 3.26. Taakverwaarlozing stichting voor instandhouding samenwerkingsschool

 
 
 

Paragraaf 6. Niet bekostigd onderwijs

 
 
 

Artikel 3.27. Kennisgeving oprichting niet bekostigde school

 
 
 

Paragraaf 7. Fusies

 
 
 

Artikel 3.28. Bestuursoverdracht

 
 
 

Artikel 3.29. Institutionele fusie

 
 
 

Artikel 3.30. Instemming Minister

 
 
 

Artikel 3.31. Aanvraag en fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 3.32. Beslistermijn; positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

 
 
 

Artikel 3.33. Overdracht; splitsing

 
 
 

Paragraaf 8. Centrale diensten

 
 
 

Artikel 3.34. Centrale dienst

 
 
 

Paragraaf 9. Klachten, maatregelen en aanwijzingen

 
 
 

Artikel 3.35. Indiening klacht; klachtenregeling

 
 
 

Artikel 3.36. Klachtenbehandeling

 
 
 

Artikel 3.37. Maatregelen

 
 
 

Artikel 3.38. Aanwijzing

 
 
 

Paragraaf 10. Veiligheid

 
 
 

Artikel 3.39. Verplichting tot overleg en aangifte zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 3.40. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 3.41. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Paragraaf 11. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 3.42. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

 
 
 

Hoofdstuk 4. Voorzieningenplanning

 
 
 

Paragraaf 1. Aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 4.1. Bekostiging en voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 4.2. Nieuwe school of scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 4.2a. Nieuwe nevenvestiging

 
 
 

Artikel 4.3. Toevoegen profiel vbo of school

 
 
 

Artikel 4.4. Voldoende openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 4.5. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap, profiel vbo, nevenvestiging of school door splitsing

 
 
 

Artikel 4.5a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

 
 
 

Artikel 4.6. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 4.7. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

 
 
 

Artikel 4.8. Leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 4.9. Omzetting

 
 
 

Artikel 4.10. Samenvoeging scholen of scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 4.11 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 2. Vestigingen

 
 
 

Artikel 4.12. Vestigingen

 
 
 

Artikel 4.13. Hoofdvestiging

 
 
 

Artikel 4.14. Nevenvestiging

 
 
 

Artikel 4.15. Uitbreiding onderwijsaanbod vestigingen

 
 
 

Artikel 4.16. Tijdelijke nevenvestiging

 
 
 

Artikel 4.17. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

 
 
 

Paragraaf 3. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 4.18. Regionale samenwerking

 
 
 

Artikel 4.19. Regionaal plan onderwijsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 4.20. Aanvraag onderwijsvoorzieningen deelnemers RPO

 
 
 

Artikel 4.21. Weigeringsgrond

 
 
 

Artikel 4.22. Huisvesting en aanvang bekostiging onderwijsvoorziening deelnemers RPO

 
 
 

Artikel 4.23. Voorbereiding besluiten

 
 
 

Paragraaf 4. Beëindiging van de bekostiging

 
 
 

Artikel 4.24. Opheffingsnormen

 
 
 

Artikel 4.25. Grondslag, afbouw en uitzonderingsmogelijkheden

 
 
 

Artikel 4.26. Beëindiging bekostiging bij einde looptijd regionaal plan onderwijsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 4.27. Beëindiging bekostiging afdelingen voor havo

 
 
 

Paragraaf 5. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 4.28. Cursussen

 
 
 

Artikel 4.29. Overige uitvoeringsregels voorzieningenplanning

 
 
 

Hoofdstuk 5. Bekostiging en verantwoording

 
 
 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen bekostiging

 
 
 

Artikel 5.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 5.2. Bekostiging van school, scholengemeenschap en cursussen

 
 
 

Artikel 5.3. Toepassing hoofdstuk 5 op openbare scholen in stand gehouden door stichting of openbare rechtspersoon

 
 
 

Paragraaf 2. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie scholen

 
 
 

Artikel 5.4. Bekostiging scholen en scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 5.5. Aanvullende bekostiging scholen met leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 5.6. Bepalen van de hoogte van de bekostiging

 
 
 

