Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten


  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Meer voor meer»;

  dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet tegemoetkoming studiekosten te vergroten en aan te sluiten bij de terminologie van de Wet studiefinanciering 2000 ;

  dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet tegemoetkoming studiekosten in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1.1. Begripsbepalingen

   1.

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   bovenbouw:

   1. voor havo: het vierde en vijfde leerjaar, of

   2. voor vwo: het vierde, vijfde en zesde leerjaar,

   deelnemer vavo: degene die vavo volgt als bedoeld in artikel 2.10 ,

   havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de WVO ,

   leerling: scholier of deelnemer vavo,

   lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

   onderbouw:

   1. het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de WVO , alle leerjaren,

   2. het praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 10f van de WVO , alle leerjaren,

   3. voor havo: het eerste, tweede en derde leerjaar, of

   4. voor vwo: het eerste, tweede en derde leerjaar,

   onderwijsbijdrage:

   1. lesgeld als bedoeld in artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet ,

   2. voor een niet uit 's Rijks kas bekostigde school de verschuldigde bijdrage aan de school,

   3. voor de toepassing van afdeling 5.1 , voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: het bedrag, bedoeld in artikel 5.3 , of

   4. voor de toepassing van afdeling 5.2 , voorzover het een uit 's Rijks kas bekostigde school betreft: de bedragen, bedoeld in artikel 5.10 ,

   onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

   Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

   partner: degene die in het kalenderjaar waarin het school- of studiejaar aanvangt gedurende meer dan 6 maanden partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen van de aanvrager is, met dien verstande dat voor de toepassing van hoofdstuk 4 voor «belanghebbende» gelezen wordt: TOS-ouder,

   peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het schooljaar of studiejaar aanvangt,

   reguliere studiefinanciering: studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000 ,

   scholier: degene die voortgezet onderwijs volgt,

   school: school of instelling in de zin van:

   1. Wet op het voortgezet onderwijs , hierna aangeduid als WVO ,

   2. Experimentenwet onderwijs ,

   3. Wet op de expertisecentra , hierna aangeduid als WEC ,

   4. Wet op de erkende onderwijsinstellingen , of

   5. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek , hierna aangeduid als WHW ,

   schooljaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

   student: degene die hoger onderwijs volgt als bedoeld in de artikelen 2.11 en 2.12 ,

   studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

   tegemoetkoming: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

   thuiswonende leerling: scholier of deelnemer vavo die woont op het adres van de TOS-ouder of partner van de TOS-ouder,

   toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat voor «berekeningsjaar» gelezen wordt: peiljaar,

   TOS-ouder: wettelijke vertegenwoordiger in het laatste kwartaal waarin de leerling nog 17 jaar was,

   uitwonende leerling: scholier of deelnemer vavo die niet een thuiswonende leerling is,

   vavo: opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs ,

   voortgezet onderwijs: onderwijs in de zin van de WVO , en, tenzij anders is bepaald, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC ,

   vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

   vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de WVO .

   2.

   In onderdeel b van de begripsbepaling «TOS-ouder» wordt, indien 2 natuurlijke personen voldoen aan het begrip wettelijke vertegenwoordiger, daaronder verstaan:

   1. wettelijke vertegenwoordiger die over het tweede kwartaal van het jaar waarin het schooljaar aanvangt, ten behoeve van de leerling kinderbijslag als bedoeld in de Algemene Kinderbijslagwet heeft ontvangen,

   2. indien onderdeel a niet van toepassing is: wettelijke vertegenwoordiger bij wie de leerling op 1 augustus blijkens de basisregistratie personen woont, of

   3. indien de onderdelen a en b niet van toepassing zijn: wettelijke vertegenwoordiger die de wettelijke vertegenwoordigers gezamenlijk daartoe hebben aangewezen.

