Wet studiefinanciering 2000 [Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet studiefinanciering 2000

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2024 tot 01-01-2025]

  Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de studiefinanciering te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past»; dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering te vergroten; dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet op de studiefinanciering in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

  Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1.1. Begripsbepalingen

   1.

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   achterstallige schuld: achterstallige schuld als bedoeld in artikel 6.8 ,

   afsluitend examen:

   1. voor wat betreft hoofdstuk 4 het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 WEB , alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a ,

   2. voor wat betreft hoofdstuk 5 het examen, bedoeld in artikel 7.10a WHW , alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.14 ,

   associate degree-opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onderdeel a, WHW , waaraan accreditatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW is verleend,

   bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel b, WHW , die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW , of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

   belastbaar minimumloon: belastbaar minimumloon als bedoeld in artikel 6.1a ,

   beroepsonderwijs: opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, WEB en als bedoeld in artikel 2.13a ,

   collegegeldkrediet: lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs,

   debiteur: degene die zich krachtens artikel 6.1a heeft verplicht tot terugbetaling,

   diplomatermijn beroepsonderwijs: termijn als bedoeld in artikel 4.9 ,

   diplomatermijn hoger onderwijs: termijn als bedoeld in artikel 5.5 ,

   hoger beroepsonderwijs: hoger beroepsonderwijs in de zin van de WHW ,

   hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs als bedoeld in paragraaf 2.3 en in artikel 2.14 ,

   ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

   lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

   levenlanglerenkrediet: lening voor betaling van het lesgeld in het beroepsonderwijs of het collegegeld in het hoger onderwijs,

   masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, onderdeel c, WHW , die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW , of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

   mbo-student: degene die beroepsonderwijs volgt,

   onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

   Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

   opleiding niveau 1 of 2:

   1. entreeopleiding en basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a en b, WEB , en

   2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2,

   opleiding niveau 3 of 4:

   1. vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c, d en e, WEB , en

   2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 3 of 4,

   ouder: natuurlijke ouder of adoptiefouder in de zin van de artikelen 197 tot en met 232 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

   ouder zonder partner: ouder die geen partner heeft als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op het kindgebonden budget,

   partner: partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

   peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het studiefinancieringstijdvak aanvangt, dan wel het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de draagkracht in de zin van hoofdstuk 6 wordt vastgesteld,

   prestatiebeurs: rentedragende lening die onder voorwaarden kan worden omgezet in een gift, waarbij de rente teniet gaat, niet zijnde de rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

   prestatiebeurs beroepsonderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 4.6a ,

   prestatiebeurs hoger onderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 5.1 ,

   reisproduct: reisproduct als bedoeld in artikel 3.25 ,

   reisrecht: recht om te reizen als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid ,

   reisvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 3.7 en paragraaf 3.7 ,

   RSR: Regisseur Studenten Reisrecht, de rechtspersoon die in opdracht van de vervoersbedrijven tot taak heeft de digitale administratie van het reisproduct voor studenten te voeren,

   specialistenopleiding: specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, WEB ,

   student: ho-student of mbo-student,

   studiefinanciering: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het beroepsonderwijs of in het hoger onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

   studiefinancieringstijdvak: kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering betrekking heeft, met dien verstande dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is,

   studiejaar:

   1. in het hoger onderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

   2. in het beroepsonderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

   studiepunt: eenheid waarin de studielast, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, WHW , wordt uitgedrukt,

   termijnbetaling: bedrag als bedoeld in artikel 6.9 , of als het een debiteur betreft op wie hoofdstuk 10a van toepassing is: bedrag als bedoeld in artikel 10a.6 ,

   thuiswonende student: student die niet een uitwonende student is,

   toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat voor berekeningsjaar wordt gelezen: peiljaar,

   uitwonende student: student die voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 1.5 ,

   veronderstelde ouderlijke bijdrage: bedrag dat verondersteld wordt door de ouders bijgedragen te worden waarmee de aanvullende beurs van de student wordt verminderd,

   vervoerbedrijf: rechtspersoon die op grond van een overeenkomst met de Staat als partij of als derde verantwoordelijk is voor de uitvoering van het reisrecht,

   voltijdse opleiding: opleiding in de zin van de WHW , met uitzondering van deeltijds onderwijs,

   vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

   WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ,

   wetenschappelijk onderwijs: wetenschappelijk onderwijs in de zin van de WHW ,

   wettelijk collegegeld: wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 WHW ,

   WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek .

   2.

   Onder voltijdse opleiding wordt mede verstaan een duale opleiding in de zin van de WHW .

   Artikel 1.2. Peildatum

    Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

    Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag

     
     
     

    Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

     
     
     

    Artikel 1.5. Verplichtingen uitwonende student

     
     
     

    Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

     
     
     

    Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

     
     
     

    Artikel 1.8. Awir van toepassing

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

     
     
     

    Paragraaf 2.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 2.2. Nationaliteit

     
     
     

    Artikel 2.3. Leeftijd

     
     
     

    Artikel 2.3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet

     
     
     

    Paragraaf 2.2. Beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.4. Beroepsonderwijs in Nederland

     
     
     

    Artikel 2.5. Aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.6 [Vervallen per 30-04-2008]

     
     
     

    Artikel 2.7. Aanspraak bij einde studie beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.7a. Geen aanspraak meer

     
     
     

    Artikel 2.7b. Uitzondering levenlanglerenkrediet

     
     
     

    Paragraaf 2.3. Hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.8. Voltijdse opleidingen hoger onderwijs in Nederland

     
     
     

    Artikel 2.9 [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 2.10. Bekostigde voltijdse kerkelijke opleidingen hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.11. Bij amvb aangewezen hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.12. Opleidingen levenlanglerenkrediet

     
     
     

    Artikel 2.13. Geen aanspraak of geen aanspraak meer

     
     
     

    Paragraaf 2.4. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 2.13a. Buitenlandse opleidingen beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.14. Buitenlandse opleidingen hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.15. Geen aanspraak studiefinanciering als mbo-student bij samenloop beroepsonderwijs en hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 2.15a. Geen aanspraak op gift bij samenloop

     
     
     

    Artikel 2.16. Geen aanspraak beroepsonderwijs na eerdere aanspraak

     
     
     

    Artikel 2.17. Rechtens ontnomen vrijheid

     
     
     

    Artikel 2.17a. Geen aanspraak uitreiziger

     
     
     

    Hoofdstuk 3. Studiefinanciering

     
     
     

    Paragraaf 3.1. Samenstelling studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 3.1. Studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 3.2. Samenstelling maandbudget mbo-student

     
     
     

    Artikel 3.3. Samenstelling maandbudget ho-student

     
     
     

    Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2016]

     
     
     

    Artikel 3.5. Toeslag eenoudergezin

     
     
     

    Paragraaf 3.2. Bijdrage overheid

     
     
     

    Artikel 3.6. Basisbeurs

     
     
     

    Artikel 3.7. Reisvoorziening

     
     
     

    Paragraaf 3.3. Bijdrage ouders

     
     
     

    Artikel 3.8. Hoogte aanvullende beurs

     
     
     

    Artikel 3.9. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 3.9a. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 3.10. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

     
     
     

    Artikel 3.11. Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

     
     
     

    Artikel 3.12. Ouder zonder partner

     
     
     

    Artikel 3.13. Veronderstelde ouderlijke bijdrage

     
     
     

    Artikel 3.14. Weigerachtige of onvindbare ouders

     
     
     

    Paragraaf 3.4. Bijdrage student

     
     
     

    Artikel 3.15. Basislening

     
     
     

    Artikel 3.16. Aanvullende lening

     
     
     

    Artikel 3.16a. Collegegeldkrediet

     
     
     

    Artikel 3.16b. Levenlanglerenkrediet: aanspraak

     
     
     

    Artikel 3.16c. Levenlanglerenkrediet: duur

     
     
     

    Artikel 3.16d. Levenlanglerenkrediet: hoogte

     
     
     

    Artikel 3.16e. Levenlanglerenkrediet: uitvoeringsregels

     
     
     

    Artikel 3.16f. Collegegeldkrediet of levenlanglerenkrediet bij betaling van een vergoeding als bedoeld in

     
     
     

    Artikel 3.17 [Vervallen per 01-01-2024]

     
     
     

    Paragraaf 3.5. Normbedragen

     
     
     

    Artikel 3.18. Overzicht normbedragen

     
     
     

    Artikel 3.18a. Verhoogde bedragen in het studiejaar 2023–2024

     
     
     

    Artikel 3.18b. Grondslag voor tijdelijke verhoging normbedragen studiefinanciering

     
     
     

    Paragraaf 3.6. Toekenning

     
     
     

    Artikel 3.19. Toekenning studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 3.20. Gedeeltelijke toekenning

     
     
     

    Artikel 3.21. Toekenningsperiode

     
     
     

    Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2006]

     
     
     

    Paragraaf 3.7. Vorm, wijze van toekenning en voorwaarden reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 3.23. Gebruik burgerservicenummer

     
     
     

    Artikel 3.24. Vorm toekenning reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 3.25. Reisproduct

     
     
     

    Artikel 3.26. Aanvang reisrecht; omvang van rechten

     
     
     

    Artikel 3.27. Beëindiging reisrecht

     
     
     

    Artikel 3.28. Stopzetten reisproduct uit eigen beweging

     
     
     

    Artikel 3.29. Vergoeding bij geen reisrecht

     
     
     

    Artikel 3.30. Reizen van en naar Waddeneilanden

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Beroepsonderwijs

     
     
     

    Afdeling 4.1. Beroepsonderwijs in Nederland

     
     
     

    Paragraaf 4.1.1. Studiefinanciering in de vorm van gift of lening

     
     
     

    Artikel 4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.2. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt

     
     
     

    Artikel 4.3. Langdurige afwezigheid in het beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.4. Weer aanwezig binnen 8 weken

     
     
     

    Artikel 4.5. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd beroepsonderwijs

     
     
     

    Paragraaf 4.1.2. Prestatiebeurs beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.6. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.6a. Prestatiebeurs beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.6b. Reisvoorziening minderjarige mbo-student

     
     
     

    Artikel 4.7. Vorm en duur studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 4.8. Waarde van de reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 4.9. Diplomatermijn beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.10. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn

     
     
     

    Artikel 4.11. Stoppen voor 1 februari

     
     
     

    Artikel 4.12. Eenmalige verlenging duur prestatiebeurs beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.13. Arbeidsongeschiktheid

     
     
     

    Artikel 4.14. Bijzondere omstandigheden

     
     
     

    Artikel 4.15. Tenietgaan rente

     
     
     

    Afdeling 4.2. Beroepsonderwijs buiten Nederland

     
     
     

    Paragraaf 4.2.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 4.16. Reikwijdte beroepsonderwijs buiten Nederland

     
     
     

    Paragraaf 4.2.2. Opleiding niveau 1 of 2 buiten Nederland

     
     
     

    Artikel 4.17. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.18. Studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 4.19. Studievoortgang

     
     
     

    Paragraaf 4.2.3. Opleiding niveau 3 of 4 buiten Nederland

     
     
     

    Artikel 4.20. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 4.21. Studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 4.22. Berichtenstroom tussen mbo-student en Minister

     
     
     

    Paragraaf 4.2.4. Afwijkingsmogelijkheid

     
     
     

    Artikel 4.23. Afwijkingsmogelijkheid

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Hoger onderwijs

     
     
     

    Paragraaf 5.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 5.1. Prestatiebeurs hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 5.2. Vorm en duur studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 5.2a. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een hbo-lerarenopleiding

     
     
     

    Artikel 5.2b. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege handicap of chronische ziekte

     
     
     

    Artikel 5.2c. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een universitaire lerarenopleiding

     
     
     

    Artikel 5.3. Waarde van de reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 5.4 [Vervallen per 01-09-2007]

     
     
     

    Artikel 5.5. Diplomatermijn hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 5.6 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Paragraaf 5.2. Omzetting bij afsluitend examen

     
     
     

    Artikel 5.7. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 5.8 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Paragraaf 5.3. Omzettingsprocedure

     
     
     

    Artikel 5.9. Berichtenstroom tussen instelling, Minister en ho-student

     
     
     

    Paragraaf 5.4. Omzettingsprocedure bij stoppen in het eerste studiejaar

     
     
     

    Artikel 5.10. Stoppen voor 1 februari

     
     
     

    Artikel 5.11. Stoppen voor 1 september

     
     
     

    Artikel 5.11a. Stoppen binnen twaalf maanden door mbo-gediplomeerden

     
     
     

    Paragraaf 5.5. [Vervallen per 01-09-2004]

     
     
     

    Artikel 5.12 [Vervallen per 01-09-2004]

     
     
     

    Artikel 5.13 [Vervallen per 01-09-2004]

     
     
     

    Paragraaf 5.6. [Vervallen per 01-09-2004]

     
     
     

    Artikel 5.14 [Vervallen per 01-09-2004]

     
     
     

    Paragraaf 5.7. Omzetting bij bijzondere omstandigheden

     
     
     

    Artikel 5.15. Arbeidsongeschiktheid

     
     
     

    Artikel 5.16. Bijzondere omstandigheden

     
     
     

    Paragraaf 5.8. Tenietgaan rente

     
     
     

    Artikel 5.17. Tenietgaan rente

     
     
     

    Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

     
     
     

    Paragraaf 6.1. Algemeen

     
     
     

    Artikel 6.1. Begripsbepalingen hoofdstuk 6

     
     
     

    Artikel 6.1a. Belastbaar minimumloon

     
     
     

    Artikel 6.1b. Verplichting debiteur terugbetaling studieschuld

     
     
     

    Artikel 6.2. Kwijtschelding aanvullende beurs bij onvoldoende inkomen

     
     
     

    Artikel 6.2a [Vervallen per 01-09-2023]

     
     
     

    Artikel 6.3. Vaststelling rentepercentage

     
     
     

    Artikel 6.4. Renteberekening

     
     
     

    Artikel 6.5. Terugbetalingsperiode

     
     
     

    Artikel 6.5a. Samenloop van terugbetaling

     
     
     

    Artikel 6.6. Aanloopfase

     
     
     

    Artikel 6.7. Aflosfase

     
     
     

    Artikel 6.8. Achterstallige schuld

     
     
     

    Artikel 6.9. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

     
     
     

    Artikel 6.9a. Versneld aflossen

     
     
     

    Artikel 6.10. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

     
     
     

    Artikel 6.11. Draagkracht niet binnenlands belastingplichtige debiteur; op aanvraag

     
     
     

    Artikel 6.12. Terugval in inkomen

     
     
     

    Artikel 6.13. Draagkracht ouder zonder partner

     
     
     

    Artikel 6.14. Partner van debiteur ook debiteur

     
     
     

    Artikel 6.15. Wijziging termijnbetaling

     
     
     

    Artikel 6.16. Garantiebepalingen

     
     
     

    Artikel 6.17. Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in lening

     
     
     

    Paragraaf 6.2. Terugbetaling levenlanglerenkrediet

     
     
     

    Artikel 6.18. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 6.19. Terugbetalingsregels

     
     
     

    Artikel 6.19a. Schorsing terugbetaling levenlanglerenkrediet in eerste vier maanden van de terugbetalingsperiode

     
     
     

    Artikel 6.19b. Schorsing terugbetaling bij samenloop levenlanglerenkrediet en reguliere studieschuld

     
     
     

    Artikel 6.20. Nadere terugbetalingsregels

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Herziening

     
     
     

    Artikel 7.1. Herziening door Onze Minister

     
     
     

    Artikel 7.2. Herziening van rechtswege

     
     
     

    Artikel 7.3. Bezwaarschriftprocedure

     
     
     

    Artikel 7.4. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

     
     
     

    Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

     
     
     