Artikel 5.7 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 5.8. Teldatum aantal leerlingen en vestigingen voor berekening bekostiging

 
 
 

Artikel 5.9. Verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

 
 
 

Artikel 5.10. Aanvraag en verstrekken aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 5.11. Verstrekken middelen in aanvulling op bekostiging

 
 
 

Artikel 5.12. Verstrekken subsidie godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk onderwijs op openbare scholen

 
 
 

Paragraaf 3. Grondslag bekostiging personeel en exploitatie samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 5.13. Bekostiging lichte ondersteuning samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.14. Vermindering bekostiging bij uitputting lichte ondersteuning samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.15. Bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.16. Vermindering bekostiging bij uitputting bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.17 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 5.18. Bekostiging samenwerkingsverband materiële instandhouding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 5.19. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.20. Aanvullende bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.21. Vermindering bekostiging materiële instandhouding bij uitputting aanvullende bekostiging samenwerkingsverband

 
 
 

Paragraaf 4. Rol gemeente

 
 
 

Artikel 5.22. Verstrekken bedrag belastingen voor onroerende zaken aan bijzondere school

 
 
 

Artikel 5.23. Gemeentelijk beleid als gemeente geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 5.24. Gemeentelijk beleid als gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

Artikel 5.25. Vaststellen uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten

 
 
 

Artikel 5.26. Vaststellen percentage voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 5.27. Vaststellen overschrijdingsbedrag voor niet door de gemeente in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 5.28. Uitkeren overschrijdingsbedrag aan niet door de gemeente in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 5.29. Overschrijdingsregeling voor nevenvestigingen

 
 
 

Artikel 5.30. In overschrijdingsregeling buiten beschouwing laten van bepaalde gemeentelijke uitgaven voor eigen openbare scholen

 
 
 

Paragraaf 5. Vaststellen, verstrekken en betalen

 
 
 

Artikel 5.31 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 5.32. Vaststellen bekostiging kalenderjaar

 
 
 

Artikel 5.33. Vermindering bekostiging voor kosten van wachtgelduitkeringen; gebruik burgerservicenummer door Minister

 
 
 

Artikel 5.34. Vermindering bekostiging

 
 
 

Artikel 5.35. Verstrekken en verrekenen voorschotten op bekostiging

 
 
 

Artikel 5.36. Verrekenen van vorderingen

 
 
 

Paragraaf 6. Overige voorschriften bekostiging

 
 
 

Artikel 5.37. Terugstorten exploitatie-overschot

 
 
 

Artikel 5.38. Boekhouding

 
 
 

Artikel 5.39. Besteden bekostiging bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 5.40. Besteden bekostiging samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 5.41. Besteden overeenkomstig bestemming

 
 
 

Artikel 5.42. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

 
 
 

Artikel 5.42a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 5.43. Beleggen en belenen

 
 
 

Artikel 5.43a. Beheer van de middelen

 
 
 

Artikel 5.44. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen

 
 
 

Artikel 5.45. Subsidie voor taken leer-werktrajecten

 
 
 

Paragraaf 7. Verantwoording

 
 
 

Artikel 5.46. Jaarverslag

 
 
 

Paragraaf 8. Overige uitvoeringsregels

 
 
 

Artikel 5.47. Overige uitvoeringsregels bekostiging

 
 
 

Artikel 5.48. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 5.49. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk 6. Huisvesting

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 6.1. Huisvestingsvoorziening door de gemeente

 
 
 

Artikel 6.2. Huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Paragraaf 2. Bekostigingsplafond; programma huisvestingsvoorzieningen; overzicht

 
 
 

Artikel 6.3. Vaststelling door college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 6.4. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 6.5. Programma huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 6.6. Overzicht

 
 
 

Artikel 6.7. Geen vaststelling van programma en overzicht

 
 
 

Artikel 6.8. Aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 6.9. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 6.10. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 6.11. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Paragraaf 3. Verordening

 
 
 

Artikel 6.12. Gemeentelijke verordening

 
 
 

Paragraaf 4. Bouwen

 
 
 

Artikel 6.13. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 6.14. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 6.15. Totstandbrenging huisvestingsvoorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Paragraaf 5. Bijzondere bepalingen gebruik

