BENG of ENG?

26 mei 2020

De bouw in Nederland neemt naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik voor zijn rekening. Daarnaast heeft een groot deel van alle afval in Nederland (circa 40%) betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot (1). Middels het Akkoord van Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd tot ingrijpende maatregelen met als doel de uitstoot van broeikassen wereldwijd met de helft terug te brengen in 2030. Om dit te kunnen bereiken zijn energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving nodig, ook wel ‘BENG’ of ‘ENG’ genoemd.

In het Bouwbesluit 2012 is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een omgevingsvergunning. Het Bouwbesluit 2012 bevat onder meer ‘technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu’. De huidige maat voor de energiezuinigheid van een gebouw heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze EPC-eis geldt voor de nieuwbouw van woningen en utiliteitsbouw (waaronder schoolgebouwen).

Met ingang van 1 januari 2021 wordt het Bouwbesluit aangepast en gaan nieuwe normen voor de energiezuinigheid van gebouwen gelden, namelijk de BENG-eisen. De term BENG is een afkorting van Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De BENG-eisen vervangen de EPC-eisen. In tegenstelling tot de EPC-eisen stellen de BENG-eisen directe eisen aan het feitelijk energiegebruik van gebouwen. Per gebouwtype worden in de BENG-eisen de volgende indicatoren vastgelegd:

  1. De maximale energiebehoefte per m2 gebouw per jaar;

  2. Het maximale fossiele energieverbruik per m2 gebouw per jaar;

  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Naast BENG worden verschillende andere termen gebruikt. Hieronder zijn de meest voorkomende termen op een rij gezet, met daarbij de kanttekening dat ze niet altijd eenduidig worden gehanteerd.

BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw

Gebouw waarvan het gebouwgebonden energiegebruik op jaarbasis bijna nul is.

ENG: Energie Neutraal Gebouw

Gebouw waarvan het gebouwgebonden energiegebruik op jaarbasis nul is. Dit correspondeert met een EPC-score van 0.

NOM: Nul op de meter

Gebouw waarvan het gebouwgebonden én gebruikersgebonden energieverbruik op jaarbasis nul is.

Klimaatneutraal

De term ‘klimaatneutraal’ kent geen uniforme definitie of objectieve en meetbare indicatoren. Meestal wordt de term gebruikt om aan te geven dat een gebouw geen negatieve impact heeft op het klimaat. Wat de term klimaatneutraal precies inhoudt, hangt dus af van de context.

Energieleverend gebouw

Op jaarbasis levert het gebouw meer energie dan er wordt verbruikt ten behoeve van het gebouw en de gebruiker. Er is dus sprake van een netto energieoverschot.

Gebouwgebonden energieverbruik

Het energieverbruik dat noodzakelijk is om het gebouw te verwarmen, koelen, ventileren, van warm water te voorzien en te verlichten.

Gebruikersgebonden energieverbruik

Het energieverbruik voor alle installaties en apparaten in het gebouw die niet onder het gebouwgebonden energieverbruik vallen, zoals ICT-voorzieningen, digiborden, printers, keukenapparatuur et cetera.

  1. bron: Nederland circulair in 2050, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economisch zaken, september 2016