Wet educatie en beroepsonderwijs BES [Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Hoofdstuk 1. Algemeen

Titel 1. Definities, aard bepalingen

Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

beroepsbegeleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b ;

beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid ;

beroepsopleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder a ;

beroepsopleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid ;

beroepspraktijkvorming: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid ;

bevoegd gezag:

  1. van een openbare instelling: bestuurscollege, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  2. van een bijzondere instelling: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 1.3.4, eerste lid ;

  3. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 : rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

bijzondere instelling: een instelling in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;

Centraal register: het Centraal register beroepsopleidingen BES, bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid ;

deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

deeltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, vijfde lid ;

deskundige: een deskundige als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek BES;

doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.4a.2, tweede lid ;

educatie: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid ;

eindtermen: de eindtermen, bedoeld in artikel 7.3.2 ;

exameninstelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.6.1 ;

examinering: het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens van een beroepsopleiding in relatie tot de eindtermen, procedures en voorwaarden waaronder examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van examens;

expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid ;

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

instelling: een organisatorische eenheid die opleidingen educatie of opleidingen beroepsonderwijs verzorgt;

kwalificatie: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3 ;

kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

leerlingen: leerlingen als bedoeld in de WPO BES en WVO BES;

leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid ;

onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

openbare instelling: een instelling in stand gehouden door een openbaar lichaam;

opleiding educatie: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid ;

opleidingsdomein BES: een samenhangend geheel van kwalificaties die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de deelnemer, vavo-student of student, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 8.1.3, vierde lid ;

raad: Raad onderwijs arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 1.5.1, eerste lid ;

student: degene die beroepsonderwijs volgt;

studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

voltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, derde lid ;

volwassene: een in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder.

Artikel 1.1.2. Aard bepalingen beroepsonderwijs

1.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2 , 1.3.3 , 1.3.5 , 2.5.1 , 2.5.2 , 4.1.3 , 4.2.1 tot en met 4.2.5 , 6.1.1 , hoofdstuk 7 , 8.1.1 , 8.1.3 , 8.1.4, tweede lid , 8.1.5 eerste tot en met derde lid , 8.1.6 tot en met 8.2.1 , 8.4.18.4.2 , 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn regels voor openbare instellingen voor beroepsonderwijs.

2.

De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2 , 1.3.5 , 2.5.1 , 2.5.2 , 4.1.3 , 4.2.1 tot en met 4.2.5 , 6.1.1 , hoofdstuk 7 , 8.1.1 , 8.1.3 , 8.1.4, eerste lid , 8.1.5 tot en met 8.2.1 , 8.4.18.4.2 , 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn voorwaarden voor bekostiging van beroepsopleidingen aan bijzondere instellingen.

Titel 2. Doelstellingen onderwijs

 
 
 

Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

 
 
 

Titel 3. Instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Taken instellingen

 
 
 

Artikel 1.3.1. Taken instellingen

 
 
 

§ 2. Kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 1.3.2. Kwaliteitszorg

 
 
 

Artikel 1.3.2a. Kwaliteit onderwijspersoneel

 
 
 

§ 3. Overige voorschriften

 
 
 

Artikel 1.3.3. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 1.3.4. Instandhouding instelling

 
 
 

Artikel 1.3.5. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Titel 4. Erkenning beroepsopleidingen en opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 1.4.1. Erkenning beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 1.4.2. Erkenning opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 1.4.3. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Titel 5. Raad onderwijs arbeidsmarkt

 
 
 

Artikel 1.5.1. Raad onderwijs arbeidsmarkt

 
 
 

Artikel 1.5.2. Taken Raad onderwijs arbeidsmarkt

 
 
 

Titel 6. De exameninstellingen

 
 
 

Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

 
 
 

Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging beroepsonderwijs

 
 
 

Titel 1. Planning

 
 
 

Artikel 2.1.1. Vestiging bekostigingsaanspraak beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 2.1.2. Einde bekostiging beroepsopleiding

 
 
 

Titel 2. Grondslag van de genormeerde bekostiging

 
 
 

Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

 
 
 

Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 2.2.3a. Teldatum aantal studenten voor berekening bekostiging

 
 
 

Artikel 2.2.4. Aftrekposten rijksbijdrage [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.2.5. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage

 
 
 

Artikel 2.2.5a. Rijksbijdrage en private activiteiten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.2.6. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

 
 
 

Titel 3. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

 
 
 

Artikel 2.3.1. Jaarrekening

 
 
 