 
 
 

Artikel 6.16. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 6.17. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 6.18. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 6.19. Huisvestingsvoorziening niet ten laste van de gemeente

 
 
 

Artikel 6.20. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Paragraaf 6. Doordecentralisatie; verticale scholengemeenschappen; informatie

 
 
 

Artikel 6.21. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 6.22. Huisvesting verticale scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 6.23. Informatieverstrekking aan gemeenteraad of college van burgemeester en wethouders

 
 
 

Hoofdstuk 7. Personeel

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 7.1. Toepassing begrippen; toepassingsbereik voor personeel zonder benoeming

 
 
 

Artikel 7.2. Personeelscategorieën, formatie, taken en functies

 
 
 

Artikel 7.3. Verklaring omtrent het gedrag en door de rechter opgelegde beroepsverboden

 
 
 

Artikel 7.4. Centrale directie

 
 
 

Artikel 7.5. Overdracht wettelijke taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 7.6. Managementstatuut

 
 
 

Artikel 7.7. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

 
 
 

Paragraaf 2. Verantwoordelijkheid, bekwaamheid en bevoegdheid van leraren

 
 
 

Artikel 7.8. Het beroep van leraar

 
 
 

Artikel 7.9. Algemene vereisten voor leraren

 
 
 

Artikel 7.10. Bekwaamheidseisen voor leraren

 
 
 

Artikel 7.11. Bevoegdheid

 
 
 

Artikel 7.12. Educatieve minor voor onderwijs in mavo en de eerste drie leerjaren havo en vwo

 
 
 

Artikel 7.13. Werken in teams bij vakoverstijgende programmaonderdelen in de eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 7.13a. Werken in teams bij vak- en sectoroverstijgende programmaonderdelen in doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Paragraaf 3. Voorwaarden voor tijdelijke benoeming van de onbevoegde, onderbevoegde of andersbevoegde leraar

 
 
 

Artikel 7.14. Vervanging bij tijdelijke afwezigheid of bij een onvervulbare vacature

 
 
 

Artikel 7.15. Benoembaarheid voor ander vak dan waarvoor de bevoegdheid geldt

 
 
 

Artikel 7.16. Afwijking bevoegdheidseis leraren bovenbouw havo en vwo (voorbereidend hoger onderwijs)

 
 
 

Artikel 7.17. Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding

 
 
 

Artikel 7.18. Benoembaarheid zij-instromer met geschiktheidsverklaring

 
 
 

Artikel 7.19. Overige categorieën benoembare leraren

 
 
 

Artikel 7.20. Bekwaamheidsdossier en geordende gegevens over benoeming

 
 
 

Artikel 7.21. Maximering benoemingsperiode [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.22. Mogelijkheid van afwijkende regels voor leraren in vaste dienst

 
 
 

Paragraaf 4. Voorwaarden voor benoeming van leidinggevend en onderwijsondersteunend personeel

 
 
 

Artikel 7.23. Benoembaarheid leidinggevend personeel

 
 
 

Artikel 7.24. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

 
 
 

Paragraaf 5. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 7.25. Bijzondere regels voor scholengemeenschappen

 
 
 

Paragraaf 6. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 7.26. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 7.27. Geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 7.28. Geschiktheidsverklaring

 
 
 

Artikel 7.29. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 7.30. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom

 
 
 

Artikel 7.31. Bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 7.32. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 7.33. Kwaliteitsbewaking en inlichtingenplicht

 
 
 

Paragraaf 7. Rechtspositie personeel

 
 
 

Artikel 7.34. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 7.35. Georganiseerd overleg

 
 
 

Artikel 7.36. Personeel voor contractactiviteiten

 
 
 

Artikel 7.37. Benoeming, schorsing en ontslag; benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 7.37a. Afschriften bewijsstukken

 
 
 

Artikel 7.38. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door gedeputeerde staten

 
 
 

Artikel 7.39

 
 
 

Artikel 7.40

 
 
 

Artikel 7.41. Disciplinaire straf bij niet eerbiedigen godsdienst of levensovertuiging op openbare school

 
 
 

Paragraaf 8. Stages

 
 
 

Artikel 7.42. Bieden van stage door scholen

 
 
 

Artikel 7.43. Nadere regels stage

 
 
 

Paragraaf 9. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde scholen

 
 
 

Artikel 7.44. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel niet uit ’s Rijks kas bekostigde school

 
 
 

Paragraaf 10. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.45 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.46. Herregistratiecriteria

 
 
 

Artikel 7.47 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.48 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.49 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.50 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.51 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.52 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.53 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.54. Herregistratie

 
 
 

Artikel 7.55. Gevolgen van niet-herregistreren

 
 
 

Artikel 7.56 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.57 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 11. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.58 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.59 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.60 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.61 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.62 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 7.63. Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag

 
 
 

Artikel 7.64 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Hoofdstuk 8. Deelname

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 8.1. Toepassing begrip «ouders»

 
 
 

Artikel 8.2. Toegang tot openbare scholen

 
 
 

Artikel 8.3. Toegang tot bekostigde bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 8.4. Toelaatbaarheid tot het voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 8.5. Toelaatbaarheid tot het eerste leerjaar

 
 
 

Artikel 8.6. Beslissing toelating tot de school

 
 
 

Artikel 8.7. Maximumleeftijd voor volgen praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 8.8. Aanmelding en toelating

 
 
 

Artikel 8.9. Toelating leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben; zorgplicht school

 
 
 

Artikel 8.9a. Doorstroom naar havo en vwo

 
 
 

Artikel 8.10. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 8.11. Leerlingenadministratie

 
 
 

Artikel 8.12. Inschrijving en uitschrijving

 
 
 

Artikel 8.13. Tijdelijke plaatsing

 
 
 

Artikel 8.14. Schorsing

 
 
 

Artikel 8.15. Verwijdering

 
 
 

Artikel 8.16. Voorwaardelijke bevordering

 
 
 

Paragraaf 2. Gebruik persoonsgebonden nummer

 
 
 

Artikel 8.17. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 8.18. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Paragraaf 3. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

 
 
 

Artikel 8.19. Voortijdige schoolverlater

 
 
 

Artikel 8.20. Melding verzuim niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 8.21. Melding verwijdering niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 8.22. Bestrijding voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

 
 
 

Artikel 8.23. Contactgemeente

 
 
 

Artikel 8.24. Specifieke uitkering

 
 
 

Artikel 8.25. Effectrapportage

 
 
 

Artikel 8.26. Informatie over voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 8.27. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

 
 
 

Paragraaf 4. Overige regels

 
 
 

Artikel 8.28. Leerlingenvervoer

 
 
 

Artikel 8.29. Gemeentelijke verordening leerlingenvervoer

 
 
 

Artikel 8.30. Melding langdurige afwezigheid in verband met

 
 
 

Artikel 8.31. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 8.32. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

 
 
 

Hoofdstuk 9. Experimenten, bijzondere inrichting en tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

 
 
 

Paragraaf 1. Experimenten

 
 
 

Artikel 9.1. Experimenten scholen

 
 
 

Artikel 9.2. Experimenten samenwerkende scholen of instellingen

 
 
 

Paragraaf 2. Bijzondere inrichting

 
 
 

Artikel 9.3. Afwijking regels vanwege bijzondere inrichting onderwijs aan school

 
 
 

Paragraaf 3. Tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

 
 
 

Artikel 9.4. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 9.5. Inrichting en melding van een tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 9.6. Onderwijsprogramma

 
 
 

Artikel 9.7. Tijdelijke onderwijsvoorziening als tijdelijke nevenvestiging

 
 
 

Artikel 9.8. Onderwijspersoneel

 
 
 

Artikel 9.9. Afstandsonderwijs

 
 
 

Artikel 9.10. Regels over de inrichting

 
 
 

Artikel 9.11. Vaststelling ministeriële regeling

 
 
 

Hoofdstuk 10. Sancties

 
 
 

Artikel 10.1. Opschorting en inhouding bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk 11. Caribisch Nederland

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 11.1. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 11.2. Reikwijdte hoofdstuk 11

 
 
 

Artikel 11.3. Toepasselijkheid

 
 
 

