Wet studiefinanciering 2000 [Tekst geldig vanaf 01-09-2022]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet studiefinanciering 2000

[Tekst geldig vanaf 01-09-2022]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op de studiefinanciering te wijzigen als uitvloeisel van het regeerakkoord 1998 en van de nota «Flexibele studiefinanciering; een stelsel dat past»; dat het voorts wenselijk is de leesbaarheid van de Wet op de studiefinanciering te vergroten; dat het in verband met het grote aantal wijzigingen wenselijk is de Wet op de studiefinanciering in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

1.

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

achterstallige schuld: achterstallige schuld als bedoeld in artikel 6.8 ,

afsluitend examen:

  1. voor wat betreft hoofdstuk 4 het examen, bedoeld in artikel 7.4.2 WEB , alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a ,

  2. voor wat betreft hoofdstuk 5 het examen, bedoeld in artikel 7.10a WHW , alsmede het daarmee overeenkomende examen van een opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.14 ,

associate degree-opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onderdeel a, WHW , waaraan accreditatie als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW is verleend,

bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, onderdeel b, WHW , die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW , of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

belastbaar minimumloon: belastbaar minimumloon als bedoeld in artikel 6.1a ,

beroepsonderwijs: opleiding als bedoeld in artikel 7.2.7, derde lid, WEB en als bedoeld in artikel 2.13a ,

collegegeldkrediet: lening voor betaling van het collegegeld in het hoger onderwijs,

debiteur: degene die zich krachtens artikel 6.1a heeft verplicht tot terugbetaling,

diplomatermijn beroepsonderwijs: termijn als bedoeld in artikel 4.9 ,

diplomatermijn hoger onderwijs: termijn als bedoeld in artikel 5.5 ,

hoger beroepsonderwijs: hoger beroepsonderwijs in de zin van de WHW ,

hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs als bedoeld in paragraaf 2.3 en in artikel 2.14 ,

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, niet zijnde een extraneus,

lening: rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

levenlanglerenkrediet: lening voor betaling van het lesgeld in het beroepsonderwijs of het collegegeld in het hoger onderwijs,

masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel b, of tweede lid, onderdeel c, WHW , die is geaccrediteerd als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel q, WHW , of die de toets nieuwe opleiding, bedoeld in artikel 1.1, onderdeel r, van die wet, met positief gevolg heeft ondergaan,

mbo-student: degene die beroepsonderwijs volgt,

onderwijsnummer: door Onze Minister uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een burgerservicenummer is verstrekt,

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

opleiding niveau 1 of 2:

  1. entreeopleiding en basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen a en b, WEB , en

  2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 1 of 2,

opleiding niveau 3 of 4:

  1. vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen c, d en e, WEB , en

  2. opleiding buiten Nederland als bedoeld in artikel 2.13a waarvan Onze Minister heeft vastgesteld dat deze wordt aangemerkt als een opleiding niveau 3 of 4,

ouder: natuurlijke ouder of adoptiefouder in de zin van de artikelen 197 tot en met 232 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

ouder zonder partner: ouder die geen partner heeft als bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet op het kindgebonden budget,

partner: partner als bedoeld in artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen,

peiljaar: tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het studiefinancieringstijdvak aanvangt, dan wel het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de draagkracht in de zin van hoofdstuk 6 wordt vastgesteld,

prestatiebeurs: rentedragende lening die onder voorwaarden kan worden omgezet in een gift, waarbij de rente teniet gaat, niet zijnde de rentedragende lening die niet kan worden omgezet in een gift,

prestatiebeurs beroepsonderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 4.6a ,

prestatiebeurs hoger onderwijs: prestatiebeurs als bedoeld in artikel 5.1 ,

reisproduct: elektronisch product dat studenten kunnen laden op een OV-chipkaart wanneer zij beschikken over reisrecht,

reisrecht: recht om te reizen als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid ,

reisvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 3.7 en paragraaf 3.7 ,

RSR: Regisseur Studenten Reisrecht, de rechtspersoon die in opdracht van de vervoersbedrijven tot taak heeft de digitale administratie van het reisproduct voor studenten op de OV-chipkaart te voeren,

specialistenopleiding: specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel e, WEB ,

student: ho-student of mbo-student,

studiefinanciering: door Onze Minister verstrekte toekenning in verband met het volgen van een opleiding in het beroepsonderwijs of in het hoger onderwijs waarop uitsluitend op grond van deze wet aanspraak bestaat,

studiefinancieringstijdvak: kalenderjaar of een gedeelte daarvan waarop de toekenning van studiefinanciering betrekking heeft, met dien verstande dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is,

studiejaar:

  1. in het hoger onderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 september van enig kalenderjaar en eindigt op 31 augustus daaropvolgend,

  2. in het beroepsonderwijs: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van enig kalenderjaar en eindigt op 31 juli daaropvolgend,

studiepunt: eenheid waarin de studielast, bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, WHW , wordt uitgedrukt,

termijnbetaling: bedrag als bedoeld in artikel 6.9 , of als het een debiteur betreft op wie hoofdstuk 10a van toepassing is: bedrag als bedoeld in artikel 10a.6 ,

thuiswonende mbo-student: mbo-student die niet een uitwonende mbo-student is,

toetsingsinkomen: inkomen als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, met dien verstande dat, behoudens bij de toepassing van artikel 3.17 , voor berekeningsjaar wordt gelezen: peiljaar,

uitwonende mbo-student: mbo-student die voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 1.5 ,

veronderstelde ouderlijke bijdrage: bedrag dat verondersteld wordt door de ouders bijgedragen te worden waarmee de aanvullende beurs van de student wordt verminderd,

vervoerbedrijf: rechtspersoon die op grond van een overeenkomst met de Staat als partij of als derde verantwoordelijk is voor de uitvoering van het reisrecht,

voltijdse opleiding: opleiding in de zin van de WHW , met uitzondering van deeltijds onderwijs,

vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet 2000,

WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs ,

wetenschappelijk onderwijs: wetenschappelijk onderwijs in de zin van de WHW ,

wettelijk collegegeld: wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 WHW ,

WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek .

2.

Onder voltijdse opleiding wordt mede verstaan een duale opleiding in de zin van de WHW .

Artikel 1.2. Peildatum

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is bepalend de toestand op de eerste dag van de maand, tenzij anders is bepaald.

Artikel 1.3. Voorwaarden omtrent aanvraag

 
 
 

Artikel 1.4 [Vervallen per 01-09-2005]

 
 
 

Artikel 1.5. Verplichtingen uitwonende mbo-student

 
 
 

Artikel 1.6 [Vervallen per 01-01-2009]

 
 
 

Artikel 1.7. Gebruik burgerservicenummer of onderwijsnummer

 
 
 

Artikel 1.8. Awir van toepassing

 
 
 

Hoofdstuk 2. Werkingssfeer

 
 
 

Paragraaf 2.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 2.1. Reikwijdte en voorwaarden studiefinanciering

 
 
 

Artikel 2.2. Nationaliteit

 
 
 

Artikel 2.3. Leeftijd

 
 
 

Artikel 2.3a. Leeftijd levenlanglerenkrediet

 
 
 

Paragraaf 2.2. Beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.4. Beroepsonderwijs in Nederland

 
 
 

Artikel 2.5. Aanspraak

 
 
 

Artikel 2.6 [Vervallen per 30-04-2008]

 
 
 

Artikel 2.7. Aanspraak bij einde studie beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.7a. Geen aanspraak meer

 
 
 

Artikel 2.7b. Uitzondering levenlanglerenkrediet

 
 
 

Paragraaf 2.3. Hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.8. Voltijdse opleidingen hoger onderwijs in Nederland

 
 
 

Artikel 2.9 [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel 2.10. Bekostigde voltijdse kerkelijke opleidingen hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.11. Bij amvb aangewezen hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.12. Opleidingen levenlanglerenkrediet

 
 
 

Artikel 2.13. Geen aanspraak of geen aanspraak meer

 
 
 

Paragraaf 2.4. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 2.13a. Buitenlandse opleidingen beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.14. Buitenlandse opleidingen hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.15. Geen aanspraak studiefinanciering als mbo-student bij samenloop beroepsonderwijs en hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 2.15a. Geen aanspraak op gift bij samenloop

 
 
 

Artikel 2.16. Geen aanspraak beroepsonderwijs na eerdere aanspraak

 
 
 

Artikel 2.17. Rechtens ontnomen vrijheid

 
 
 

Artikel 2.17a. Geen aanspraak uitreiziger

 
 
 

Hoofdstuk 3. Studiefinanciering

 
 
 

Paragraaf 3.1. Samenstelling studiefinanciering

 
 
 

Artikel 3.1. Studiefinanciering

 
 
 

Artikel 3.2. Samenstelling maandbudget mbo-student

 
 
 

Artikel 3.3. Samenstelling maandbudget ho-student

 
 
 

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 3.5. Toeslag eenoudergezin

 
 
 

Paragraaf 3.2. Bijdrage overheid

 
 
 

Artikel 3.6. Basisbeurs beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 3.7. Vorm toekenning reisvoorziening

 
 
 

Paragraaf 3.3. Bijdrage ouders

 
 
 

Artikel 3.8. Hoogte aanvullende beurs

 
 
 

Artikel 3.9. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 3.9a. Berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 3.10. Peiljaarverlegging bij terugval in inkomen

 
 
 

Artikel 3.11. Nog niet vastgesteld of nog niet bekend inkomen

 
 
 

Artikel 3.12. Ouder zonder partner

 
 
 

Artikel 3.13. Veronderstelde ouderlijke bijdrage

 
 
 

Artikel 3.14. Weigerachtige of onvindbare ouders

 
 
 

Paragraaf 3.4. Bijdrage student

 
 
 

Artikel 3.15. Basislening

 
 
 

Artikel 3.16. Aanvullende lening

 
 
 

Artikel 3.16a. Collegegeldkrediet

 
 
 

Artikel 3.16b. Levenlanglerenkrediet: aanspraak

 
 
 

Artikel 3.16c. Levenlanglerenkrediet: duur

 
 
 

Artikel 3.16d. Levenlanglerenkrediet: hoogte

 
 
 

Artikel 3.16e. Levenlanglerenkrediet: uitvoeringsregels

 
 
 

Artikel 3.17. Vordering wegens eigen inkomsten mbo-student

 
 
 

Paragraaf 3.5. Normbedragen

 
 
 

Artikel 3.18. Overzicht normbedragen

 
 
 

Paragraaf 3.6. Toekenning

 
 
 

Artikel 3.19. Toekenning studiefinanciering

 
 
 

Artikel 3.20. Gedeeltelijke toekenning

 
 
 

Artikel 3.21. Toekenningsperiode

 
 
 

Artikel 3.22 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Paragraaf 3.7. Toekenning reisvoorziening

 
 
 

Artikel 3.23. Gebruik burgerservicenummer

 
 
 

Artikel 3.24 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 3.25 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 3.26. Aanvang reisrecht; omvang van rechten

 
 
 

Artikel 3.27. Beëindiging reisrecht

 
 
 

Artikel 3.28 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 3.29. Vergoeding bij geen reisrecht

 
 
 

Artikel 3.30. Nadere regels voor reizen van en naar Waddeneilanden

 
 
 

Hoofdstuk 4. Beroepsonderwijs

 
 
 

Afdeling 4.1. Beroepsonderwijs in Nederland

 
 
 

Paragraaf 4.1.1. Studiefinanciering in de vorm van gift of lening

 
 
 

Artikel 4.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 4.2. Vorm waarin studiefinanciering wordt verstrekt

 
 
 

Artikel 4.3. Langdurige afwezigheid in het beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.4. Weer aanwezig binnen 8 weken

 
 
 

Artikel 4.5. Langdurige afwezigheid in het niet bekostigd beroepsonderwijs

 
 
 

Paragraaf 4.1.2. Prestatiebeurs beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.6. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 4.6a. Prestatiebeurs beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.6b. Reisvoorziening minderjarige mbo-student

 
 
 

Artikel 4.7. Vorm en duur studiefinanciering

 
 
 

Artikel 4.8. Waarde van de reisvoorziening

 
 
 

Artikel 4.9. Diplomatermijn beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.10. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn

 
 
 

Artikel 4.11. Stoppen voor 1 februari

 
 
 

Artikel 4.12. Eenmalige verlenging duur prestatiebeurs beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.13. Arbeidsongeschiktheid

 
 
 

Artikel 4.14. Bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 4.15. Tenietgaan rente

 
 
 

Afdeling 4.2. Beroepsonderwijs buiten Nederland

 
 
 

Paragraaf 4.2.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 4.16. Reikwijdte beroepsonderwijs buiten Nederland

 
 
 

Paragraaf 4.2.2. Opleiding niveau 1 of 2 buiten Nederland

 
 
 

Artikel 4.17. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 4.18. Studiefinanciering

 
 
 

Artikel 4.19. Studievoortgang

 
 
 

Paragraaf 4.2.3. Opleiding niveau 3 of 4 buiten Nederland

 
 
 

Artikel 4.20. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 4.21. Studiefinanciering

 
 
 

Artikel 4.22. Berichtenstroom tussen mbo-student en Minister

 
 
 

Paragraaf 4.2.4. Afwijkingsmogelijkheid

 
 
 

Artikel 4.23. Afwijkingsmogelijkheid

 
 
 

Hoofdstuk 5. Hoger onderwijs

 
 
 

Paragraaf 5.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 5.1. Prestatiebeurs hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 5.2. Vorm en duur studiefinanciering

 
 
 

Artikel 5.2a. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een lerarenkopopleiding

 
 
 

Artikel 5.2b. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege handicap of chronische ziekte

 
 
 

Artikel 5.2c. Verlenging duur prestatiebeurs hoger onderwijs vanwege het volgen van een universitaire lerarenopleiding

 
 
 

Artikel 5.3. Waarde van de reisvoorziening

 
 
 

Artikel 5.4 [Vervallen per 01-09-2007]

 
 
 

Artikel 5.5. Diplomatermijn hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 5.6 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Paragraaf 5.2. Omzetting bij afsluitend examen

 
 
 

Artikel 5.7. Omzetting in gift bij afstuderen binnen diplomatermijn hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 5.8 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Paragraaf 5.3. Omzettingsprocedure

 
 
 

Artikel 5.9. Berichtenstroom tussen instelling, Minister en ho-student

 
 
 

Paragraaf 5.4. Omzettingsprocedure bij stoppen voor 1 februari of 1 september in eerste studiejaar

 
 
 

Artikel 5.10. Stoppen voor 1 februari

 
 
 

Artikel 5.11. Stoppen voor 1 september

 
 
 

Paragraaf 5.5. [Vervallen per 01-09-2004]

 
 
 

Artikel 5.12 [Vervallen per 01-09-2004]

 
 
 

Artikel 5.13 [Vervallen per 01-09-2004]

 
 
 

Paragraaf 5.6. [Vervallen per 01-09-2004]

 
 
 

Artikel 5.14 [Vervallen per 01-09-2004]

 
 
 

Paragraaf 5.7. Omzetting bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 5.15. Arbeidsongeschiktheid

 
 
 

Artikel 5.16. Bijzondere omstandigheden

 
 
 

Paragraaf 5.8. Tenietgaan rente

 
 
 

Artikel 5.17. Tenietgaan rente

 
 
 

Hoofdstuk 6. Opbouw en terugbetaling studieschuld

 
 
 

Paragraaf 6.1. Algemeen

 
 
 

Artikel 6.1. Begripsbepalingen hoofdstuk 6

 
 
 

Artikel 6.1a. Belastbaar minimumloon

 
 
 

Artikel 6.1b. Verplichting debiteur terugbetaling studieschuld

 
 
 

Artikel 6.2. Kwijtschelding aanvullende beurs bij onvoldoende inkomen

 
 
 

Artikel 6.2a. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met handicap of chronische ziekte

 
 
 

Artikel 6.3. Vaststelling rentepercentage

 
 
 

Artikel 6.4. Renteberekening

 
 
 

Artikel 6.5. Terugbetalingsperiode

 
 
 

Artikel 6.5a. Samenloop van terugbetaling

 
 
 

Artikel 6.6. Aanloopfase

 
 
 

Artikel 6.7. Aflosfase

 
 
 

Artikel 6.8. Achterstallige schuld

 
 
 

Artikel 6.9. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

 
 
 

Artikel 6.9a. Versneld aflossen

 
 
 

Artikel 6.10. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

 
 
 

Artikel 6.11. Draagkracht niet binnenlands belastingplichtige debiteur; op aanvraag

 
 
 

Artikel 6.12. Terugval in inkomen

 
 
 

Artikel 6.13. Draagkracht ouder zonder partner

 
 
 

Artikel 6.14. Partner van debiteur ook debiteur

 
 
 

Artikel 6.15. Wijziging termijnbetaling

 
 
 

Artikel 6.16. Garantiebepalingen

 
 
 

Artikel 6.17. Omzetting van niet meer verrekenbare schulden in lening

 
 
 

Paragraaf 6.2. Terugbetaling levenlanglerenkrediet

 
 
 

Artikel 6.18. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 6.19. Terugbetalingsregels

 
 
 

Artikel 6.19a. Schorsing terugbetaling levenlanglerenkrediet in eerste vier maanden van de terugbetalingsperiode

 
 
 

Artikel 6.19b. Schorsing terugbetaling bij samenloop levenlanglerenkrediet en reguliere studieschuld

 
 
 

Artikel 6.20. Nadere terugbetalingsregels

 
 
 

Hoofdstuk 7. Herziening

 
 
 

Artikel 7.1. Herziening door Onze Minister

 
 
 

Artikel 7.2. Herziening van rechtswege

 
 
 

Artikel 7.3. Bezwaarschriftprocedure

 
 
 

Artikel 7.4. Verrekening teveel toegekende en uitbetaalde studiefinanciering

 
 
 

Hoofdstuk 8. Uitbetaling, verrekening en invordering

 
 
 

Artikel 8.1. Uitbetaling en verrekening

 
 
 

Artikel 8.2 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 8.3. Invordering en dwangbevel

 
 
 

Hoofdstuk 9. Toezicht en sancties

 
 
 

Paragraaf 9.1. Toezicht

 
 
 

Artikel 9.1. Toezicht door onderwijsinspectie

 
 
 

Artikel 9.1a. Toezicht in verband met

 
 
 

Artikel 9.1b. Informatie-uitwisseling

 
 
 

Paragraaf 9.2. Verstrekken van inlichtingen

 
 
 

Artikel 9.2. Verstrekken van inlichtingen door personen

 
 
 

Artikel 9.3. Verschoningsrecht studentendecaan

 
 
 

Artikel 9.4 [Vervallen per 01-01-2010]

 
 
 

Artikel 9.5. Verstrekken van inlichtingen door instellingen

 
 
 

Artikel 9.6. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrechtelijke taak

 
 
 

Artikel 9.6a. Verwerking van gegevens voor de toepassing van

 
 
 

Artikel 9.6b. Gegevensuitwisseling met andere staten

 
 
 

Artikel 9.6c [Vervallen per 28-07-2018]

 
 
 

Paragraaf 9.3. Bestuursrechtelijke geldschulden en bestuurlijke boete

 
 
 

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 9.8. Niet verstrekken inlichtingen door instelling over langdurige afwezigheid mbo-studenten

 
 
 

Artikel 9.9. Niet voldoen aan verplichtingen door mbo-student

 
 
 

Artikel 9.9a. Geen aanspraak meer bij tweede maal niet voldoen aan verplichtingen door mbo-student

 
 
 

Paragraaf 9.4. Strafbepalingen

 
 
 

Artikel 9.10. Niet verstrekken van inlichtingen

 
 
 

Artikel 9.11. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet

 
 
 

Artikel 9.12. Overtreding

 
 
 

Hoofdstuk 10. [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.1 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.2 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.3 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.4 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.5 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.6 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.7 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 10.8 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Hoofdstuk 10a. Opbouw en terugbetaling studieschuld; «oude» debiteuren

 
 
 

Artikel 10a.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 10a.2. Overstappen

 
 
 

Artikel 10a.3. Toepassing artikelen

 
 
 

Artikel 10a.4. Aflosfase

 
 
 

Artikel 10a.5. Opschorten terugbetaling

 
 
 

Artikel 10a.6. Vaststelling en aflossing termijnbetalingen

 
 
 

Artikel 10a.7. Vaststelling draagkracht debiteur

 
 
 

Artikel 10a.8. Draagkracht debiteur uit inkomen op jaarbasis

 
 
 

Artikel 10a.9. Andere aanpassing van draagkracht debiteur

 
 
 

Artikel 10a.10. Draagkracht partner van debiteur

 
 
 

Artikel 10a.11. Aanvraag draagkracht partner niet meetellen

 
 
 

Artikel 10a.12. Beide partners debiteur hoofdstuk 10a

 
 
 

Artikel 10a.13. Partner debiteur

 
 
 

Hoofdstuk 11. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 11.1. Wijziging van bedragen

 
 
 

Artikel 11.2. Titel 4.2 Awb niet van toepassing

 
 
 

Artikel 11.3. Vervreemding, verpanding, belening en beslag

 
 
 

Artikel 11.4 [Vervallen per 01-01-2006]

 
 
 

Artikel 11.5. Hardheidsclausule

 
 
 

Artikel 11.6 [Vervallen per 19-04-2001]

 
 
 

Artikel 11.7 [Vervallen per 19-04-2001]

 
 
 

Hoofdstuk 12. Overgangsbepalingen

 
 
 

Paragraaf 12.0. Overgangsbepalingen intrekking

 
 
 

Artikel 12.0a. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 12.0b. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten ( )

 
 
 

Artikel 12.0c. Samenloop terugbetalingen ( )

 
 
 

Artikel 12.0d. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag ( )

 
 
 

Artikel 12.0e. Nieuwe vaststelling termijn ( )

 
 
 

Artikel 12.0f. Terugbetaling renteloze voorschotten ( )

 
 
 

Artikel 12.0g. Overgangsbepaling rijksstudietoelage ( )

 
 
 

Artikel 12.0h. Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is ( )

 
 
 

Paragraaf 12.1. Overgangs- en invoeringsbepalingen wijzigingswetten tot en met augustus 2015

 
 
 

Artikel 12.1. Afwijking van

 
 
 

Artikel 12.1a [Vervallen per 01-09-2022]

 
 
 

Artikel 12.1a0 [Vervallen per 01-09-2022]

 
 
 

Artikel 12.1aa [Vervallen per 01-04-2020]

 
 
 

Artikel 12.1b. Afwijking van

 
 
 

Artikel 12.1ba [Vervallen per 01-09-2022]

 
 
 

Artikel 12.1c [Vervallen per 24-07-2019]

 
 
 

Artikel 12.1ca. Afwijking van

 
 
 

Artikel 12.1d. Overgangssituatie alleenstaande-ouderkorting

 
 
 

Artikel 12.2 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 12.3 [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 12.4 [Vervallen per 13-02-2004]

 
 
 

Artikel 12.5 [Vervallen per 13-02-2004]

 
 
 

Artikel 12.6 [Vervallen per 13-02-2004]

 
 
 

Artikel 12.7 [Vervallen per 13-02-2004]

 
 
 

Artikel 12.8 [Vervallen per 22-10-2008]

 
 
 

Artikel 12.9. Afwijking van de en

 
 
 

Artikel 12.9a. Reeds toegekende reisvoorziening

 
 
 

Artikel 12.10. Afwijking van voormalig

 
 
 

Artikel 12.10a. Afwijking van

 
 
 

Artikel 12.10a1. langstudeerders geen rente verschuldigd

 
 
 

Artikel 12.10b [Vervallen per 01-09-2015]

 
 
 

Artikel 12.11 [Vervallen per 01-09-2022]

 
 
 

Artikel 12.12. Afwijking in verband met de

 
 
 

Artikel 12.13 [Vervallen per 01-09-2022]

 
 
 

Paragraaf 12.2. Overgangsbepalingen in verband met de Wet studievoorschot hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 12.14. Cohortgarantie studievoorschot voor ho-studenten aan een bacheloropleiding, masteropleiding, ongedeelde opleiding of opleiding duplex ordo

 
 
 

Artikel 12.15. Vouchers voor de eerste vier cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 12.16. Verhoogde aanvullende beurs in het eerste jaar na invoering van het studievoorschot

 
 
 

Artikel 12.17 [Vervallen per 01-01-2016]

 
 
 

Artikel 12.18. Reeds toegekende partnertoeslag

 
 
 

Artikel 12.19. Afwijking van in verband met overgangssituatie afschaffing bijverdiengrens voor hoger onderwijs

 
 
 

Artikel 12.20. Afwijking van tot 1 januari 2016

 
 
 

Artikel 12.21. Indexering

 
 
 

Paragraaf 12.3. Overgangsbepalingen in verband met de omvorming van Ad-programma tot associate degree-opleiding

 
 
 

Artikel 12.22. Aanvraag voor toekenning verlenging prestatiebeurs niet eerder dan in 2019

 
 
 

Artikel 12.23. Overgangsbepaling Ad-programma en omzetting prestatiebeurs in gift

 
 
 

Artikel 12.24. Omzetting prestatiebeurs in gift op aanvraag

 
 
 

Artikel 12.25. Kwijtschelding studieschuld voor ho-studenten met handicap of chronische ziekte

 
 
 

Paragraaf 12.4. Overgangsbepaling in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

 
 
 

Artikel 12.26. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met invoering verlaagd wettelijk collegegeld

 
 
 

Paragraaf 12.5. Overgangsbepaling in verband met de Wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het verminderen van het aantal OV-boetes

 
 
 

Artikel 12.27

 
 
 

Paragraaf 12.6. Overgangsbepaling in verband met een wijziging van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering

 
 
 

Artikel 12.28. Cohortgarantie meeneembare studiefinanciering

 
 
 

Paragraaf 12.7. Overgangsbepaling in verband met de Verzamelwet OCW 2020

 
 
 

Artikel 12.29. Cohortgarantie mbo-student opleiding niveau 3 of 4 voor 1 augustus 2005

 
 
 

Hoofdstuk 13. Maatregelen voor studenten in verband met uitbraak COVID-19

 
 
 

Artikel 13.1. Aanspraak op tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 13.2. Omvang tegemoetkoming

 
 
 

Artikel 13.2a. Aanspraak op extra reisvoorziening

 
 
 

Artikel 13.2b. Hoogte collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet in verband met halvering collegegeld

 
 
 

Artikel 13.3. Horizonbepaling

 
 
 

Hoofdstuk 14. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 14.1. Intrekking

 
 
 

Artikel 14.2. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 14.3. Citeertitel

 
 
 

Slotformulier en ondertekening