   Artikel 1.2. Peildatum

    Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

    Artikel 1.3. Aanvraag

     
     
     

    Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

     
     
     

    Artikel 1.5. Woonplaats

     
     
     

    Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

     
     
     

    Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

     
     
     

    Artikel 1.8. van toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

     
     
     

    Paragraaf 2.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.2. Nationaliteit

     
     
     

    Artikel 2.3. Leeftijd

     
     
     

    Paragraaf 2.2. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.4 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Artikel 2.5 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.6 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.7 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 2.8 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Paragraaf 2.3. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 4

     
     
     

    Artikel 2.9. Voortgezet onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.10. Vavo

     
     
     

    Paragraaf 2.4. Onderwijssoorten in de zin van hoofdstuk 5

     
     
     

    Artikel 2.11. Bekostigd en aangewezen hoger onderwijs lerarenopleidingen

     
     
     

    Artikel 2.12. Post-hoger onderwijs lerarenopleidingen en didactische cursus educatie en beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.13. Voortgezet onderwijs en vavo

     
     
     

    Paragraaf 2.5. Aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.14. Geen aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.15. Geen aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.16. Geen aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.17. Aanspraak tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.18 [Vervallen per 30-04-2008]

     
     
     

    Artikel 2.19. Aanspraak bij einde studie

     
     
     

    Artikel 2.20 [Vervallen per 01-01-2006]

     
     
     

    Paragraaf 2.6. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 2.21. Geen aanspraak bij aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.22. Geen aanspraak na hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.22a. Rechtens ontnomen vrijheid

     
     
     

    Artikel 2.22b. Geen aanspraak uitreiziger

     
     
     

    Paragraaf 2.7. Inkomen

     
     
     

    Artikel 2.23. Grensbedrag draagkracht

     
     
     

    Artikel 2.24 [Vervallen per 01-01-2008]

     
     
     

    Artikel 2.25. Korting op tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.26. Verdeling bij korting op tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 2.27. Verdeling kortingsbedrag wegens telkinderen

     
     
     

    Artikel 2.28. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

     
     
     

    Artikel 2.29

     
     
     

    Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.1. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.2. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.4 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.5 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.6 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.7 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Paragraaf 3.3. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.8 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.9 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 3.10 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo

     
     
     

    Paragraaf 4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 4.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.2. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.3. Basistoelage

     
     
     

    Artikel 4.4. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

     
     
     

    Artikel 4.5. Tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Artikel 4.6. Overzicht hoogte tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Artikel 4.7. Voorschot onderwijsbijdrage vavo en niet bekostigd onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 4.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 4.8. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 4.9. Gedeeltelijke toekenning

     
     
     

    Artikel 4.10. Toekenningsperiode

     
     
     

    Artikel 4.11. Weigerachtige ouders

     
     
     

    Paragraaf 4.4. Langdurige afwezigheid

     
     
     

    Artikel 4.12. Langdurige afwezigheid in het voortgezet onderwijs of vavo

     
     
     

    Artikel 4.13. Weer aanwezig binnen 8 weken

     
     
     

    Artikel 4.14. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd voortgezet onderwijs

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Leraren alsmede leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

     
     
     

    Afdeling 5.1. Leraren

     
     
     

    Paragraaf 5.1.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 5.1. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 5.1.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.2. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.3. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage

     
     
     

    Artikel 5.4. Tegemoetkoming schoolkosten

     
     
     

    Paragraaf 5.1.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 5.5. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.6. Toekenningsperiode

     
     
     

    Afdeling 5.2. Leerlingen in deeltijd vo 18+ en vavo

     
     
     

    Paragraaf 5.2.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 5.7. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 5.2.2. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.8. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.9. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

     
     
     

    Artikel 5.10. Overzicht hoogte tegemoetkoming

     
     
     

    Paragraaf 5.2.3. Toekenning

     
     
     

    Artikel 5.11. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 5.12. Toekenningsperiode

     
     
     

    Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

     
     
     

    Artikel 6.1. Verplichting debiteur terugbetaling lening uit hoofdstuk 4

     
     
     

    Artikel 6.2. Omzetting niet meer verrekenbare schulden uit in hetzij lening, hetzij verrekenbare schuld op grond van de

     
     
     

    Artikel 6.3. van overeenkomstige toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Herziening

     
     
     

    Artikel 7.1. Herziening door Minister

     
     
     

    Artikel 7.1a. Herziening van rechtswege

     
     
     

    Artikel 7.2. Bezwaarschriftprocedure

     
     
     

    Artikel 7.3. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde tegemoetkoming

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

     
     
     

    Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

     
     
     

    Artikel 8.2. Invordering en dwangbevel

     
     
     

    Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

     
     
     

    Paragraaf 9.1. Toezicht

     
     
     

    Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

     
     
     

    Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

     
     
     

    Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

     
     
     

    Artikel 9.4. Verstrekken van inlichtingen door scholen

     
     
     

    Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

     
     
     

    Artikel 9.5a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van

     
     
     

    Artikel 9.6 [Vervallen per 01-01-2009]

     
     
     

    Paragraaf 9.3. Administratieve sanctie

     
     
     

    Artikel 9.7. Niet verstrekken van inlichtingen over langdurige afwezigheid van leerlingen als bedoeld in

     
     
     

    Artikel 9.8. Niet verstrekken van inlichtingen over studielast

     
     
     

    Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

     
     
     

    Artikel 9.9. Niet verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.10. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

     
     
     

    Artikel 9.11. Overtreding

     
     
     

    Hoofdstuk 10. Onderwijs bedoeld in voorheen Hoofdstuk IV WTS

     
     
     

    Paragraaf 10.1. Algemene bepaling

     
     
     

    Artikel 10.1. Reikwijdte

     
     
     

    Paragraaf 10.2. Onderwijssoorten

     
     
     

    Artikel 10.2. Voortgezet onderwijs en vavo

     
     
     

    Artikel 10.3. Lerarenopleiding in tekortvakken

     
     
     

    Artikel 10.4. Geen aanspraak

     
     
     

    Paragraaf 10.3. Inkomen

     
     
     

    Artikel 10.5. Grensbedrag toetsingsinkomen

     
     
     

    Artikel 10.6. Toetsingsinkomen

     
     
     

    Paragraaf 10.4. Tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 10.7. Samenstelling tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 10.8. Toekenning tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 10.9. Toekenningsperiode, studieperiode

     
     
     

    Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 11.1. Aanpassing van bedragen

     
     
     

    Artikel 11.2. niet van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

     
     
     

    Artikel 11.4. Hardheidsclausule

     
     
     

    Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

     
     
     

    Artikel 12.1 [Vervallen per 01-09-2005]

     
     
     

    Artikel 12.2. Artikelen 1.1, 2.6, 2.21 en 3.1

     
     
     

    Artikel 12.3. Afwijking van artikel 1.5

     
     
     

    Artikel 12.3a. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.4. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.4a [Vervallen per 01-09-2010]

     
     
     

    Artikel 12.5. Afwijking van de artikelen 2.24, 2.29 en 10.6 in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.6 [Vervallen per 01-08-2009]

     
     
     

    Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.8 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.9 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.10. Tijdelijke afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.11. Afwijking in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.12. Afwijking in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.12*. Overgangsbepaling in verband met

     
     
     

    Artikel 12.13. Aanspraken en verplichtingen op grond van de Wet tegemoetkoming studiekosten

     
     
     

    Artikel 12.14. Overgangsbepaling bezwaar en beroep

     
     
     

    Artikel 12.15. Vervallen van hoofdstuk 10

     
     
     

    Hoofdstuk 13. Wijzigingen in andere wetten

     
     
     

    Artikel 13.1.

     
     
     

    Artikel 13.2.

     
     
     

    Artikel 13.3.

     
     
     

    Artikel 13.4.

     
     
     

    Artikel 13.5.

     
     
     

    Artikel 13.6.

     
     
     

    Artikel 13.7.

     
     
     

    Artikel 13.8.

     
     
     

    Artikel 13.9.

     
     
     

    Artikel 13.10.

     
     
     

    Artikel 13.11.

     
     
     

    Artikel 13.12.

     
     
     

    Artikel 13.13.

     
     
     

    Artikel 13.14.

     
     
     

    Artikel 13.15.

     
     
     

    Artikel 13.16.

     
     
     

    Artikel 13.17.

     
     
     

    Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 14.1. Intrekking wet tegemoetkoming studiekosten

     
     
     

    Artikel 14.2. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 14.3. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening