Protocol voor het heropenen van kinderopvang

07 mei 2020

Het kabinet maakte op dinsdag 21 april bekend dat de kinderopvang, basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. De dag- en gastouderopvang en vso en bso gaan weer helemaal open. Er is een protocol beschikbaar voor de heropening van de kinderopvang.

Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Denk daarbij aan de toepassing van de 1,5 meter maatregel in de kinderopvang en thuisblijfregels.

Het protocol kan gebruikt worden als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. Daarnaast dienen houders van een locatie specifieke uitwerking van dit protocol te ontwikkelen en hierover te communiceren naar ouders en waar mogelijk naar kinderen. De belangrijkste punten worden hieronder genoemd. Het hele protocol inzien kan via deze link: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2020/04/24/protocol-heropening-kinderopvang

Algemene richtlijnen

 • Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.

 • Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.

 • De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, gastouders en ouders van belang. Houdt er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt.

 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk. ∙Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.

 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.

 • De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.

 • In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.

 • In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM.

 • Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.

 • BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen).

Richtlijnen communicatie

 • De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de noodopvang.

 • Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.

 • Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.

 • Informeer ouders, de oc en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.

 • De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via http://www.rijksoverheid.nlen https://www.veranderingenkinderopvang.nl/

De richtlijnen

De richtlijnen in het protocol zijn voor alle vormen van kinderopvang van toepassing. Daarnaast zijn er richtlijnen die zijn gespecificeerd op de opvangsoort: aparte richtlijnen voor kinderdagopvang (waaronder ook peuterspeelzalen en crèches vallen), bso en gastouderopvang. De regels gaan over fysiek contact, hygiëne, personeel, thuisblijfregels, gezondheid kinderen en personeel, contact met ouders, brengen en halen, vervoer en maatregelen tijdens de opvang.

Bronnen: Rijksoverheid + Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid + BOinK


Auteur: Davita de Jonge
Redactielid Kinderopvang, Schoolmanagement Totaal

Voor meer informatie over Kinderopvang en/of schoolmanagement nieuws kijk ook op:
https://schoolmanagementtotaal.sdu.nl