Onderzoek naar aanleiding van vragen in kinderopvangsector

22 januari 2024

Er heerst onduidelijkheid in zowel de kinderopvangsector als bij ouders over hoe men moet omgaan met de kosten van studiedagen, sluitingen (zowel voor één dag als langere periodes) van kinderopvang, en het in rekening brengen hiervan aan ouders, inclusief de impact op de kinderopvangtoeslag.

In reactie hierop heeft BOinK het initiatief genomen om dit verder te onderzoeken bij de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze informatie is ook bevestigd door de dienst Toeslagen op verzoek. Als gevolg hiervan kwam er een reactie van minister van en is dit besproken met vertegenwoordigers uit de branche tijdens een bestuurlijk overleg op 14 december 2023.

Alleen kosten in rekening brengen bij geopende opvang
Kinderopvang mag alleen kosten in rekening brengen voor momenten waarop de opvang daadwerkelijk open is, met uitzondering van officiële feestdagen zoals vastgesteld in de wet.

Een kinderopvanglocatie/-organisatie die gesloten is vanwege een studiedag of tijdens een zelfgekozen sluitingsperiode, bijvoorbeeld tussen Kerst en Oud & Nieuw of in de zomervakantie, biedt op die dag geen opvang aan en mag die dag dus niet in rekening brengen bij ouders door uren te factureren over die dagen. Kosten voor studie/scholing als onderdeel van professionalisering worden opgenomen in de totale kosten van kinderopvang en verwerkt in de uurprijs.

Geen recht op toeslag voor onbetaalde uren
Ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag voor uren die zij niet hebben betaald. Zelfs als ouders deze uren onverhoopt wel betalen, mogen ze hierover geen kinderopvangtoeslag aanvragen, aangezien er geen daadwerkelijke opvang tegenover staat. Onterecht ontvangen toeslag moet door ouders worden terugbetaald aan Toeslagen.

Uitzondering voor officiële feestdagen
Officiële feestdagen zijn een uitzondering op de regel dat kinderopvangorganisaties alleen uren mogen factureren wanneer de opvang geopend is. Hieronder vallen dus niet de feestdagen zoals Sinterklaas of de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw. Voor een overzicht van nationale feestdagen wordt verwezen naar de website van de Rijksoverheid.

Rechten ouders bij eenzijdige contractwijziging
Tot slot hebben ouders volledig recht om niet akkoord te gaan met een eenzijdige wijziging van hun contract. Een kinderopvangorganisatie mag niet zomaar wijzigingen aanbrengen in de gemaakte afspraken zonder schriftelijke toestemming van ouders. Een uitzondering hierop is een wijziging van de prijs, waarvoor geen toestemming van de ouder nodig is. Als ouders het niet eens zijn met de prijswijziging, kunnen ze de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

Indien de kinderopvang toch een wijziging wil doorvoeren, is schriftelijke toestemming van ouders vereist (met uitzondering van prijswijzigingen). Als ouders niet akkoord gaan met de wijziging, hebben ze twee opties: ze kunnen het contract opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn (waarbij de wijziging niet van kracht wordt binnen deze periode), of de kinderopvang moet het contract respecteren zoals overeengekomen bij ondertekening.

Bron: BOiNK