Wet educatie en beroepsonderwijs [Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet educatie en beroepsonderwijs

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de totstandkoming van een landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs, de gewenste verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, de gewenste verbetering van de afstemming tussen beroepsonderwijs en educatie, en voor een samenhangende besluitvorming op het gebied van de educatie, wenselijk is de toedeling van bevoegdheden aan de rijksoverheid, aan de gemeenten, aan de landelijke organen en aan de instellingen te herzien;

dat het daarvoor wenselijk is de regelingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs in de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991, alsmede de regelingen met betrekking tot het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs in de Wet op het voortgezet onderwijs, in een samenhangend wettelijk kader neer te leggen met ingang van de expiratiedatum van deze regelingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Algemeen

Titel 1. Definities, reikwijdte, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • beroepscollege: beroepscollege als bedoeld in artikel 1.3.2 ;

 • beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid ;

 • beroepsopleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid ;

 • beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid ;

 • beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid ;

 • beroepspraktijkvorming: onderricht in de praktijk van het beroep als bedoeld in artikel 7.2.8, eerste lid ;

 • bestuursoverdracht: overdracht van een instelling aan een ander bevoegd gezag;

 • bevoegd gezag:

  1. van een openbare instelling:

   1. 1°.

    college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de instelling in stand houdt, behoudens voor zover de raad anders bepaalt en met inachtneming van door hem te stellen regels;

   2. 2°.

    bevoegd orgaan krachtens de betrokken gemeenschappelijke regeling waarbij het openbaar lichaam dat de instelling in stand houdt, is opgericht;

  2. van een bijzondere instelling: rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 2.1.3, derde lid ;

  3. van een instelling met diploma-erkenning als bedoeld in de artikelen 1.4.1 of 1.4a.1 : rechtspersoon of natuurlijke persoon die de instelling in stand houdt;

  4. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 : rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

 • bijzondere instelling: instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid niet zijnde een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • centraal examen: examen of examenonderdeel bestaande uit door het College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens , vastgestelde toetsen die door of in opdracht van de instelling worden afgenomen;

 • deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

 • doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.5a.2, tweede lid ;

 • educatie: onderwijs bestemd voor volwassenen als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid ;

 • eindtermen: eindtermen als bedoeld in artikel 7.3.3 ;

 • exameninstelling: instelling als bedoeld in artikel 1.6.1 ;

 • examinering: het nemen van een beslissing over de inhoud en het niveau van een examen, procedures en voorwaarden waaronder een examen wordt afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van een examen;

 • fusie: institutionele fusie of bestuursoverdracht;

 • ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

 • inspectie: Inspectie van het onderwijs als bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht;

 • instelling: regionaal opleidingencentrum of beroepscollege;

 • instellingsexamen: examen of examenonderdeel, bestaande uit toetsen die zijn vastgesteld en worden afgenomen door of in opdracht van de instelling;

 • institutionele fusie: samenvoeging van twee of meer instellingen tot een instelling;

 • keuzedeel: keuzedeel als bedoeld in artikel 7.1.3, tweede lid ;

 • kwalificatie: kwalificatie als bedoeld in artikel 7.1.3, eerste lid ;

 • kwalificatiedossier: document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

 • leerweg: leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid , tenzij anders bepaald;

 • ondernemingsraad: ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;

 • onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

 • Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • openbare instelling: instelling in stand gehouden door een gemeente dan wel door een openbaar lichaam, ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin deelnemen een of meer gemeenten, al dan niet tezamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 • opleiding educatie: opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid ;

 • opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs: opleiding educatie als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a ;

 • opleidingsdomein: samenhangend geheel van kwalificatiedossiers die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

 • personeel:

  1. benoemde docenten en overig personeel dat is benoemd aan de instelling;

  2. onder a bedoeld personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld aan de instelling, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 4.1.1 , 4.1.2 en 4.1.3 , en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

 • persoonsgebonden nummer: burgerservicenummer dan wel door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer als bedoeld in artikel 8.1.1a, vierde lid ;

 • regionaal opleidingencentrum: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 ;

 • register onderwijsdeelnemers: register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

