Nieuwe denklijn: verzachtende en verzwarende omstandigheden

22 januari 2024

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en GGD GHOR Nederland hebben gezamenlijk een nieuwe denklijn geïntroduceerd met betrekking tot het ontstaan van overtredingen, waarbij specifieke omstandigheden een rol kunnen spelen. Zij benadrukken het belang dat gemeenten bij het nemen van besluiten rekening houden met deze omstandigheden.

De denklijn, getiteld ‘Verzachtende en verzwarende omstandigheden’, is in de afgelopen jaren onbedoeld op verschillende manieren geïnterpreteerd. Hoewel de inhoud van de denklijn niet afwijkt van de eerdere versie, biedt de vernieuwde denklijn gemeenten en GGD'en een duidelijker en eenduidiger advies met betrekking tot toezicht en handhaving.

Twee hoofddoelen
De vernieuwde denklijn heeft twee hoofddoelen. Ten eerste een gelijke werkwijze voor de toezichthouder bij het rapporteren van een overtreding, het beoordelen van de specifieke omstandigheden die daarbij een rol spelen en het vormgeven van een inhoudelijk advies aan de gemeente; en ten tweede een gelijke werkwijze voor gemeenten bij de besluitvorming, welke informatie zij hierbij moeten betrekken en hoe dit tot uiting komt in de motivering van een besluit.

Uitleg rollen in denklijn
De denklijn legt de verschillende rollen gedetailleerd uit, waarbij wordt aangegeven wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van de toezichthouder, hoe dit de gemeente beïnvloedt, en hoe de gemeente tot besluitvorming komt. Bijvoorbeeld, de kinderopvangondernemer (de houder) is verantwoordelijk voor het bieden van kwalitatief goede kinderopvang, terwijl gemeenten toezicht houden op de naleving van deze kwaliteitseisen. De GGD fungeert als toezichthouder, concentreert zich op kwaliteitsbeoordeling en adviseert de gemeente. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit op basis van het inspectierapport en het advies van de deskundige.

De Wet kinderopvang heeft als doel te zorgen voor verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving, waarbij een goede kwaliteit van kinderopvang essentieel is voor een gezonde en optimale ontwikkeling van kinderen.

Bron: VNG