Paragraaf 2. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.4. Instructietaal

 
 
 

Artikel 11.5. Profielen mavo, havo en vwo

 
 
 

Artikel 11.6. Toepassing praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 11.7. Doelgroep praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 11.8. Toelaatbaarheid en toelating praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 11.9. Maatschappelijke stage en onderwijs in lichamelijke opvoeding

 
 
 

Artikel 11.10. Bestrijding (taal)achterstand

 
 
 

Artikel 11.10a. Meetellen onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 11.11. Meetellen onderwijstijd bij het EOZ

 
 
 

Artikel 11.12. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

 
 
 

Artikel 11.13. Leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 11.14. Handelingsplan

 
 
 

Artikel 11.15. Voortgezet onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 11.16. Samenwerkingsverband CN

 
 
 

Artikel 11.17. Eilandelijk zorgplan

 
 
 

Artikel 11.18. Expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 11.19. Overige regels expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 11.20. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 11.21. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 11.22. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 11.23. Grondslag bekostiging zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

 
 
 

Artikel 11.24. Gedragscode afnametaal bij toetsen en examens

 
 
 

Artikel 11.24a. Vaststelling en wijziging examenreglement en pta

 
 
 

Artikel 11.25. Toepassing predicaat zeer zwak onderwijs bij aangewezen scholen

 
 
 

Artikel 11.26. Staatsexamens

 
 
 

Artikel 11.27. Schoolplan

 
 
 

Artikel 11.28. Zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 11.29. Toepassing leer-werktrajecten

 
 
 

Artikel 11.30. Leer-werkovereenkomst

 
 
 

Artikel 11.31. Beoordeling kwaliteit leerbedrijven

 
 
 

Artikel 11.32. Vervangende voorziening voor praktijkplaats bij leer-werktraject vmbo

 
 
 

Paragraaf 3. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.33. Samenstelling medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 11.34. Personeelsgeleding medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 11.35. Lidmaatschap medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 11.36. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 11.37. Oprichting openbare rechtspersoon, en stichting voor openbaar onderwijs; totstandkoming samenwerkingsschool

 
 
 

Artikel 11.38. Fusies

 
 
 

Artikel 11.39. Centrale dienst

 
 
 

Artikel 11.40. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Artikel 11.41. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

 
 
 

Paragraaf 4. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.42. Toepassing nieuwe school, scholengemeenschap of profiel

 
 
 

Artikel 11.43. Nieuwe school, scholengemeenschap of nevenvestiging

 
 
 

Artikel 11.44. Toevoegen profiel vbo of school

 
 
 

Artikel 11.45. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap of profiel vbo

 
 
 

Artikel 11.45a. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

 
 
 

Artikel 11.45b. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 11.45c. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

 
 
 

Artikel 11.46. Toepassing leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 11.47. Samenvoeging en afsplitsing

 
 
 

Artikel 11.48. Toepassing verticale scholengemeenschappen

 
 
 

Artikel 11.49. Vestigingen

 
 
 

Artikel 11.50. Nevenvestiging

 
 
 

Artikel 11.51. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

 
 
 

Artikel 11.52. Regionale samenwerking voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 11.53. Opheffingsnormen

 
 
 

Artikel 11.54. Toepassing cursussen

 
 
 

Paragraaf 5. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.55. Bekostigingsregels samenwerkingsverbanden niet van toepassing

 
 
 

Artikel 11.56. Bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 11.57. Aangepaste regels besteden bekostiging door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 11.58. Subsidie Raad onderwijs arbeidsmarkt voor taken leer-werktrajecten

 
 
 

Artikel 11.59. Jaarverslag

 
 
 

Paragraaf 6. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.60. Huisvesting

 
 
 

Artikel 11.61. Reikwijdte van

 
 
 

Artikel 11.62. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 11.63. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 11.64. Vaststelling door het bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 11.65. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 11.66. Beschikkingen op aanvragen

 
 
 

Artikel 11.67. Aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 11.68. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 11.69. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 11.70. Toetsing in verband met wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 11.71. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 11.72. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 11.73. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 11.74. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 11.75. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 11.76. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 11.77. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 11.78. Einde gebruik gebouw of terrein door niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 11.79. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 11.80. Informatieverstrekking aan het bestuurscollege

