Overgangswet W.V.O. [Tekst geldig vanaf 01-08-2006 tot 01-08-2022] [Regeling ingetrokken per 2022-08-01]

Inhoudsopgave

Opschrift

Overgangswet W.V.O.

[Tekst geldig vanaf 01-08-2006 tot 01-08-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2022]

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 127 van de Wet op het voortgezet onderwijs het overgangsrecht en het tijdstip van het in werking treden van die wet bij de wet moeten worden geregeld en dat wijzigingen in de Wet op het voortgezet onderwijs wenselijk zijn gebleken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Deze wet verstaat onder:

"Onze minister": Onze minister van onderwijs en wetenschappen, voor het landbouwonderwijs Onze minister van landbouw en visserij en voor het onderwijs, dat ressorteert onder de minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, Onze minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk;

"het bevoegd gezag": voor

  1. een rijksschool: Onze minister;

  2. een gemeentelijke school: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  3. een bijzondere school: het schoolbestuur.

Artikel 2 [Vervallen per 01-08-1985]

Titel II. Wijzigingen in de

 
 
 

Artikel 3

 
 
 

Titel III. Inwerkingtreding van de

 
 
 

Artikel 4

 
 
 

Titel IV. Inpassing van het bestaande onderwijs

 
 
 

Hoofdstuk 1. Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs

 
 
 

Artikel 5

 
 
 

Artikel 6

 
 
 

Artikel 7

 
 
 

Artikel 8

 
 
 

Artikel 9

 
 
 

Artikel 10

 
 
 

Artikel 11

 
 
 

Artikel 12

 
 
 

Artikel 13

 
 
 

Artikel 14

 
 
 

Artikel 15

 
 
 

Artikel 16

 
 
 

Artikel 17

 
 
 

Artikel 18

 
 
 

Artikel 19

 
 
 

Artikel 20

 
 
 

Artikel 21

 
 
 

Artikel 22

 
 
 

Artikel 23

 
 
 

Artikel 24

 
 
 

Artikel 25

 
 
 

Artikel 26

 
 
 

Artikel 27

 
 
 

Artikel 28

 
 
 

Artikel 29

 
 
 

Artikel 30

 
 
 

Artikel 30a

 
 
 

Artikel 31

 
 
 

Hoofdstuk 2. Voortgezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs

 
 
 

Artikel 32

 
 
 

Artikel 33

 
 
 

Artikel 34

 
 
 

Artikel 35

 
 
 

Artikel 36

 
 
 

Artikel 37

 
 
 

Artikel 38

 
 
 

Artikel 39

 
 
 

Artikel 40

 
 
 

Artikel 41

 
 
 

Artikel 42

 
 
 

Artikel 43

 
 
 

Artikel 44

 
 
 

Artikel 45

 
 
 

Artikel 46

 
 
 

Artikel 47

 
 
 

Artikel 48

 
 
 

Artikel 49

 
 
 

Artikel 50

 
 
 

Artikel 50a

 
 
 

Artikel 51

 
 
 

Artikel 52

 
 
 

Artikel 53

 
 
 

Hoofdstuk 3. Nijverheidsonderwijs

 
 
 

Artikel 54

 
 
 

Artikel 55

 
 
 

Artikel 56

 
 
 

Artikel 57

 
 
 

Artikel 58

 
 
 

Artikel 59

 
 
 

Artikel 60

 
 
 

Hoofdstuk 4. Opleiding kleuterleidsters

 
 
 

Artikel 61

 
 
 

Artikel 62

 
 
 

Artikel 62a

 
 
 

Artikel 63

 
 
 

Artikel 64

 
 
 

Artikel 65

 
 
 

Artikel 66

 
 
 

Artikel 67

 
 
 

Artikel 68

 
 
 

Artikel 69

 
 
 

Artikel 70

 
 
 

Artikel 71

 
 
 

Hoofdstuk 5. Kweekschoolonderwijs

 
 
 

Artikel 72

 
 
 

Artikel 73

 
 
 

Artikel 74

 
 
 

Artikel 75

 
 
 

Artikel 76

 
 
 

Artikel 77

 
 
 

Artikel 78

 
 
 

Hoofdstuk 6. Overige vormen van beroepsonderwijs

 
 
 

§ 1. Landbouwonderwijs

 
 
 

Artikel 79

 
 
 

Artikel 80

 
 
 

Artikel 81

 
 
 

Artikel 82

 
 
 

Artikel 83

 
 
 

§ 2. Middenstandsonderwijs

 
 
 

Artikel 84

 
 
 

Artikel 85

 
 
 

Artikel 86

 
 
 

Artikel 87

 
 
 

§ 3. Sociaal-pedagogisch onderwijs

 
 
 

Artikel 88

 
 
 

Artikel 89

 
 
 

Artikel 90

 
 
 

Artikel 91

 
 
 

Artikel 92

 
 
 

Artikel 93

 
 
 

§ 4. Kunstonderwijs

 
 
 

Artikel 94

 
 
 

Artikel 95

 
 
 

Artikel 96

 
 
 

Artikel 97

 
 
 

Hoofdstuk 7. Onderwijs, als bedoeld in artikel V van de wet van 14 februari 1963, Stb. 74

 
 
 

Artikel 98

 
 
 

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 99

 
 
 

Artikel 99a

 
 
 

Titel V. Wijzigingen in andere wetten

 
 
 

Artikel 100

 
 
 

Artikel 101

 
 
 

Artikel 102

 
 
 

Artikel 103

 
 
 

Artikel 104

 
 
 

Artikel 105

 
 
 

Artikel 106

 
 
 

Artikel 107

 
 
 

Titel VI. Overige inpassings- en overgangsregelingen

 
 
 

Hoofdstuk 1. Bewijzen van bekwaamheid en van voldoende pedagogische en didactische voorbereiding

 
 
 

Artikel 108 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 109 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 110 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 110a [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 111 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 112 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 113 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 114 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 114a [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 115 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 116 [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Artikel 116a [Vervallen per 01-08-2006]

 
 
 

Hoofdstuk 2. Rechtspositie personeel

 
 
 

Artikel 117 [Vervallen per 17-04-1987]

 
 
 

Artikel 118

 
 
 

Artikel 118a

 
 
 

Hoofdstuk 3. Bekostiging

 
 
 

Artikel 119

 
 
 

Artikel 120

 
 
 

Titel VII. Slotbepalingen

 
 
 

Artikel 121

 
 
 

Artikel 122

 
 
 

Artikel 123

 
 
 

Artikel 124

 
 
 

Artikel 125

 
 
 

Artikel 126

 
 
 

Artikel 127

 
 
 

Artikel 128

 
 
 

Slotformulier en ondertekening

 
 
 

BIJLAGE bedoeld in hoofdstuk 1 van titel VI