Wet educatie en beroepsonderwijs BES [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Wet educatie en beroepsonderwijs BES

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

  Hoofdstuk 1. Algemeen

  Titel 1. Definities, aard bepalingen

  Artikel 1.1.1. Begripsbepalingen

   In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

   beroepsbegeleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder b ;

   beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid ;

   beroepsopleidende leerweg: de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, onder a ;

   beroepsopleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid ;

   beroepspraktijkvorming: het onderricht in de praktijk van het beroep, bedoeld in artikel 7.2.7, eerste lid ;

   bevoegd gezag:

   1. van een openbare instelling: bestuurscollege, voor zover de eilandsraad niet anders bepaalt, en, indien de eilandsraad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen, dan wel het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

   2. van een bijzondere instelling: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de instelling in stand houdt als bedoeld in artikel 1.3.4, eerste lid ;

   3. van een exameninstelling als bedoeld in artikel 1.6.1 : rechtspersoon die de exameninstelling in stand houdt;

   bijzondere instelling: een instelling in stand gehouden door een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon;

   deelnemer: degene die een opleiding educatie volgt, met uitzondering van een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

   deeltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, vijfde lid ;

   deskundige: een deskundige als bedoeld in artikel 121, zesde lid, van Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek BES;

   doorlopende leerroute vmbo-mbo: route als bedoeld in artikel 8.4a.2, tweede lid ;

   educatie: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, eerste lid ;

   eindtermen: de eindtermen, bedoeld in artikel 7.3.2 ;

   exameninstelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.6.1 ;

   examinering: het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens van een beroepsopleiding in relatie tot de eindtermen, procedures en voorwaarden waaronder examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag van examens;

   expertisecentrum onderwijszorg: de rechtspersoon, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid ;

   ho-student: degene die hoger onderwijs volgt, als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

   inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

   instelling: een organisatorische eenheid die opleidingen educatie of opleidingen beroepsonderwijs verzorgt;

   kwalificatie: de kwalificatie, bedoeld in artikel 7.1.3 ;

   kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;

   leerlingen: leerlingen als bedoeld in de WPO BES en WVO BES;

   leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid ;

   onderwijs: educatie en beroepsonderwijs;

   Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   openbare instelling: een instelling in stand gehouden door een openbaar lichaam;

   opleiding educatie: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3.1, eerste lid ;

   opleidingsdomein BES: een samenhangend geheel van kwalificaties die zijn gericht op en van belang zijn voor eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken;

   persoonsgebonden nummer BES: het administratienummer van de deelnemer, vavo-student of student, dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 8.1.3, vierde lid ;

   raad: Raad onderwijs arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 1.5.1, eerste lid ;

   Registratie instellingen en opleidingen: Registratie instellingen en opleidingen, bedoeld in artikel 6.1.1, eerste lid ;

   student: degene die beroepsonderwijs volgt;

   studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar;

   vavo-student: degene die een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs volgt;

   voltijdse beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.2.6, derde lid ;

   volwassene: een in Nederland woonachtige van 18 jaren of ouder.

   Artikel 1.1.2. Aard bepalingen beroepsonderwijs

    1.

    De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2 , 1.3.3 , 1.3.5 , 2.5.1 , 2.5.2 , 4.1.3 , 4.2.1 tot en met 4.2.5 , 6.1.1 , hoofdstuk 7 , 8.1.1 , 8.1.3 , 8.1.4, tweede lid , 8.1.5a tot en met 8.2.1 , 8.4.18.4.2 , 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn regels voor openbare instellingen voor beroepsonderwijs.

    2.

    De bepalingen vastgesteld bij of krachtens de artikelen 1.3.2 , 1.3.5 , 2.5.1 , 2.5.2 , 4.1.3 , 4.2.1 tot en met 4.2.5 , 6.1.1 , hoofdstuk 7 , 8.1.1 , 8.1.3 , 8.1.4, eerste en derde lid , 8.1.5a tot en met 8.2.1 , 8.4.18.4.2 , 8.4.3 en 8.4a.1 tot en met 8.4a.16 zijn voorwaarden voor bekostiging van beroepsopleidingen aan bijzondere instellingen.

