Onderwijstijd in relatie tot digitaal afstandsonderwijs

27 mei 2020

De wet geeft aan dat leerlingen recht hebben op een bepaald aantal uren, en in het vo ook dagen, onderwijs. Deze uren moeten worden ingevuld met activiteiten die worden verzorgd in het onderwijsprogramma. Leraren en schoolleiders zijn professionals en zij zijn dan ook primair verantwoordelijk voor een kwalitatief goede invulling van de onderwijstijd, zeker als het onderwijs is dat op afstand wordt aangeboden. Hoe is de relatie van digitaal afstandsonderwijs tot onderwijstijd?

Onderwijsjuristen vinden daar het volgende van: "In het primair onderwijs geldt de eis van de (in beginsel) vijfdaagse schoolweek; er bestaat dus in de praktijk nauwelijks ruimte om leerlingen buiten de school digitaal afstandsonderwijs te bieden, tenzij sprake is van medische redenen. Met ingang van 1 augustus 2018 is het voor po-scholen mogelijk een aanvraag in te dienen voor afwijking van de onderwijstijd in verband met lichamelijke of psychische redenen. De wet op het voortgezet onderwijs bevat géén bepalingen op grond waarvan geldt dat docenten hun lessen alleen op school zouden mogen geven, zo werd in 2018 door de Voorzieningenrechter in Den Haag bepaald. Recent sprak ook het Gerechtshof Den Haag zich uit over de wettelijke taak van de onderwijsinstellingen om onderwijs te geven en hoe zich dit verhoudt tot het geven van afstandsonderwijs. Het Gerechtshof concludeerde dat de wet, noch het beleid zich verzet tegen het concept afstandsonderwijs waarbij docenten zich niet op school bevinden. De eens door de Inspectie gehanteerde ‘gewoonteregel’ dat lessen op school moeten worden gegeven, lijkt hiermee definitief van de baan.

Uit de kamerbrief ‘Maatregelen Coronavirus Covid-19 en de gevolgen voor onderwijs, cultuur en wetenschap’ van 13 maart 2020 volgt dat de inspectie bij verlies aan onderwijstijd uitgaat van overmacht. In de kamerbrief ‘Stand van zaken onderwijs op afstand tijdens Corona-crisis’ van 3 april 2020 wordt verder verduidelijkt wat van scholen wordt verwacht: ‘We verwachten niet dat scholen in deze situatie de onderwijstijd registreren. Wel verwachten niet dat scholen in deze situatie de onderwijstijd registreren. Wel verwachten we dat zij er alles aan doen om de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te laten zijn en het afstandsonderwijs zo effectief en toegankelijk mogelijk te maken. Scholen hoeven geen onderwijstijd te compenseren in vakanties of onderwijsvrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie houdt niet in het toezicht rekening mee.’ "


Auteur: Hans Verboon
Redactielid Bestuur en Management
Schoolmanagement Totaal
Meer lezen over Bestuur en Management? Kijk op onze site: https://schoolmanagementtotaal.sdu.nl/