Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019

02 december 2019

In het Convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021' van oktober 2019 is afgesproken dat voor investeringen in het PO en het VO € 300 mln extra beschikbaar komt in 2019. Via een bedrag per leerling wordt er voor zowel het PO als het VO circa € 150 mln beschikbaar gesteld. De regeling geeft uitvoering aan die afspraak.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

20 november 2019

Kenmerk:

PO/FenV/17701545

Informatiecentrum onderwijs:

Ico po 070-7575111

Ico vo 070-7575122

Datum inwerkingtreding:

29 november 2019

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikel 116, eerste lid, en artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs,

- artikel 113, eerste lid, en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra,

- artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,

- artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en

- artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies

Datum opname op site DUO:

28 november 2019

Officiële publicatie:

Staatscourant van 28 november 2019, nr. 64683

Relatie tot eerdere publicaties:

n.v.t.