Wet voortgezet onderwijs BES [Regeling ingetrokken per 2020-09-30]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet voortgezet onderwijs BES


[Regeling ingetrokken per 30-09-2020]

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze wet verstaat onder:

assistentopleiding: assistentopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

basisberoepsopleiding: basisberoepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

basisregister onderwijs: basisregister onderwijs als bedoeld in artikel 24b van de Wet op het onderwijstoezicht ;

belangstellingsmeting: de belangstellingsmeting, bedoeld in artikel 124a ;

beroepsopleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

beroepspraktijkvorming: beroepspraktijkvorming als bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

bevoegd gezag: voor wat betreft:

 1. een openbare school:

  1. 1°.

   het bestuurscollege van het betreffende openbaar lichaam, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  2. 2°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 97 ; dan wel

  3. 3°.

   de stichting, bedoeld in artikel 98 of artikel 109 ;

 2. een bijzondere school: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 105, eerste lid ;

bijzondere school: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 98 , in stand gehouden school;

College voor toetsen en examens: College voor toetsen en examens als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor toetsen en examens ;

contractactiviteiten: activiteiten als bedoeld in artikel 43, tweede lid ;

deelnemers: deelnemers als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 69, eerste lid ;

ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;

inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht , voor zover het voortgezet onderwijs betreft;

instelling voor beroepsonderwijs: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES , waaraan beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van die wet wordt verzorgd;

kerndoelen: de op grond van artikel 34 vastgestelde na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, bedoeld in artikel 35 , gericht op het verwerven door leerlingen van kennis, inzicht en vaardigheden;

kwalificatie: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

mbo-student: student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

middenkaderopleiding: middenkaderopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

openbare rechtspersoon: een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 97 ;

openbare school:

 1. een school in stand gehouden door een openbaar lichaam, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid;

 2. een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 97 in stand gehouden school;

 3. een door een stichting als bedoeld in artikel 98 of artikel 109 in stand gehouden school;

opleidingsdomein: opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

ouders: ouders, voogden of verzorgers;

personeel:

 1. de benoemde rector, directeur, conrector, adjunct-directeur of leraar, en overig personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 56, derde lid , voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een schriftelijke aanstelling;

 2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 90 tot en met 93 en 167 , voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de leerling, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 65, vierde lid ;

Raad onderwijs arbeidsmarkt: de Raad onderwijs arbeidsmarkt, bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

Rijksvertegenwoordiger: Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

scholengemeenschap: een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs;

school: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

vakopleiding: vakopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

vavo-student: vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

voortgezet onderwijs: het voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 2 .

Artikel 2. Voortgezet onderwijs

1.

Het voortgezet onderwijs, bedoeld in deze wet, omvat het onderwijs dat wordt gegeven na het basisonderwijs. Het omvat niet educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en het hoger onderwijs.

2.

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen.

Artikel 3. Bevoegdheid schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 4. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

 
 
 

Artikel 4a. Zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 5. Kosten van leerlingenvervoer

 
 
 

Titel II. Het onderwijs

 
 
 

Artikel 6. Vormen van voortgezet onderwijs

 
 
 

Afdeling I. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 7. Openbaar en uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Hoofdstuk I. Regelen voor het openbaar schoolonderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

§ 1. Scholen

 
 
 

Artikel 8. Taal

 
 
 

Artikel 9. Onderwijs

 
 
 

Artikel 10. Bestrijding (taal)achterstand

 
 
 

Artikel 11. Onderwijs in lichamelijke opvoeding

 
 
 

Artikel 12. Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen

 
 
 

Artikel 12a. Onderwijstijd

 
 
 

Artikel 12b. Onderwijsdagen

 
 
 

Artikel 13. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

 
 
 

Artikel 14. Hoger algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 15. Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 16. Theoretische leerweg en profielen mavo

 
 
 

Artikel 17. Voorbereidend beroepsonderwijs

 
 
 

Artikel 18. Beroepsgerichte leerwegen en profielen vbo

 
 
 

Artikel 19. Leer-werktraject in basisberoepsgerichte leerweg

 
 
 

Artikel 20. Inrichting buitenschools praktijkgedeelte

 
 
 

Artikel 21. Leer-werkovereenkomst

 
 
 

Artikel 22. Beoordeling kwaliteit leerbedrijven

 
 
 

Artikel 23. Subsidie Raad onderwijs arbeidsmarkt voor taken leer-werktrajecten

 
 
 

Artikel 24. Kwaliteitseisen leerbedrijven

 
 
