Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013 [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Opschrift

Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013

  [Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

  Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

  Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

  Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de taken van de Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling en de Stichting Leerplanontwikkeling wettelijk te verankeren en om de middelen voor onderwijsonderzoek doelmatiger en effectiever te organiseren en dat het in verband hiermee wenselijk is een nieuwe Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten vast te stellen;

  Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

  Artikel 1.

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   Artikel 2.

    1.

    Stichting leerplanontwikkeling heeft tot taak:

    1. het ontwikkelen en onderhouden van landelijke leerplankaders,

    2. het ondersteunen en adviseren van Onze Minister met betrekking tot leerplanontwikkeling,

    3. het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de taken, genoemd in dit artikel, of

    4. het uitvoeren van aanvullende activiteiten, niet zijnde activiteiten gericht op het nascholen van leraren, die samenhangen met de taken, genoemd in dit artikel.

    2.

    Onze Minister kan Stichting leerplanontwikkeling subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in dit artikel.

    Artikel 3.

     1.

     Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling heeft tot taak:

     1. het ontwikkelen en aanbieden van een doorstroomtoets als bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 48c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra . De doorstroomtoets is geschikt voor alle leerlingen met uitzondering van de leerlingen bedoeld in artikel 45c, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 48d, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra ,

     2. adviseren aan het College voor toetsen en examens over de onderwijskundige en psychometrische kwaliteit van een toets of reeks van toetsen als bedoeld in artikel 45b, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs , artikel 48c, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 51a, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, en doorstroomtoetsen als bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 48c, derde lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 51b, eerste lid, van de Wet primair onderwijs BES, op basis van het door het College voor toetsen en examens vastgestelde beoordelingskader, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdeel g, van de Wet College voor toetsen en examens , voor de erkenning en jaarlijkse toelating, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onderdelen a tot en met c, van de Wet College voor toetsen en examens,

     3. het ontwikkelen van de centrale examens, bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 , de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ,

     4. het uitvoeren van onderzoek ter ondersteuning van de taken, genoemd in dit artikel, of

     5. het uitvoeren van aanvullende activiteiten die samenhangen met de taken, genoemd in dit artikel.

     2.

     Onze Minister kan Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling subsidie verstrekken voor de taken, genoemd in het eerste lid.

     3.

     Onze Minister kan Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling subsidie verstrekken voor het ontwikkelen van de toetsen, bedoeld in artikel 48c, eerste en tweede lid, van de Wet op de expertisecentra .

     Artikel 3a. Taken Stichting Nuffic

      
      
      

     Artikel 3b. Taak informeren over Europese ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie

      
      
      

     Artikel 4.

      
      
      

     Artikel 5.

      
      
      

     Artikel 5a. Kaderbrief SLOA op het terrein van internationalisering

      
      
      

     Artikel 6.

      
      
      

     Artikel 7.

      
      
      

     Artikel 8.

      
      
      

     Artikel 9.

      
      
      

     Artikel 10.

      
      
      

     Artikel 11.

      
      
      

     Artikel 12.

      
      
      

     Artikel 12a.

      
      
      

     Artikel 13.

      
      
      

     Artikel 14.

      
      
      

     Artikel 15.

      
      
      

     Slotformulier en ondertekening