Kinderopvangtoeslag: verhoging maximum uurtarieven en belangrijke stappen vooruit

19 november 2023

De Tweede Kamer ging op dinsdag 24 oktober akkoord met een wijziging in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze wijziging draait om het verhogen van het minimumloon en de kinderopvangtoeslag vanaf 2024.

Over het verhogen van de kinderopvangtoeslag zegt het amendement dat er komend jaar € 250 miljoen wordt vrijgemaakt, en structureel € 508 miljoen, voor een verhoging van het maximum uurtarief naar het gemiddelde uurtarief voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Hierdoor sluit de kinderopvangtoeslag beter aan bij de daadwerkelijke kosten die ouders maken voor kinderopvang. Dit betekent dat het maximale uurtarief per type opvang wordt verhoogd met de volgende percentages: 6,22% voor dagopvang (€ 0,60), 9,90% voor buitenschoolse opvang (€ 0,82) en 4,00% voor gastouderopvang (€ 0,29). De indieners vragen de regering om de uitwerking voor de jaren vanaf 2025 voor te bereiden, middels een groeipad dat oploopt tot structureel € 508 miljoen.

Proces komende periode
De begroting van SZW moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Dit staat binnenkort op de agenda van de Eerste Kamer. Belangrijk om te weten is dat de Eerste Kamer geen wijzigingen mag aanbrengen. Het hogere KOT-tarief zal worden vastgesteld in het Besluit Kinderopvangtoeslag. Aanpassingen aan dit besluit zullen verlopen via een zogenaamde voorhangprocedure in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Op 29 september gaven de Minister en de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer aan: ‘Het afronden van het AMvB-traject vóór 1 januari 2024 is ambitieus, maar het is mogelijk om de AMvB met terugwerkende kracht in werking te laten treden en per 1 januari 2024 met de uitvoering te beginnen. Om in december 2023 (voor de maand januari 2024) uit te keren, moet de wijziging uiterlijk 15 oktober 2023 zijn vastgesteld. Wijzigingen gedurende het jaar zijn uitvoeringstechnisch mogelijk met terugwerkende kracht over het gehele toeslagjaar.’

De deadline van 15 oktober is niet gehaald. De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang gaat ervan uit dat het hogere tarief uiterlijk in maart 2024 formeel zal zijn geregeld en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn. Officieel moet er nog gewacht worden op goedkeuring door de Eerste Kamer.

Wat is beloofd?
De indieners van het amendement (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) stellen voor om afspraken te maken met de sector, om te voorkomen dat de prijzen in de kinderopvang stijgen. Deze afspraken zijn gebaseerd op de belofte om de verhoging van het maximum uurtarief enkel te gebruiken voor hogere salarissen (die inmiddels zijn overeengekomen in een nieuwe cao). Hierdoor zal een hoger maximum uurtarief niet leiden tot hogere kosten voor ouders. De BMK zal in december met het ministerie overleggen over deze afspraken.

Bron: Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang