Regeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS)

03 december 2020

Op 30 november 2020 is de subsidieregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen gepubliceerd. De regeling is gericht op het op orde brengen van het binnenklimaat van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. De coronacrisis heeft het belang van goede ventilatie in scholen onderschreven. Met deze regeling beoogt het kabinet het binnenklimaat van scholen te verbeteren en sluit het aan bij het advies van het RIVM om scholen goed te ventileren ter beperking van infecties.

De regeling richt zich op gemeenten die geld beschikbaar willen stellen voor schoolgebouwen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De bijdrage, van het Rijk, in de kosten bedraagt 30 procent van de bouw- en installatiekosten die worden gemaakt om de ventilatiemaatregelen door te voeren. De overige 70 procent bestaat uit cofinanciering van gemeenten en/of schoolbesturen. Over de verdeling van de kosten dienen gemeenten en schoolbesturen gezamenlijk afspraken te maken.

Projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen na uitvoering van de ventilatiemaatregelen tenminste te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving zoals opgenomen in het Bouwbesluit, de Arboregelgeving en GGD- en RIVM-richtlijnen voor het binnenklimaat. Enkel bestaande gebouwen komen voor subsidie in aanmerking; nieuwbouwprojecten zijn uitgesloten van deze subsidie.

Een project bevat in ieder geval maatregelen die zullen leiden tot:

  1. een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd voor 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd voor 1 april 2012; en

  2. een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm, in schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevings-vergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Een project omvat daarnaast, voor zover deze maatregelen nog niet getroffen zijn in de schoolgebouwen op de locatie van het project:

  1. het aanbrengen van kooldioxidemeters die voldoen aan de in artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde eisen, in iedere onderwijsruimte in het schoolgebouw, voorzien van monitoring waarvan de gegevens tenminste een jaar beschikbaar blijven; en

  2. het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar.

Projecten dienen te worden gestart tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022 en moeten zijn afgerond op 31 december 2023.

Het Rijk stelt maximaal € 98.717.000 beschikbaar voor de regeling. De hoogte van de specifieke uitkering is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school, waarbij een staffel in vijf categorieën wordt gehanteerd. Er is geen maximum gesteld aan het aantal projecten dat een gemeente mag indienen.

De aanvraagtermijn voor de specifieke uitkering loopt van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Een aanvraag kan worden ingediend op de website van RVO. De regeling SUVIS vindt u hier