 
 
 

Paragraaf 7. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.81. Centrale directie

 
 
 

Artikel 11.82. Beroep van leraar

 
 
 

Artikel 11.83. Bijhouden geordend geheel personeelsgegevens

 
 
 

Artikel 11.84 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 11.85. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 11.86. Georganiseerd overleg

 
 
 

Artikel 11.87. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

 
 
 

Artikel 11.87a. Akte van benoeming

 
 
 

Artikel 11.87b. Afschriften bewijsstukken

 
 
 

Artikel 11.88 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 8. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.89. Toelating

 
 
 

Artikel 11.90. Aanmelding

 
 
 

Artikel 11.91. Toepassing toelating leerlingen die extra ondersteuning behoeven

 
 
 

Artikel 11.92. Toepassing te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 11.93. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 11.94. Toepassing tijdelijke plaatsing

 
 
 

Artikel 11.95. Toepassing verwijdering

 
 
 

Artikel 11.96. Toepassing bestrijding voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 11.97. Bestrijding voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 11.98. Gegevensverstrekking leerlingen die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

 
 
 

Paragraaf 9. Wijze van toepassing

 
 
 

Artikel 11.99. Beroep en termijn beschikking

 
 
 

Hoofdstuk 12. Invoerings- en overgangsrecht

 
 
 

Paragraaf 1. Invoeringsrecht

 
 
 

Artikel 12.1. Omzetting lopende aanvragen toelating tot praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 12.2. Omzetting lopende aanvragen tot het zijn aangewezen op leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 12.3. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 12.4. Omzetting lopende aanvragen tot aanwijzing vso-school met examenbevoegdheid

 
 
 

Artikel 12.5. Handhaving erkenning leerbedrijven

 
 
 

Artikel 12.6. Omzetting lopende aanwijzingen in geval van wanbeheer

 
 
 

Artikel 12.7. Aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 12.8. Voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 12.9. Voortzetting dienstverband personeel

 
 
 

Artikel 12.10. Aanvangsmoment herzieningstermijn bekwaamheidseisen leraren

 
 
 

Artikel 12.11. Invoeringsrecht benoembaarheid leidinggevend personeel en onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 12.12. Omzetting lopende aanvragen geschiktheidsonderzoek zij-instroom

 
 
 

Artikel 12.13. Omzetting geschiktheidsverklaringen

 
 
 

Artikel 12.14. Omzetting bevoegdheid geschiktheidsonderzoek zij-instroom

 
 
 

Artikel 12.15. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom

 
 
 

Artikel 12.16. Omzetting melding zij-instroom

 
 
 

Artikel 12.17. Omzetting lopende aanvragen bevoegdheid tot uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek zij-instroom

 
 
 

Artikel 12.18. Omzetting lopende experimenten

 
 
 

Artikel 12.19. Sancties

 
 
 

Artikel 12.20. Aanvragen, bezwaren en beroepen over periode voor inwerkingtreding WVO 2020

 
 
 

Paragraaf 2. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 12.21. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 12.22. Reikwijdtebepaling ,

 
 
 

Artikel 12.23. Overgangsrecht voorziening in de huisvesting in Caribisch Nederland

 
 
 

Artikel 12.24 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 12.25. Benoembaarheid bevoegde leraren Caribisch Nederland

 
 
 

Artikel 12.26. Benoembaarheid leidinggevend personeel Caribisch Nederland

 
 
 

Paragraaf 3. Overgangsrecht (Stb. 1996, 402)

 
 
 

Artikel 12.27. Vergoeding restantboekwaarde van investeringen gedaan door bevoegd gezag voor 1997, bij einde gebruik gebouw

 
 
 

Paragraaf 4. Overgangsrecht in verband met de (Stb. 2004, 216)

 
 
 

Artikel 12.28. Overgangsrecht voorziening verticale scholengemeenschap met vakinstelling

 
 
 

Paragraaf 5. Overgangsrecht

 
 
 

Artikel 12.29. Overgangsrecht bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden

 
 
 

Artikel 12.30. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en voor het verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

 
 
 