 • Registratie instellingen en opleidingen: Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1, eerste lid ;

 • samenwerkingscollege: samenwerkingsverband tussen instellingen dat ertoe strekt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid een of meer beroepsopleidingen of opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs te verzorgen, niet zijnde een fusie als bedoeld in artikel 2.1.8 ;

 • Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven: rechtspersoon, aangewezen op grond van artikel 1.5.1, eerste lid ;

 • scholengemeenschap: scholengemeenschap als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

 • school: school als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

 • school voor mavo: school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

 • school voor praktijkonderwijs: school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

 • school voor vbo: school voor voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2.7 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

 • student: degene die beroepsonderwijs volgt;

 • studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

 • vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

 • verticale scholengemeenschap: verticale scholengemeenschap als bedoeld in artikel 2.6.1 ;

 • volwassene: in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder;

 • waarborgfonds: fonds als bedoeld in artikel 2.2.9 .

Artikel 1.1.2. Aard bepalingen bekostigd onderwijs

 
 
 

Artikel 1.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

 
 
 

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

 
 
 

Titel 3. Bekostigde instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Instellingen

 
 
 

Artikel 1.3.1. Regionale opleidingencentra

 
 
 

Artikel 1.3.2. Beroepscolleges

 
 
 

Artikel 1.3.2a [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 1.3.3 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 1.3.4 [Vervallen per 01-08-2007]

 
 
 

§ 2. Taken

 
 
 

Artikel 1.3.5. Taken instellingen

 
 
 

§ 3. Kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 1.3.6. Kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 1.3.6a. Kwaliteit onderwijspersoneel

 
 
 

§ 4. Overige voorschriften

 
 
 

Artikel 1.3.7. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 1.3.8. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 1.3.9. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Titel 4. Niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen werkzaam op het gebied van het beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 1.4.1. Andere instellingen voor beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 1.4.2. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Titel 4a. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

 
 
 

Artikel 1.4a.1. Andere instellingen die een opleiding educatie verzorgen

 
 
 

Artikel 1.4a.2. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

 
 
 

Titel 5. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

 
 
 

Artikel 1.5.1. Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

 
 
 

Artikel 1.5.2. Organisatie SBB

 
 
 

Artikel 1.5.3. Erkenning leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming

 
 
 

Titel 6. De exameninstellingen

 
 
 

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

 
 
 

Titel 7. Contractactiviteiten

 
 
 

Artikel 1.7.1. Contractactiviteiten

 
 
 

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging

 
 
 

Titel 1. Planning

 
 
 

§ 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 2.1.1. Bekostiging landelijk aanbod beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.1.2. Bekostiging aanbod voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 2.1.3. Vestiging en beëindiging bekostigingsaanspraak instellingen

 
 
 

Artikel 2.1.4. Fusie, splitsing en omzetting

 
 
 

Artikel 2.1.5. Verplichtingen bij bestuursoverdracht instelling

 
 
 

Artikel 2.1.6. Bestuursoverdracht openbare instelling

 
 
 

§ 2. Fusietoetsprocedure

 
 
 

Artikel 2.1.7. Aanvraag en fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 2.1.8. Toetsingsmaatstaf

 
 
 

Titel 2. Bekostiging beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Bekostiging

 
 
 

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

 
 
 

Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 2.2.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.2.4a [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 2.2.4b [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

§ 2. Besteding

 
 
 

Artikel 2.2.5. Reallocatie

 
 
 

Artikel 2.2.6. Rijksbijdrage en private activiteiten

 
 
 

Artikel 2.2.7. Beleggen en belenen

 
 
 

Artikel 2.2.8. Financieel beheer

 
 
 

Artikel 2.2.9. Waarborgfonds instellingen

 
 
 

Artikel 2.2.10. Einde bekostigde instelling

 
 
 

§ 3. [Vervallen per 01-08-2007]

 
 
 

Artikel 2.2.12 [Vervallen per 01-08-2007]

 
 
 

Titel 2a. Bekostiging voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 2.2a.1. Rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 2.2a.2. Berekeningswijze

 
 
 