    Artikel 8.2 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 8.3. Invordering en dwangbevel

     
     
     

    Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

     
     
     

    Paragraaf 9.1. Toezicht

     
     
     

    Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

     
     
     

    Artikel 9.1a. Toezicht in verband met

     
     
     

    Artikel 9.1b. Informatie-uitwisseling

     
     
     

    Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

     
     
     

    Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

     
     
     

    Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

     
     
     

    Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door instellingen

     
     
     

    Artikel 9.6. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

     
     
     

    Artikel 9.6a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van

     
     
     

    Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met andere staten

     
     
     

    Artikel 9.6c [Vervallen per 28-07-2018]

     
     
     

    Paragraaf 9.3. Bestuursrechtelijke geldschulden en bestuurlijke boete

     
     
     

    Artikel 9.7 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 9.8. Niet verstrekken inlichtingen door instelling over langdurige afwezigheid mbo-studenten

     
     
     

    Artikel 9.9. Niet voldoen aan verplichtingen

     
     
     

    Artikel 9.9a. Geen aanspraak meer bij tweede maal niet voldoen aan verplichtingen

     
     
     

    Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

     
     
     

    Artikel 9.10. Niet verstrekken van inlichtingen

     
     
     

    Artikel 9.11. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

     
     
     

    Artikel 9.12. Overtreding

     
     
     

    Hoofdstuk 10. [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.1 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.2 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.3 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.4 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.5 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 10.8 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Hoofdstuk 10a. Opbouw en terugbetaling studieschuld; «oude» debiteuren

     
     
     

    Artikel 10a.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 10a.2. Overstappen

     
     
     

    Artikel 10a.3. Toepassing artikelen

     
     
     

    Artikel 10a.4. Aflosfase

     
     
     

    Artikel 10a.5. Opschorten terugbetaling

     
     
     

    Artikel 10a.6. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

     
     
     

    Artikel 10a.7. Vaststelling draagkracht debiteur

     
     
     

    Artikel 10a.8. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

     
     
     

    Artikel 10a.9. Andere aanpassing van draagkracht debiteur

     
     
     

    Artikel 10a.10. Draagkracht partner van debiteur

     
     
     

    Artikel 10a.11. Aanvraag draagkracht partner niet meetellen

     
     
     

    Artikel 10a.12. Beide partners debiteur hoofdstuk 10a

     
     
     

    Artikel 10a.13. Partner debiteur

     
     
     

    Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

     
     
     

    Artikel 11.1. Wijziging van bedragen

     
     
     

    Artikel 11.2. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

     
     
     

    Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

     
     
     

    Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2006]

     
     
     

    Artikel 11.5. Hardheidsclausule

     
     
     

    Artikel 11.6 [Vervallen per 19-04-2001]

     
     
     

    Artikel 11.7 [Vervallen per 19-04-2001]

     
     
     

    Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

     
     
     

    Paragraaf 12.0. Overgangsbepalingen intrekking

     
     
     

    Artikel 12.0a. Begripsbepalingen

     
     
     

    Artikel 12.0b. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten ( )

     
     
     

    Artikel 12.0c. Samenloop terugbetalingen ( )

     
     
     

    Artikel 12.0d. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag ( )

     
     
     

    Artikel 12.0e. Nieuwe vaststelling termijn ( )

     
     
     

    Artikel 12.0f. Terugbetaling renteloze voorschotten ( )

     
     
     

    Artikel 12.0g. Overgangsbepaling rijksstudietoelage ( )

     
     
     

    Artikel 12.0h. Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is ( )

     
     
     

    Paragraaf 12.1. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot en met augustus 2015

     
     
     

    Artikel 12.1. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.1a [Vervallen per 01-09-2022]

     
     
     

    Artikel 12.1a0 [Vervallen per 01-09-2022]

     
     
     

    Artikel 12.1aa [Vervallen per 01-04-2020]

     
     
     

    Artikel 12.1b. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.1ba [Vervallen per 01-09-2022]

     
     
     

    Artikel 12.1c [Vervallen per 24-07-2019]

     
     
     

    Artikel 12.1ca. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.1d. Overgangssituatie alleenstaande-ouderkorting

     
     
     

    Artikel 12.2 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 12.3 [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 12.4 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.5 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.6 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

     
     
     

    Artikel 12.8 [Vervallen per 22-10-2008]

     
     
     

    Artikel 12.9. Afwijking van de en

     
     
     

    Artikel 12.9a. Reeds toegekende reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 12.10. Afwijking van voormalig

     
     
     

    Artikel 12.10a. Afwijking van

     
     
     

    Artikel 12.10a1. langstudeerders geen rente verschuldigd

     
     
     

    Artikel 12.10b [Vervallen per 01-09-2015]

     
     
     

    Artikel 12.11 [Vervallen per 01-09-2022]

     
     
     

    Artikel 12.12. Afwijking in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.13 [Vervallen per 01-09-2022]

     
     
     

    Paragraaf 12.2. Overgangsbepalingen in verband met de Wet studievoorschot hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 12.14. Cohortgarantie studievoorschot voor ho-studenten aan een bacheloropleiding, masteropleiding, ongedeelde opleiding of opleiding duplex ordo

     
     
     

    Artikel 12.15. Tegemoetkoming voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 12.16. Verhoogde aanvullende beurs in het eerste jaar na invoering van het studievoorschot

     
     
     

    Artikel 12.17 [Vervallen per 01-01-2016]

     
     
     

    Artikel 12.18. Reeds toegekende partnertoeslag

     
     
     

    Artikel 12.19. Afwijking van in verband met overgangssituatie afschaffing bijverdiengrens voor hoger onderwijs

     
     
     

    Artikel 12.20. Afwijking van tot 1 januari 2016

     
     
     

    Artikel 12.21. Indexering

     
     
     

    Paragraaf 12.3. Overgangsbepalingen in verband met de omvorming van Ad-programma tot associate degree-opleiding

     
     
     

    Artikel 12.22. Aanvraag voor toekenning verlenging prestatiebeurs niet eerder dan in 2019

     
     
     

    Artikel 12.23. Overgangsbepaling Ad-programma en omzetting prestatiebeurs in gift

     
     
     

    Artikel 12.24. Omzetting prestatiebeurs in gift op aanvraag

     
     
     

    Artikel 12.25. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met handicap of chronische ziekte

     
     
     

    Paragraaf 12.4. Overgangsbepaling in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

     
     
     

    Artikel 12.26. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

     
     
     

    Paragraaf 12.5. Overgangsbepaling in verband met de Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het verminderen van het aantal OV-boetes

     
     
     

    Artikel 12.27

     
     
     

    Paragraaf 12.6. Overgangsbepaling in verband met een wijziging van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

     
     
     

    Artikel 12.28. Cohortgarantie meeneembare studiefinanciering

     
     
     

    Paragraaf 12.7. Overgangsbepaling in verband met de Verzamelwet OCW 2020

     
     
     

    Artikel 12.29. Cohortgarantie mbo-student opleiding niveau 3 of 4 voor 1 augustus 2005

     
     
     

    Paragraaf 12.8. Overgangsbepalingen in verband met de

     
     
     

    Artikel 12.30. Tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 12.31. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met een handicap of chronische ziekte

     
     
     

    Artikel 12.32. Overgangssituatie terugbetalingsregels mbo

     
     
     

    Artikel 12.33. Overgangssituatie studievoorschotvouchers

     
     
     

    Hoofdstuk 13. Maatregelen voor studenten in verband met uitbraak COVID-19

     
     
     

    Artikel 13.1. Aanspraak op tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 13.2. Omvang tegemoetkoming

     
     
     

    Artikel 13.2a. Aanspraak op extra reisvoorziening

     
     
     

    Artikel 13.2b. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met halvering collegegeld

     
     
     

    Artikel 13.3. Horizonbepaling

     
     
     

    Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 14.1. Intrekking

     
     
     

    Artikel 14.2. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 14.3. Citeertitel

     
     
     

    Slotformulier en ondertekening