Artikel 2.3.2. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 2.3.3. Informatie beroepsonderwijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.3.4. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag

 
 
 

Artikel 2.3.5. Verwerking gegevens door Minister [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.3.6. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister en inspectie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.3.7. Gebruik persoonsgebonden nummer door openbaar lichaam [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 2.3.8. Onderzoek vanwege Minister

 
 
 

Artikel 2.3.9 [Vervallen per 01-01-2014]

 
 
 

Artikel 2.3.10. Accountantsprotocol

 
 
 

Artikel 2.3.11. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

 
 
 

Titel 4. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

 
 
 

Artikel 2.4.1. Bijdrage voor derden

 
 
 

Titel 5. Beheer van de middelen

 
 
 

Artikel 2.5.1. Opheffing instellingen

 
 
 

Artikel 2.5.2. Beheer van de middelen

 
 
 

Hoofdstuk 3. Zorgstructuur

 
 
 

Artikel 3.1. Handelingsplan

 
 
 

Artikel 3.2. Samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 3.3. Eilandelijk zorgplan

 
 
 

Artikel 3.4. Expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 3.5. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 3.6. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 3.7. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Hoofdstuk 4. Personeel

 
 
 

Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 4.1.1. Directeur, docenten en onderwijsondersteunend personeel

 
 
 

Artikel 4.1.2. Benoeming, schorsing en ontslag

 
 
 

Artikel 4.1.3. Formatie

 
 
 

Artikel 4.1.4. Rechtspositie personeel van een bijzondere instelling

 
 
 

Artikel 4.1.5. Afwijking nationaliteitsvereiste

 
 
 

Artikel 4.1.6 [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.1.7. Akte van benoeming

 
 
 

Artikel 4.1.8. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

 
 
 

Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

 
 
 

Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

 
 
 

Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

 
 
 

Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 4.2.4. Bekwaamheidsdossier [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 4.2.5. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel 3. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

 
 
 

Artikel 4.3.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

 
 
 

Hoofdstuk 5. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 5.1. Medezeggenschap

 
 
 

Hoofdstuk 6. Het Centraal register beroepsonderwijs BES en de beëindiging van rechten

 
 
 

Titel 1. Het Centraal register

 
 
 

Artikel 6.1.1. Centraal register

 
 
 

Titel 2. Beëindiging van rechten; erkenningen beroepsopleidingen en erkenningen opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 6.2.1. Beëindiging van rechten erkenning beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 6.2.2. Beëindiging van rechten erkenning opleiding educatie

 
 
 

Artikel 6.2.2a. Ontneming recht op examinering educatie; waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.2.3. Waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.2.4. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

 
 
 

Artikel 6.2.5. Maatregelen

 
 
 

Titel 3. Ontneming van rechten exameninstellingen

 
 
 

Artikel 6.3.1. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

 
 
 

Hoofdstuk 7. Het onderwijs

 
 
 

Titel 1. Het onderwijs

 
 
 

Artikel 7.1.1. Taal

 
 
 

Artikel 7.1.2. Opleidingen

 
 
 

Artikel 7.1.3. Kwalificatie

 
 
 

Artikel 7.1.4. Rapportage vorderingen van studenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel 2. Het beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.2.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.2.1a. Informatie beroepsopleidingen aan aanstaande deelnemers [Nog niet in werking]

 
 
 

§ 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

 
 
 

Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen

 
 
 

Artikel 7.2.3. Certificaten

 
 
 

Artikel 7.2.4. Kwalificatiestructuur

 
 
 

Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.2.5. Beroepsvereisten

 
 
 

Artikel 7.2.6. Inrichting opleidingen

 
 
 

Artikel 7.2.7. De beroepspraktijkvorming

 
 
 

Artikel 7.2.8. Totstandkoming praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats

 
 
 

Artikel 7.2.9. Kwaliteitszorgsysteem; beoordeling van praktijkplaatsen

 
 
 

Titel 3. De educatie

 
 
 

Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 7.3.2. Eindtermen opleidingen educatie

 
 
 

Artikel 7.3.3. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

 
 
 

Titel 4. Examens

 
 
 

§ 1. Examens beroepsopleidingen en opleidingen educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

 
 
 

Artikel 7.4.1. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.4.2. Algemene bepalingen inzake examens

 
 
 

Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 7.4.4. Centrale examinering onderdelen beroepsopleidingen

 
 
 

Artikel 7.4.5. Kwaliteitsstandaarden

 
 
 

Artikel 7.4.6. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen

 
 
 