    Titel 2. Doelstellingen onderwijs

     
     
     

    Artikel 1.2.1. Doelstellingen onderwijs

     
     
     

    Titel 3. Instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

     
     
     

    § 1. Taken instellingen

     
     
     

    Artikel 1.3.1. Taken instellingen

     
     
     

    § 2. Kwaliteitszorg

     
     
     

    Artikel 1.3.2. Kwaliteitszorg

     
     
     

    Artikel 1.3.2a. Kwaliteit onderwijspersoneel

     
     
     

    § 3. Overige voorschriften

     
     
     

    Artikel 1.3.3. Karakter openbaar onderwijs

     
     
     

    Artikel 1.3.4. Instandhouding instelling

     
     
     

    Artikel 1.3.5. Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

     
     
     

    Titel 4. Erkenning beroepsopleidingen en opleidingen educatie

     
     
     

    Artikel 1.4.1. Erkenning beroepsopleidingen

     
     
     

    Artikel 1.4.2. Erkenning opleidingen educatie

     
     
     

    Artikel 1.4.3. Samenwerking met onbekostigd vo t.b.v. doorlopende leerroute vmbo-mbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

     
     
     

    Titel 5. Raad onderwijs arbeidsmarkt

     
     
     

    Artikel 1.5.1. Raad onderwijs arbeidsmarkt

     
     
     

    Artikel 1.5.2. Taken Raad onderwijs arbeidsmarkt

     
     
     

    Titel 6. De exameninstellingen

     
     
     

    Artikel 1.6.1. Exameninstellingen

     
     
     

    Hoofdstuk 2. Planning en bekostiging beroepsonderwijs

     
     
     

    Titel 1. Planning

     
     
     

    Artikel 2.1.1. Vestiging bekostigingsaanspraak beroepsopleidingen

     
     
     

    Artikel 2.1.2. Einde bekostiging beroepsopleiding

     
     
     

    Titel 2. Grondslag van de genormeerde bekostiging

     
     
     

    Artikel 2.2.1. Rijksbijdrage beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 2.2.2. Berekeningswijze

     
     
     

    Artikel 2.2.3. Aanvullende middelen

     
     
     

    Artikel 2.2.3a. Teldatum aantal studenten voor berekening bekostiging

     
     
     

    Artikel 2.2.4. Aftrekposten rijksbijdrage [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.2.5. Bekendmaking, verstrekking en betaling rijksbijdrage

     
     
     

    Artikel 2.2.5a. Rijksbijdrage en private activiteiten [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.2.6. Voorziening in huisvesting door het openbaar lichaam

     
     
     

    Titel 3. Begroting, verslaglegging en gegevensverstrekking

     
     
     

    Artikel 2.3.1. Jaarrekening

     
     
     

    Artikel 2.3.2. Jaarverslag

     
     
     

    Artikel 2.3.3. Informatie beroepsonderwijs [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.3.4. Gebruik persoonsgebonden nummer BES door bevoegd gezag

     
     
     

    Artikel 2.3.5. Verwerking gegevens door Minister [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.3.6. Gebruik gegevens uit basisregister onderwijs door Minister en inspectie [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.3.7. Gebruik persoonsgebonden nummer door openbaar lichaam [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 2.3.8. Onderzoek vanwege Minister

     
     
     

    Artikel 2.3.9 [Vervallen per 01-01-2014]

     
     
     

    Artikel 2.3.10. Accountantsprotocol

     
     
     

    Artikel 2.3.11. Correctie rijksbijdrage; verrekening vorderingen

     
     
     

    Titel 4. Stimuleringsmiddelen voor educatie en beroepsonderwijs en voor afstemming onderwijs-arbeidsmarkt

     
     
     

    Artikel 2.4.1. Bijdrage voor derden

     
     
     

    Titel 5. Beheer van de middelen

     
     
     

    Artikel 2.5.1. Opheffing instellingen

     
     
     

    Artikel 2.5.2. Beheer van de middelen

     
     
     

    Hoofdstuk 3. Zorgstructuur

     
     
     

    Artikel 3.1. Handelingsplan

     
     
     

    Artikel 3.2. Samenwerkingsverband

     
     
     

    Artikel 3.3. Eilandelijk zorgplan

     
     
     

    Artikel 3.4. Expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 3.5. Subsidie expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 3.6. Toezicht expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Artikel 3.7. Taakverwaarlozing door expertisecentrum onderwijszorg

     
     
     

    Hoofdstuk 4. Personeel

     
     
     

    Titel 1. Personeel van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

     
     
     

    Artikel 4.1.1. Directeur, docenten en onderwijsondersteunend personeel

     
     
     

    Artikel 4.1.2. Benoeming, schorsing en ontslag

     
     
     

    Artikel 4.1.3. Formatie

     
     
     

    Artikel 4.1.4. Rechtspositie personeel van een bijzondere instelling

     
     
     

    Artikel 4.1.5. Afwijking nationaliteitsvereiste

     
     
     

    Artikel 4.1.6 [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 4.1.7. Akte van benoeming

     
     
     

    Artikel 4.1.8. Disciplinaire maatregel, schorsing en ontslag door Rijksvertegenwoordiger

     
     
     

    Titel 2. Vereisten benoeming of tewerkstelling

     
     
     

    Artikel 4.2.1. Vereisten benoeming of tewerkstelling docenten

     
     
     

    Artikel 4.2.2. Belasten met onderwijsondersteunende werkzaamheden

     
     
     

    Artikel 4.2.3. Bekwaamheidseisen

     
     
     

    Artikel 4.2.4. Bekwaamheidsdossier [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 4.2.5. Geschiktheidsverklaring zij-instroom in het beroep van docent [Nog niet in werking]

     
     
     

    Titel 3. Benoembaarheidsvereiste voor overig personeel van instellingen

     
     
     

    Artikel 4.3.1. Vereiste benoembaarheid overig personeel

     
     
     

    Hoofdstuk 5. Medezeggenschap

     
     
     

    Artikel 5.1. Medezeggenschap

     
     
     

    Hoofdstuk 6. De Registratie instellingen en opleidingen en de beëindiging van rechten

     
     
     

    Titel 1. De Registratie instellingen en opleidingen

     
     
     

    Artikel 6.1.1. De Registratie instellingen en opleidingen

     
     
     

    Titel 2. Beëindiging van rechten; erkenningen beroepsopleidingen en erkenningen opleidingen educatie

     
     
     

    Artikel 6.2.1. Beëindiging van rechten erkenning beroepsopleidingen

     
     
     

    Artikel 6.2.2. Beëindiging van rechten erkenning opleiding educatie; waarschuwing

     
     
     

    Artikel 6.2.2a. Ontneming recht op examinering educatie; waarschuwing

     
     
     

    Artikel 6.2.3. Waarschuwing

     
     
     

    Artikel 6.2.4. Ontneming recht op examinering instellingen; waarschuwing

     
     
     

    Artikel 6.2.5. Maatregelen

     
     
     

    Artikel 6.2.6. Schorsing examinering of diplomering bij wezenlijk vermoeden dat de waarde van diploma’s en certificaten in het geding is bij niet-bekostigde opleidingen

     
     
     

    Titel 3. Ontneming van rechten exameninstellingen

     
     
     

    Artikel 6.3.1. Ontneming recht op examinering exameninstellingen; waarschuwing

     
     
     

    Hoofdstuk 7. Het onderwijs

     
     
     

    Titel 1. Het onderwijs

     
     
     

    Artikel 7.1.1. Taal

     
     
     

    Artikel 7.1.2. Opleidingen

     
     
     

    Artikel 7.1.3. Kwalificatie

     
     
     

    Artikel 7.1.4. Rapportage vorderingen van studenten

     
     
     

    Titel 2. Het beroepsonderwijs

     
     
     

    § 1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 7.2.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 7.2.1a. Informatie beroepsopleidingen aan aanstaande deelnemers [Nog niet in werking]

     
     
     

    § 2. Beroepsopleidingen en kwalificatiestructuur

     
     
     

    Artikel 7.2.2. Onderscheid beroepsopleidingen; niveau; leerwegen

     
     
     

    Artikel 7.2.3. Certificaten

     
     
     

    Artikel 7.2.4. Kwalificatiestructuur

     
     
     

    Artikel 7.2.4a. Studieduur opleidingen [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 7.2.5. Beroepsvereisten

     
     
     

    Artikel 7.2.6. Inrichting opleidingen

     
     
     

    Artikel 7.2.7. De beroepspraktijkvorming

     
     
     

    Artikel 7.2.8. Totstandkoming praktijkovereenkomst; vervangende praktijkplaats

     
     
     

    Artikel 7.2.9. Kwaliteitszorgsysteem; beoordeling van praktijkplaatsen

     
     
     

    Titel 3. De educatie

     
     
     

    Artikel 7.3.1. Onderscheid opleidingen educatie

     
     
     

    Artikel 7.3.2. Eindtermen opleidingen educatie

     
     
     

    Artikel 7.3.3. Inrichting voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

     
     
     

    Titel 4. Examens

     
     
     

    § 1. Examens beroepsopleidingen en opleidingen educatie met uitzondering van opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

     
     
     

    Artikel 7.4.1. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 7.4.2. Algemene bepalingen inzake examens

     
     
     

    Artikel 7.4.3. Examens beroepsopleidingen

     
     
     

    Artikel 7.4.4. Centrale examinering onderdelen beroepsopleidingen

     
     
     

    Artikel 7.4.5. Kwaliteitsstandaarden

     
     
     

    Artikel 7.4.6. Examinering door andere instellingen of exameninstellingen

     
     
     

    Artikel 7.4.7. Examencommissie

     
     
     

    Artikel 7.4.8. Diploma’s

     
     
     

    Artikel 7.4.8a. Mbo-verklaring

     
     
     

    Artikel 7.4.9. Onderwijs- en examenregeling

     
     
     

    Artikel 7.4.10. Deelnemersstatuut [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 7.4.11. Studiegids

     
     
     

    § 2. Examens opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en Nederlands als vreemde taal

     
     
     

    Artikel 7.4.12. Reikwijdte

     
     
     

    Artikel 7.4.13. Examenregeling opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als vreemde taal

     
     
     

    Titel 5. Rechtsbescherming van studenten, vavo-studenten, extraneï en deelnemers

     
     
     

    Paragraaf 1. Toegankelijke faciliteit; klachten

     
     
     

    Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit

     
     
     

    Artikel 7.5.2. Klachten

     
     
     

    Paragraaf 2. Commissie van beroep voor de examens; geschillenadviescommissie

     
     
     

    Artikel 7.5.3. Commissie van beroep voor de examens

     
     
     

    Artikel 7.5.4. Inlichtingen

     
     
     

    Artikel 7.5.5. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie

     
     
     

    Artikel 7.5.6. Beslissing op bezwaren

     
     
     

    Titel 6. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

     
     
     

    Artikel 7.6.1. Practicumplaatsen voor ho-studenten in opleiding

     
     
     

    Hoofdstuk 8. Aanmelding, inschrijving, mbo-studentenfonds, vooropleidingseisen en melding voortijdig schoolverlaten

     
     
     

    Titel 0.

     
     
     

    Artikel 8.0.1. Aanmelding uiterlijk op 1 april [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.0.2. Te verstrekken gegevens bij aanmelding [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.0.3. Intakeactiviteiten en studiekeuzeadvies [Nog niet in werking]

     
     
     

    Titel 1. Inschrijving, toelating, mbo-studentenfonds en bindend studieadvies

     
     
     

    Artikel 8.1.1. Inschrijving

     
     
     

    Artikel 8.1.1a. Toelating entreeopleiding [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.1.1b. Toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en specialistenopleiding [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.1.1c. Toelating opleiding educatie [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.1.2. Samenwerking met VO-scholen ter bevordering van doelmatig en doeltreffend onderwijs

     
     
     

    Artikel 8.1.2a. Samenwerking met onbekostigde VO-scholen

     
     
     

    Artikel 8.1.3. Te verstrekken gegevens bij inschrijving

     
     
     

    Artikel 8.1.4. Nadere voorschriften toelating

     
     
     

    Artikel 8.1.5 [Vervallen per 01-08-2023]

     
     
     

    Artikel 8.1.5a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning

     
     
     

    Artikel 8.1.6. Onderwijsbijdragen

     
     
     

    Artikel 8.1.6a. Mbo-studentenfonds

     
     
     

    Artikel 8.1.6b. Voorwaarden voor ondersteuning

     
     
     

    Artikel 8.1.6c. Onbillijkheid van overwegende aard

     
     
     

    Artikel 8.1.6d. Hoogte van de financiële ondersteuning

     
     
     

    Artikel 8.1.6e. Voorziening voor aanvullende ondersteuning

     
     
     

    Artikel 8.1.6f. Instellingsregels

     
     
     

    Artikel 8.1.6g. Informatieplicht en administratieve vastlegging

     
     
     

    Artikel 8.1.6h. Vergoeding in verband met ongebruikte onderwijsbenodigdheden

     
     
     

    Artikel 8.1.6i. Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister

     
     
     

    Artikel 8.1.7. Controle op langdurige afwezigheid

     
     
     

    Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.1.7c. Schorsing

     
     
     

    Artikel 8.1.7d. Verwijdering

     
     
     

    Artikel 8.1.8. Melding in verband met voortijdig schoolverlaten niet-leerplichtigen

     
     
     

    Titel 2. Vooropleidingseisen

     
     
     

    Artikel 8.2.1. Vooropleidingseisen

     
     
     

    Artikel 8.2.2. Nadere vooropleidingseisen

     
     
     

    Artikel 8.2.2a. Aanvullende eisen

     
     
     

    Titel 3. [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 8.3.1 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 8.3.2 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 8.3.3 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Titel 4. Samenwerking in verband met leer-werktrajecten vmbo, assistentopleiding in het vmbo en geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

     
     
     

    Artikel 8.4.1. Samenwerkingsovereenkomst leer-werktrajecten vmbo

     
     
     

    Artikel 8.4.2. Samenwerkingsovereenkomst assistentopleiding in het vmbo

     
     
     

    Artikel 8.4.3. Samenwerkingsovereenkomst geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding

     
     
     

    Titel 4a. Doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.1. Begripsbepaling

     
     
     

    Artikel 8.4a.2. Doorlopende leerroutes vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.3. Samenwerkingsovereenkomst instelling en school doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.4. Melden doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.5. Inrichting doorlopende leerroute

     
     
     

    Artikel 8.4a.6 [Vervallen per 01-08-2023]

     
     
     

    Artikel 8.4a.7. Inschrijving bij de instelling

     
     
     

    Artikel 8.4a.8. Verantwoordelijkheid van de instelling

     
     
     

    Artikel 8.4a.9. Onderwijs- en examenregeling

     
     
     

    Artikel 8.4a.10. Studieduur doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.11. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BOL)

     
     
     

    Artikel 8.4a.12. Onderwijstijd doorlopende leerroute vmbo-mbo (BBL)

     
     
     

    Artikel 8.4a.13. Teambevoegdheid

     
     
     

    Artikel 8.4a.14. Overstapoptie

     
     
     

    Artikel 8.4a.15. Overdracht bekostiging in het kader van een doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Artikel 8.4a.16. Artikelen die buiten toepassing blijven voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo

     
     
     

    Titel 5 (gereserveerd)

     
     
     

    Titel 6. Samenwerking tussen uit ’s Rijks kas bekostigde instellingen

     
     
     

    Artikel 8.6.1. Samenwerkingscollege [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.6.2. Grens aan samenwerking en meldplicht [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 8.6.3. Regeling onderwijsprogramma en examens [Nog niet in werking]

     
     
     

    Hoofdstuk 9. Beroep bij de administratieve rechter

     
     
     

    Artikel 9.1. Beroep

     
     
     

    Artikel 9.2. Intreden gevolgen van toekennen van rechten na sprongberoep

     
     
     

    Hoofdstuk 10. Sancties

     
     
     

    Artikel 10.1. Aanwijzing

     
     
     

    Artikel 10.1a. Spoedaanwijzing

     
     
     

    Artikel 10.2. Inhouding bekostiging

     
     
     

    Artikel 10.3. Bestuurlijke boete niet-gerechtigd aanduiden beroepsopleiding

     
     
     

    Hoofdstuk 10a. Experimenten

     
     
     

    Artikel 10a.1. Ruimte voor innovatie

     
     
     

    Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen

     
     
     

    Artikel 11.1. Erkenning en bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.1a. Overgangsregeling bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.1b. Voorziening in de huisvesting voor het jaar 2011 tot en met een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

     
     
     

    Artikel 11.2. Benoembaarheid bevoegde docenten

     
     
     

    Artikel 11.3. Benoembaarheid onbevoegde docenten

     
     
     

    Artikel 11.4. Benoembaarheid docenten in opleiding

     
     
     

    Artikel 11.5. Toepasselijkheid [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 11.6 [Vervallen per 01-08-2015]

     
     
     

    Artikel 11.6a [Vervallen per 01-08-2022]

     
     
     

    Artikel 11.6b. Overgangsbepaling eindtermgerichte opleidingen

     
     
     

    Artikel 11.6c. Beëindiging inschrijvingen beroepsopleidingen oude stijl [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 11.6d. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 11.6e. Overgangsbepaling leden examencommissie [Nog niet in werking]

     
     
     

    Artikel 11.6f. Evaluatie in verband met het pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer

     
     
     

    Artikel 11.6g. Evaluatie vereenvoudiging grondslagen bekostiging

     
     
     

    Artikel 11.6g*. Evaluatie in verband met wet inzake verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

     
     
     

    Artikel 11.7. Citeertitel