Wijziging van het besluit Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs 2023 in verband met de vaststelling van het rooster voor het tweede tijdvak

29 januari 2023

Jaarlijks, ruim voor de aanvang van de examenperiode, stelt het College voor toetsen en examens het rooster vast voor de centrale examens voor het voortgezet onderwijs. Met dit besluit is het rooster gewijzigd en is bijlage 2 van het besluit vervangen.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor voortgezet onderwijs en van instellingen voor volwasseneneducatie.

Datum regeling:

16 januari 2023.

Kenmerk:

CvTE-00006

Informatie Examenloket:

070-7575177

Datum inwerkingtreding:

26 januari 2023.

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

art. 2 lid 2 aanhef en onderdeel b Wet College voor toetsen en examens.

Officiƫle publicatie:

Stcrt. 2023, 2939.

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van het Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2023 van 21 juni 2021, kenmerk CvTE-21.00867, gepubliceerd in de Stcrt. 2021, 34203, en in Regelingen Onderwijs 2021, nr. 8, p. 87.