Wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 en de Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio

23 maart 2020

Met de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 zijn de kwalificatiedossiers en kwalificaties in het kader van de herziene kwalificatiestructuur mbo vastgesteld. De wijzigingsregeling stelt de kwalificatiedossiers Mbo-Verpleegkundige en Verzorgende-IG en daarbij behorende kwalificaties opnieuw vast.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs

Datum regeling:

11 maart 2020

Kenmerk:

MBO/17898186

Informatiecentrum onderwijs:

Ico bvh 070-7575133

Datum inwerkingtreding:

1 augustus 2020

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikel 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

- artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringbesluit WEB, en

- artikel 5, vijfde lid, van de Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo

Datum opname op site DUO:

20 maart 2020

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 20 maart 2020, nr. 15886

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van

- de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 van 14 februari 2016, kenmerk MBO/839405, gepubliceerd in de Staatscourant van 29 februari 2016, nr. 10144, en in Regelingen Onderwijs 2016, nr. 4, p. 41, en

- de Regeling vaststelling aanvullende kwalificaties experiment ruimte voor de regio van 13 januari 2020, kenmerk MBO-17983694, gepubliceerd in de Staatscourant van 24 januari 2020, nr. 4339, en in Regelingen Onderwijs 2020, nr. 2, p. 31