Artikel 7.4.7. Examencommissie

 
 
 

Artikel 7.4.8. Diploma’s

 
 
 

Artikel 7.4.8a. Mbo-verklaring

 
 
 

Artikel 7.4.9. Onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 7.4.10. Deelnemersstatuut [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 7.4.10a. Klachten

 
 
 

Artikel 7.4.11. Studiegids

 
 
 

§ 2. Examens opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en Nederlands als vreemde taal

 
 
 

Artikel 7.4.12. Reikwijdte

 
 
 

Artikel 7.4.13. Examenregeling opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

 
 
 

Titel 5. Commissie van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.5.1. Commissie van beroep voor de examens

 
 
 

Artikel 7.5.2. Inlichtingen

 
 
 

Titel 6. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

 
 
 

Artikel 7.6.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

 
 
 

Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, vooropleidingseisen en melding voortijdig schoolverlaten

 
 
 

Titel 0.

 
 
 

Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.0.2. Te verstrekken gegevens bij aanmelding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.0.3. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

 
 
 

Artikel 8.1.1. Inschrijving

 
 
 

Artikel 8.1.1a. Toelating entreeopleiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.1b. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.1c. Toelating opleiding educatie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.2. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

 
 
 

Artikel 8.1.2a. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

 
 
 

Artikel 8.1.3. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

 
 
 

Artikel 8.1.4. Nadere voorschriften toelating

 
 
 

Artikel 8.1.5. Onderwijsovereenkomst

 
 
 

Artikel 8.1.5a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.6. Onderwijsbijdragen

 
 
 

Artikel 8.1.6a. Mbo-studentenfonds

 
 
 

Artikel 8.1.6b. Voorwaarden voor ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.6c. Onbillijkheid van overwegende aard

 
 
 

Artikel 8.1.6d. Hoogte van de financiële ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.6e. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

 
 
 

Artikel 8.1.6f. Instellingsregels

 
 
 

Artikel 8.1.6g. Informatieplicht en administratieve vastlegging

 
 
 

Artikel 8.1.6h. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

 
 
 

Artikel 8.1.6i. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

 
 
 

Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.7c. Schorsing [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.7d. Verwijdering [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.1.8. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

 
 
 

Titel 2. Vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

 
 
 

Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

 
 
 

Titel 3. [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 8.3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 8.3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 8.3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, assistentopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

 
 
 

Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Titel 4a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.1. Begripsbepaling

 
 
 

Artikel 8.4a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.5. Inrichting doorlopende leerroute

 
 
 

Artikel 8.4a.6. Overeenkomst instelling en leerling

 
 
 

Artikel 8.4a.7. Inschrijving bij de instelling

 
 
 

Artikel 8.4a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

 
 
 

Artikel 8.4a.9. Onderwijs- en examenregeling

 
 
 

Artikel 8.4a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

 
 
 

Artikel 8.4a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

 
 
 

Artikel 8.4a.13. Teambevoegdheid

 
 
 

Artikel 8.4a.14. Overstapoptie

 
 
 

Artikel 8.4a.15. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 8.4a.16. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Titel 5 (gereserveerd)

 
 
 

Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

 
 
 

Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk 9. Beroep bij de administratieve rechter

 
 
 

Artikel 9.1. Beroep

 
 
 

Artikel 9.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

 
 
 

Hoofdstuk 10. Sancties

 
 
 

Artikel 10.1. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 10.2. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 10.3. Geldboete niet-gerechtigde aanduiding beroepsopleidingen

 
 
 

Hoofdstuk 10a. Experimenten

 
 
 

Artikel 10a.1. Ruimte voor innovatie

 
 
 

Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

 
 
 

Artikel 11.1. Erkenning en bekostiging

 
 
 

Artikel 11.1a. Overgangsregeling bekostiging

 
 
 

Artikel 11.1b. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

 
 
 

Artikel 11.2. Benoembaarheid bevoegde docenten

 
 
 

Artikel 11.3. Benoembaarheid onbevoegde docenten

 
 
 

Artikel 11.4. Benoembaarheid docenten in opleiding

 
 
 

Artikel 11.5. Toepasselijkheid [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.6 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 11.6a [Vervallen per 01-08-2022]

 
 
 

Artikel 11.6b. Overgangsbepaling eindtermgerichte opleidingen

 
 
 

Artikel 11.6c. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.6d. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 11.6e. Overgangsbepaling leden examencommissie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.6f. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 11.6g. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

 
 
 

Artikel 11.6g*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 11.7. Citeertitel