Regels voor subsidieverstrekking voor het verbeteren van ventilatie in scholen door het bieden van maatwerk (Maatwerkregeling ventilatie op scholen)

03 juli 2022

Met de maatwerkregeling wordt beoogd de schoolgebouwen met de meest urgente ventilatiesituatie, zo snel als mogelijk te laten voldoen aan de regelgeving. Tevens kan hiermee een bijdrage worden gerealiseerd aan het verbeteren van de energieprestatie en duurzaamheid van de schoolgebouwen. Het aanbrengen van ventilatie kan, zeker in gebouwen waarin nog geen ventilatiesysteem aanwezig was, leiden tot een hoger energieverbruik. Daarom voorziet deze regeling ook in het bekostigen van flankerende energiebesparende maatregelen om het uiteindelijke energieverbruik (en daarmee ook de CO2-uitstoot) te beperken of gelijk te houden.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs en voor voortgezet onderwijs

Datum regeling:

24 juni 2022

Kenmerk:

PO/33175747

Informatie DUS-I:

070-3405566

Datum inwerkingtreding:

deels 1 juli 2022, deels 1 augustus 2022

Geldigheidsduur:

tot 1 augustus 2025

Juridische grondslag:

  • art. 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies, en

  • art. 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Officiƫle publicatie:

Stcrt 2022, 17391.

Relatie tot eerdere publicaties:

n.v.t.