Internetconsultatie wijziging Wet kinderopvang ivm ouderparticipatiecreches

29 juli 2019

Bron: Rijksoverheid

Op internet is de concept wetswijziging kinderopvang in verband met de ouderparticipatiecreches gepubliceerd. De ouderparticipatiecrèches (opc’s) worden als opvangvorm geformaliseerd in de Wet kinderopvang (Wko). De opc’s krijgen vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wko – de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium – onder beperkingen en voorwaarden die in het Besluit kwaliteit kinderopvang worden neergelegd.