Artikel 2.2a.3. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 2.2a.4. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Titel 3. Aanbod en uitkering educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs; informatie en gegevensverstrekking educatie

 
 
 

Artikel 2.3.1. Aanbod educatie

 
 
 

Artikel 2.3.2. Uitkering educatie

 
 
 

Artikel 2.3.3. De voorziening

 
 
 

Artikel 2.3.4. Verantwoording en terugvordering uitkering

 
 
 

Artikel 2.3.5. Informatievoorziening

 
 
 

Artikel 2.3.6. Informatie voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 2.3.6a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 2.3.6b [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 2.3.6c [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 2.3.6d. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Titel 4. Subsidie Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

 
 
 

Artikel 2.4.1. Subsidieverlening per boekjaar

 
 
 

Artikel 2.4.2. Nadere regels

 
 
 

Artikel 2.4.3. Subsidieplafond

 
 
 

Titel 5. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

 
 
 

§ 1. Instellingen voor beroepsonderwijs en educatie

 
 
 

Artikel 2.5.1 [Vervallen per 01-08-2007]

 
 
 

Artikel 2.5.2 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 2.5.3. Jaarrekening

 
 
 

Artikel 2.5.4. Bestuursverslag

 
 
 

Artikel 2.5.5. Informatie beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.5.5a. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 2.5.5b [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 2.5.5c [Vervallen per 01-07-2020]

 
 
 

Artikel 2.5.5d [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 2.5.5e. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Artikel 2.5.6. Onderzoek vanwege minister

 
 
 

Artikel 2.5.7 [Vervallen per 01-07-2012]

 
 
 

Artikel 2.5.7a. Accountantsprotocol

 
 
 

Artikel 2.5.8 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 2.5.9. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

 
 
 

§ 1a. Verantwoording middelen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 2.5.9a. Verslaglegging, onderzoek minister, accountantsprotocol en correctie rijksbijdrage

 
 
 

§ 2. [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 2.5.10 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Titel 6. Verticale scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 2.6.1. Verticale scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 2.6.2. Totstandkoming verticale scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 2.6.3. Afwijkingen en regels voor school in een vsg

 
 
 

Titel 6a. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

 
 
 

Artikel 2.6aa. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

 
 
 

Titel 6b.

 
 
 

Artikel 2.6b. Examinering VSO-leerlingen

 
 
 

Titel 7. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

 
 
 

Artikel 2.7. Bijdrage voor derden

 
 
 

TITEL 8. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 2.8.1 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 2.8.2 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 2.8.3 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Hoofdstuk 3. Bestuur

 
 
 

Artikel 3.1.1. Goed bestuur

 
 
 

Artikel 3.1.2. Het interne toezicht binnen de rechtspersoon

 
 
 

Artikel 3.1.3. Bestuursreglement

 
 
 

Artikel 3.1.4. Rol medezeggenschap bij bestuur en toezicht

 
 
 

Artikel 3.1.5. Aanwijzing

 
 
 

Hoofdstuk 4. Personeel

 
 
 

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Formatie; rechtspositie

 
 
 

Artikel 4.1.1. Formatie

 
 
 

Artikel 4.1.1a. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

 
 
 

Artikel 4.1.2. Rechtspositie van het personeel

 
 
 

Artikel 4.1.3. Professioneel statuut

 
 
 

Artikel 4.1.4 [Vervallen per 01-08-2007]

 
 
 

§ 2. [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 4.1.5 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 4.1.6 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 4.1.7 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Titel 1a.

