Wet sociale kanstrajecten jongeren BES [Tekst geldig vanaf 01-08-2022]

Opschrift

Wet sociale kanstrajecten jongeren BES

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2022]

  Artikel 1. Begripsbepalingen

  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  deelnemer: de voortijdig schoolverlater die aan het voor hem vastgesteld sociaal kanstraject deelneemt;

  deelnemersregister: het register, bedoeld in artikel 6 ;

  Inspectie: de Inspectie van het onderwijs, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

  kanstrajecttoelage: een toelage als bedoeld in artikel 11, eerste lid ;

  Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  projectbureau: het bureau, bedoeld in artikel 5, eerste lid ;

  raamplan sociale kanstrajecten: een plan als bedoeld in artikel 8 ;

  sociaal kanstraject: een sociaal kanstraject als bedoeld in artikel 9 ;

  startkwalificatie: startkwalificatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van de Leerplichtwet BES ;

  uitvoeringsinstantie: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die wordt bekostigd voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5, tweede lid ;

  voortijdig schoolverlater: ingezetene van een openbaar lichaam, die:

  1. de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, maar nog niet de leeftijd van 25 jaren,

  2. niet beschikt over een startkwalificatie,

  3. niet werkzaam is op grond van een aanstelling of arbeidsovereenkomst, en

  4. die:

   1. het onderwijs aan de school waaraan hij is ingeschreven gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt, of

   2. niet meer aan een school als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs 2020 is ingeschreven en evenmin is ingeschreven aan een instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES .

  Artikel 2. Doelgroep sociaal kanstraject

   Voor een sociaal kanstraject komt in aanmerking een voortijdig schoolverlater.

   Artikel 3. Aanmelding

    Een voortijdig schoolverlater wordt onverwijld door het bestuurscollege aangemeld bij het projectbureau.

    Artikel 4. Doorverwijzing; intake; aanbod sociale kanstraject

     1.

     Het projectbureau nodigt een aangemelde voortijdig schoolverlater uit voor een gesprek om te onderzoeken of de betrokkene kan worden doorverwezen naar onderwijs of arbeidsmarkt. Indien dit het geval is, begeleidt het projectbureau de betrokkene naar het desbetreffende onderwijs of de desbetreffende arbeid.

     2.

     Indien de betrokkene niet kan worden doorverwezen, voert het projectbureau een educatieve intake uit, om te onderzoeken of de betrokkene in aanmerking komt voor een sociaal kanstraject en, indien dit het geval is, over welke kennis en vaardigheden de betrokkene beschikt.

     3.

     Op basis van de kennis en vaardigheden wordt de betrokkene door de uitvoeringsinstantie een passend sociaal kanstraject aangeboden.

     4.

     De betrokkene en de uitvoeringsinstantie sluiten bij aanvaarding van het aanbod een overeenkomst waarin afspraken worden neergelegd over de inhoud van het sociaal kanstraject en de deelname daaraan door de betrokkene.

     5.

     De betrokkene legt bij het sluiten van de overeenkomst zijn persoonsgegevens over.

     Artikel 5. Projectbureau en uitvoeringsinstantie

      
      
      

     Artikel 6. Deelnemersregister

      
      
      

     Artikel 7. Gebruik register

      
      
      

     Artikel 8. Raamplan sociale kanstrajecten

      
      
      

     Artikel 9. Sociaal kanstraject

      
      
      

     Artikel 10. Getuigschrift

      
      
      

     Artikel 11. Kanstrajecttoelage

      
      
      

     Artikel 12. Handelingsplan

      
      
      

     Artikel 12a. Zorgstructuur

      
      
      

     Artikel 13. Bekostiging sociale kanstrajecten

      
      
      

     Artikel 14. Verslaglegging

      
      
      

     Artikel 15. Indiening financiële verantwoording

      
      
      

     Artikel 16. Intrekking of wijziging bekostiging door bestuurscollege

      
      
      

     Artikel 17. Bijzondere uitkering

      
      
      

     Artikel 17a. Verantwoording bijzondere uitkering

      
      
      

     Artikel 18. Intrekking of wijziging bijzondere uitkering door Onze Minister

      
      
      

     Artikel 19. Terugvordering of verrekening middelen

      
      
      

     Artikel 20. Toezicht

      
      
      

     Artikel 21. Strafbepalingen

      
      
      

     Artikel 21a. Overgangsbepaling

      
      
      

     Artikel 22. Citeertitel