Wijziging van Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd in verband met aanpassing van de periode waarin de aanvraag wordt gedaan

23 maart 2020

De Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd geeft onder meer aan van welke wet- en regelgeving kan worden afgeweken. In verband met de maatregelen die genomen worden in het kader van het Coronavirus en de weerslag die het op het onderwijs heeft, is besloten de termijn voor het kunnen indienen van een aanvraag om mee te kunnen doen aan het experiment Ruimte in onderwijstijd te verschuiven naar 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020.

Bestemd voor:

bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs

Datum regeling:

17 maart 2020

Kenmerk:

PO/BenS/23740115

Informatiecentrum onderwijs:

Ico po 070-7575111

Datum inwerkingtreding:

19 maart 2020

Geldigheidsduur:

n.v.t.

Juridische grondslag:

- artikel 2 van de Experimentenwet onderwijs, en

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Datum opname op site DUO:

n.v.t.

Officiƫle publicatie:

Staatscourant van 18 maart 2020, nr. 16492

Relatie tot eerdere publicaties:

is een wijziging van de Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd van 19 februari 2020, kenmerk PO/BenS/17873009, gepubliceerd in de Staatscourant van 26 februari 2020, nr. 11055, en in Regelingen Onderwijs 2020, nr. 3, p. 40