 
 
 

Artikel 4.1a.1. Het beroep van docent

 
 
 

Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

 
 
 

Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

 
 
 

Artikel 4.2.1a. Gelijkstelling buitenlandse getuigschriften

 
 
 

Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 4.2.3a. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 4.2.3b. Overgangsrecht geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

 
 
 

Artikel 4.2.3c. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

 
 
 

Artikel 4.2.4. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent

 
 
 

Artikel 4.2.5. Uitvoering pedagogisch-didactische scholing

 
 
 

Titel 2a. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

 
 
 

Artikel 4.2a.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

 
 
 

Titel 3. Personeel van de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

 
 
 

Artikel 4.3.1. Formatie

 
 
 

Artikel 4.3.2. Rechtspositie personeel Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

 
 
 

Titel 4. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 1. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.1 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.2. Herregistratiecriteria

 
 
 

Artikel 4.4.3 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.4 [Vervallen per 28-07-2018]

 
 
 

Artikel 4.4.5 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.6 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.7 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.8 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.9 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.10 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.11. Herregistratie

 
 
 

Artikel 4.4.12. Gevolgen van niet-herregistreren

 
 
 

Artikel 4.4.13 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.14 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.15 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.16 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.17 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.18 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.19 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 4.4.20. Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag

 
 
 

Artikel 4.4.21 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Hoofdstuk 5. [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 5.1 [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 5.2a [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 5.4 [Vervallen per 11-05-2001]

 
 
 

Hoofdstuk 6. Het onderwijsaanbod beroepsopleidingen

 
 
 

Titel 1. Het beroepsonderwijs, verzorgd door uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 6.1.1. Onderwijsaanbod instellingen

 
 
 

Artikel 6.1.2. Melding voornemen starten of beëindigen beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 6.1.2a. Zorgplicht keuzedelen

 
 
 

Artikel 6.1.3. Zorgplicht arbeidsmarktperspectief, belang beroepsopleidingen en doelmatigheid

 
 
 

Artikel 6.1.3a. Informatie beroepsopleidingen aan aspirant-studenten

 
 
 

Artikel 6.1.4. Ontneming rechten ten aanzien van bestaand onderwijsaanbod

 
 
 

Artikel 6.1.4a. Beleidsregels en adviescommissie

 
 
 

Artikel 6.1.4b. Zeer zwakke opleiding

 
 
 

Artikel 6.1.5. Waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.1.5a. Maatregelen

 
 
 

Artikel 6.1.5b. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Titel 2. Het beroepsonderwijs, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 6.2.1. Diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 6.2.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van beroepsopleidingen, verzorgd door niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 6.2.2a. Zeer zwakke opleiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.2.3a. Maatregelen

 
 
 

Artikel 6.2.3b. Ontneming recht op examinering niet uit 's Rijks kas bekostigde instellingen; waarschuwing

 
 
 

Titel 3. De exameninstellingen

 
 
 

Artikel 6.3.1. Examinering exameninstellingen

 
 
 

Artikel 6.3.2. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.3.3. Maatregelen

 
 
 

Artikel 6.3.3a [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Titel 4. Het Centraal register beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 6.4.1. Het Centraal register beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 6.4.2 [Vervallen per 01-08-2016]

 
 
 

Artikel 6.4.3 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 6.4.4. Beëindiging registratie beroepsopleidingen niet uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen; beëindiging registratie examinering

 
 
 

Titel 5. [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Artikel 6.5.1 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Artikel 6.5.2 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Artikel 6.5.3 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Hoofdstuk 6a. Het onderwijsaanbod educatie

 
 
 

Titel 1. De educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in artikel 1.4a.1

 
 
 

Artikel 6a.1.1. Elektronisch register opleidingen educatie met diploma-erkenning

 
 
 

Artikel 6a.1.2. Beëindiging diploma-erkenning ten aanzien van opleidingen educatie, verzorgd door instellingen als bedoeld in

 
 
 

Artikel 6a.1.3. Waarschuwing

 
 
 

Artikel 6a.1.4. Beëindiging diploma-erkenning van rechtswege van opleidingen educatie van instellingen, bedoeld in

 
 
 

Titel 2. Ontneming recht op examinering educatie

 
 
 

Artikel 6a.2.1. Ontneming recht op examinering educatie

 
 
 

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

 
 
 

Titel 1. Het onderwijs

 
 
 

Artikel 7.1.1. Taal

 
 
 

Artikel 7.1.2. Opleidingen

 
 
 

Artikel 7.1.3. Kwalificatie en keuzedeel

 
 
 

Artikel 7.1.4. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke studenten

 
 
 

