Amendement: twee uur bewegingsonderwijs, lesuren of klokuren

26 mei 2020

In januari van dit jaar (22.01.2020) is vanuit de VVD-fractie een amendement ingediend om voor het onderwijs wettelijk te verankeren dat leerlingen twee uur bewegingsonderwijs per week/per groep krijgen.

Dit amendement (vergaderjaar 2019-2020, kamerstuk 35 102, nr. 13) is met meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. In eerste instantie heeft het amendement geleid tot verwarring. Wat werd bedoeld met twee uren? Ging het om lesuren van 45 minuten of ging het om klokuren van 60 minuten. Hierover is inmiddels veel geschreven, mede omdat er in de tekst van het amendement en de toelichting innerlijke tegenstrijdigheden zaten. De tegenstrijdigheid zit hem in het uitgangspunt van de toelichting, namelijk dat er geen extra kosten gemoeid zijn met twee (klok)uren of dat daarin al met geld vanuit het Rijk is voorzien. Bij twee lesuren van 45 minuten klopt het dat er geen sprake is/zou zijn van extra kosten. Het geld waarin het Rijk voorziet (ca 60 mln landelijk), zijn gelden die veel gemeenten (al) inzetten voor o.a. buurtsportcoaches of beweegcoaches. Bij twee klokuren van 60 minuten klopte die aanname niet. Immers dan zouden gemeenten extra gymzalen (capaciteit) moeten bouwen. Op basis van de afspraken tussen OCW(Rijk) en gemeenten (VNG) uit 1997, de doordecentralisatie onderwijshuisvesting van Rijk naar gemeenten had het Rijk dit onderwijsinhoudelijke beleid, met extra gebouwen als gevolg, financieel moeten compenseren.

Vanuit de gemeente Ede is er een mail gestuurd naar de indiener van het amendement en de beleidsadviseurs in Ede hebben antwoord ontvangen. Zonder nu de volledige mailwisseling openbaar te maken geven we het antwoord hierna weer. Dit antwoord luidt als volgt:

“Er wordt inderdaad aangesloten bij artikel 117 (1) van de WPO waarin twee lesuren van 45 minuten genoemd worden. In het amendement wordt gesproken over twee klokuren (2), en dat zou persoonlijk mijn voorkeur hebben, dat is immers beter voor de leerling. Ik kan me echter voorstellen dat, omdat er een bekostiging plaatsvindt voor 2x45 minuten en er een bouwopgave geldt vanuit de VNG modelverordening voor 2x45 minuten, dit in eerste instantie aangehouden wordt”.

  1. Artikel 117 WPO spreekt van vaststelling van het aantal klokuren op tenminste 1,5 voor basisscholen

  2. Noot auteur: De tekst van het amendement spreekt van “tenminste twee uren”