Basisnormbedragen Leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023 bekend

31 maart 2022

De basisnormbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022-2023 zijn gepubliceerd op de website van de VNG. Het gaat om de bedragen voor inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG modelverordening Leerlingenvervoer.

De inkomensgrens is geïndexeerd met het indexcijfer van de cao-lonen, volgens de methode van art. 4 lid 7 Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Voor de indexering van de draagkrachtafhankelijke bijdrage is gebruik gemaakt van de consumentenprijsindexering vervoersdiensten van het CBS.

Inkomensgrens

Voor het berekenen van het drempelbedrag is de basis het gezamenlijk inkomen van € 17.700 met peildatum 1 januari 1999. Dit is bepaald in art. 4 lid 7 WPO. Het inkomen wordt vanaf dit jaar jaarlijks geïndexeerd met cao-lonen indexatie. Het indexcijfer voor 1999 is 76,2 (2015 = 100).

Schooljaar 2022-2023

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt het kalenderjaar 2020 gebruikt. Zoals in art. 4 lid 7 WPO staat wordt het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van het schooljaar waarvoor vergoeding wordt gevraagd, gebruikt voor de inkomensgrens. Het CBS heeft voor 2020 het indexcijfer voor de cao-lonen vastgesteld op 121,3 (2015 = 100).

Inkomensgrens 2022 2023 = 17700 gedeeld door 76,2 keer 121,3 = 28175,98 met afronding op een veelvoud van € 450. Dit betekent dat de inkomensgrens voor 2020 een bedrag is van € 27.900.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Als de afstand tussen woning en dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer is, kan de draagkrachtafhankelijke bijdrage worden gevraagd. Voor de indexering van deze bijdrage is gebruik gemaakt van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) vervoersdiensten. Voor 2020 is het indexcijfer 109,44. In 2021 daalt het indexcijfer tot 106,66. De draagkrachtafhankelijke bijdrage = Eigen bijdrage 2020/2021 gedeeld door 109,44 keer 106,66 met afronding op een veelvoud van € 5.

Bekijk het schema met de indexering op de website van de VNG.

Kilometervergoeding eigen vervoer

Als ouders zelf het vervoer regelen (met toestemming van of op verzoek van het college van B&W), komen zij in aanmerking voor vergoeding per kilometer. Meestal wordt deze vergoeding berekend op basis van de algemeen gebruikelijke belastingvrije kilometervergoeding van € 0,19. Hiervoor geldt dat de kortste afstand tussen de woning en de school wordt aangehouden in de berekening. Dit is vrijwel gelijk met de reguliere vergoeding aan chauffeurs. Daarom dient ’s morgens ook de retourreis en ’s middags ook de heenreis van de chauffeur vergoed te worden.

Met een kilometervergoeding van € 0,19 wordt per dag dus vier keer de reis vergoed. Als gemeenten het zogenaamde schijvenmodel hanteren wordt de heen- en terugreis tweemaal vergoed. Als een leerling ook tussen de middag wordt vervoerd geldt er geen vergoeding. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt.

Bron: VNG