 

Artikel 25. Samenwerkingsovereenkomst met BVE-instelling

 
 
 

Artikel 26. Assistentopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 27. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo

 
 
 

Artikel 27a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27b. Samenwerking tussen VO-scholen en MBO-instellingen in het kader van doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27c. Melden inrichting doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27d. Inrichting doorlopende leerroutes vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27e. Inschrijving doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27f. Verantwoordelijkheid van de school

 
 
 

Artikel 27g. Cursusduur van een doorlopende leerroute vmbo-mbo [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 27h. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL) [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 27i. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL) [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 27j. Examinering en diplomering VO binnen een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 27k. Overstapoptie

 
 
 

Artikel 27l. Geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

 
 
 

Artikel 28 [Vervallen per 01-08-2016]

 
 
 

Artikel 29. Gemengde leerweg en profielen scholengemeenschap mavo-vbo

 
 
 

Artikel 30. Leerwegondersteunend onderwijs

 
 
 

Artikel 31. Praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 32. Toelating praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 33. Algemene voorschriften eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 34. Kerndoelen

 
 
 

Artikel 35. Onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

 
 
 

Artikel 36. Ontheffingen delen onderwijsprogramma; bijzondere voorschriften

 
 
 

Artikel 37. Voorschriften derde leerjaar vwo en havo

 
 
 

Artikel 38. Periode van voorbereidend hoger onderwijs vwo en havo; profielen

 
 
 

Artikel 39. Vakken en andere programmaonderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: vwo

 
 
 

Artikel 40. Vakken en andere programmaonderdelen periode van voorbereidend hoger onderwijs: havo

 
 
 

Artikel 41. Nadere inrichting profielen vwo en havo

 
 
 

Artikel 42. Onderwijs in een pluriforme samenleving; burgerschap; sociale integratie

 
 
 

Artikel 43. Dagscholen; contractactiviteiten

 
 
 

Artikel 44. Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk verkeer

 
 
 

Artikel 45. Overige voorschriften inrichting onderwijs

 
 
 

Artikel 46. Meetellen tijd op andere school; vaststellen vakanties

 
 
 

Artikel 47. Kwaliteit onderwijs

 
 
 

Artikel 47a. Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

 
 
 

Artikel 48. Rapportage vorderingen van leerlingen

 
 
 

Artikel 49. Informeren ouders bij zeer zwakke school [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 50. Schoolplan

 
 
 

Artikel 51. Schoolgids

 
 
 

Artikel 51a. Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

 
 
 

Artikel 52. Klachtenregeling

 
 
 

Artikel 53 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 54. Scheiding toezicht en bestuur

 
 
 

Artikel 55. Intern toezicht

 
 
 

Artikel 56. Inhoud intern toezicht

 
 
 

Artikel 57. Samenstelling medezeggenschapsraad

 
 
 

Artikel 58. Medezeggenschap

 
 
 

Artikel 59 [Vervallen per 01-01-2021]

 
 
 

Artikel 60. Leerlingenstatuut [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 61. Bijzondere inrichting school

 
 
 

Artikel 62. Samenwerking tussen VO-scholen onderling en met BVE-instellingen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 63. Handelingsplan

 
 
 

Artikel 64. Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 64a. Doorstroom naar havo en vwo

 
 
 

Artikel 65. Te verstrekken gegevens bij toelating

 
 
 

Artikel 66. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

 
 
 

Artikel 66a. Deelname leerlingen aan extra activiteiten [Nog niet in werking]

 
 
 

§ 2. Zorgstructuur

 
 
 

Artikel 67. Samenwerkingsverband

 
 
 

Artikel 68. Eilandelijk zorgplan

 
 
 

Artikel 69. Expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 70. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 71. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

§ 3. Eindexamens

 
 
 

Artikel 72. Eindexamens en diploma

 
 
 

Artikel 73. Getuigschrift en schooldiploma praktijkonderwijs

 
 
 

Artikel 74. Extraneï-examens

 
 
 

Artikel 75 [Vervallen per 04-07-2013]

 
 
 

Artikel 76. Verklaring

 
 
 

§ 4. Personeel

 
 
 

Artikel 77. Personeelscategorieën; formatiebeleid; taken en functies personeel

 
 
 

Artikel 78. Overdracht taken en bevoegdheden

 
 
 

Artikel 79. Vaststelling managementstatuut

 
 
 

Artikel 80. Vereisten benoeming of tewerkstelling leraren

 
 
 

