Nieuwe ramingen over ontwikkeling leerlingenaantal

17 juli 2022

Bron: VO-raad

Jaarlijks maakt het ministerie van OCW een prognose van het aantal leerlingen en studenten in het bekostigde onderwijs. De referentieraming 2022, die recent is gepubliceerd, presenteert de verwachte ontwikkeling voor de jaren tot en met 2036. De ramingen dienen als onderbouwing voor de begroting voor 2023 van het ministerie van OCW en om bijvoorbeeld nieuwe ramingen van lerarentekorten te maken. Uit de prognose blijkt dat het leerlingaantal in het voortgezet onderwijs blijft afnemen, maar minder dan eerder voorspeld. Tot 2028 zal het aantal leerlingen in het vo met 3% dalen.