Leerplichtwet BES [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

Inhoudsopgave

Opschrift

Leerplichtwet BES

  [Tekst geldig vanaf 01-08-2023]

  § 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1. Begripsbepalingen

   Deze wet verstaat onder:

   1. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

   2. school:

    1. 1°.

     een openbare of een uit openbare kas bekostigde bijzondere basisschool of school of een ingevolge artikel 2.68 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 aangewezen instelling voor voortgezet onderwijs;

    2. 2°.

     een ingevolge artikel 2.66 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 aangewezen bijzondere school voor voortgezet onderwijs, in een openbaar lichaam;

    3. 3°.

     een andere school die wat de inrichting van het onderwijs betreft, overeenkomt met de criteria, bedoeld in artikel 3 , en wat de bevoegdheden van leraren betreft, overeenkomt met een of meer van de onder 1° bedoelde scholen;

    4. 4°.

     een andere krachtens artikel 2, eerste lid, onder a , voor de toepassing van deze wet als school aangewezen onderwijsinstelling;

   3. instelling:

    1. 1°.

     een instelling voor educatie en beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES ;

    2. 2°.

     een andere krachtens artikel 2, eerste lid, onder b , voor de toepassing van deze wet als instelling aangewezen cursus of instelling, waar onderwijs of vorming wordt gegeven;

   4. hoofd:

    1. 1°.

     hij die met de leiding van de school is belast;

    2. 2°.

     hij die met de leiding van de instelling is belast;

   5. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 28 ;

   6. startkwalificatie:

    1. 1°.

     een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 onderscheidenlijk artikel 2.5 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

    2. 2°.

     een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen diploma van onderwijs aan een instelling voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.68 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 ;

    3. 3°.

     een ander krachtens artikel 2, eerste lid, onderdeel c , voor de toepassing van deze wet aangewezen diploma;

   7. openbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

   8. inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht ;

   9. persoonsgebonden nummer BES: het ID-nummer dat van de jongere is opgenomen in de basisadministratie persoonsgegevens van het openbaar lichaam dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer.

   Artikel 2. Aanwijzing scholen, instellingen en diploma’s

    1.

    Bij ministeriële regeling dan wel bij beschikking van Onze Minister kunnen:

    1. onderwijsinstellingen dan wel groepen daarvan worden aangewezen als school bedoeld in artikel 1, onderdeel b subonderdeel 4 ,

    2. cursussen of instellingen waar onderwijs of vorming wordt gegeven dan wel groepen daarvan worden aangewezen als instelling bedoeld in artikel 1, onderdeel c, subonderdeel 2 , en

    3. diploma’s, van een opleiding aan een school als bedoeld in onderdelen a en b, worden aangewezen als startkwalificatie, bedoeld in artikel 1, onderdeel f, subonderdeel 2 .

    Aan de aanwijzing kunnen voorwaarden worden verbonden.

    2.

    Onze Minister kan de aanwijzing intrekken indien het hoofd of het personeel van de school of instelling niet binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking verleent die Onze Minister redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. Indien het hoofd of het personeel van de school of instelling uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen zij het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

    Artikel 3. Scholen als bedoeld in

     
     
     

    Artikel 4. Meerderjarige jongeren

     
     
     

    Artikel 5. Maatregelen

     
     
     

    § 2. Leerplicht

     
     
     

    Artikel 6. Verantwoordelijke personen

     
     
     

    Artikel 7. Begin en einde van de verplichting tot inschrijving

     
     
     

    Artikel 8. Vervangende leerplicht

     
     
     

    Artikel 9. Vervangende leerplicht laatste schooljaar

     
     
     

    Artikel 10. Begin en einde van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

     
     
     

    § 3. Kwalificatieplicht

     
     
     

    Artikel 11. Inschrijving

     
     
     

    Artikel 12. Begin en einde verplichting tot inschrijving

     
     
     

    Artikel 13. De invulling van de verplichting tot geregeld schoolbezoek

     
     
     

    § 4. Vrijstellingen

     
     
     

    Artikel 14. Gronden voor vrijstelling van inschrijving

     
     
     

    Artikel 15. Kennisgeving

     
     
     

    Artikel 16. Lichamelijke of psychische ongeschiktheid

     
     
     

    Artikel 17. Bedenkingen tegen richting van school

     
     
     

    Artikel 18. Bezoeken van school buiten een van de openbare lichamen

     
     
     

    Artikel 19. Uitschrijving

     
     
     

    Artikel 20. Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek

     
     
     

    Artikel 21. Leeftijd leerling

     
     
     

    Artikel 22. Ziekte

     
     
     

    Artikel 23. Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

     
     
     

    Artikel 24. Vakantie

     
     
     

    Artikel 25. Kennisgeving bij beroep op vrijstelling

     
     
     

    Artikel 26. Andere gewichtige omstandigheden

     
     
     

    Artikel 27. Vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs

     
     
     

    Artikel 27a. Vrijstelling en vertrek van een openbaar lichaam

     
     
     

    § 5. Toezicht op de naleving van de wet

     
     
     

    Artikel 28. Leerplichtambtenaren

     
     
     

    Artikel 28a. Inspectie van het onderwijs

     
     
     

    Artikel 29. Toezicht op de naleving

     
     
     

    Artikel 29a. Controle op naleving leerplicht door ambtenaren belast met de grensbewaking

     
     
     

    Artikel 30. Gemeenschappelijke regeling betreffende toezicht

     
     
     

    Artikel 31. Kennisgeving in- en uitschrijvingen

     
     
     

    Artikel 32. Controle absoluut schoolverzuim door het bestuurscollege

     
     
     

    Artikel 33. Kennisgeving relatief verzuim

     
     
     

    Artikel 34. Onderzoek door leerplichtambtenaar

     
     
     

    Artikel 35. Overtreding arbeidsverbod

     
     
     

    Artikel 36. Bevoegdheden politie

     
     
     

    Artikel 37. Jaarverslag openbaar lichaam en verstrekking statistische gegevens

     
     
     

    § 6. Sanctiebepalingen

     
     
     

    Artikel 38. Strafbedreiging verantwoordelijke personen

     
     
     

    Artikel 39. Bestuurlijke boete hoofd

     
     
     

    Artikel 40. Overtreding

     
     
     

    § 7. Slot- en overgangsbepalingen

     
     
     

    Artikel 41. Nadere voorschriften

     
     
     

    Artikel 42. Oude ontheffingen, vrijstellingen en verzoeken

     
     
     

    Artikel 43. Overgangsbepaling scholen waaraan aan leerplicht wordt voldaan

     
     
     

    Artikel 43a. Inwerkingtreding

     
     
     

    Artikel 44. Citeertitel