Wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2020

02 december 2019

Met deze wijzigingsregeling zijn 5 bekostigings- en subsidieregelingen voor het voortgezet onderwijs aangepast. Het gaat hierbij om kleine technische aanpassingen, die primair betrekking hebben op de actualisatie van jaartallen, budgetten en bekostigingsbedragen. Het betreft:

- de Regeling Prestatiebox vo,

- de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo,

- de Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s,

- de Regeling leerplusarrangement vo, en

- de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

20 november 2019

Kenmerk:

VO/17731314

Informatiecentrum onderwijs:

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

deels 1 januari 2020 en deels 1 september 2017

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikelen 74, 85a en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs,

- artikel 2.2.3, eerste, tweede en derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en

- artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies,

- artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Datum opname op site DUO:

28 november 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 28 november 2019, nr. 64684

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van:

- de Regeling Prestatiebox vo van 12 januari 2015, kenmerk VO/F-669126, gepubliceerd in de Staatscourant van 23 januari 2015, nr. 1627, en in Regelingen Onderwijs 2015, nr. 2, p. 27,

- de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo van 6 december 2016, kenmerk VO/1102619, gepubliceerd in de Staatscourant van 23 december 2016, nr. 68476, en in Regelingen Onderwijs 2017, nr. 1, p. 70,

- de Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s van 8 januari 2010, kenmerk DL/A/182197, gepubliceerd in de Staatscourant van 25 januari 2010, nr. 1014, en in Regelingen Onderwijs 2010, nr. 2, p. 34,

- de Regeling leerplusarrangement vo van 30 mei 2009, kenmerk VO/FBI-2009/125070, gepubliceerd in de Staatscourant van 19 juni 2009, nr. 111, en in Regelingen Onderwijs 2009, nr. 7, p. 39, en

- de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo van 2 september 2017, kenmerk VO/1180268, gepubliceerd in de Staatscourant van 13 september 2017, nr. 51506, en in Regelingen Onderwijs 2017, nr. 9, p. 73