Paragraaf 6. Overgangsrecht (Stb. 2006, 281)

 
 
 

Artikel 12.31. Overgangsbepaling bevoegdheden combinatievakken

 
 
 

Paragraaf 7. Overgangsrecht (Stb. 2006, 329)

 
 
 

Artikel 12.32. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

 
 
 

Paragraaf 8. Overgangsrecht (Stb. 2008, 296)

 
 
 

Artikel 12.33. Overgangsrecht aanvullende personele bekostiging nevenvestigingen met spreidingsnoodzaak

 
 
 

Paragraaf 9. Overgangsrecht (Stb. 2012, 533)

 
 
 

Artikel 12.34. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

 
 
 

Paragraaf 10. Overgangsrecht Wet van 23 februari 2013 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel ten behoeve van (oud) studenten van de lerarenopleiding…

 
 
 

Artikel 12.35. Overgangsrecht Wet op de beroepen in het onderwijs inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

 
 
 

Paragraaf 11. Overgangsrecht (Stb. 2014, 185)

 
 
 

Artikel 12.36. Kerndoelen Friese taal en cultuur

 
 
 

Paragraaf 12. Overgangsrecht Wet van 1 april 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (integratie lwoo en pro…

 
 
 

Artikel 12.37 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 12.38 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 13. Overgangsrecht Wet van 10 februari 2016 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en…

 
 
 

Artikel 12.39 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 12.40. Overgangsrecht in verband met onderwijsvoorzieningen die op grond van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen voor bekostiging in aanmerking zijn gebracht

 
 
 

Paragraaf 14. Overgangsrecht (Stb. 2017, 327)

 
 
 

Artikel 12.41 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 15. Overgangsrecht Wet van 20 mei 2020 tot wijziging van diverse onderwijswetten door het wijzigen van de systematiek van het in aanmerking brengen voor bekostiging van nieuwe openbare en bijzondere scholen zodat er meer ruimte is voor een…

 
 
 

Artikel 12.42. Overgangsrecht lopende aanvragen

 
 
 

Artikel 12.43. Overgangsrecht lopende geschillen in fase bezwaar en beroep

 
 
 

Artikel 12.44. Overgangsrecht fusietoets

 
 
 

Paragraaf 16. Overgangsrecht Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

 
 
 

Artikel 12.45. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamens

 
 
 

Artikel 12.46. Overgangsrecht afschaffing rekentoets staatsexamen

 
 
 

Paragraaf 17. Overgangsrecht Wet van 28 oktober 2020 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en…

 
 
 

Artikel 12.47. Overgangsrecht toegroeien naar nieuwe bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk 13. Voorhang en evaluaties

 
 
 

Artikel 13.1. Voorhangprocedure

 
 
 

Artikel 13.2 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 13.3. Evaluatie regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Stb. 2001, 636)

 
 
 

Artikel 13.4. Evaluatie om niet ter beschikking stellen lesmaterialen (Stb. 2008, 206)

 
 
 

Artikel 13.5. Evaluatie beoordelen kwaliteit onderwijs (Stb. 2010, 80)

 
 
 

Artikel 13.6. Evaluatie Wet zorgplicht veiligheid op school (Stb. 2015, 238)

 
 
 

Artikel 13.7. Evaluatie Wet lerarenregister en registervoorportaal (Stb. 2017, 85)

 
 
 

Artikel 13.8. Evaluatie Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool (Stb. 2017, 327)

 
 
 

Artikel 13.9. Evaluatie Wet pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer (Stb. 2017, 508)

 
 
 

Artikel 13.10. Evaluatie Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo (Stb. 2020, 121)

 
 
 

Artikel 13.11. Evaluatie (Stb. 2020, 157)

 
 
 

Artikel 13.12. Evaluatie Wet meer ruimte voor nieuwe scholen (Stb. 2020, 160)

 
 
 

Artikel 13.13. Evaluatie (Stb. 2020, 318)

 
 
 

Artikel 13.14. Evaluatie Wet vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen (Stb. 2020, 437)

 
 
 

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 14.1. Intrekking en

 
 
 

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 14.3. Horizonbepaling tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 14.4. Uitfasering tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 14.5. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening