Wet op het primair onderwijs [Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet op het primair onderwijs

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van

een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, gewenst is de afzonderlijke onderwijsvormen kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs samen te voegen tot een onderwijsvorm die gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Basisonderwijs

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

inspectie of inspecteur:

de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht , voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

school:

een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

basisschool:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

speciale school voor basisonderwijs:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen;

school voor speciaal onderwijs:

een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra ;

school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra ;

school voor voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra ;

instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet op de expertisecentra ;

openbare school:

 1. een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school;

bijzondere school:

door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48 , in stand gehouden school;

openbare rechtspersoon:

een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47 ;

nevenvestiging:

deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde;

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  3. 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47 ; dan wel

  4. 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48 ;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55 ;

 3. een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 17d ;

burgerservicenummer:

burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

persoonsgebonden nummer:

het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 40b, vierde lid ;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

samenwerkingsverband:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede lid of een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, tenzij het tegendeel blijkt;

personeel:

 1. de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra , waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 17c, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33 , 33a , 34 , 38 , 52 , 53, eerste en tweede lid , 59, eerste tot en met vierde lid , 60 tot en met 62 , 68 , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

schoolbegeleiding:

activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen;

Vroegschoolse educatie:

uitvoering van een programma, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes doorstromen in het basisonderwijs, dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool als vervolg op de voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang ;

register onderwijsdeelnemers:

register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers ;

schoolondersteuningsprofiel:

een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven;

afdeling:

een afdeling als bedoeld in artikel 85a .

Artikel 1a. Inkomensbegrip

 
 
 

Artikel 2. Doelgroep

 
 
 

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 3a. Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 4. Kosten van leerlingenvervoer

 
 
 

Artikel 4a. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 4b. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 
 
 

Artikel 4c. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 5. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 5a [Vervallen per 01-09-2002]

 
 
 

Artikel 6. Uitgaven uit de openbare kas

 
 
 

Artikel 7. Reikwijdte wet

 
 
 

Titel II. Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

 
 
 

Afdeling 1. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

 
 
 

§ 1. Onderwijs

 
 
 

Artikel 8. Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

 
 
 

Artikel 9. Inhoud onderwijs

 
 
 

Artikel 9a. Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 9b. Centrale eindtoets taal en rekenen

 
 
 

Artikel 9c. Voorhang algemene maatregel van bestuur

 
 
 

Artikel 10. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 10a. Zeer zwak onderwijs

 
 
 

Artikel 10b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 11. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 11a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 11b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 12. Schoolplan

 
 
 

Artikel 13. Schoolgids

 
 
 

Artikel 13a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 13bis [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13c1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e3 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e4 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 13e5 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 14. Klachtenregeling

 
 
 

Artikel 15. Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor s.o. of v.s.o.; vaststellen zomervakantie

 
 
 

Artikel 16. Vaststelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 17. Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 17a. Scheiding toezicht en bestuur

 
 
 

Artikel 17b. Intern toezicht

 
 
 

Artikel 17c. Inhoud intern toezicht

 
 
 

Artikel 17d. Samenwerkingsschool

 
 
 

§ 2. Ondersteuningsstructuur

 
 
 

Artikel 18 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 18a. Samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 19 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 20 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 20a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 21 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 21a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 22 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 22a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 22b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 23 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 24 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 25 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 26 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 26a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 27 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 28 [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

§ 3. Personeel

 
 
 

Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

 
 
 

Artikel 29a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 29b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 29c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 30. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

 
 
 

Artikel 30a. Overdracht taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 31. Vaststelling managementstatuut

 
 
 

Artikel 31a. Het beroep van leraar

 
 
 

Artikel 32. Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

 
 
 

Artikel 32a. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 32b. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 32c. Overgangsrecht bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard

 
 
 

Artikel 32d. Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

 
 
 

Artikel 32e. Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

 
 
 

Artikel 33. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 33a. Benoeming, schorsing en ontslag

 
 
 

Artikel 34. Benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 34a. Afschriften bewijsstukken

 
 
 

Artikel 35 [Vervallen per 10-02-2006]

 
 
 

Artikel 36. Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

 
 
 

Artikel 37 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 38. Georganiseerd overleg

 
 
 

Artikel 38a. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

 
 
 

§ 3a. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38b [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38c. Herregistratiecriteria

 
 
 

Artikel 38d [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38e [Vervallen per 28-07-2018]

 
 
 

Artikel 38f [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38g [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38h [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38i [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38j [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38k [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38l. Herregistratie

 
 
 

Artikel 38m. Gevolgen van niet-herregistreren

 
 
 

Artikel 38n [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38o [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

§ 3b. [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38p [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38q [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38r [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38s [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38t [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 38u. Opname in registervoorportaal bij ontbreken benoemingsgrondslag

 
 
 

Artikel 38v [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

§ 4. Leerlingen

 
 
 

Artikel 39. Toelatingsleeftijd; duur onderwijs

 
 
 

Artikel 40. Toelating en verwijdering van leerlingen

 
 
 

Artikel 40a. Ontwikkelingsperspectief

 
 
 

Artikel 40b. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 40c. Schorsing

 
 
 

Artikel 41. Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

 
 
 

Artikel 41a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten

 
 
 

Artikel 42. Onderwijskundig rapport en schooladvies

 
 
 

Artikel 42a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 43. Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

 
 
 

§ 5. Ouders

 
 
 

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 45. Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang

 
 
 

Artikel 45a. Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

 
 
 

Afdeling 2. Overige regelen voor het openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 46. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 47. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 48. Instandhouding openbare school door een stichting

 
 
 

Artikel 49. Bestuursoverdracht openbare scholen

 
 
 

Artikel 50. Mogelijkheid godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 51. Leraren godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 51a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 52. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Gedeputeerde Staten

 
 
 

Artikel 52a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 52b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 54 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Afdeling 3. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kassen van het bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 55. Instandhouding bijzondere school door rechtspersoon

 
 
 

Artikel 56. Bestuursoverdracht

 
 
 

Artikel 57. Godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Artikel 58. Geen weigering toelating op grond van godsdienstige gezindheid of levensbeschouwing

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2020]

 
 
 

Artikel 60 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 61 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 62 [Vervallen per 01-07-2015]

 
 
 

Artikel 63. Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en bezwaarprocedure

 
 
 

Artikel 63a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 63b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 63c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 63d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 63e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 63f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Titel III. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kassen bekostigd onderwijs

 
 
 

Afdeling 1. Fusietoets

 
 
 

Artikel 64. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 64a. Toestemmingsplichtige fusies en verplichte fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 64b. Aanvraag en fusie-effectrapportage

 
 
 

Artikel 64c. Toets

 
 
 

Artikel 64d. Toetsingstermijn en verlenging

 
 
 

Afdeling 2. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 65. Schoolwijken

 
 
 

Artikel 66. Overlegorgaan b.o. – s.o.

 
 
 

Artikel 67. Overlegorgaan b.o. – aansluitend v.o.

 
 
 

Artikel 68. Centrale dienst

 
 
 

Titel IV. Bekostiging

 
 
 

Afdeling 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 69. Algemene bepalingen bekostiging scholen en samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 70. Bekostiging koorscholen

 
 
 

Artikel 70a [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 70b [Vervallen per 01-08-2014]

 
 
 

Artikel 71. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 72. Instandhouding openbare scholen door een stichting of een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 72a [Vervallen per 01-07-2017]

 
 
 

Afdeling 2. Aanvang van de bekostiging

 
 
 

§ 1. Basisscholen

 
 
 

Artikel 73. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 74. Verplichting voor bekostiging van een nieuwe openbare of bijzondere school

 
 
 

Artikel 74a. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 75. Aanvraagprocedure nieuwe school

 
 
 

Artikel 76. Stichtingsnorm

 
 
 

Artikel 77. Bijzondere bepalingen over stichting openbare scholen

 
 
 

Artikel 78 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 79 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 80 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 81 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 82 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 83 [Vervallen per 01-02-2021]

 
 
 

Artikel 84. Omzetting, verhuizing en verplaatsing

 
 
 

Artikel 84a. Verzelfstandiging van een vestiging

 
 
 

Artikel 85. Bekostiging nevenvestiging

 
 
 

Artikel 85a. Bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs

 
 
 

Artikel 85b. Overgangsbepaling bekostiging afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs

 
 
 

§ 2. Speciale scholen voor basisonderwijs

 
 
 

Artikel 86. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 87. Besluit minister tot bekostiging

 
 
 

Artikel 88. Omzetting; wijziging van richting; uitbreiding richting; totstandkoming samenwerkingsschool; verplaatsing

 
 
 

Artikel 89. Bekostiging nevenvestiging

 
 
 

§ 3. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

 
 
 

Artikel 90. Nadere voorschriften voor de uitvoering van afdeling 2

 
 
 

Artikel 90a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 90b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 90c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Afdeling 3. Voorziening in de huisvesting

 
 
 

Artikel 91. Voorziening in huisvesting door de gemeente

 
 
 

Artikel 92. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 93. Vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 94. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 95. Programma huisvestingsvoorzieningen

 
 
 

Artikel 95a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 95b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96. Overzicht

 
 
 

Artikel 96a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96b1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96c1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96c2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96d.1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96d.2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 96h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 97. Geen vaststelling van programma en overzicht

 
 
 

Artikel 98. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 99. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 100. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 101. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 102. Gemeentelijke regeling

 
 
 

Artikel 103. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 104. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 105. Totstandbrenging voorziening voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 105a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105a1 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105a2 [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105i [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105j [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 105k [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 106. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 107. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 107a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 107b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 107c [Vervallen per 21-02-2001]

 
 
 

Artikel 107d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 107e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 107f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 108. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 108a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 108b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 109. Voorziening niet ten laste van de gemeente

 
 
 

Artikel 110. Einde gebruik gebouw of terrein door een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 110a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110b [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110c [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110d [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110e [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110f [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110g [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110h [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110i [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110j [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110k [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110l [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 110m [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 111. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 111a [Vervallen per 01-08-1998]

 
 
 

Artikel 112. Informatieverstrekking aan het college van burgemeester en wethouders

 
 
 

Artikel 113. Exploitatie schoolgebouw

 
 
 

Artikel 114. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

 
 
 

Afdeling 4. Grondslag bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 115. Bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 116. Hoogte bekostiging scholen

 
 
 

Artikel 117. Bekostiging bij samenvoeging

 
 
 

Artikel 118. Teldatum aantal leerlingen

 
 
 

Artikel 119. Aanvullende bekostiging bij bijzondere ontwikkelingen

 
 
 

Artikel 120. Aanvullende bekostiging bij bijzondere omstandigheden

 
 
 

Artikel 121. Ondersteuningsbekostiging speciale scholen voor basisonderwijs

 
 
 

Afdeling 5. Bekostiging samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 122. Bekostiging lichte ondersteuning samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 123. Vermindering bekostiging basisscholen bij uitputting lichte ondersteuning samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 124. Bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverbanden

 
 
 

Artikel 125. Vermindering bekostiging scholen bij uitputting bekostiging zware ondersteuning samenwerkingsverbanden

 
 
 

Afdeling 6. Lichamelijke oefening en gemeentelijk beleid

 
 
 

§ 1. Lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 126. Grondslag bekostiging lichamelijke oefening

 
 
 

Artikel 127. Bekostiging door gemeente aan bevoegd gezag

 
 
 

§ 2. Gemeentelijk beleid

 
 
 

Artikel 128. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf geen openbare scholen in standhoudt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 129. Gemeentelijk beleid als een gemeente zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

Afdeling 7. Overschrijding en betaling

 
 
 

§ 1. Overschrijdingsregeling

 
 
 

Artikel 130. Overschrijdingsbedrag

 
 
 

Artikel 131. Voorschot overschrijding

 
 
 

Artikel 132. Vaststelling overschrijdingsbedrag

 
 
 

Artikel 133. Vaststelling overschrijdingsbedrag voor een niet door de gemeente in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 134. Mededeling en beroep

 
 
 

§ 2. Betaling

 
 
 

Artikel 135. Verlening en verrekening voorschotten op de bekostiging

 
 
 

Artikel 136. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Afdeling 8. Beëindiging bekostiging

 
 
 

§ 1. Basisscholen

 
 
 

Artikel 137. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 138. Berekening aantal leerlingen

 
 
 

Artikel 139. Einde bekostiging bijzondere school en opheffing openbare school

 
 
 

Artikel 140. Opheffingsnorm

 
 
 

Artikel 141. Splitsing van de gemeente

 
 
 

Artikel 142. Opheffingsnormen bij wijziging van de gemeentelijke indeling en bij grenscorrecties

 
 
 

Artikel 143. Gemiddelde schoolgrootte; samenwerkingsovereenkomst

 
 
 

Artikel 144. Discretionaire bevoegdheid minister

 
 
 

Artikel 145. Instandhouding in bijzondere gevallen

 
 
 

Artikel 146. Beëindiging bekostiging of opheffing nevenvestiging

 
 
 

Artikel 147. Beëindiging bekostiging of opheffing afdeling internationaal georiënteerd basisonderwijs

 
 
 

Artikel 148. Vrijwillige opheffing openbare school of nevenvestiging

 
 
 

Artikel 149. Bekendmaking over beëindiging bekostiging school en opheffing school

 
 
 

§ 2. Speciale scholen voor basisonderwijs

 
 
 

Artikel 150. Vermindering aantal openbare speciale scholen voor basisonderwijs en nevenvestigingen daarvan

 
 
 

§ 3. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 151. Overdracht gebouwen, terreinen en roerende zaken

 
 
 

Artikel 152. Terugstorting

 
 
 

Artikel 153. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 154. Taakverwaarlozing samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 155. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 156. Maatregelen

 
 
 

Artikel 157. Beëindiging bekostiging/opheffing

 
 
 

Afdeling 9. Onderwijsachterstandenbeleid

 
 
 

Artikel 158. Activiteiten voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal

 
 
 

Artikel 159. Voorschoolse educatie

 
 
 

Artikel 160. Afspraken voor- en vroegschoolse educatie

 
 
 

Artikel 161. Overleg onderwijsachterstandenbeleid

 
 
 

Artikel 162. Doorzettingsmacht gemeenten

 
 
 

Artikel 163. Gemeentelijke middelen

 
 
 

Afdeling 10. Verslaglegging en informatieverstrekking

 
 
 

Artikel 164. Melding grondslag

 
 
 

Artikel 165. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 166. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 167. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 168. Reikwijdte voorschriften

 
 
 

Artikel 169. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Afdeling 11. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 170. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 171. Geschiktheidsverklaring

 
 
 

Artikel 172. Geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 173. Uitvoering scholing en begeleiding

 
 
 

Artikel 174. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 175. Bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 176. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek

 
 
 

Artikel 177. Kwaliteitsbewaking; sancties

 
 
 

Artikel 178. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom

 
 
 

Artikel 179. Inlichtingenplicht

 
 
 

Afdeling 12. Experimenten en tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom ontheemden

 
 
 

§ 1. Experimenten

 
 
 

Artikel 180.

 
 
 

§ 2. Tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden

 
 
 

Artikel 180a. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 180b. Inrichting en melding van een tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 180c. Onderwijsprogramma

 
 
 

Artikel 180d. Onderwijspersoneel

 
 
 

Artikel 180e. Afstandsonderwijs

 
 
 

Artikel 180f. Regels over de inrichting

 
 
 

Artikel 180g. Vaststelling ministeriële regeling

 
 
 

Afdeling 13. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 177. Vermindering bekostiging i.v.m. schuld of nalatigheid

 
 
 

Artikel 182. Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 178e. Gebruik persoonsgebonden nummer door gemeente

 
 
 

Artikel 179. Schoolbegeleiding

 
 
 

Artikel 180. Bekostiging van ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

 
 
 

Artikel 181. Schadevergoeding bij termijnoverschrijding

 
 
 

Artikel 182. Gebruik ontvangen gelden overeenkomstig bestemming; boekhoudvoorschriften

 
 
 

Artikel 183. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon i.v.m. kosten vervanging

 
 
 

Artikel 183a. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 190. Verplichte aansluiting bij rechtspersoon in verband met kosten van uitkeringen

 
 
 

Artikel 191. Gebruik burgerservicenummer door de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 191a. Ministeriële bevoegdheden ten aanzien van het participatiefonds

 
 
 

Artikel 184b. Bekostiging godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

 
 
 

Hoofdstuk II. Andere vormen van basisonderwijs

 
 
 

Artikel 193. Scholen voor kinderen trekkende bevolking

 
 
 

Hoofdstuk III. Evaluatie

 
 
 

Artikel 187. Ministeriële bevoegdheden t.a.v. de rechtspersoon, bedoeld in

 
 
 

Artikel 195

 
 
 

Artikel 188a. Evaluatie

 
 
 

Artikel 188b. Evaluatie centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem

 
 
 

Artikel 188c. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 188d. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 188e. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

 
 
 

Artikel 201. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overgangsbepalingen

 
 
 

Artikel 189. Teruggave eerder verloren onderwijsbevoegdheid ingevolge artikel V van de wet van 28 maart 1987, Stb. 157

 
 
 

Artikel 203. Wijziging vergoeding voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs ingevolge de en , Stb. 245

 
 
 

Artikel 204. Bekostiging samenwerkingsschool in Earnewâld ingevolge , Stb. 716

 
 
 

Artikel 205. Besteding besparingen als gevolg van de vermindering van het aantal basisscholen ingevolge de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen en , Stb. 716

 
 
 

Artikel 206. Verhaal ontslaguitkeringskosten ingevolge , Stb. 252

 
 
 

Artikel 207. Afhandeling aanspraken ingevolge , Stb. 252

 
 
 

Artikel 208. Overgangsbepaling aanhangige bezwaren en beroepen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

 
 
 

Artikel 209. Overgangsbepaling liggende aanvragen en vastgestelde programma’s huisvestingsvoorzieningen in verband met de overheveling buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw (wet van 7 mei 2014, Stb. 175)

 
 
 

Artikel 210 [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 211. Overgangsrecht plan van scholen

 
 
 

Artikel 212. Overgangsrecht fusietoets

 
 
 

Artikel 213. Aanspraken op grond van artikel E 17 of E 18 Overgangswet WBO

 
 
 

Artikel 214. Overgangsregeling herverdeeleffect bekostiging basisscholen en speciale scholen voor het basisonderwijs

 
 
 

Artikel 214a. Overgangsrecht vervangingsfonds [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 214b. Overgangsrecht participatiefonds

 
 
 

Hoofdstuk V. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 215. Horizonbepaling tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 215a. Uitfasering tijdelijke onderwijsvoorziening

 
 
 

Artikel 217. Citeertitel

 
 
 

Inhoudsopgave [Vervallen per 30-12-2005]

 
 
 

Bijlage [Vervallen per 01-08-1998]