Artikel 7.1.5. Rapportage vorderingen van studenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel 2. Het beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.2.1. Reikwijdte

 
 
 

§ 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

 
 
 

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen

 
 
 

Artikel 7.2.3. Certificaten

 
 
 

Artikel 7.2.4. Landelijke kwalificatiestructuur beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen

 
 
 

Artikel 7.2.5 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 7.2.5a. Vaststelling opleidingsdomeinen

 
 
 

Artikel 7.2.6. Beroepsvereisten

 
 
 

Artikel 7.2.7. Inrichting beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 7.2.8. De beroepspraktijkvorming

 
 
 

Artikel 7.2.9. Beschikbaarheid praktijkplaats en totstandkoming praktijkovereenkomst

 
 
 

Artikel 7.2.10 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 7.2.11 [Vervallen per 01-08-2018]

 
 
 

Titel 3. De educatie

 
 
 

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 7.3.2. Nadere omschrijving opleidingssoorten

 
 
 

Artikel 7.3.3. Eindtermen opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 7.3.4. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Titel 4. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

 
 
 

§ 1. Beroepsopleidingen en opleidingen educatie, met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

 
 
 

Artikel 7.4.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.4.2. Algemene bepaling inzake examens

 
 
 

Artikel 7.4.3. Voorschriften examens opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 7.4.3a. Voorschriften examens beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 7.4.4. Kwaliteitsstandaarden

 
 
 

Artikel 7.4.4a. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen

 
 
 

Artikel 7.4.5. Instelling, benoeming en samenstelling examencommissie

 
 
 

Artikel 7.4.5a. Taken en bevoegdheden examencommissie

 
 
 

Artikel 7.4.6. Diploma’s

 
 
 

Artikel 7.4.6a. Mbo-verklaring

 
 
 

Artikel 7.4.7. Internationale diplomawaardering

 
 
 

Artikel 7.4.8. Zorgplicht regeling voor onderwijsprogramma en examens; informatie ondersteuningsaanbod; studentenstatuut

 
 
 

Artikel 7.4.8a. Klachten

 
 
 

Artikel 7.4.9. Zorgplicht regeling exameninstelling

 
 
 

Paragraaf 1a. [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9a [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9b [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9c [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9d [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9e [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9f [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Paragraaf 1b. [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9g [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9h [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9i [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9j [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

Artikel 7.4.9k [Vervallen per 13-06-2008]

 
 
 

§ 2. Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II

 
 
 

Artikel 7.4.10. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.4.11. Examens, onderwijsprogramma en studentenstatuut

 
 
 

Paragraaf 3. [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 7.4.12 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 7.4.13 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 7.4.14 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 7.4.15 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Artikel 7.4.16 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Titel 5. Commissie van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.5.1. Commissie van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.5.2. Bevoegdheid commissie van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.5.3. Voorlopige voorziening; herziening

 
 
 

Artikel 7.5.4. Inlichtingen

 
 
 

Artikel 7.5.5 [Vervallen per 01-01-2007]

 
 
 

Titel 6. [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Artikel 7.6.1 [Vervallen per 01-08-2004]

 
 
 

Titel 7. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

 
 
 

Artikel 7.7.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

 
 
 

Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, toelating, bindend studieadvies, vooropleidingseisen, voortijdig schoolverlaten, samenwerking

 
 
 

Titel 0. Aanmelding

 
 
 

Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april

 
 
 

Artikel 8.0.2. Gegevensverstrekking vavo-studenten die naar verwachting overstappen naar het middelbaar beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 8.0.3. Te verstrekken gegevens bij aanmelding; terugmelding gegevens

 
 
 

Artikel 8.0.4. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies

 
 
 

Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

 
 
 

Artikel 8.1.1. Inschrijving

 
 
 

Artikel 8.1.1a. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

 
 
 

Artikel 8.1.1b. Toelating entreeopleiding

 
 
 

Artikel 8.1.1c. Recht op toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding

 
 
 

Artikel 8.1.1d. Toelating opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Artikel 8.1.2. Nadere voorschriften toelating

 
 
 

Artikel 8.1.3. Onderwijsovereenkomst

 
 
 

Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen

 
 
 

Artikel 8.1.5. Mbo-studentenfonds

 
 
 

Artikel 8.1.5a. Voorwaarden voor ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.5b. Onbillijkheid van overwegende aard

 
 
 

Artikel 8.1.5c. Hoogte van de financiële ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.5d. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.5e. Instellingsregels

 
 
 

Artikel 8.1.5f. Informatieplicht en administratieve vastlegging

 
 
 

Artikel 8.1.5g. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

 
 
 

Artikel 8.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

 
 
 

Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies

 
 
 

Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening

 
 
 

Artikel 8.1.8.

