Digitaal afstandsonderwijs in het schoolplan

27 mei 2020

Toen de scholen vanwege Covid-19 dicht gingen, kregen leerlingen en studenten digitaal afstandsonderwijs. Dit gebeurde onder meer via beeldbellen.
De scholen hebben goed werk geleverd om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor een aanpassing van het beleid inzake het afstandsonderwijs was geen tijd, Prioriteit was het door laten gaan van het onderwijs. Inmiddels zijn de basisscholen deels weer opgestart, vanaf 8 juni weer geheel. Het voortgezet onderwijs mag deels weer beginnen. Maar digitaal afstandsonderwijs zal nodig blijven en aangeboden blijven worden. Het is niet meer weg te denken. En is wellicht ook een mogelijke aanpak van de vervangingsproblematiek en het lerarentekort.

Digitaal afstandsonderwijs leidt tot vragen over de wettelijke kaders waarbinnen het moet en kan plaatsvinden. We zijn te rade gegaan bij het Sectorteam Onderwijs van TeekensKarstens Advocaten. De juristen zeggen het volgende:
"Het bevoegd gezag van een school moet instaan voor de kwaliteit van het onderwijs, ook van het digitaal afstandsonderwijs. Dat betekent dat beleid moet worden opgesteld en dat het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid heeft voor het realiseren van dit beleid en hierover verantwoording dient af te leggen. De wijze waarop dit gebeurt is in de verschillende onderwijssectoren verschillend geregeld, net als de medezeggenschap.
In het primair en voortgezet onderwijs is de zorg van het bevoegd gezag voor de kwaliteit in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs gekoppeld aan de uitvoering van het schoolplan. Externe toets vindt plaats door de Onderwijsinspectie, die toets of scholen voldoen aan wat voorgeschreven is in het waarderingskader. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het schoolplan.

Het verdient aanbeveling om het digitaal afstandsonderwijs op te nemen in het schoolplan, respectievelijk het kwaliteitszorg beleid. Hierin kan helder worden gemaakt hoe de strategie om kwalitatief goed onderwijs op afstand vorm wordt gegeven en hoe wordt toegewerkt (jaarplanning, actieplannen) naar de gestelde beleidsdoelstellingen.
Met ministerie van OCW geven via de website www.lesopafstand.nl handreikingen voor een kwalitatief goede invulling van digitaal thuisonderwijs."

Auteur: Hans Verboon
redactielid Bestuur en Management, Schoolmanagement Totaal

Meer lezen over Bestuur en Management? Kijk op onze site: https://schoolmanagementtotaal.sdu.nl/