Nulmeting landelijke afspraak mobiele telefoons: eerste resultaten zijn positief

02 april 2024

Sinds 1 januari is in het voortgezet onderwijs het gebruik van mobiele telefoons en andere persoonlijke devices niet meer toegestaan in de klas. De resultaten van de nulmeting van de landelijke ‘nee-tenzij’-afspraak tonen aan dat scholen de afspraak met open armen verwelkomen. In de nulmeting presenteren onderzoeksbureaus Kohnstamm en Oberon de resultaten van een vragenlijst die afgelopen najaar, vlak voor de afspraak van kracht werd, is afgenomen onder middelbare scholen in Nederland. De resultaten geven inzicht in het mobiel telefoonbeleid op scholen voorafgaand aan de invoering van de landelijke afspraak. De resultaten zijn belangrijk om in beeld te krijgen in welke mate scholen op dit gebied al beleid hadden, dit aan het implementeren waren of van plan waren beleid op te stellen. Dit is een essentieel onderdeel van een bredere monitoring van de afspraak.

De eerste resultaten zijn positief

Vrijwel alle middelbare scholen waren op de hoogte van de afspraak. Ruim 80 procent van de scholen had zelfs al beleid opgesteld volgens de ‘nee, tenzij’ afspraak. Van de scholen die dit nog niet hadden gedaan, was meer dan 90 procent van plan dit nog te ontwikkelen. De meerderheid van de scholen verwachtte een gunstig tot neutraal effect op leerprestaties, klasklimaat en het welbevinden van leerlingen. Veel scholen gaven aan geen extra hulp of ondersteuning nodig te hebben.

Over een jaar vindt opnieuw een meetmoment plaats. De resultaten hiervan komen in juni 2025 beschikbaar. Het ministerie van OCW en alle betrokken partijen evalueren dan de afspraak en zullen vervolgens afwegen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Mobiele telefoons in de klas slecht voor leerprestaties

Het gebruik van mobiele telefoons en andere persoonlijke devices zoals tablets of smartwatches is niet meer toegestaan in de klas omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Alleen als mobiele telefoons noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, of als leerlingen hun telefoon nodig hebben uit gezondheids- of veiligheidsoverwegingen, zijn ze nog toegestaan in de les. Scholen mogen zelf bepalen of dit verbod ook in de rest van het schoolgebouw geldt en hoe ze ervoor zorgen dat leerlingen zich houden aan de nieuwe regels. Deze ‘nee-tenzij’ afspraak heeft het ministerie van OCW gemaakt met vertegenwoordigers van leraren, schoolleiders, besturen en leerlingen.

Volgend schooljaar sluiten ook het primair- en gespecialiseerd onderwijs aan bij de afspraak. Het stemt positief dat uit de eerste signalen uit het voortgezet onderwijs blijkt, dat scholen en leerlingen er goed in slagen invulling te geven aan deze afspraak. Bent u op zoek naar inspirerende voorbeelden van andere scholen of naar een stappenplan om telefoonbeleid in te voeren of evalueren? Dan kunt u terecht op de websites van de VO-Raad en Kennisnet.

Bron: Nulmeting landelijke afspraak mobiele telefoons: eerste resultaten zijn positief