Besluit van 16 juni 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo…

03 juli 2022

Het inwerkingtredingsbesluit bepaalt dat de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten deels in werking treedt op 1 januari 2023, en deels op 1 augustus 2023. Daarmee is overigens nog niet de inwerkingtreding van de hele wet geregeld. Die wet heeft tot doel studenten in het mbo een betere rechtspositie en rechtsbescherming te geven. Daarnaast is de onderwijsovereenkomst afgeschaft.

Onderzoek heeft aangetoond dat de rechten en plichten van mbo-studenten onvoldoende zijn gewaarborgd, en dat de onderwijsovereenkomst de oorzaak is van de onduidelijkheid over de rechten en plichten van die studenten. Daarom heeft de Wet van 23 februari 2022 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (Stb. 2022, 134) (besproken in Regelingen Onderwijs 2022, nr. 5, p. 81) de rechtsbescherming verbeterd en is de onderwijsovereenkomst afgeschaft.

De wet bepaalt dat de inwerkingtreding op een of meer nader te bepalen tijdstippen wordt geregeld.

Het besluit van 16 juni 2022 stelt twee van die tijdstippen vast:

  • de onderdelen die betrekking hebben op de overgang van de rechtsprekende taak van het College voor beroep van het hoger onderwijs naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de toegankelijke faciliteit en de geschillenadviescommissies in het ho alsmede de toekenning van bestuursbeurzen in het mbo treden per 1 januari 2023 in werking, en

  • de onderdelen betreffende de wijzigingen van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES die zien op de verbetering van de rechtsbescherming en rechtspositie van mbo-studenten en de bepaling die ziet op de afschaffing van de onderwijsovereenkomst, treden in werking op 1 augustus 2023.

Vindplaats: Stb 2022, 264