Artikel 81. Bekwaamheid op grond van buitenlands getuigschrift

 
 
 

Artikel 82. Verzorgen onderwijs met geschiktheidsverklaring op grond van

 
 
 

Artikel 83. Benoembaarheid leidinggevend personeel

 
 
 

Artikel 84. Benoembaarheid onderwijsondersteunende functionarissen

 
 
 

Artikel 85. Afwijking benoemingvereisten leraren

 
 
 

Artikel 86. Bekwaamheidseisen

 
 
 

Artikel 87. Inclusieve bevoegdheid

 
 
 

Artikel 88. Bekwaamheidsdossier

 
 
 

Artikel 89. Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 90. Rechtspositieregeling personeel

 
 
 

Artikel 91. Afwijking nationaliteitsvereiste

 
 
 

Artikel 92. Benoeming, schorsing en ontslag

 
 
 

Artikel 93. Benoeming in algemene dienst

 
 
 

Artikel 94. Schoolpracticumplaatsen

 
 
 

Artikel 95. Personeel ten behoeve van contractactiviteiten [Nog niet in werking]

 
 
 

Hoofdstuk II. Overige regelen voor het openbaar schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 96. Karakter openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 97. Instandhouding openbare school door een openbare rechtspersoon

 
 
 

Artikel 98. Instandhouding openbare school door een stichting

 
 
 

Artikel 99. Bestuursoverdracht openbare school

 
 
 

Artikel 100. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

 
 
 

Artikel 101. Eerbiediging van geloofs- of levensovertuiging

 
 
 

Artikel 102. Godsdienstonderwijs op openbare scholen

 
 
 

Artikel 103. Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen

 
 
 

Hoofdstuk III. Overige voorwaarden voor bekostiging uit de openbare kas van het bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 104. Uitzondering weigering leerling op grond van levensbeschouwing

 
 
 

Artikel 105. Bestuur bijzondere school

 
 
 

Artikel 106. Bestuursoverdracht bijzondere school

 
 
 

Artikel 107. Akte van benoeming

 
 
 

Artikel 108. Bestuurlijke voorschriften bijzonder onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen met betrekking tot het uit de openbare kas bekostigd onderwijs

 
 
 

Artikel 109. Bestuurlijke fusie openbare en bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 109a. Samenwerkingsschool

 
 
 

Afdeling II. Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

 
 
 

Artikel 110. Kennisgeving oprichting bijzondere school

 
 
 

Artikel 111. Bekwaamheids- en zedelijkheidseisen personeel

 
 
 

Artikel 112. Aanwijzingsbevoegdheid

 
 
 

Artikel 113. Verzoek tot aanwijzing

 
 
 

Artikel 114. Voorschriften aanwijzing

 
 
 

Artikel 114a. Samenwerking met vavo

 
 
 

Artikel 114b. Samenwerking met onbekostigd mbo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Artikel 115. Intrekken aanwijzing

 
 
 

Afdeling III. Staatsexamens

 
 
 

Artikel 116. Staatsexamens

 
 
 

Afdeling IV. Andere vormen van voortgezet onderwijs

 
 
 

Artikel 117. Inrichtingen voor voortgezet onderwijs

 
 
 

Titel III. Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging

 
 
 

Afdeling I. Aanvang van de bekostiging

 
 
 

Paragraaf 1. Algemeen

 
 
 

Artikel 118. Begripsbepalingen

 
 
 

Artikel 119. Bekostiging en voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 120. Nieuwe school, scholengemeenschap of nevenvestiging

 
 
 

Artikel 121. Toevoegen profiel vbo of school

 
 
 

Artikel 122. Voldoende openbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 123. Aanvraagprocedure nieuwe school, scholengemeenschap of profiel vbo

 
 
 

Artikel 124. Verplichtingen voor aanvraag bekostiging

 
 
 

Artikel 124a. Belangstellingsmeting

 
 
 

Artikel 125. Aanvang bekostiging en vervallen aanspraak bekostiging

 
 
 

Artikel 126. Omzetting

 
 
 

Artikel 127. Samenvoeging en afsplitsing scholen of scholengemeenschappen

 
 
 

Paragraaf 2. Vestigingen

 
 
 

Artikel 127a. Vestigingen

 
 
 

Artikel 127b. Hoofdvestiging

 
 
 

Artikel 127c. Nevenvestiging

 
 
 

Artikel 127d. Verplaatsing vestiging en gevolgen voor bekostigingsaanspraak

 
 
 

Paragraaf 3. Overige bepalingen voorzieningenplanning

 
 
 

Artikel 127e. Aanvullende middelen

 
 
 

Artikel 127f. Beroep

 
 
 

Artikel 127g. Uitvoeringsregels

 
 
 

Afdeling II. Voorziening in de huisvesting en inventaris

 
 
 

Artikel 128. Reikwijdte van afdeling II

 
 
 

Artikel 129. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 130. Voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 131. Vaststelling door het bestuurscollege van bekostigingsplafond voor nieuwe voorzieningen in de huisvesting

 
 
 

Artikel 132. Indiening aanvraag

 
 
 

Artikel 133. Beschikkingen op aanvragen

 
 
 

Artikel 134. Beschikkingen op aanvragen met een spoedeisend karakter

 
 
 

Artikel 135. Weigeringsgronden

 
 
 

Artikel 136. Tijdstip aanvang bekostiging; vervallen aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 137. Toetsing i.v.m. wettelijke voorschriften en nieuwe feiten en omstandigheden

 
 
 

Artikel 138. Bouwheerschap

 
 
 

Artikel 139. Instemming met eigen bouwplannen voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 140. Totstandbrenging voorziening voor een niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 141. Onderhoudsplicht; verbod tot vervreemding en bezwaring

 
 
 

Artikel 142. Vorderingsrecht

 
 
 

Artikel 143. Verhuur en medegebruik gebouw of terrein

 
 
 

Artikel 144. Voorziening niet ten laste van het openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 145. Einde gebruik gebouw of terrein door niet door het openbaar lichaam in stand gehouden school

 
 
 

Artikel 146. Jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten van niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 147. Informatieverstrekking aan het bestuurscollege

 
 
 

Afdeling III. Grondslagen en wijze der bekostiging

 
 
 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

 
 
 

Artikel 148. Algemeen

 
 
 

Artikel 149. Grondslag bekostiging zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte

 
 
 

Artikel 150. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

 
 
 

Artikel 151. Kostensoorten

 
 
 

Hoofdstuk II. Grondslagen van de genormeerde bekostiging

 
 
 

§ 1. Grondslag bekostiging personeelskosten

 
 
 

Artikel 152. Grondslagen berekening omvang formatie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 153. Grondslag bekostiging kosten voor personeel wegens voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens de

 
 
 

Artikel 154. Omvang bekostiging [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 155. Aanvullende bekostiging personeelskosten

 
 
 

§ 2. Grondslag bekostiging exploitatiekosten

 
 
 

Artikel 156. Bekostiging exploitatiekosten

 
 
 

Artikel 157. Aanvullende bekostiging exploitatiekosten

 
 
 

Hoofdstuk III. Wijze van de bekostiging

 
 
 

§ 1. Onroerende zaak-belastingen

 
 
 

Artikel 158. Bekostiging voor belastingen ter zake van onroerende zaken

 
 
 

§ 2. Bekostiging personeels- en exploitatiekosten

 
 
 

Artikel 159. Bekostiging bedragen voor personeels- en exploitatiekosten

 
 
 

§ 3. Eilandelijk beleid met betrekking tot personele en materiële voorzieningen

 
 
 

Artikel 160. Eilandelijk beleid als een openbaar lichaam zelf geen openbare scholen in stand houdt of als openbare scholen ontbreken

 
 
 

Artikel 161. Eilandelijk beleid bij verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in een openbaar lichaam

 
 
 

Artikel 162. Eilandelijk beleid als een openbaar lichaam zelf openbare scholen in stand houdt

 
 
 

§ 4. Overschrijdingsregeling ten behoeve van bijzondere scholen

 
 
 

Artikel 163. Vaststelling uitgaven en inkomsten personeels- en exploitatiekosten; vaststelling percentage t.b.v. niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 164. Vaststelling overschrijdingsbedrag t.b.v. niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen

 
 
 

Artikel 165. Uitkering overschrijdingsbedrag aan niet door het openbaar lichaam in stand gehouden scholen; beroep op Rijksvertegenwoordiger

 
 
 

§ 5. Vaststelling en betaling van de bekostiging

 
 
 

Artikel 166. Bekostiging [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 167. Aftrekposten bekostiging [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 168. Betaling bekostiging door voorschotten

 
 
 

Artikel 169. Verrekening van vorderingen

 
 
 

Artikel 170. Overdracht bekostiging bij overstap leerling tijdens schooljaar

 
 
 

Artikel 170a. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

 
 
 

Hoofdstuk IV. Overige bepalingen

 
 
 

Artikel 171. Boekhouding bijzonder onderwijs

 
 
 

Artikel 172. Besteding bekostiging

 
 
 

Artikel 172a. Beheer van de middelen

 
 
 

Artikel 173. Besteding overeenkomstig bestemming

 
 
 

Artikel 174. Geen vergoeding na schade door schuld of nalatigheid; subrogatie wegens schade aan gebouwen van scholen

 
 
 

Artikel 175. Jaarverslag

 
 
 

Artikel 176. Informatie over bekostiging

 
 
 

Artikel 177. Beleidsinhoudelijke informatie

 
 
 

Artikel 178. Reikwijdte voorschriften [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 178a. Onderzoek vanwege de minister en correctie bekostiging

 
 
 

Artikel 179. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 180. Verwerking gegevens door Onze Minister [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 181. Gebruik gegevens basisregister onderwijs door Minister en inspectie [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 182. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door openbaar lichaam [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 183. Aanwijzing

 
 
 

Artikel 184. Inhouding bekostiging

 
 
 

Artikel 185. Maatregelen

 
 
 

Artikel 186. Beroep

 
 
 

Artikel 187. Uitvoeringsvoorschriften afdeling III

 
 
 

Afdeling IV. Beëindiging der bekostiging

 
 
 

Artikel 188. Opheffingsnormen

 
 
 

Artikel 189. Grondslag der berekening

 
 
 

Artikel 190. Terugstorting exploitatie-overschot

 
 
 

Artikel 191. Beroep

 
 
 

Artikel 192. Uitvoeringsvoorschriften afdeling IV [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel IV. [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 193 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 194 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 195 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Titel V. Zij-instroom in het beroep

 
 
 

Artikel 196. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 197. Geschiktheidsverklaring [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 198. Geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 199. Uitvoering scholing en begeleiding [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 200. Uitvoeren geschiktheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 201. Bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 202. Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 203. Kwaliteitsbewaking; sancties [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 204. Uitvoeringsvoorschriften zij-instroom [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 205. Inlichtingenplicht [Nog niet in werking]

 
 
 

Titel Va. Experimenten

 
 
 

Artikel 205a.

 
 
 

Titel VI. Overgangsbepalingen

 
 
 

Afdeling I.

 
 
 

Artikel 206. Inwerkingtreding, eerste toepassing en overgangsrecht inrichting en examens

 
 
 

Artikel 207. Aanspraak op bekostiging

 
 
 

Artikel 208. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

 
 
 

Artikel 209. Overgangsgrondslag bekostiging

 
 
 

Artikel 210. Benoembaarheid bevoegde leraren

 
 
 

Artikel 211. Benoembaarheid onbevoegde leraren

 
 
 

Artikel 212. Benoembaarheid leraren in opleiding

 
 
 

Artikel 213. Benoembaarheid leidinggevend personeel

 
 
 

Artikel 214 [Vervallen per 01-08-2015]

 
 
 

Artikel 214a. Continueren oude bepalingen voor zover de nieuwe nog niet in werking treden

 
 
 

Afdeling II.

 
 
 

Artikel 214b. Overgangsrecht inzake brede benoembaarheid leraren omgangskunde

 
 
 

Afdeling III.

 
 
 

Artikel 214c. Overgangsrecht invoering profielen vmbo

 
 
 

Artikel 214d. Invoering profielen vmbo per 1 augustus 2017 voor het derde leerjaar

 
 
 

Artikel 214e. Omzetting onderwijsaanbod naar profielen

 
 
 

Afdeling IV. Overgangsrecht wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (Stb. 2018, 156)

 
 
 

Artikel 214f. Overgangsrecht modernisering bepalingen voorzieningenplanning

 
 
 

Titel VII. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 215. Toepassing van deze wet

 
 
 

Artikel 216 [Vervallen per 02-04-2019]

 
 
 

Artikel 217 [Vervallen per 02-04-2019]

 
 
 

Artikel 218. Toepasselijkheid

 
 
 

Artikel 218a. Inwerkingtreding

 
 
 

Artikel 218b. Evaluatie zorgplicht veiligheid op school

 
 
 

Artikel 218c. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

 
 
 

Artikel 218d. Evaluatie in verband met nieuwe stichtingssystematiek

 
 
 

Artikel 218e. Evaluatie doorstroom naar havo en vwo

 
 
 

Artikel 218d*. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging [Nog niet in werking]

 
 
 

Artikel 219. Citeertitel