Vaststelling van het examenprogramma Staatsexamen Nederlands als tweede taal voor de examenjaren vanaf examenjaar 2024 (Regeling examenprogramma Staatsexamen Nt2 2024)

29 januari 2023

In de regeling stelt het College voor examens het examenprogramma staatsexamens Nederlands als tweede taal vanaf het jaar 2024 vast. Het betreft een actualisering van de versie 2019.

Er zijn twee programma’s met een verschil in moeilijkheidsgraad waarin examen afgelegd kan worden. Beide examens zijn bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Bestemd voor:

  • bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en van instellingen voor volwasseneneducatie

  • examenkandidaten Staatsexamens Nederlands als tweede taal met ingang van het jaar 2024.

Datum regeling:

28 november 2022.

Kenmerk:

CvTE-23.00009

Informatie Examenloket:

070-7575177

Datum inwerkingtreding:

1 januari 2024.

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

  • art. 2 lid 5 aanhef en onderdeel a Wet College voor toetsen en examens, en

  • art. 10 lid 1 Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.

Officiële publicatie:

Stcrt. 2023, 3058.

Relatie tot eerdere publicaties:

op 1 januari 2024 wordt ingetrokken de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 van 25 november 2019, kenmerk CvTE-19.01144, gepubliceerd in de Stcrt. 2020, 1123, en in Regelingen Onderwijs 2020, nr. 2, p. 24.