Wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting (huisvestingsplan en renovatie)

30 november 2023

Jan Schraven

Het ministerie van OC&W heeft voor het wetsvoorstel Doelmatige aanpak onderwijshuisvesting een internetconsultatie gehouden en heeft op basis daarvan een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Zo wordt op de omschrijving van het begrip ‘renovatie’, die als aparte voorziening in de wet zal worden opgenomen, het tijdsduurelement geschrapt. In de oorspronkelijk tekst werd daarbij als eis gesteld dat de renovatie zou moeten leiden tot een levensduurverlenging van 25 jaar. Een dergelijke eis zou niet te verenigen zijn met regelgeving van Binnenlandse Zaken.

Verder wordt een bepaling geschrapt, waarbij een zorgplicht voor een gezond binnenklimaat voor leerlingen werd opgelegd. Een dergelijke verplichting is niet goed uitvoerbaar en vergelijkbare eisen voor schoolgebouw zijn reeds vastgelegd in bouwregelgeving en arbo-wetgeving.

Hoewel de planning vooralsnog onveranderd is (invoering per 1 januari 2025) zal deze waarschijnlijk niet worden gehaald. Het wetsvoorstel moet nog voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd, waarna eventuele aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Vervolgens zal nog behandeling in de Tweede en Eerste Kamer moeten plaatsvinden.

Het wetsvoorstel zal ook moeten worden vertaald naar een aanpassing van de gemeentelijke verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De VNG zal in de loop van het volgend jaar aan de slag gaan met een nieuwe modelverordening.