Nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer

14 mei 2024

Een vernieuwde versie van de VNG Modelverordening voor leerlingenvervoer vervangt de vorige versie uit december 2020. Deze update brengt enkele kleine veranderingen met zich mee voor gemeentelijk beleid en uitvoering. De nieuwe versie maakt een duidelijker onderscheid tussen verschillende regels en geeft gemeenten meer vrijheid om te kiezen welke regels ze willen toepassen.

De veranderingen zijn nodig vanwege de inwerkingtreding van de Wet voortgezet onderwijs 2020 op 1 augustus 2022. Hoewel deze wetswijziging geen inhoudelijke veranderingen met zich meebrengt voor leerlingenvervoer, vereist het wel aanpassingen in de grondslag van de gemeentelijke verordening.

Complexiteit en onduidelijkheid
De eerdere versie van de modelverordening leidde tot kritiek van gemeentelijke medewerkers vanwege de complexiteit en onduidelijkheid over onder andere de berekening van eigen bijdragen en drempelbedragen. Ook waren er zorgen vanuit de belangenorganisatie Ouders en onderwijs over de kwaliteit van het leerlingenvervoer, zoals gebrek aan deskundige chauffeurs en lange reistijden voor kinderen.

Als reactie hierop heeft de VNG samen met gemeenten maatregelen genomen, waaronder het uitbrengen van een nieuwe modelverordening om de kwaliteit te verbeteren. Ook is er een handreiking uitgebracht en zijn webinars georganiseerd over de verschillende aspecten van het leerlingenvervoer.

Beschikbaarheid modelverordening in databanken
De volledige tekst van de modelverordening, inclusief uitleg en implementatiehandleiding, is beschikbaar op de Kennisbank Decentrale Regelgeving. Binnenkort zal de versie van de modelverordening, gereed voor publicatie in Word 2.0-formaat (DROP), maar zonder toelichting, beschikbaar zijn onder Modellen Decentrale Regelgeving (https://puc.overheid.nl/mdr/)

Downloads:

Model Verordening Leerlingenvervoer

Implementatiehandleiding bij de Model Verordening: toelichting op de te maken keuzes en instructies voor de toepassing van de verordening

Ledenbrief Model Verordening Leerlingenvervoer

Bron: VNG