Wet op de ondernemingsraden [Tekst geldig vanaf 18-02-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op de ondernemingsraden

  [Tekst geldig vanaf 18-02-2023]

  Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door middel van ondernemingsraden;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

  Artikel 1

   1.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

   1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   2. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

   3. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;

   4. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;

   5. bestuurder: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;

   6. bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37 en 46 .

   2.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.

   3.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:

   1. degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 15 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, en

   2. degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.

   4.

   Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

   Hoofdstuk II. De instelling van ondernemingsraden

   Artikel 2

    
    
    

   Artikel 3

    
    
    

   Artikel 4

    
    
    

   Artikel 5

    
    
    

   Artikel 5a

    
    
    

   Hoofdstuk III. Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden

    
    
    

   Artikel 6

    
    
    

   Artikel 7

    
    
    

   Artikel 8

    
    
    

   Artikel 9

    
    
    

   Artikel 10

    
    
    

   Artikel 11

    
    
    

   Artikel 12

    
    
    

   Artikel 13

    
    
    

   Artikel 14

    
    
    

   Artikel 15

    
    
    

   Artikel 16

    
    
    

   Artikel 17

    
    
    

   Artikel 18

    
    
    

   Artikel 19 [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 20

    
    
    

   Artikel 21

    
    
    

   Artikel 22

    
    
    

   Artikel 22a

    
    
    

   Hoofdstuk IV. Het overleg met de ondernemingsraad

    
    
    

   Artikel 23

    
    
    

   Artikel 23a

    
    
    

   Artikel 23b

    
    
    

   Artikel 23c

    
    
    

   Artikel 24

    
    
    

   Hoofdstuk IVA. Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad

    
    
    

   Artikel 25

    
    
    

   Artikel 26

    
    
    

   Artikel 27

    
    
    

   Artikel 28

    
    
    

   Artikel 29

    
    
    

   Artikel 30

    
    
    

   Hoofdstuk IVB. Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad

    
    
    

   Artikel 31

    
    
    

   Artikel 31a

    
    
    

   Artikel 31b

    
    
    

   Artikel 31c

    
    
    

   Artikel 31d

    
    
    

   Artikel 31e

    
    
    

   Artikel 31f

    
    
    

   Hoofdstuk IVC. Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad

    
    
    

   Artikel 32

    
    
    

   Artikel 32a [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 32b [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 32c [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Hoofdstuk V. De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden

    
    
    

   Artikel 33

    
    
    

   Artikel 34

    
    
    

   Artikel 35

    
    
    

   Hoofdstuk VA. De medezeggenschap in kleine ondernemingen

    
    
    

   Artikel 35a [Vervallen per 04-03-1998]

    
    
    

   Artikel 35b

    
    
    

   Artikel 35c

    
    
    

   Artikel 35d

    
    
    

   Hoofdstuk VI. De algemene geschillenregeling

    
    
    

   Artikel 36

    
    
    

   Artikel 36a

    
    
    

   Hoofdstuk VII. De bedrijfscommissies

    
    
    

   Artikel 37

    
    
    

   Artikel 38

    
    
    

   Artikel 39

    
    
    

   Artikel 40

    
    
    

   Artikel 41

    
    
    

   Artikel 42

    
    
    

   Artikel 43 [Vervallen per 01-01-2015]

    
    
    

   Artikel 44 [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 45 [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 46

    
    
    

   Hoofdstuk VIIA. Bijzondere taak Sociaal-Economische Raad

    
    
    

   Artikel 46a

    
    
    

   Artikel 46b [Vervallen per 19-07-2013]

    
    
    

   Artikel 46c [Vervallen per 19-07-2013]

    
    
    

   Hoofdstuk VII B. Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid

    
    
    

   Artikel 46d

    
    
    

   Artikel 46e

    
    
    

   Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

    
    
    

   Artikel 47

    
    
    

   Artikel 48

    
    
    

   Artikel 49

    
    
    

   Artikel 49a [Vervallen per 01-04-1990]

    
    
    

   Artikel 50

    
    
    

   Artikel 51

    
    
    

   Artikel 52 [Vervallen per 01-01-2002]

    
    
    

   Artikel 53

    
    
    

   Artikel 53a

    
    
    

   Artikel 53b

    
    
    

   Artikel 53c

    
    
    

   Artikel 54

    
    
    

   Slotformulier en ondertekening