 
 
 

Artikel 8.1.8a. Melding verzuim niet-leerplichtigen

 
 
 

Titel 2. Vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

 
 
 

Titel 3. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie

 
 
 

Artikel 8.3.1. Voortijdige schoolverlater

 
 
 

Artikel 8.3.2. Bestrijden voortijdig schoolverlaten en volgen van jongeren in een kwetsbare positie door gemeente

 
 
 

Artikel 8.3.3. Informatie over voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Artikel 8.3.4. Regionaal programma, regionaal bestuurlijk overleg en regionale maatregelen

 
 
 

Artikel 8.3.5. Afstemmen ondersteuningsaanbod op overleg over ondersteuningsprogramma voortgezet onderwijs

 
 
 

Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, entreeopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

 
 
 

Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Titel 5. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten VSO, entreeopleiding in het VSO, geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding en doorlopende leerroute VSO-mbo

 
 
 

Artikel 8.5.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten VSO

 
 
 

Artikel 8.5.2. Samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het VSO

 
 
 

Artikel 8.5.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route VSO-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 8.5.4. Samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroute VSO-mbo

 
 
 

Titel 5a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.1. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 8.5a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.5. Inrichting doorlopende leerroute

 
 
 

Artikel 8.5a.6. Overeenkomst instelling en leerling

 
 
 

Artikel 8.5a.7. Inschrijving bij de instelling

 
 
 

Artikel 8.5a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

 
 
 

Artikel 8.5a.9. Onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 8.5a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 
 
 

Artikel 8.5a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 
 
 

Artikel 8.5a.13. Teambevoegdheid

 
 
 

Artikel 8.5a.14. Verwijdering

 
 
 

Artikel 8.5a.15. Overstapoptie

 
 
 

Artikel 8.5a.16. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.5a.17. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege

 
 
 

Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht

 
 
 

Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens

 
 
 

Hoofdstuk 8a. Medezeggenschap en de landelijke geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Titel 1. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 8a.1.1. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 8a.1.2. Studentenraad

 
 
 

Artikel 8a.1.3. Ouderraad

 
 
 

Artikel 8a.1.4. Zorgplicht medezeggenschap; medezeggenschapsstatuut

 
 
 

Artikel 8a.1.5. Bijeenkomst studentenraad, ondernemingsraad en ouderraad

 
 
 

Artikel 8a.1.6. Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse begroting

 
 
 

Titel 2. Bevoegdheden studentenraad en ouderraad

 
 
 

Artikel 8a.2.1. Algemene bevoegdheden

 
 
 

Artikel 8a.2.2. Bijzondere bevoegdheden: instemming, advies en hoorplicht

 
 
 

Artikel 8a.2.2a. Advies

 
 
 

Artikel 8a.2.3. Fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 8a.2.4. Advies- en instemmingsbevoegdheden ouderraad vsg

 
 
 

Titel 3. Reglement studentenraad

 
 
 

Artikel 8a.3.1. Reglement studentenraad

 
 
 

Titel 4. Geschillenregeling en procesbevoegdheid

 
 
 

Artikel 8a.4.1. Landelijke geschillencommissie medezeggenschap

 
 
 

Artikel 8a.4.2. Competentie commissie

 
 
 

Artikel 8a.4.3. Bevoegdheden en procedure commissie

 
 
 

Artikel 8a.4.4. Procesbevoegdheid studentenraad

 
 
 

Artikel 8a.4.5. Geschillenregeling adviesbevoegdheid profielen raad van toezicht

 
 
 

Artikel 8a.4.6. Geschillen instemmingsrecht hoofdlijnen begroting

 
 
 

Titel 5. Afwijkingen

 
 
 

Artikel 8a.5.1. Afwijkingen in verband met eigen aard

 
 
 

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

§ 1. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.1 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.2 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.3 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

§ 2. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.4 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.4a [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.5 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.6 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 9.1.7 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.1.8 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 9.2.1 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Hoofdstuk 10. Beroep bij de bestuursrechter

 
 
 

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-01-2013]

 
 
 

Artikel 10.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

 
 
 

Hoofdstuk 11. Sancties

 
 
 

Paragraaf 1. Inhouden en opschorten bekostiging; strafbepaling

 
 
 

Artikel 11.1. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 11.2. Geldboete niet-gerechtigde aanduiding beroepsopleidingen

 
 
 

Paragraaf 2. [Vervallen per 01-01-2009]

 
 
 

Artikel 11.3 [Vervallen per 01-01-2009]

 
 
 

Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2009]

 
 
 

Hoofdstuk 11a. Experimenten

 
 
 

Artikel 11a.1. Ruimte voor innovatie

 
 
 

Hoofdstuk 12. Overgangs-, invoerings- en slotbepalingen

 
 
 

Titel 1.

 
 
 

Artikel 12.1.1.

 
 
 

Titel 1a. Overgangsrecht wijziging van onder andere de in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (Stb. 2020, 233)

 
 
 

Artikel 12.1a.1. Overgangsrecht afschaffing rekentoets eindexamen vavo

 
 
 

Titel 2. Voorzieningen voor onbepaalde tijd

 
 
 

Artikel 12.2.1. Diploma’s en certificaten

 
 
 

Artikel 12.2.2. Handhaving voorschriften personeel

 
 
 

Artikel 12.2.3. Voorziening vakinstelling met vo-school

 
 
 

Artikel 12.2.4. Omzetting aoc naar verticale scholengemeenschap

 
 
 

Artikel 12.2.5 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 12.2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 12.2.7. Garantieregeling onderwijsbevoegdheden

 
 
 

Artikel 12.2.8 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 12.2.9. Gevolgen invoering voor personeel

 
 
 

Artikel 12.2.10 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 12.2.11 [Vervallen per 06-10-1999]

 
 
 

Titel 3. Invoering van de wet

 
 
 

Artikel 12.3.1 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.2 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.3 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.4 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.5 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.6 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.7 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.8. Voortzetting bekostiging beroepsopleidingen Instituten voor doven

 
 
 

Artikel 12.3.9 [Vervallen per 01-01-2022]

 
 
 

Artikel 12.3.10 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.11 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.12 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.13 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.14 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.15 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.16 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.17 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.18 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.19 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.20 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.21 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.22 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.23 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.24 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.25 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.26 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.27 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.28 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.29 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.30 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.31 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.32 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.33 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.34 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.35 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.36 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.37 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.38 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.39 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.40 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.41 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.42 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.43 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.44 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 12.3.45 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.46 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.47 [Vervallen per 01-07-2004]

 
 
 

Artikel 12.3.48 [Vervallen per 01-08-2008]

 
 
 

Artikel 12.3.49. Afschaffing adviesverplichtingen

 
 
 

Titel 4. Bepalingen met betrekking tot passend onderwijs

 
 
 

Artikel 12.4.1. Tijdelijke verstrekking middelen aan instellingen

 
 
 

Titel 4a. Beroepsopleidingen oude stijl

 
 
 

Artikel 12.4a.1. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl

 
 
 

Artikel 12.4a.2 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Titel 4b.

 
 
 

Artikel 12.4b.1. Overgangsbepaling leden examencommissie

 
 
 

Titel 5. Evaluatie, inwerkingtreding en citeertitel

 
 
 

Artikel 12.5.1. Evaluatie

 
 
 

Artikel 12.5.1a. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 12.5.1b. Evaluatiebepaling in verband met de

 
 
 

Artikel 12.5.1b*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 12.5.2. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 12.5.3. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening