Handvatten voor inrichten toezichtstaken Leerplichtwet

26 juli 2021

Bron: VNG

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de leerplicht en werk en inkomen. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.